2
Nu janduvaha̱ ra Jesús tsi iin ra xii
(Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)
Tsa yaha̱ juhva quɨvɨ tan cuahán ra Jesús ñuu Capernaum inga tsaha. Tan tsa tsito̱ nyɨvɨ tyin tsaa̱ nuhu ra yuvehe ra, iin yaha ñi ndu cuaha ñi yuvehe ra tan ña tsitaha̱n maa ñi tsitsi vehe tan ndi yuvehe. Tan caahán ra tuhun Nyoo tsihin ñi. Tacan tan tsaa̱ cumi taahan rayɨɨ nyisó ra naha iin ra xii. Cuñí ra naha cuhun ra naha tsihin ra nda nu nyaá ra Jesús. Maa tyin ña cuvi̱ yaha ra naha yuvehe tan cuhun ra naha nu nyaá ra Jesús tyin cuaha xaan nyɨvɨ nyecú yuvehe can. Yacan cuenda ndaa̱ ra naha jiñi vehe, tan jatsiyo̱ ra naha juhva tyiyo ndɨhɨ cuhva nu nyaá ñi ra Jesús. Tacan tan januu̱ ra naha tsi ra cuuhví can nu nyaá ra Jesús tsihin iin tsito. Tsa nyehe̱ ra Jesús tyin tsinú xaan iñi ra can naha ra, catyí ra tsihin ra cuuhví can:
―Vityin, tsa jaha̱ yu tucahnu iñi tsi un tsa cuenda tandɨhɨ cuatyi un ―catyí ra Jesús tsihin ra.
Tan nyecú juhva ra cuví maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra ican, tacan tan quitsaha̱ tsicá iñi ra naha tuhun ihya: “¿Nacuenda tyin caná iñi ra ihya caahán ra tyehen? Tan intuhun ñi maa Nyoo cuví ra jahá tucahnu iñi tsi yo. Tsicoo̱ cuatyi ra nuu Nyoo tsa cuenda tsa caahán ra tacan”, cuñí ra naha, tsicá iñi ra naha. Maa tyin ra Jesús iin yaha ñi tuvi̱ iñi ra cuhva tsicá iñi ra naha. Tan catyí ra tsihin ra naha:
―¿Nacuenda tsicá iñi ndo tacan? ¿Náa yɨɨ ca cahan yo; “Cuatyi un tsa yaha̱ ndatsi̱”, o catyi yo: “Ndu̱vita, na̱quihin tsito un tan ca̱ca”? 10 Vaha. Cua janaha yu tsi ndo tyin yuhu, tsa cuví yu Rayɨɨ quee̱ nda gloria, iyó ndatu tsi yu nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tsa jaha yu tucahnu iñi tsi nyɨvɨ tsa cuenda cuatyi ñi ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Tacan tan nacaha̱n ra tsihin ra cuuhví can:
11 ―Catyí yu tsihin un; ndu̱vita, na̱quihin tsito un, tan cu̱anuhu yuvehe un ―catyí ra Jesús tsihin ra.
12 Tan iin yaha ñi nduvita̱ ra cuuhví can, naquihi̱n ra tsito ra, tan cuanuhu̱ ra. Tan iyo xaan cuñí tandɨhɨ maa nyɨvɨ tsa nyehe̱ can, tan quitsaha̱ jacahnú ñi tsi Nyoo, tan catyí ñi:
―Ndi iin tsaha maa tan ñaha ca nyehe yo tsehe ―catyí ñi.
Nu cana̱ ra Jesús tsi ra Leví
(Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32)
13 Tsa yaha̱ yacan tan cuahán ra Jesús yuhu miñi inga tsaha. Tacan tan tsaa̱ cuaha nyɨvɨ nu nyií ra, tan quitsaha̱ jacuahá ra tsi ñi. 14 Tsa ndɨhɨ̱ jacuaha̱ ra tsi ñi, tan cuanuhú ra. Tan tsa cuahán ra yaha̱ ra nu nyaá vehe nu tyahví nyɨvɨ xuhun cuenda ra ndacá ñaha ñuu Roma, tan ican nyaá ra Leví, sehe ra Alfeo, naquihín cuenda ra xuhun can. Nyehe̱ ra Jesús tsi ra, tan catyí ra tsihin ra:
―Co̱hon tsihin yu.
Tacan tan nduvita̱ ra Leví, tan cuahán ra tsihin ra.
15 Yaha̱ can tan cuahán ra Jesús cuacatsí ra yuvehe ra Leví tsihin ra tsicá tsihin ra. Tsinyaa̱ ra nu mesa tan tsinyecu̱ ndɨhɨ tucu ra tavá xuhun cuenda ra ndacá ñaha tan inga ca nyɨvɨ iyó cuatyi. Tyin cuaha xaan nyɨvɨ nyicún tsi ra. 16 Maa tyin tsa nyehe̱ ra cuví maestro cuenda ley vehe ñuhu tan ra cuví fariseo naha ra tyin tsatsí ra Jesús tsihin ra tavá xuhun tan ra iyó cuatyi, catyí ra naha tsihin ra tsicá tsihin ra:
―¿Nacuenda tyin tsatsí tan tsihí ra maestro ndo tsihin ra tavá xuhun tan ra iyó cuatyi?
17 Tsa tsiñi̱ ra Jesús tsa caha̱n ra naha tan catyí ra:
―Yuhu ña vatsí yu vatsí jatyinyee yu tsi nyɨvɨ cuñí tyin vaha iyó ñi; vatsí yu vatsí jatyinyee yu tsi nyɨvɨ tsitó tyin iyó cuatyi ñi tumaa nyɨvɨ cuuhví, tyin nyɨvɨ cuuhví tsiñí ñuhu doctor tsi ñi. Maa tyin nyɨvɨ vaha cuñí, ña tsiñí ñuhu doctor tsi ñi ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Nu tsica̱ tuhun nyɨvɨ tsi ra Jesús tun taahán tsi coo nyitya ñi
(Mt. 9.14-15; Lc. 5.33-35)
18 Iin tsaha tsa iyó nyitya ra tsicá tsihin ra Juan tan ra tsicá tsihin ra fariseo naha ra, tsaha̱n juhva nyɨvɨ nu nyií ra Jesús, tan tsica̱ tuhun ñi tsi ra, tan catyí ñi:
―¿Nacuenda tyin tsicoó nyitya ra tsicá tsihin ra Juan tan ra tsicá tsihin ra fariseo naha ra, tan ra tsicá tsihin yooho ña tsicoó nyitya ra naha? ―catyí ñi.
19 Nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―¿A cuví coo nyitya nyɨvɨ yucú nu iyó vico tindaha tun ndi nyií ra cua tindaha tsihin ñi? Ña cuví coo nyitya ñi tun ndi nyií ra tsihin ñi. 20 Maa tyin coo quɨvɨ ña cua cunyii ca ra tsihin ñi. Tacan tan cua coo nyitya ñi ―catyí ra Jesús tsihin ñi.
Nu caahán ra Jesús tyin ña nacatsi tahan tuhun tsahnu tsa iyó nyɨvɨ tsihin tuhun tsaa tsa jacuahá ra tsi ñi
(Mt. 9.16-17; Lc. 5.36-39)
21 Tan catyí ra Jesús:
―Ña tuhvá nyɨvɨ natyaá jahma tsaa iin jahma tuuhu, tyin jahma tsaa can cua nandɨyɨ can tan cua nducahnu ca nu ndata̱ jahma tuuhu can jaha can. 22 Tacan tucu ñi ñɨɨ yɨhɨ́ vinu tun tyihí yo vinu tsaa tsitsi ñɨɨ tsaahnu cua ndata ñɨɨ can, tan cua catɨ vinu can tan cua tɨvɨ can. Yacan cuenda cuñí tsi tsa tyihi yo vinu tsaa tsitsi ñɨɨ tsaa ―catyí ra Jesús.
Nu jocón ra tsicá tsihin ra Jesús yoco trigu quɨvɨ quitatú nyɨvɨ
(Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)
23 Iin tsaha yaha̱ ra Jesús tsitsi tsa tatsi̱ nyɨvɨ tan cuví tsi quɨvɨ quitatú ñi. Tan tsa yaha̱ ra tsicá tsihin ra quitsaha̱ tuhún ra naha yoco trigu. 24 Tacan tan tsa nyehe̱ ra fariseo naha ra can quitsaha̱ caahán ra naha tsihin ra Jesús:
―¡Nye̱he tsa javahá ra tsicá tsihin un naha ra! Jahá tyiñu ra naha tan ña taahán tsi jahá tyiñu yo quɨvɨ ihya ―catyí ra naha.
25 Tan nacaha̱n ra Jesús tsihin ra naha:
―¿A ñaha ca cahvi ndo nu tutu nu tsahá cuenda tsi tsa javaha̱ ra David tan ra cutahán tsihin ra quɨvɨ tsisoco̱ ra naha? 26 Ra David quɨhvɨ̱ ra tsitsi vehe Nyoo quɨvɨ cuvi̱ ra Abiatar jutu tsaahnu cuví ityi nuu. Tan quihi̱n ra paan ii, tsa taahán tsi catsi maa ñi maa ra jutu naha ra. Maa ra tan tandɨhɨ ra cutahán tsihin ra tsatsi̱ ra naha paan can ―catyí ra Jesús.
27 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Nyoo javaha̱ ra quɨvɨ quitatú yo tyin tacan tan cuví quitatu cuñu ñuhu yo; tan ñavin maa yo tsinu̱ tsa cuenda quɨvɨ quitatú yo. 28 Yacan cuenda yuhu tsa cuví yu Rayɨɨ quee̱ nda gloria, iyó ndatu tsi yu tsa cahan yu tsihin intuhun intuhun ndo náa taahán tsi javaha ndo quɨvɨ quitatú yo ―catyí ra Jesús.