3
Nacaa jaha cuenda yo cuhva caahán yo
Nyooho yañi, ña yatyi xaan cu̱ñi ndo cuvi ndo ra cahan tuhun Nyoo. Tyin tsitó ndo tyin nyuhu tsa caahán ndi tuhun Nyoo, tatun ña vaha cahan ndi, ñihi ca cua tatsi tuñi Nyoo tsi ndi tan ñavin ca nyɨvɨ tsa ña caahán tuhun Nyoo. Tyin tandɨhɨ maa yo tan tsicoó cuatyi yo, maa tyin ra tsa ña javahá cuatyi tsihin tsa caahán ra, juvin ra cuví ra vaha tyin cuví ndaca ñaha ra nanɨɨ cahnu cuñu ñuhu ra. Tumaa ra tsa tyihí yoho yuhu cuayu cuví ndaca ñaha ra tsi tɨ, vasu ndi maa cahnu tɨ. Tan tacan tucu iin yutun ndoo tsa tsicá nu ndutya ñuhu, vasu cahnu tsi maa tyin tsihin vitu luhlu tsa nyaá ityi xuu tsi, cuví jacuhun ra jacacá itsi ndáa ityi cuñí maa ra, vasu ñihi xaan yɨhɨ́ tatyi. Tan tacan tucu yaa yo, luhlu xaan tsi. Maa tyin cuaha tsa caquiñi cuvi cahan yo tsihin tsi. Tumaa nu natɨɨ̱n iin ñuhu̱ luhlu iin cuhu cahnu tan cayu tandɨhɨ maa yutun. Tacan tucu yaa yo cuví tsi tumaa iin ñuhu̱ luhlu. Tan cuví tucu tsi tumaa iin tsa quiñi cahnu tsa jatɨvɨ́ tsi nanɨɨ cahnu cuñu ñuhu yo tan tandɨhɨ cuhva iyó yo ñayɨvɨ ihya, tyin juvin ñi maa nu ña vaha natyuhú itsi. Nyɨvɨ cuví jandumasu ñi tandɨhɨ maa nuu quɨtɨ tsa iyó: saa, coo, tan quɨtɨ tsa iyó tsitsi ndutya ñuhu. Maa tyin yoñi cuví jandumasu yaa yo tyin cuví tsi iin tsa ña vaha tan ña tsahá tsi cundaca ñaha yo itsi. Tumaa iin coo tyihí tɨ venenu tɨ tsi nyɨvɨ, tan tsiihí ñi. Tacan cuví yaa yo. Tyin juvin ñi tsihin yaa yo jacahnú yo tsi Nyoo Jutu yo. Tan juvin ñi tsihin can caahán tucu yo ndavaha ñi sɨquɨ nyɨvɨ tsa javaha̱ Nyoo tumaa caá maa ra. 10 Juvin ñi tsihin yuhu yo jacahnú yo tsi Nyoo. Tan juvin ñi tsihin can caahán yo tsa caquiñi. Maa tyin yañi, ña taahán tsi tsa javahá ndo tacan. 11 Tyin, ¿a cuví quita ndutya cuii tan ndutya uva tsitsi iin ñi ndohyo? Ña cuví. 12 Yañi, ¿a cuví cuhva tumangu iin paya, o cuví cuhva tupaya iin mangu? Ña cuví. Tan tacan ña cuví quita ndutya uhva tan ndutya cuii tsitsi iin ndohyo.
Tsa tsiñi tuñi tsa vaha ca
13 Tatun yɨhɨ́ ndo tsitó ndo tan iyó tsa tsiñi tuñi tsi ndo, ja̱naha ndo can tsihin tsa catsi iyó ndo. Tan ña nduyaa ndo javahá ndo tsa vaha tyin javahá ndo can tsihin tsa tsiñi tuñi Nyoo tsa iyó tsi ndo. 14 Maa tyin tatun nyiyo iñi ndo tsitsi añima ndo tan cuñí xaan ndo nduvaha ndo nu nyɨvɨ, ña cahnu ja̱ha ndo tsi ndo tan catyi ndo tyin iyó tsa tsiñi tuñi tsi ndo. Tyin tun cahnu jahá ndo tsi ndo, tyihí xeehe ndo tsa nditsa, cuví can. 15 Tyin tun tacan tsicá iñi ndo, ñavin tsa tsiñi tuñi Nyoo cuví can, tyin cuhva tsicá iñi nyɨvɨ ña tsitó tsi Nyoo tan cuhva tsica iñi nu ña vaha cuví can. 16 Tyin tatun nyiyó iñi ndo tan cuñí ndo nduvaha ndo nuu nyɨvɨ, ticaña xaan tsicá iñi ndo. Tan iyó tucu tandɨhɨ inga nuu tsa ña vaha nu yucú ndo. 17 Maa tyin tatun iyó tsa tsiñi tuñi Nyoo tsi ndo, cuɨtɨ iyó ndo, catsi iyó ndo. Tan nducú ndo cuhva coo vaha ndo tsihin nyɨvɨ tsihin tsa vita iñi ndo, tan vaha nyɨvɨ cuví ndo. Tan catsi vaha tsicá iñi ndo, tan cundaahví iñi ndo tsi nyɨvɨ, tan caahán ndo tsa nditsa tsihin ñi, tan nducú ndo tsa vaha tsi ñi tsihin tsa nɨɨ iñi ndo. 18 Tatun iyó vaha yo tsihin nyɨvɨ, tan iyó taxin yo tsihin ñi, cua coo yo ñayɨvɨ cuɨtɨ.