7
Tsa jatɨvɨ́ tsi nyɨvɨ nu Nyoo
(Mt. 15.1-20)
Tacan tan tsaa̱ juhva ra fariseo tan juhva ra maestro cuenda ley vehe ñuhu tsa quee̱ ñuu Jerusalén naha ra nu nyií ra Jesús. Ra ihya naha ra nyehe̱ ra naha tyin juhva ra tsicá tsihin ra Jesús ña nacatya̱ ra naha ndaha ra naha tan tsatsí ra naha tumaa catyí maa costumbre ra naha. Tsa cuenda yacan catyí ra naha tyin ña vaha javaha̱ ra can naha ra. Tyin ra fariseo naha ra javahá ra naha tumaa catyí costumbre tsii tsaahnu ra naha tacan tucu ñi tandɨhɨ ca nyɨvɨ Israel ña cuví catsi ñi tun ña nacatyá ñi ndaha ñi cuaha tsaha tumaa iyó maa ñi. Tan tatun ña nacatya ñi ndaha ñi tsa tsaá ñi quee ñi nuyahvi, ña cuvi catsi ñi. Iyó cuaha ca costumbre tsa tuhvá ñi javahá tumaa tsa nacatyá ñi vasu, jarra, tan tandɨhɨ ndaha tyiñu tsa tsinú tsihin caa tsa iyó tsi ñi tan nda cuanda cama ñi. Tacan tan tsica̱ tuhun ra fariseo tan ra maestro cuenda ley naha ra tsi ra Jesús, tan catyí ra naha:
―¿Nacuenda tyin ña javahá ra tsicá tsihin un naha ra cuhva nacoo̱ tsii tsaahnu yo naha ra? Tyin ña nacatyá jihna ra naha ndaha ra naha tumaa iyó maa yo tan tsatsí ra naha ―catyí ra naha tsihin ra.
Tan nacaha̱n ra Jesús, tan catyí ra:
―Nditsa tsa caha̱n ra Isaías, ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo tuhun nyooho tsa jahá ndo tyin vaha xaan ndo tan ña nditsa ndo. Tyin catyi̱ ra tyehen:
Nyɨvɨ ihya jacahnú ñi tsi yu tsihin yuhu ñi.
Maa tyin ñavin tsihin tsa nɨɨ iñi añima ñi.
Yacan cuenda nduve yahvi nyaá jacahnú ñi tsi yu,
tyin maa ñi maa tuhun caahán nyɨvɨ jacuahá ñi tan ñavin tuhun yu jacuahá ñi, catyi̱ ra Isaías tuhun ndo jaha̱ Nyoo, catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Tyin nyooho nacoo̱ ndo cuhva caahán Nyoo, tan nyicún ndo cuhva caahán nyɨvɨ ñi, tumaa tuhvá ndo nacatya ndaha tyiñu ndo, tan inga ca tsa tuhvá ndo javahá. Nyooho tyaa̱ tsiyo ndo tuhun caahán Nyoo, tacan tan javahá ndo tuhun tsahnu tsa nacoo̱ tsii tsaahnu ndo. 10 Tyin catyí ley Nyoo tsa tyaa̱ ra Moisés: “Tya̱a yahvi ndo tsi jutu ndo tan tsi sɨhɨ ndo, tyin tandɨhɨ nyɨvɨ tsa cua cahan ndavaha ñi tsi jutu o tsi sɨhɨ, cua cúu ñi” catyí ley Nyoo tsa tyaa̱ ra Moisés. 11 Maa tyin nyooho catyí ndo tyin cuví catyí iin nyɨvɨ tsihin jutu ñi o sɨhɨ ñi tyehen: “Ña cuvi jatyinyee yu tsi un tyin tandɨhɨ tsa iyó tsi yu cuví tsi Corbán.” (Tuhun ihya cuñí tsi catyí: “Tsa ndɨhɨ can tsaha̱ cuenda yu tsi Nyoo.”) 12 Tan tatun catyí nyɨvɨ tacan, ña cuñí ca tsi jatyinyee ñi tsi jutu ñi o tsi sɨhɨ ñi, catyí ndo. 13 Yacan cuví tsa javahá ndo vityin, tyaá tsiyo ndo tuhun caahán Nyoo, tsahan tyaá yahvi ca ndo tuhun tsahnu cuhva iyó maa ndo. Tan cuaha ca tsa tacan caá javahá ndo ―catyí ra Jesús.
14 Tacan tan cana̱ nyico ra Jesús tsi nyɨvɨ tan catyí ra tsihin ñi:
―Tya̱a soho vaha tandɨhɨ ndo tsa cua cahan yu, tan ndu̱cu ndo cuhva cutuñi iñi ndo. 15 Tsa quɨhvɨ́ yuhu nyɨvɨ, ña cuví jatɨvɨ tsi tsi ñi. Tsa jatɨvɨ́ tsi ñi cuví tsa quitá añima ñi. 16 Nyooho tsa iyó soho, tya̱a soho ndo tsa caahán yu ―catyí ra Jesús tsihin ñi.
17 Tsa yaha̱ nacoo̱ ra Jesús tsi nyɨvɨ, tan quɨhvɨ̱ ra tsitsi vehe, tacan tan tsica̱ tuhun ra tsicá tsihin ra náa cuñí tsi catyi tsa caha̱n ra. 18 Tan catyí ra tsihin ra naha:
―¿A ndi nyooho tan ña cutuñi̱ iñi ndo? ¿A ña tsitó ndo tyin tsa quɨhvɨ́ tsitsi yo ña cuví jatɨvɨ tsi tsi yo? 19 Tyin tsitsi yo quɨhvɨ́ tsi tan ñavin añima yo. Yaha can tan quitá tsi tsitsi cuñu ñuhu yo ―catyí ra Jesús.
Tsihin tsehe janaha̱ ra tyin tandɨhɨ nyayu tan vaha catsi yo itsi. 20 Tan catyí tucu ra:
―Tsa quitá añima nyɨvɨ, yacan jatɨvɨ́ tsi ñi. 21 Tyin tsa caquiñi tsa tsicá iñi ñi tsitsi añima ñi quitá can, tacan tan rayɨɨ cuñí ra coo inga ñaha tsi ra, o ñiñaha cuñí ñi coo inga rayɨɨ tsi ñi. Yɨhɨ́ ra tsicoó ra tsihin inga ñaha tan ña tindaha̱ ra tsihin ña. Yɨhɨ rayɨɨ tsicoó ra tsihin ra ndusɨɨhɨ. Tan yɨhɨ ñiñaha tsicoó ñi tsihin ñi nduyɨɨ. Tan yɨhɨ́ ñi cuñi ñi cahñi ñi nyɨvɨ, 22 o cuñí ñi suhu ñi. Yɨhɨ́ ñi cuñí ñi coo tsa tsii inga nyɨvɨ tsi ñi; yɨhɨ́ ñi javahá ñi tsa caquiñi; yɨhɨ́ ñi jandaví ñaha ñi; yɨhɨ́ ñi iyó inga viciu tsi ñi; yɨhɨ́ ñi nyiyo iñi ñi; yɨhɨ́ ñi caahán ñi cuendu; yɨhɨ́ ñi cahnu jahá ñi tsi ñi; yɨhɨ́ ñi soho javahá ñi. 23 Tandɨhɨ tsa ña vaha ihya, quitá can tsitsi añima nyɨvɨ, tan jatɨvɨ́ can tsi ñi ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Nu tsinu̱ iñi iin ñaha inga ñuu tsi ra Jesús
(Mt. 15.21-28)
24 Tsa yaha̱ yacan tan quita̱ ra Jesús ñuu can, tan cuahán ra ñuhu nu canyií ñuu Tiro tan ñuu Sidón. Tsa tsaa̱ ra ican, quɨhvɨ̱ xeehe ra tsitsi iin vehe tyin ña cuñí ra coto nyɨvɨ numaa nyií ra. Maa tyin ña cuvi̱ cunyii xeehe ra 25 tyin yatyi xaan tsito̱ sɨhɨ iin ñaha tyuvaa tsa yɨhɨ́ tatyi ña vaha nu nyií ra. Tacan tan cuahán ña nu nyií ra. Tsa tsaa̱ ña tan tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ña nuu ra. 26 Ñaha can, ñavin ñaha Israel cuví ña, tyin ñaha ñuu Sirofenicia cuví ña. Tsaa̱ ña nu nyií ra Jesús tan caahán ndaahvi ña tsihin ra tyin na tava ra tatyi ña vaha yɨhɨ́ tsi sehe ña. 27 Maa tyin catyí ra Jesús tsihin ña:
―Ña ca̱han yuhu ca un; na catsi jihna nyɨvɨ Israel, ñi cuví sehe Nyoo, tyin ña vaha quihin nyaa yo paan yuhu sehe yo tan cuhva yo itsi catsi ina ―catyí ra Jesús tsihin ña.
28 Tan nacaha̱n ña tan catyí ña:
―Nditsa, Jutu Mañi yu, maa tyin nda cuanda ina cuví ndatú tɨ tan tsatsí tɨ titsehe tsa cucoyó xuu mesa jahá sehe tsitoho tɨ ―catyí ña tsihin ra.
29 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ña:
―Vaha caahán un. Tan tsa cuenda tsa caahán un tacan tsa yaha̱ quita̱ tatyi ña vaha tsi sehe un. Cu̱anuhu vityin ―catyí ra tsihin ña.
30 Tan cuhva tsa tsaa̱ ña yuvehe ña, canyií taxin sehe ña nu cama, tyin tsa yaha̱ quita̱ tatyi ña vaha tsi ña.
Nu janduvaha̱ ra Jesús tsi ra soho tan ñɨɨhɨ
31 Quita̱ nyico ra Jesús ñuhu nu canyií ñuu Tiro, tan yaha̱ ra ñuu Sidón, tan cuahán ra inga ca ñuu tsa cayucú Decápolis. Yaha̱ ra ican tan tsaa̱ ra miñi Galilea. 32 Tsa tsaa̱ ra Jesús ican, tsaha̱n nyɨvɨ tsindaca̱ ñi iin ra soho tsa ña cuví cahan nu nyií ra. Caha̱n ndaahvi ñi tsihin ra na tyiso ra ndaha ra jiñi ra can. 33 Tacan tan quihi̱n ra tsi ra can cuahán tsiyo tsihin ra nu nduve nyɨvɨ. Tan tyaxi̱n ra nundaha ra tsitsi soho ra can, tan tɨvɨ̱ sɨɨ ra, tan tɨɨ̱n ra nu yaa ra can. 34 Tacan tan nanyehe̱ ndaa ra ityi andɨvɨ. Tan ixta̱ tatyi ra, tan catyí ra:
―¡Efata! ―tan tuhun ihya cuñí tsi catyí: ¡Nu̱ña!
35 Tan tsihin can nuña̱ soho ra can, tan nduvaha̱ yaa ra, tan cuvi̱ nacaha̱n ra. 36 Tan catyí ra Jesús tsihin ñi tyin ña cahan ñi can tsihin nyɨvɨ, maa tyin vasu ndi maa caahán ra tacan tsihin ñi, cuñihi̱ ca ñi caahán ñi tsa javaha̱ ra. 37 Iyo cuñí ñi tan catyí ñi:
―Tandɨhɨ tsa javahá ra tan vaha javahá ra itsi. Nyɨvɨ soho nacuñí ñi jahá ra tan nyɨvɨ ñɨɨhɨ nacahan ñi.