11
Nu quɨhvɨ̱ ra Jesús ñuu Jerusalén
(Mt. 21.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
Tsa tsa cuñi tsaa ra Jesús tan nyɨvɨ nyicún tsi ra nda ñuu Jerusalén, yatyin nu canyií ñuu Betfagé tan ñuu Betania, tan yatyin ñi yucu nu iyó yutun Olivo, tan catyí ra Jesús tsihin uvi ra tsicá tsihin ra:
―Cu̱aahan ndo ñuu tsa canyií ityi nuu ihya. Tsa tsaa ndo ican cua nañihi ndo iin urru. Quɨtɨ yoco cuví tɨ, nyaá tɨ nuuhñí tɨ, tan ñaha ca quɨhɨ tyayu tɨ. Nda̱tsi ndo tsi tɨ, tan qu̱ihin ndo tsi tɨ quitsi ndaca ndo tsi yu. Tatun cusana ndaca tuhun nyɨvɨ tsi ndo: “¿Nacuu ndo urru ihya?” Tacan tan ca̱tyi ndo tsihin ñi: “Tsiñí ñuhu tɨ tsi Jutu Mañi yo, maa tyin cua jaquitsi nyico ñi maa ra tsi tɨ”, ca̱tyi ndo tsihin ñi ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Tacan tan cuahán ra naha, tan tsa tsaa̱ ra naha, nañihi̱ ra naha urru can nuuhñí tɨ tsitsi ityi tsata yuhu iin cora. Tan ndatsi̱ ra naha tsi tɨ. Tan catyí juhva ra yucú ican naha ra tsihin ra naha:
―¿Náa javahá ndo? ¿Nacuenda ndatsí ndo urru can? ―catyí ra naha tsihin ra naha.
Tacan tan nacaha̱n ra naha tumaa caha̱n ra Jesús tsihin ra naha. Tan tsaha̱ ra can naha ra quihin ra naha urru can. Tacan tan tsindaca̱ ra naha urru can tsi ra Jesús. Tyiso̱ ra naha jahma ra naha tsata tɨ, tan tsicoso̱ ra Jesús tsi tɨ. Tan tsaqui̱n cuaha nyɨvɨ jahma ñi tsitsi ityi nu yaha̱ ra, tan inga ñi tsahnya̱ ñi ndaha yutun tan tsaqui̱n ñi tsitsi ityi.
Tacan tan nyɨvɨ tsa cuahán ityi nuu ra tan ityi tsata ra, quitsaha̱ caná tsaa ñi tan catyí ñi:
―¡Cahnu xaan cuví Nyoo! ¡Na jacahnu yo tsi Jutu Mañi yo, ra tsa jaquitsi̱ Nyoo! 10 ¡Na jacahnu yo tsi ra vatsí cundaca ñaha tumaa tsindaca̱ ñaha ra David, tsii tsaahnu yo! ¡Cahnu xaan cuví ra nyaá gloria! ―catyí ñi.
11 Tacan tan quɨhvɨ̱ ra Jesús tsitsi ñuu Jerusalén, tan cuahán ra vehe ñuhu cahnu. Tan tsa yaha̱ nyehe̱ ra tandɨhɨ tsa iyó nuquehe vehe ñuhu can, cuahán ra ñuu Betania tsihin tsa utsi uvi ra tsicá tsihin ra tyin tsa cueñi xaan.
Nu caha̱n ra Jesús tsi yutun higo tsa ña tsahá tsɨtɨ
(Mt. 21.18-19)
12 Tsa tuvi inga quɨvɨ tsa quita̱ ra Jesús tan ra tsicá tsihin ra ñuu Betania, tsaa̱ soco tsi ra Jesús. 13 Tsa quita̱ ra naha ndasava nyehe̱ ra Jesús nu nyaá iin yutun higo tsa iyó numa. Tsaha̱n ra tsinyehe̱ ra tun iñi tsɨtɨ tun, maa tyin nduve tsɨtɨ tun, maa ñi maa ndaha tun iñí, tyin ñaha ca tahan tsi quɨvɨ cuhva tun tsɨtɨ. 14 Tacan tan caha̱n ra Jesús tsi tun, tan catyí ra:
―Ndi iin sava ca quɨvɨ ña cua quee ca tsɨtɨ catsi nyɨvɨ nuu un ―catyí ra tsihin tun.
Tan tsiñí ra tsicá tsihin ra tsa caahán ra.
Nu jacunu̱ ra Jesús nyɨvɨ xicó nuquehe vehe ñuhu cahnu
(Mt. 21.12-17; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)
15 Tsa tsaa̱ ra naha ñuu Jerusalén, cuahán nyico ra Jesús vehe ñuhu cahnu tan quitsaha̱ jacunú ra nyɨvɨ xicó tan jatá tsa yucú nuquehe yuvehe ñuhu can. Janduva̱ ra mesa nu nyecú nyɨvɨ samá xuhun nyɨvɨ. Tan janduva̱ tucu ra tyayu nu nyecú nyɨvɨ xicó paloma. 16 Tan ña tsaha̱ ca ra yaha sava ñi nuquehe vehe ñuhu can tsihin ndaha tyiñu. 17 Tan quitsaha̱ jacuahá ra tsi nyɨvɨ, tan catyí ra:
―¿A ña tsitó ndo tyin nu tutu Nyoo catyí tsi tyin vehe Nyoo cua cunañi tsi tyehen: “vehe nu cua ndacan tahvi nyɨvɨ queé nanɨɨ nu ñuhu ñayɨvɨ tsi Nyoo”? Tan nyooho jananduvi̱ ndo itsi vehe ñasuhu ―catyí ra tsihin ñi.
18 Tsa tsiñi̱ ra jutu cuví ityi nuu naha ra tan ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra tsa caahán ra, tan quitsaha̱ nducú ra naha cuhva cahñi ra naha tsi ra tyin yuuhví ra naha nyehe ra naha tsi ra tsa cuenda tsa janahá ra tsi nyɨvɨ tan yuuhví tucu ra naha tyin tsa cuaha xaan nyɨvɨ nyicún tsi ra. 19 Maa tyin tsa tsa cuñí cuaa, quita̱ ra Jesús ñuu can tsihin ra tsicá tsihin ra.
Nu na ityi̱ yutun higo
(Mt. 21.20-22)
20 Tsa tuvi inga quɨvɨ, yaha̱ nyico ra naha nu nyaá yutun higo tsa caha̱n ra Jesús. Tan nyehe̱ ra naha tyin na ityi tun tan nda cuanda yoho tun na ityi. 21 Tacan tan tsa nyehe ra Pedro yutun higo can, nducuhu̱n iñi ra tsa javaha̱ ra Jesús tan catyí ra tsihin ra Jesús:
―¡Maestro, jihna! Tsa na ityi̱ yutun tsa caha̱n un ―catyí ra.
22 Nacaha̱n ra Jesús, tan catyí ra:
―Tsi̱nu iñi ndo tsi Nyoo. 23 Tyin tsa nditsa catyí yu tsihin ndo tyin nyɨvɨ cua cahan tsihin yucu ihya tyehen: “Cu̱atsiyo ihya tan cu̱aahan tsitsi ndutya ñuhu”, tan tatun tsinú iñi ñi tyin cua cundaa tsa caha̱n ñi tan ña uvi tsicá iñi ñi, cua cundaa tsi. 24 Yacan cuenda catyí yu tsihin ndo tyin tandɨhɨ tsa cua ndacan ndo tsi Nyoo tsa cua ndacan tahvi ndo tsi ra, tun tsinú iñi ndo tyin tsa naquihi̱n cuenda ndo can, cua naquihin ndo can. 25 Tan tsa cua ndacan tahvi ndo tsi Nyoo, tun nducuhún iñi ndo tyin xaan cuñí ndo tsihin nyɨvɨ, ja̱ha ndo tucahnu iñi tsi ñi, tyin tacan tan jaha Jutu ndo, ra nyaá gloria, tucahnu iñi tsi maa ndo tsa cuenda cuatyi ndo. 26 Maa tyin tun ña jaha ndo tucahnu iñi tsi nyɨvɨ, ndi Jutu ndo, ra nyaá gloria, tan ña cua jaha ra tucahnu iñi tsi maa ndo.
Nu tsica̱ tuhun ra cumí tyiñu vehe ñuhu naha ra tsi ra Jesús yóo tava̱ tyiñu tsi ra tsa cahan ra tsihin nyɨvɨ
(Mt. 21.23-27; Lc. 20.1-8)
27 Tacan tan tsaa̱ nyico ra naha ñuu Jerusalén. Tsa nyií ra Jesús tsicá nuu ra nuquehe vehe ñuhu cahnu, natuhva̱ ra jutu cuví ityi nuu naha ra, tan ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra, tan ra mandoñi nyɨvɨ Israel naha ra nu nyaá ra. 28 Tan tsica̱ tuhun ra naha tsi ra tan catyí ra naha:
―¿Yóo tava̱ tyiñu tsi un tsa javahá un tyehen? ―catyí ra naha.
29-30 Tan nacaha̱n ra Jesús, tan catyí ra:
―Cuñí tucu yuhu ndaca tuhun yu tsa ndaca tuhun yu tsi nyooho. ¿Yóo jaquitsi̱ tsi ra Juan tyin jacoondutya ra tsi nyɨvɨ? ¿A Nyoo o nyɨvɨ? Tatun catyi tuhun ndo tsihin yu yóo jaquitsi̱ tsi ra, cua catyi tuhun tucu yuhu tsihin nyooho yóo tava̱ tyiñu tsi yu javahá yu tyehen ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
31 Tacan tan quitsaha̱ caahán yuhu tahan ra naha, tan catyí ra naha:
―Tun catyi yo tyin Nyoo jaquitsi̱ tsi ra Juan, cua catyi ra tsihin yo tyehen: “Tun Nyoo jaquitsi̱ tsi ra, ¿nacuenda ña tsinu̱ iñi ndo tsa caha̱n ra?” 32 ¿A vaha tun catyi yo tyin nyɨvɨ jaquitsi̱ tsi ra? Ña cuvi ―catyí ra naha, tyin yuuhví ra naha tsi nyɨvɨ, tyin tandɨhɨ ñi tan tsinú iñi ñi tyin ndusu yuhu Nyoo cuvi̱ ra.
33 Tacan tan catyí ra naha tsihin ra Jesús:
―Ña tsitó ndi.
Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Tun ña tsitó ndo, ndi yuhu tucu, tan ña cua catyi tuhun yu tsihin ndo yóo tava̱ tyiñu tsi yu tsa javahá yu tyehen ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.