5
Nu tsahá cuenda ra Santiago náa cua tahan nyɨvɨ cuca
¡Tya̱a soho ndo tuhun caahán yu ihya, nyooho nyɨvɨ cuca! Va̱cu ndo tsihin tsa cuiihya cuñí ndo, ca̱na tsaa ndo tsa cuenda tundoho tsa cua nyehe ndo. Tyin tsa cuca tsa jacayá ndo, tsa ndɨhɨ can tyaahyú. Tan jahma vaha ndo, tsa ndɨhɨ maa can tsatsi̱ tiquixin. Xuhun cuaan tan xuhun cuitsin ndo tsa ndɨhɨ can cuxí. Tan cuxi can tsahá cuenda can tyin ña vaha javahá ndo tsihin xuhun ndo. Tan juvin can cuvi tumaa ñuhu̱ tsa cua cahmi tsi ndo. ¿Nacuenda jacayá ndo tsa cuca nu cua ndɨhɨ quɨvɨ ihya? Tan ña tyahvi̱ ndo yahvi tsa taahán tsi tsi nyɨvɨ ndaahvi tsa jaha̱ tyiñu tyiñu ndo. Tan vityin tsicán ñi cuatyi tsaha ndo nuu Jutu Mañi yo, ra ndacá ñaha tandɨhɨ ángel tsa cuví andaru cuenda ra. Tan maa Jutu Mañi yo tsiñí ra tuhun caahán ñi ndaahvi can. Iyó vaha xaan ndo nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tyin cuca ndo. Tan javahá ndo cuhva cuñí maa ndo. Tumaa tuhvá nyɨvɨ janduxaahán quɨnɨ tyin cuu tɨ, tacan javahá ndo tsihin ndo. Tan vityin tsa tsaa̱ quɨvɨ tsa cua cuu ndo. Tyin tyaa̱ ndo cuatyi tsaha nyɨvɨ vaha tan tsahñi̱ ndo tsi ñi. Tan ndi ña caha̱n ñi cuatyi sɨquɨ ndo.
Na cunyee iñi yo cuatu yo tsi ra Cristo
Yacan cuenda, yañi, ja̱nyee ndo iñi ndo cuatu ndo nda cuanda quitsi nyico Jutu Mañi yo. Tumaa ra tsa jahá tyiñu tsitsi cuhu ndatú ra nda cuun savi tsa jihna tan nda ndɨhɨ cuun nyico tsi, tan naquihin ra tsa tatsi̱ ra. Tan tacan taahán tsi cunyee iñi yo cuatu yo tsi Jutu Mañi yo. Ja̱ndu iin ndo iñi ndo tyin tsa yatyin cuii quitsi ra.
Yañi, ña tya̱a ndo cuatyi tsi yañi ndo, coto tatsi tuñi Nyoo, ra cuví Juez, tsi ndo, tyin tsa nyaá ra tsa cuñí quitsi ra. 10 Yañi, qu̱ihin cuenda ndo cuhva tsicoo̱ ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. Tyin ra ican naha ra cunyee̱ xaan iñi ra naha nyehe̱ ra naha tundoho quɨvɨ tsaha̱ cuenda ra naha tuhun Jutu Mañi yo. 11 Tsitó yo tyin sɨɨ xaan cuñí ra tsa cunyeé iñi nyehé tandɨhɨ nuu tundoho, tumaa tsa cunyee̱ xaan iñi ra Job nyehe̱ ra tundoho. Tan nu ndɨhɨ ña, cuaha xaan tsa vaha tsaha̱ Jutu Mañi yo tsi ra, tyin Jutu Mañi yo iyó xaan tucahnu iñi tsi ra. Tan cundaahví iñi ra nyehé ra tsi yo. 12 Maa tyin yañi, ña ca̱han ndo: “Naha Nyoo maa”. Tan ña ca̱han ndo: “Tsitó vaha maa ra nyaá gloria”, tan ndi ña ca̱han ndo: “Tsitó vaha maa ra javaha̱ ñuhu ñayɨvɨ”, tan ndi ña ca̱han ndo inga ca tuhun tahan can. Tatun nditsa tuhun caahán ndo, “nditsa” ca̱tyi ndo. Maa tyin tatun tsitó ndo tyin ña nditsa, ca̱tyi ndo tyin “ña nditsa”, coto tatsi tuñi Nyoo tsi ndo.
13 Tun ndáa nyooho nyehé tundoho, nda̱can tahvi ndo tsi Nyoo. Tan nyooho tsa sɨɨ cuñí, ca̱ta ndo yaa Nyoo. 14 Tan nyooho tsa cuuhví, ca̱na ndo tsi ra tsahnu vehe ñuhu naha ra tyin ndacan tahvi ra naha tsa cuenda ndo tan tyihi ra naha acetye tsi ndo tsihin sɨvɨ ra Cristo. 15 Tan tatun tsinú iñi ra naha tsi Nyoo cuhva tsa tsicán tahvi ra naha, nyɨvɨ cuuhví can cua nduvaha ñi. Tan Jutu Mañi yo cua janduvita ra tsi ñi. Tan tatun tsicoo̱ ñi cuatyi, Nyoo cua jaha ra tucahnu iñi tsi ñi. 16 Yacan cuenda na̱hma ndo cuatyi ndo tsi iin ndo tan tsi inga ndo. Tan nda̱can tahvi ndo tsi Nyoo tsa cuenda inga ca nyɨvɨ na nduvaha ñi. Tyin nu tsicán tahvi iin ra vaha tsicá tsihin Nyoo, iyó xaan tunyee iñi Nyoo. 17 Tumaa ra Elías ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. Cuvi̱ ra iin rayɨɨ tumaa maa yo. Tan tsica̱n tahvi ra tsi Nyoo tyin na ña cuun savi. Tan ña cuu̱n savi uñi cuiya sasava. 18 Yaha̱ can tan tsica̱n tahvi nyico ra tsi Nyoo inga tsaha tyin na cuun savi. Tan cuu̱n tsi inga tsaha. Tan tsahnu̱ tsɨtɨ tsa tatsi̱ nyɨvɨ.
19 Yañi, tatun iin nyɨvɨ tahan ndo nacoo̱ ñi tuhun nditsa Jutu Mañi yo, tan cuanuhu̱ ñi ñayɨvɨ inga tsaha, tan jatyinyeé ndo tsi ñi tsa nanducu nyico ñi ityi Nyoo, 20 co̱to ndo tyin tsa javaha̱ ndo tacan tsihin ñi, jacacu̱ ndo añima ñi tan ña cua cuhun ñi anyaya. Tan jahá Nyoo tucahnu iñi cuatyi ñi jahá ndo.