5
Nu caahán ra Jesús tyin ra caahán tuhun Nyoo cuví ra tumaa iin ra tatsí Nu nduvaha̱ iin ra Gadara tsa yɨhɨ́ tatyi ña vaha
(Mt. 8.28-34; Lc. 8.26-39)
Tsaa̱ ra naha inga tsiyo miñi nda nu ñuhu cuenda Gadara. Tsa quita̱ ra Jesús tsitsi yutun ndoo, tan quita̱ iin ra yɨhɨ́ tatyi ña vaha nu ndaa cumi santu, tan tsaa̱ ra nu nyaá ra. Tan nu ndaa can iyó maa ra can. Tsaahñí ñi tsi ra, maa tyin ña cuví maa ndoo taxin ra. Ndi tsihin cadena tan ña cuví cunuhñí ra. Cuaha xaan tsaha tsahñi̱ nyɨvɨ tsaha ra tan ndaha ra tsihin cadena, maa tyin tsaahnyá cuatyi ra can. Tan yoñi maa cuví cunyee tsi ra. Tan tsicá nuu maa ra caná tsaa ra jiñi yucu tan nu ndaa cumi santu tsa tsa cuaa tan tsa tsinu cahñi. Tan jañicueehé ra tsi ra tsihin yuu. Maa tyin ndi cañi ca quita̱ ra Jesús, tan nyehe̱ ra can tsi ra, tan tsinú xaan ra tsaha̱n ra, tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ra nuu ra. Tan cana̱ tsaa ra tan catyí ra:
―¿Nacuenda tyihí un tsi un tsihin yuhu, yooho Jesús, Sehe Nyoo, nyaá gloria? Tsihin sɨvɨ Nyoo caahán ndaahvi yu tsihin un, ña ja̱nyehe un tundoho tsi yu.
Tacan catyí nu tatyi ña vaha can tsihin ra Jesús tyin tsa yaha̱ caha̱n ra tsihin nu tyehen:
―¡Yooho tatyi ña vaha, ja̱ña tsi ra ihya! ―catyi̱ ra.
Tan ra Jesús tsica̱ tuhun ra tsi nu, tan catyí ra:
―¿Náa nañí un?
Tan catyí nu tatyi ña vaha can tsihin ra:
―Yuhu nañí yu Legión, tyin cuaha xaan ndi.
10 Tan caahán ndaahvi nu tsihin ra Jesús na ña jacuhun cañi ra tsi nahnu. 11 Yatyin ñi yucu can yucú cuaha quɨnɨ tsatsí tɨ naha tɨ. 12 Tacan tan catyí tandɨhɨ nahnu tsihin ra Jesús:
―Ja̱cuhun tsi ndi tsitsi quɨnɨ nyecú ican, tan cu̱hva ndatu tsa quɨhvɨ ndi tsitsi tɨ naha tɨ ―catyí nahnu.
13 Tacan tan tsaha̱ ra Jesús ndatu tsi nahnu, tan quɨhvɨ̱ nahnu tsitsi quɨnɨ can. Quita̱ nahnu tsi ra can tan quitá tumaa uvi mil quɨnɨ yucú can. Tsa quɨhvɨ̱ nahnu tsitsi tɨ naha tɨ, quitsaha̱ tsinú tɨ naha tɨ, tan yaha̱ tɨ naha tɨ yuhu xahva tan cucoyo̱ tɨ naha tɨ tsitsi miñi, tan tsihi̱ tɨ naha tɨ tsitsi ndutya.
14 Tacan tan ra jahá cuenda quɨnɨ can naha ra, nayuhvi̱ xaan ra naha tan tsinú xaan ra naha cuahán ra naha cuanuhú ra naha cuacatyí tuhun ra naha tsa cuvi̱ can tsihin nyɨvɨ ñuu can tan inga ca nyɨvɨ tsa taahán ra naha ityi cuhu. Tan tandɨhɨ nyɨvɨ tsa caha̱n ra naha tsihin, tsaha̱n ñi tsinyehe̱ ñi tsa cuvi̱ can. 15 Cuhva tsa tsaa̱ ñi nu nyií ra Jesús, nayuhvi̱ xaan ñi tsa nyehe̱ ñi tsi ra tsa yɨhɨ̱ tatyi ña vaha can. Nyaá taxin ra, nditsí ra jahma, tan vaha cuñí ra. 16 Tan tandɨhɨ maa nyɨvɨ tsa nyehe̱ tsa taha̱n ra can tan tsa taha̱n quɨnɨ can, catyi̱ tuhun ñi can tsihin inga ca nyɨvɨ. 17 Tacan tan quitsaha̱ caahán ndaahvi ñi tsihin ra Jesús, na ña ndoo ra nu ñuhu ñi.
18 Tsa tsa cua quɨhvɨ nyico ra Jesús tsitsi yutun ndoo can, ra tsa yɨhɨ̱ tatyi ña vaha can caahán ndaahvi ra tsihin ra Jesús na cuhva ra cuhun ra tsihin ra. 19 Maa tyin ña tsaha̱ ra Jesús cuhun ra tsihin ra, tan catyí ra tsihin ra:
―Cu̱anuhu yuvehe un nu iyó nyɨvɨ un, tan ca̱tyi tuhun tsihin ñi tandɨhɨ tsa javaha̱ Jutu Mañi yo Nyoo tsihin un, tan nácaa cundaahvi̱ iñi ra tsi un.
20 Tacan tan cuanuhú ra tan quitsaha̱ catyí tuhun ra tsihin nyɨvɨ iyó tandɨhɨ ñuu tsa cayucú Decápolis tandɨhɨ tsa javaha̱ ra Jesús tsihin ra. Tan iyo xaan cuñí ñi.
Nu nduvaha̱ sehe ra Jairo tan ñaha tsa tɨɨ̱n jahma ra Jesús
(Mt. 9.18-26; Lc. 8.40-56)
21 Tsa tsaa̱ ra Jesús tsihin yutun ndoo nda inga tsiyo miñi can, tsaa̱ cuaha nyɨvɨ nu tsaa̱ ra. Tan ndoo̱ ra yuhu miñi ican. 22 Tacan tan tsaa̱ iin ra nyisó tyiñu vehe ñuhu, nañí ra Jairo. Cuhva tsa nyehe̱ ra tsi ra Jesús, tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ra nuu ra. 23 Tan caahán ndaahvi ra tsihin ra tan catyí ra:
―Co̱hon tsihin yu yuvehe yu tan tyi̱so ndaha un jiñi ñaha sehe yu, na nduvaha ña tyin tsa cuñí cúu cuii ña ña.
24 Tacan tan cuahán ra Jesús tsihin ra, tan cuaha xaan nyɨvɨ cuahán cuanyicún tsi ra, nda cuanda catyihí tahan ña maa ñi. 25 Tsihin nyɨvɨ can cuahán ndɨhɨ iin ñaha cuuhví. Ñaha ihya tsa quitá maa utsi uvi cuiya ndohó ña cuehe tsa cuún nɨñɨ ña. 26 Tan cuaha xaan tundoho nyehe̱ ña tsihin tsa cuaha doctor. Tandɨhɨ xuhun ña janaa̱ ña tsihin ra naha, maa tyin nduve maa náa catyi janaa̱ ña xuhun ña tyin vihi ca nduñihi̱ cuuhvi ña. 27 Tsa tsiñi̱ ña caahán nyɨvɨ tyin tsaa̱ ra Jesús, natuhva̱ ña ityi tsata ra tan tɨɨ̱n ña jahma ra. 28 Tyin tsicá iñi maa ña: “Tatun tɨɨn yu vasu tan jahma ra, cua nduvaha yu”. 29 Tsa tɨɨ̱n ña jahma ra iin yaha ñi cutaxi̱n tsa cuún nɨñɨ ña. Tan tuvi̱ iñi cuñu ñuhu ña tyin tsa janduvaha̱ ra tsi ña. 30 Tsa tuvi̱ iñi ra Jesús tyin nduvaha̱ iin nyɨvɨ tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra. Tacan tan nanyico̱ coo ra ityi tsata ra tan tsica̱ tuhun ra tan catyí ra:
―¿Yóo tɨɨ̱n jahma yu?
31 Tacan tan catyí ra tsicá tsihin ra:
―¿Nacuenda tsicá tuhun ca un: yóo tɨɨ̱n jahma un? tan nyehé vaha un tyin cuaha xaan nyɨvɨ nyicún tsi un tan tyañu xaan jahá ñi ―catyí ra naha tsihin ra.
32 Maa tyin ra Jesús nanyehe̱ ra nanɨɨ ñi tyin cuñí ra coto ra yóo tɨɨ̱n jahma ra. 33 Tacan tan ñaha can tsaha̱n ña tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ña nuu ra Jesús tyin tsitó vaha ña tyin tsa nduvaha̱ ña. Yuuhví ña tan nɨhɨ́ ña tsaha̱n ña tsicatyi̱ tuhun ña tandɨhɨ tsa nditsa tsihin ra. 34 Tan catyí ra Jesús tsihin ña:
―Nduvaha̱ un tyin tsinú iñi un. Na cuhun vaha un, tan na ña cuhvi ca un ―catyí ra Jesús tsihin ña.
35 Ndi caahán ca ra Jesús tan tsaa̱ nyɨvɨ quee̱ yuvehe nu cuahán ra, tan catyí ñi tsihin ra jatsii vehe can, ra nyisó tyiñu vehe ñuhu:
―Tsa tsihi̱ ñaha luhlu sehe un. Ña ca̱han yuhu ca un tan ña ja̱tyañu ca un tsi ra Maestro ihya ―catyí ñi tsihin ra.
36 Maa tyin ra Jesús ña tyaa̱ yahvi ra tsa caahán ñi, tan catyí ra tsihin ra nyisó tyiñu vehe ñuhu:
―Ña na̱yuhvi un; tsi̱nu iñi yooho ―catyí ra tsihin ra.
37 Tan ña tsaha̱ ra cuhun cuaha nyɨvɨ tsihin ra. Tan quihi̱n ra tsi ra Pedro tan ra Jacobo tan ra Juan, yañi ra Jacobo cuahán ra naha tsihin ra. 38 Tsa tsaa̱ ra naha yuvehe ra nyisó tyiñu vehe ñuhu, nyehe̱ ra Jesús tyin tsacú xaan nyɨvɨ tan caná tsaa ñi. 39 Quɨhvɨ̱ ra tsitsi vehe tan tsicá tuhun ra tsi ñi:
―¿Nacuvi tyin iyo xaan jacuvaá ndo, tan tsacú xaan ndo? Ñaha luhlu ihya quixí ña; ñavin tsihi̱ ña ―catyí ra tsihin ñi.
40 Maa tyin ña tsinu̱ iñi ñi tan tsacu̱ naaha ñi nyehé ñi tsi ra. Tacan tan tava̱ ra tsi tandɨhɨ ñi nuquehe, tan quihi̱n ra tsi jutu ñaha luhlu tsa tsihi̱ can tan sɨhɨ ña tan ra tsa tsaa̱ tsihin ra, tan quɨhvɨ̱ tandɨhɨ ñi nu canyií ña. 41 Tan tɨɨ̱n ra ndaha ña, tan catyí ra tsihin ña:
―Talita cumi ―tan cuñí tsi catyí tsi tyehen: Catyí yu tsihin yooho ñaha luhlu, ¡ndu̱vita!
42 Juvin ñi cuhva can tan nduvita̱ ña, tan nacaca̱ ña. Utsi uvi cuiya ña. Tan tsa nyehe̱ nyɨvɨ tsa iyo tsa javaha̱ ra Jesús, iyo xaan cuñí ñi cuvi̱. 43 Maa tyin ra Jesús ñihi tsaha̱ cuenda ra tsi ñi tyin na ña cahan ñi tsa nyehe̱ ñi tsihin ndi intuhun maa nyɨvɨ. Tan tava̱ tyiñu ra tsi sɨhɨ ña na cuhva ña tsa catsi ña.