4
Nu caahán ra Jesús tyin ra caahán tuhun Nyoo cuví ra tumaa iin ra tatsí
(Mt. 13.1-9; Lc. 8.4-8)
Quitsaha̱ jacuahá ra Jesús inga tsaha yuhu miñi. Tan cuaha xaan nyɨvɨ ndu ii̱n nu nyií ra. Tan tsa cuenda tsa cuaha xaan ñi cuvi̱, quɨhvɨ̱ ra tsitsi yutun ndoo tsa canyií nu ndutya yuhu miñi can, tan tsinyaa̱ ra tsitsi can. Tan ndoo̱ tandɨhɨ maa nyɨvɨ nu nyɨtɨ. Tacan tan cuaha xaan tsa jacuaha̱ ra tsi ñi tsihin cuhva. Tan tsitsi tsa jacuahá ra tsi ñi, catyí ra tsihin ñi:
―Tya̱a soho ndo tsa cua cahan yu. Iin ra quita̱ ra yuvehe ra. Tan cuahán ra cua tatsi ra trigu nu ñuhu ra. Tan cuhva tsa quɨtɨ́ ra tsɨtɨ trigu can, cucoyo̱ juhva tsi yuhu ityi. Maa tyin quitsi̱ saa tan tsatsi̱ tɨ naha tɨ itsi. Tan juhva ca tsɨtɨ can cucoyo̱ tsi nu yuu nu ña cuaha nyahyu yɨhɨ́. Tan numi ñi cana̱ tsɨtɨ can tyin ña cuaha nyahyu yɨhɨ́ tyañu yuu can. Maa tyin tsa cana̱ ñicanyii, iin yaha ñi na ityi̱ tsi tyin ña cunu cuahán yoho tsi. Tan juhva ca tsɨtɨ can cucoyo̱ tsi tyañu iñu. Quɨvɨ cana̱ tsɨtɨ can, tsahnu̱ tsi iin caa ñi tsihin iñu can. Maa tyin iñu can numi ca tsahnu̱ can tan tsahñi̱ can trigu can. Yacan cuenda ña tsaha̱ trigu can tsɨtɨ. Maa tyin juhva ca tsɨtɨ can cucoyo̱ tsi nu ñuhu vaha. Cana̱ tsi tan tsahnu̱ tsi, tan cuaha tsɨtɨ tsaha̱ tsi. Tyin tsa intuhun tsɨtɨ can, tsaha̱ tsi oco utsi tsɨtɨ tsitsi yoco tsi. Tan inga tsɨtɨ can tsaha̱ tsi uñi xico, tan inga tsi tsaha̱ tsi iin cientu ―catyí ra Jesús tsihin ñi.
Tan catyí nyico ra tsihin ñi:
―Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán yu.
Nu tsahá cuenda ra Jesús nacuenda jacuahá ra tsi nyɨvɨ tsihin cuhva
(Mt. 13.10-17; Lc. 8.9-10)
10 Tsa yaha̱ yacan tan ndoo̱ maa ña ra Jesús tsihin ra tsicá tsihin ra tan nyɨvɨ nyicún tsi ra. Tan tsica̱ tuhun ñi:
―¿Náa cuñí tsi catyí tsa caha̱n un nañi?
11 Tan catyí ra tsihin ñi:
―Maa Nyoo catyí tyin jacotó yu tsi ndo tuhun xeehe nácaa ndacá ñaha ra. Maa tyin inga ca nyɨvɨ jacotó yu can tsi ñi tsihin cuhva ñi tyin ña cuñí ñi cunyicun vaha ñi tsi yu. 12 Tyin vasu ndi maa nyehé ñi tsa javahá yu, cua cuví tsi tumaa tsa ña nditsin nyehé ñi; vasu ndi maa tsiñí ñi, ña cua cutuñí iñi ñi tsa caahán yu. Tan ndi ña cua nasama ñi cuhva iyó ñi tan ndi ña cua jaha Nyoo tucahnu iñi tsi ñi tsa cuenda cuatyi ñi ―catyí ra Jesús tsihin ñi.
Nu tsahá cuenda ra Jesús tsa cuñí tsi catyí tuhun ra tatsí
(Mt. 13.18-23; Lc. 8.11-15)
13 Tan catyí ndɨhɨ ra tsihin ñi:
―Tun ña cutuñí iñi ndo tuhun caha̱n yu nañi, ndi ña cua cutuñi iñi ndo tandɨhɨ ca tsa cua jacuaha yu tsi ndo tsihin cuhva ñi. 14 Ra tatsí trigu can cuví ra caahán tuhun Nyoo. 15 Yɨhɨ́ nyɨvɨ cuví ñi tumaa nu cucoyo̱ tsɨtɨ trigu yuhu ityi tyin tsiñí ñi tuhun Nyoo, maa tyin yaha̱ can, tan iin yaha ñi naá nyico iñi ñi tsa caahán Nyoo tsihin ñi tyin quihín nyaa nu ña vaha tuhun Nyoo tsa tatsi̱ ra añima ñi. 16 Tan juhva nyɨvɨ cuví ñi tumaa nu cucoyo̱ tsɨtɨ trigu tsata yuu tyin sɨɨ xaan cuñí ñi tsiñí ñi tuhun Nyoo juhva ñi quɨvɨ. 17 Maa tyin ña ndoó tsi añima ñi tan ña cuví cuahnu ñi tan juhva ñi quɨvɨ tsinú iñi ñi, yacan cuenda cuví ñi tumaa nu cucoyo̱ tsɨtɨ tsata yuu tyin tsata yuu can luxu cuii ñi nyahyu yɨhɨ́. Yacan cuenda ña tsahnu̱ tsi tyin ña ñihi̱ tsi nu cuhun yoho tsi. Tacan cuví nyɨvɨ can, tyin quɨvɨ vatsí tundoho sɨquɨ ñi, tan caahán nyɨvɨ tsi ñi tsa cuenda tuhun Nyoo, ndu uví iñi ñi tan jandɨhɨ ñi tsa tsinú iñi ñi tsi Nyoo. 18 Tan juhva nyɨvɨ cuví ñi tumaa nu cucoyo̱ tsɨtɨ tyañu iñu tyin tsiñí ñi tuhun Nyoo, 19 maa tyin tsicá xaan iñi ñi tundoho ñayɨvɨ ihya tan ña tsicá iñi ñi tuhun Nyoo. Nyiyo iñi ñi tsa cuca, tan cuñí ñi coo tandɨhɨ tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tsi ñi. Tan tandɨhɨ yacan jatyañú can tsi ñi, tan cuví ñi tumaa cuví yutun tsa ña tsaha̱ tsɨtɨ. 20 Maa tyin nyɨvɨ tsa tsiñí tuhun Nyoo tan naquihín vaha ñi itsi, tan javahá ñi tandɨhɨ tsa caahán tsi, juvin ñi cuví tumaa ñuhu vaha nu cucoyo̱ tsɨtɨ can tyin tsɨtɨ tsa cucoyo̱ can cana̱ vaha tsi, tsahnu̱ tsi, tan yɨhɨ tsi tsaha̱ tsi oco utsi tsɨtɨ. Inga tsi tsaha̱ tsi uñi xico tsɨtɨ, tan inga tsi tsaha̱ tsi cientu tsɨtɨ.
Nu caha̱n ra Jesús tyin ña taahán tsi tyihi xeehe yo ñuhu̱ Nyoo tsa jandunditsín añima yo coto quihin nyaa ra itsi
(Lc. 8.16-18)
21 Tan catyí tucu ra tyehen tsihin ñi:
―¿A tsicán yo ñuhu̱ tyuma tan tyihí xeehe yo can tsitsi iin caja o xuu tsito? Ñavin. Tyin tyuma can tinyií yo can iin nu sucun tyin tacan tan janditsin can nanɨɨ tsitsi vehe. 22 Tyin nduve tsa yɨhɨ́ xeehe tan ña cua quituvi, tan ndi tsa xeehe tan ña cua coto nyɨvɨ. Tyin tandɨhɨ maa tan cua quita nu nditsin tan coto yo can. 23 Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán yu ―catyí ra Jesús tsihin ñi.
24 Tan catyí tucu ra:
―Tya̱a soho vaha ndo tsa caahán yu tyin tun tyaá yahvi ndo tuhun tsiñí ndo, cuaha ca tsa cua cuhva Nyoo tsi ndo. 25 Tyin nyɨvɨ tyaá soho tsa caahán yu, cuaha ca cua cuhva Nyoo tsi ñi. Maa tyin nyɨvɨ tsa ña tyaá soho, cua quihin nyaa ra nda cuanda tsa luxu tsa iyó tsi ñi tsa tsa yaha̱ ñihi̱ ñi.
Nu tsahá ra Jesús iin cuhva nácaa tsahnú iin tsɨtɨ
26 Tan catyí tucu ra Jesús:
―Tsa ndacá ñaha Nyoo tsi nyɨvɨ cuví tsi tumaa tsɨtɨ tsa tatsí nyɨvɨ. 27 Tyin nyɨvɨ tatsí ñi maa ñi tsɨtɨ can tan cuanuhú ñi yuvehe ñi. Tan tatun tsa yaha cuaha quɨvɨ tsa tatsi̱ ñi, tacan tan cuahán ñi cuanyehé ñi inga tsaha. Tsa tsaá ñi tsa cana̱ tsi, tsa tsahnu̱ tsi. Maa tyin ña tsitó ñi nácaa caná tsi tan tsahnú tsi, 28 tyin juvin ñi maa ñuhu jacuahnú itsi. Tsa jihna ñi caná nuu tsi, yaha can tan quitá yoco tsi. Tsa yaha quita yoco tsi, tacan tan tsahá tsi tsɨtɨ. 29 Tan tatun tsa tsitsa tsɨtɨ tsi, tacan tan jocón ñi itsi tyin tsa taha̱n maa tsi quɨvɨ coyo tsi ―catyí ra Jesús.
Nu caahán ra Jesús tyin tumaa cuví tsɨtɨ mostaza, tacan cuví tsa ndacá ñaha Nyoo tsi yo
(Mt. 13.31-32; Lc. 13.18-19)
30 Tan catyí tucu ra Jesús:
―¿Nacaa cuví tsa ndacá ñaha Nyoo tsi nyɨvɨ? ¿A cuví jandu inducu yo itsi tsihin náa tsihin? Cuví. 31 Tyin cuví tsi tumaa iin tsɨtɨ mostaza tsa tatsí nyɨvɨ. Tsɨtɨ can cuví tsa nyihi ca tan ñavin ca tandɨhɨ ca tsɨtɨ tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ. 32 Maa tyin tsa yaha tatsi tsi, caná tsi tan ndunahnú tsi, tan cuví tsi yutun tumaa nducuaya. Ndunahnú soco tun, tan cuahán saa cua quitatu tɨ naha tɨ nuu tun.
Nu tsahá cuenda ra Jesús nacuenda jacuahá ra tsi nyɨvɨ tsihin cuhva ñi
(Mt. 13.34-35)
33 Tacan jacuaha̱ ra Jesús tsi nyɨvɨ, tsihin cuaha cuhva, ndɨhɨ cuhva cuvi̱ cutuñí iñi ñi. 34 Tan tandɨhɨ tsaha tsa caha̱n ra tsihin ñi maa ñi maa tsihin cuhva caha̱n ra. Maa tyin caha̱n catsi ra tsihin ra tsicá tsihin ra.
Nu jacutaxín ra Jesús tatyi xaan nu miñi
(Mt. 8.23-27; Lc. 8.22-25)
35 Tsa tseñi juvin ñi maa quɨvɨ can, catyí ra Jesús tsihin ra tsicá tsihin ra:
―Co̱hon ndo inga tsiyo miñi.
36 Tacan tan ra Jesús tan ra tsicá tsihin ra nacoo̱ ra naha tsi nyɨvɨ tan quɨhvɨ̱ ra naha tsitsi yutun ndoo nu nyaá maa ra Jesús, tan cuahán ra naha. Tan cuanyicún tucu inga ca yutun ndoo nu yɨhɨ́ juhva nyɨvɨ tsi ra naha. 37 Tan quitsaha̱ yɨhɨ́ tatyi xaan nu miñi can, tan jacuhún tsi ndutya tsitsi yutun ndoo nu yucú ra naha, tan quitsaha̱ cuñí cutu yutun ndoo can. 38 Tan ra Jesús canyií ra quixí ra tsa yatyin xuu yutun ndoo can, tan nyanaá iin jahma jiñi ra. Jandoto̱ ra naha tsi ra, tan catyí ra naha tsihin ra:
―¡Maestro! ¿a ña jahá un cuenda tyin cuñí nyee yo?
39 Tacan tan nduvita̱ ra Jesús tan jacutaxi̱n ra tatyi xaan can. Tan catyí ra tsihin ndutya:
―¡Taxin ñi!
Tan cutaxi̱n tatyi can tan ndutya can. Tacan tan taxin cuii ñi cuví. 40 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra tsicá tsihin ra:
―¿Nacuenda yuuhví xaan ndo? ¿A ña tsinu iñi ndo? ―catyí ra tsihin ra naha.
41 Maa tyin iyo xaan cuñí ra naha tsa nyehe̱ ra naha tsa cuvi̱. Tan tsicá tuhun tahan ra naha tan catyí ra naha:
―¿Yóo ra cuví ra ihya? Tyin nda cuanda tatyi tan ndutya tyaá yahvi tsi naha tsi tsi ra ―catyí ra naha.