4
Ña taahán tsi javaha yo cuhva cuñí cuñu ñuhu yo
¿Nacuenda iyó tɨsɨhɨ nu yucú ndo? ¿Nacuenda iyó cuatyi? Tsa cuenda tyin tsitsi añima ndo tsicá iñi ndo maa ñi maa tsa ña vaha. Iyó tsaha nda cuanda tsahñí ndo nyɨvɨ tyin cuñí ndo tsa cuñí ndo tan ña ñihí ndo can. Tatun nyehé ndo náa cuví can nyehé ndo, nyiyó iñi ndo can tan tsa ña ñihi ndo can quitsaha cañi tahan ndo. Ña ñihí ndo tsa cuñí ndo tyin ña tsicán ndo can tsi Nyoo. Tatun tsicán ndo tsa tsicán ndo tsi ra tan ña ñihí ndo can, ña tsahá ra can tsi ndo tyin tsitó ra tyin cua jatɨvɨ ndo can tsihin tsa taahán iñi ndo. ¿Nacuenda javahá ndo cuhva cuñí nyɨvɨ, nyooho tsa ña tsinú vaha iñi tsi Nyoo? ¿A ña tsitó ndo tyin tun javahá yo cuhva cuñí nyɨvɨ, ñi xaan iñi tsi Nyoo cuví yo? Tan yacan iyó cuenda catyí nu tutu Nyoo tyin Tatyi Ii tsa tsahá ra coo añima yo, cuñí xaan tsi tsi yo tan cuiñu xaan tsi tsi yo tyin cuñí tsi tsa jacahnu yo tsi intuhun ñi maa ra. Tan jatyinyeé xaan Nyoo tsi yo tsa nacuhvá yo tsi yo tsi ra. Tyin catyí ra tyin jatyinyeé ca ra tsi nyɨvɨ ndaahvi tsa tsitó tyin tsiñí ñuhu ra tsi ñi. Tan ña cuñí ra nyehe ra tsi ra tsa cahnu jahá tsi. Yacan na̱cuhva vaha ndo tsi ndo tsi Nyoo. Ña tya̱a yahvi ndo nu caahán nu ña vaha tyin tun ña jahá ndo cuenda nu caahán nu, tacan tan cua cunu nu nyehe nu tsi ndo. Ndu̱cu ndo cuhva cunyanaa vaha ca ndo tsi Nyoo tyin tacan tan natuhva ra tsi ndo. Nyooho, nyɨvɨ iyó cuatyi, ja̱ndundɨɨ ndo tsi ndo. Tan nyooho tsa tsicá iñi tyin cuví javaha ndo tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tan juvin ñi cuhva can tan jacahnu tucu ndo tsi Nyoo, ja̱ndu iin ndo iñi ndo tan cu̱hva ndo añima ndo jacutu Nyoo tsa vaha, tyin tacan tan ndundɨɨ ndo nuu ra. Cuiihya cu̱ñi ndo. Va̱cu ndo. Na nacoto ndo tyin ña vaha cuhva iyó ndo. Tsa nuu tsa vacu naaha ndo tsihin tsa sɨɨ cuñí ndo, vacu ndo tsihin tsa cuiihya cuñi ndo. Tan tsa sɨɨ cuñí ndo na nanduvi tsi tucuiihya iñi. 10 Ndaahvi ja̱ha ndo tsi ndo nuu Jutu Mañi yo, tyin tacan tan janducahnu ra tsi ndo.
Ña ca̱han nyaa ndo tsi nyɨvɨ
11 Yañi, ña ca̱han ndo ndavaha ñi sɨquɨ iin yañi yo. Tyin nyɨvɨ caahán ndavaha ñi sɨquɨ nyɨvɨ, o caahán nyaa ñi nyɨvɨ, sɨquɨ ley Nyoo caahán ñi ndavaha ñi tan caahán nyaa ñi cuví can. Tyin tun caahán nyaa yo ley Nyoo, juez jahá yo tsi yo tsa nuu tsa tyaá yahvi yo tsa caahán ley can. 12 Tyin intuhun ñi ra tsahá ley can. Tan juvin ñi ra cuví Juez. Tan juvin ra cuví ra jacacú tsi yo, o jacunaá tsi yo. Tan ¿yooho yóo ra cuví un tyin cahan nyaa un tsi inga nyɨvɨ, tan tatsi tuñi un tsi ñi tan jaha un tsi un tumaa juez?
Ña tsitó yo náa cua cuvi tsi yo tyaan, yacan cuenda ña taahán tsi cahnu jaha yo tsi yo
13 Yɨhɨ́ ndo catyí ndo: “Vityin o tyaan cuhun yo ñuu can, o inga ñuu can. Tan ndoo yo ican iin cuiya tan jaha tyiñu yo tan jaha canaa yo xuhun”, catyí ndo. Maa tyin tya̱a soho ndo tsa cua cahan yu ihya: 14 Ñayɨvɨ tsa iyó yo cuví tsi tumaa vico nuhu tsa tuhvá yɨhɨ́ tan iin yaha ñi naa ihñi nyico. Ndi ña tsitó ndo tsa cua cuvi tyaan tan catyí ndo tyin cuhun ndo. 15 Vaha ca cahan ndo tyehen: “Coo yo juhva ca quɨvɨ tan javaha yo tsehe o yacan, tun Jutu Mañi yo tan cuñí ra.” 16 Maa tyin nyooho ña caahán ndo tacan, tan cahnu xaan jahá ndo tsi ndo. Tan Nyoo ña taahán iñi ra nyehe ra tsi nyɨvɨ javahá tacan. 17 Tyin yoo tsa tsitó javaha tsa vaha tan ña javahá yo can, tsicoó cuatyi yo.