8
Nu tsaha̱ ra Jesús tsa catsi cumi mil nyɨvɨ
(Mt. 15.32-39)
Quɨvɨ can nataca̱ cuaha nyico nyɨvɨ nu nyií ra Jesús. Tan nduve maa tsa catsi ñi iyó. Tacan tan cana̱ ra Jesús tsi ra tsicá tsihin ra, tan catyí ra tsihin ra naha:
―Ndaahvi xaan cuñí yu nyehé yu nyɨvɨ ihya, tyin tsa uñi quɨvɨ yucú ñi tsihin yo, tan nduve ca tsa catsi ñi. Tyin tun jacuhun yu tsi ñi yuvehe ñi tsa ndi cumañi ca catsi ñi, cua cúu naaha ñi ityi cuhun ñi, tyin yɨhɨ́ ñi cañi xaan quee̱ ñi ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Tan nacaha̱n ra tsicá tsihin ra, tan catyí ra naha:
―¿Maa tyin nácaa cuhva yo tsa catsi nyɨvɨ ihya, tan nduve nyɨvɨ iyó ihya tan xico ñi tsa catsi yo?
Tan tsica̱ tuhun ra Jesús tsi ra naha, tan catyí ra:
―¿Najava paan ndahá ndo?
Tan catyí ra naha:
―Utsa taahan ñi.
Tacan tan catyí ra tsihin nyɨvɨ na cunyecu ñi nu ñuhu. Tsa yaha̱ caha̱n ra yacan, tacan tan quihi̱n ra tsa utsa paan can, tan nacuhva̱ ra tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda can. Tsahan tsahnu̱ cuatyi ra can tan tsaha̱ ra can tsi ra tsicá tsihin ra, tyin tsatsa ra naha can tsi nyɨvɨ. Tan ndahá tucu ra naha juhva tyaca nyihi. Tsaha̱ ndɨhɨ ra Jesús tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda can, tacan tan tsaha̱ ra can tsi ra naha tyin tsatsa ra naha tsi nyɨvɨ. Tandɨhɨ ñi tsatsi̱ ñi, tan ndaha̱ vaha iñi ñi. Tsa ndɨhɨ̱ tsatsi̱ ñi tan jacutu̱ ra naha utsa tyica tsihin tsa ndoo. Tan quita̱ maa cumi mil nyɨvɨ jacatsi̱ ra. Yaha̱ can tan jacunuhu̱ ra tsi ñi. 10 Tsa yaha̱ cuanuhu ñi, tacan tan quɨhvɨ̱ ra tsihin ra tsicá tsihin ra tsitsi iin yutun ndoo. Tan cuahán ra naha ityi Dalmanuta.
Nu tsicán ra fariseo naha ra tsi ra Jesús tyin javaha ra iin tsa iyo
(Mt. 16.1-4; Lc. 12.54-56)
11 Tsaa̱ ra fariseo naha ra nu nyií ra Jesús, tan quitsaha̱ caahán yuhu tahan ra naha tsihin ra. Nducú cuhva ra naha tsi ra tun nditsa tyin Nyoo jaquitsi̱ tsi ra, yacan cuenda catyí ra naha tsihin ra tyin javaha ra iin tsa iyo nyehe ra naha. 12 Tacan tan ra Jesús ñihi xaan ixta̱ tatyi ra, tan catyí ra:
―¿Nacuenda tyin tsicán nyɨvɨ iyó vityin tsa iyo? Tsa nditsa catyí yu tsihin ndo tyin ña cua nyehe ndo ndi intuhun tsa iyo ―catyí ra tsihin ra naha.
13 Tacan tan nacoo̱ ra tsi ra naha, tan quɨhvɨ̱ nyico ra tsitsi yutun ndoo tan cuahán ra inga tsiyo miñi.
Nu catyí ra Jesús tyin tsa jacuahá ra fariseo naha ra cuví can tumaa yutsan iya
(Mt. 16.5-12)
14 Ra tsicá tsihin ra Jesús naa̱ iñi ra naha cundaha ra naha tsa catsi ra naha. Tan intuhun ñi paan ndahá ra naha yucú ra naha tsitsi yutun ndoo can. 15 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―Ja̱ha ndo cuenda tsi ndo tsihin yutsan iya ra fariseo naha ra tan ra Herodes ―catyí ra tsihin ra naha.
16 Tan ra tsicá tsihin ra quitsaha̱ natuhún tahan ra naha tan catyí ra naha:
―Caahán ra tyehen tsihin yo tyin nduve paan ndahá yo catsi yo ―catyí ra naha.
17 Tsa tuvi̱ iñi ra Jesús tsa tsicá iñi ra naha, tan catyí ra tsihin ra naha:
―¿Nacuenda tsicá xaan iñi ndo tyin nduve tsa catsi ndo ndahá ndo? ¿A ñaha ca cutuñi iñi ndo? ¿A ñaha ca coto ndo? ¿Nacuenda ndi ndava xaan añima ndo? 18 Nyecú tinuu ndo, tan ña nyehé ndo. Nyecú soho ndo, tan ña tsiñí ndo. ¿A ña nducuhún iñi ndo tsa javaha̱ yu 19 quɨvɨ tsa jacatsi̱ yu uhun mil rayɨɨ tsihin uhun taahan ñi paan? ¿A ña ñuhú iñi ndo najava tyica jacutu̱ ndo tsihin tsa ndoo̱? ―catyí ra Jesús, tsica̱ tuhun ra tsi ra tsicá tsihin ra.
Nacaha̱n ra naha tan catyí ra naha:
―Utsi uvi tyica.
20 Tan catyí nyico ra Jesús tsihin ra naha:
―Tan quɨvɨ jacatsi̱ yu cumi mil nyɨvɨ tsihin utsa taahan ñi paan, ¿najava tyica jacutu̱ ndo tsihin tsa ndoo̱?
Nacaha̱n ra naha tan catyí ra naha:
―Utsa taahan tyica.
21 Tacan tan catyí ra Jesús tsihin ra naha:
―¿A ñaha ca cutuñi iñi ndo? ―catyí ra tsihin ra naha.
Nu janduvaha̱ ra Jesús iin ra cuaa nda ñuu Betsaida
22 Tsa yaha̱ yacan tan cuahán ra Jesús tsihin ra tsicá tsihin ra nda ñuu Betsaida. Tsa tsaa̱ ra naha ican, tsindaca̱ nyɨvɨ ñuu can iin ra cuaa nu yucú ra naha. Tan caha̱n ndaahvi ñi tsihin ra Jesús tyin tɨɨn ra tsi ra cuaa can tan janduvaha ra tsi ra. 23 Tacan tan tɨɨ̱n ra ndaha ra cuaa can, tan quihi̱n ra tsi ra cuahán tsihin ra ityi tsata ñuu. Tyaa̱ sɨɨ ra nu ndaha ra tan tɨɨ̱n ra tinuu ra can, tan tyiso̱ ra ndaha ra soco ra can, tan tsica̱ tuhun ra tsi ra tun nditsin nyehé ra luxu. 24 Ra cuaa can nanyehe̱ ra tan catyí ra:
―Nyehé yu juhva nyɨvɨ, tan caá ñi tumaa caá yutun, maa tyin tsicá ñi ―catyí ra.
25 Tacan tan tɨɨ̱n nyico ra Jesús tinuu ra inga tsaha, tan nanyehe̱ vaha ra tan nduvaha̱ ra. Nanyehe̱ catsi vaha ra tandɨhɨ tsa iyó. 26 Tacan tan jacunuhu̱ ra Jesús tsi ra yuvehe ra, tan catyí ra tsihin ra:
―Ña qu̱ɨhvɨ un tsitsi ñuu ihya tan ña na̱catyi tuhun tsehe tsihin nyɨvɨ ―catyí ra Jesús tsihin ra.
Nu caha̱n ra Pedro tyin ra Jesús cuví Cristo, ra jacacú tsi yo
(Mt. 16.13-20; Lc. 9.18-21)
27 Yaha̱ can tan cuahán ra Jesús tsihin ra tsicá tsihin ra ñuu tsa cayucú yatyin ñi ñuu Cesarea tsa javaha̱ ra Felipe. Tsitsi tsa cuahán ra naha, tan tsica̱ tuhun ra Jesús tsi ra naha, tan catyí ra:
―¿Náa caahán nyɨvɨ tuhun yu? ¿Yóo ra cuví yu catyí ñi? ―catyí ra tsihin ra naha.
28 Nacaha̱n ra naha tan catyí ra naha:
―Yɨhɨ́ nyɨvɨ catyí ñi tyin ra Juan, ra jacoondutya̱ tsi nyɨvɨ, cuví un. Inga ñi catyí ñi tyin ra Elías. Yɨhɨ́ ñi catyí tucu ñi tyin inga ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo cuví un ―catyí ra naha tsihin ra.
29 Tacan tan tsica̱ tuhun ra tsi maa ra naha, tan catyí ra:
―Tan nyooho, ¿yóo ra cuví yu, cuñí ndo?
Tan nacaha̱n ra Pedro tsihin ra:
―Yooho cuví ra Cristo, ra jacacú tsi nyɨvɨ.
30 Maa tyin caha̱n ra Jesús tsihin tandɨhɨ ra naha tyin ña ca̱han ra naha can tsihin ndi intuhun maa nyɨvɨ.
Nu caha̱n ra Jesús tyin cua cúu ra
(Mt. 16.21-28; Lc. 9.22-27)
31 Tacan tan quitsaha̱ jacuahá ra tyin Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria cua nyehe xaan ra tundoho. Tan ña cua tsinu iñi ra mandoñi naha ra tan ra jutu cuví ityi nuu tsihin ra jutu naha ra tsi ra tan ndi ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra tan ña cua naquihin cuenda ra naha tsi ra. Catyí ra Jesús tsihin ra naha tyin cua cahñi nyɨvɨ tsi ra maa tyin cua nandoto ra tsa tsinu uñi quɨvɨ. 32 Tacan caha̱n catsi ra tsihin ra naha. Tacan tan quihi̱n ra Pedro tsi ra cuahán tsihin ra tsata vehe tan quitsaha̱ caahán ra tsihin ra Jesús tyin ña vaha tsa caha̱n ra. 33 Maa tyin ra Jesús nanyico̱ coo ra, tan nanyehe̱ ra nu nyecú inga ra tsicá tsihin ra. Tan quitsaha̱ caahán ra tsihin ra Pedro, tan catyí ra:
―¡Cu̱atsiyo nuu yu ihya, cuihna! Tyin yooho ña tsicá iñi un tumaa tsicá iñi Nyoo, tyin tsicá iñi un tumaa tsicá iñi nyɨvɨ ―catyí ra Jesús tsihin ra Pedro.
34 Tacan tan cana̱ ra Jesús tsi nyɨvɨ tan tsi ra tsicá tsihin ra tan catyí ra:
―Tatun ndáa nyooho cuñí cunyicun tsi yu, ca̱hnya iñi ndo nacoo ndo tsa cuñí maa ndo javaha ndo, tyin tacan tan cuvi javaha ndo cuhva cuñí Nyoo. Tan ña cua ndu uvi iñi ndo tsa yɨhɨ́ ndo cuenda yu, vasu ndi maa tandɨhɨ quɨvɨ nyehé ndo tundoho tsa cuenda yu. Tyin yacan cuví cruu tsa taahán tsi cuiso ndo tun cunyicun ndo tsi yu. 35 Tyin nyooho tsa ña cuñí nyehe tundoho tan cuhva ndo ñayɨvɨ ndo tsa cuenda yu, cua nyehe ndo tundoho anyaya. Maa tyin nyooho tsa cua cuhva ñayɨvɨ tsa cuenda yu tan tsa cuenda tuhun Nyoo, cua cacu ndo. 36 Tyin nduve yahvi nyaá cua ñihi ndo tandɨhɨ tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tun ña cua cacu añima ndo. 37 Tyin nduve maa náa tsihin tyahvi ndo tan cuvi cacu añima ndo tan ña cunaa tsi. 38 Tyin nyɨvɨ cua nducahan nuu tsa cuenda yu tan tsa cuenda tuhun caahán yu quɨvɨ cahan ñi tsihin nyɨvɨ caquiñi tsa ña tyaá yahvi tuhun Nyoo, yuhu Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria cua nducahan nuu yu nyehe yu tsi ñi quɨvɨ quitsi yu tsihin ángel cuenda Nyoo Jutu yu tan tsihin tsa sɨɨ caá ra.