9
’Tan tsa nditsa catyí yu tsihin ndo, tyin yɨhɨ́ nyooho tsa yucú ihya vityin, cua nyehe ndo nácaa ndacá ñaha Nyoo tsihin tunyee iñi ra tsa ndi cumañi ca cúu ndo.
Nu nyehe̱ uñi ra tsicá tsihin ra Jesús nu nasama̱ cuhva caá ra
(Mt. 17.1-13; Lc. 9.28-36)
Tsa yaha̱ iñu quɨvɨ, tacan tan quihi̱n ra Jesús tsi ra Pedro, ra Jacobo, tan ra Juan cuahán tsihin ra iin yucu sucun. Ican nasama̱ cuhva caá ra tan nyehe̱ ra yucú tsihin ra can. Xiñu̱ xaan tan cuitsin xaan jahma ra cuvi̱ tumaa cuitsin vico. Ndi intuhun maa nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya tan ña cuví janducuitsin ñi jahma tumaa cuitsin jahma ra. Tan nyehe̱ ra naha tyin nyaá ra Elías tan ra Moisés tsihin ra, natuhún ra naha tsihin ra. Tacan tan catyí ra Pedro tsihin ra Jesús:
―Maestro, ¡vaha xaan tyin yucú ndi ihya! Cua javaha ndi uñi taahan tyahva; iin tsa cuenda un, iin tsa cuenda ra Moisés, tan iin tsa cuenda ra Elías ―catyí ra Pedro. Caha̱n ra tacan tyin ña tsitó ra náa cahan ra tyin maa ra tan ra yucú tsihin ra nayuhvi̱ xaan ra naha.
Tacan tan nuu̱ iin vico sɨquɨ ra naha tan tyasɨ̱ tsi tsi ra naha. Tan tsitsi vico can nacaha̱n iin ndusu tan catyí tsi:
―Ra ihya cuví Sehe yu, tan cuñí xaan yu tsi ra. Tya̱a yahvi ndo tsa caahán ra ―catyí ndusu can.
Tan cuhva tsa nanyehe̱ ra naha, nduve ca ra Elías tan ra Moisés nyaá, intuhun ña maa ra Jesús nyaá.
Tan cuhva tsa vatsí nuu ra naha yucu can, catyí ra Jesús tsihin ra naha tyin ña cahan naha ra naha tsa nyehe̱ ra naha. Cuví cahan maa ra naha can nda yaha nandoto Rayɨɨ quee̱ nda gloria, tan rayɨɨ can cuví maa ra. 10 Yacan cuenda ña caha̱n maa ra naha tuhun can, tan natuhún tahan ra naha náa cuñí tsi catyi tuhun tsa cua nandoto ra. 11 Tacan tan tsica̱ tuhun ra naha tsi ra Jesús tan catyí ra naha:
―¿Nacuenda tyin catyí ra cuví maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra tyin jihna ca ra Elías taahán tsi quitsi nu ñuhu ñayɨvɨ ihya inga tsaha?
12 Tan nacaha̱n ra, tan catyí ra:
―Nditsa tyin jihna ca ra Elías taahán tsi quitsi tsa ndi cumañi ca quitsi yuhu tyin janduvaha ra tandɨhɨ. ¿Tan náa catyí tuhun Nyoo cuenda yuhu Rayɨɨ quee nda gloria? Catyí tsi tyin cua nyehe yu tundoho, tan ña cua cuñi nyɨvɨ nyehe ñi tsi yu. 13 Maa tyin yuhu catyí yu tsihin ndo tyin tsa yaha̱ quitsi̱ ra Elías. Tan nyɨvɨ javaha̱ ñi tsihin ra cuhva cuñi̱ maa ñi, tumaa catyí maa tutu Nyoo tyin cua tahan ra ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
Nu janduvaha̱ ra Jesús iin ra tyuvaa tsa yɨhɨ́ tatyi ña vaha
(Mt. 17.14-21; Lc. 9.37-43)
14 Tsa yaha̱ yacan tan cuahán ra naha nu yucú tandɨhɨ ca ra tsicá tsihin ra naha. Tsa tsaa̱ ra naha ican, nyehe̱ ra naha tyin yucú cuaha nyɨvɨ nanɨɨ canduvi. Tan yucú tucu ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra, tan caahán yuhu tahan ra naha tsihin ra tsicá tsihin ra Jesús. 15 Tsa nyehe̱ nyɨvɨ can tsi ra Jesús, iyo xaan cuñí tandɨhɨ ñi cuvi̱. Tacan tan tsaha̱n ñi nu nyaá ra tsicuhva̱ ñi nacumi tsi ra. 16 Tacan tan tsica̱ tuhun ra tsi ñi tan catyí ra:
―¿Nacuenda caahán yuhu tahan ndo? ―catyí ra.
17 Tacan tan nacaha̱n iin ra tsa nyaá tyañu tandɨhɨ nyɨvɨ can, tan catyí ra:
―Maestro, vatsí yu vatsí ndacá yu sehe yu tsi un tyin yɨhɨ́ tatyi ña vaha tsi ra tan nduñɨɨhɨ̱ ra jaha̱ nu. 18 Tyin tandɨhɨ ñi nu tɨɨ́n tatyi can tsi ra, janduvá nu tsi ra, tan quita tiñuu yuhu ra, tan jacahyú ra nuhu ra, tan janduyutún nu tsi ra. Tsa yaha̱ caha̱n yu tsihin ra tsicá tsihin un naha ra tyin tava ra naha tatyi ña vaha can, maa tyin ña cuvi̱ tava ra naha tsi nu ―catyí ra can tsihin ra Jesús.
19 Nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―¡Nyooho nyɨvɨ ña tsinú iñi tan caquiñi! ¿Ndáa nda quɨvɨ cua cunyii yu tsihin ndo? ¿Tan najava ca quɨvɨ cua cunyee iñi yu nyehe yu tsi ndo tyin ña tsinú vaha iñi ndo tsi yu? Nda̱ca ndo tsi ra luhlu can tsi yu ihya ―catyí ra.
20 Tacan tan tsindaca̱ jutu ra luhlu can tsi ra tsi ra Jesús. Tan cuhva tsa nyehe̱ nu tatyi ña vaha can tsi ra Jesús, janduva̱ nu tsi ra luhlu can tan quitsaha̱ tsicó tuvi ra nu ñuhu jahá nu. Tan quita̱ tiñuu yuhu ra. 21 Tacan tan tsica̱ tuhun ra Jesús tsi jutu ra luhlu can tan catyí ra:
―¿Ama quitsaha̱ taahán ra tyehen?
Tan nacaha̱n jutu ra luhlu can, tan catyí ra:
―Nda ndi luhlu xaan ra. 22 Tan cuaha tsaha tyihi̱ tatyi ña vaha can tsi ra nu cayú ñuhu̱, tan nu ndutya. Cuñí nu cahñi nu tsi ra. Maa tyin tun cuví javaha un náa javaha un tsihin ra, cu̱ndaahvi iñi tsi ndi, tan ja̱tyinyee tsi ndi ―catyí jutu ra luhlu can tsihin ra Jesús.
23 Tan catyí ra Jesús tsihin ra:
―Tun tsinú iñi un, tandɨhɨ tan cua cuvi tyin tsa cuenda ra tsa tsinú iñi tandɨhɨ tan cuví ―catyí ra Jesús.
24 Tacan tan cana̱ tsaa jutu ra tan catyí ra tsihin ra Jesús:
―¡Tsinú iñi yu! ¡Ja̱tyinyee tsi yu na tsinu ca iñi yu! ―catyí ra tsihin ra.
25 Cuhva tsa nyehe̱ ra Jesús tyin cuaha nyɨvɨ ndu ii̱n nu nyaá ra, tacan tan tava̱ ra tatyi ña vaha can, tan catyí ra tsihin nu:
―Yooho tatyi ña vaha tsa janduñɨɨhɨ́ tan jasohó tsi ra ihya, qu̱ita tsi ra catyí yu tsihin un. Ja̱ña tsi ra, tan ña qu̱ɨhvɨ ca un tsi ra ―catyí ra Jesús tsihin nu tatyi ña vaha can.
26 Tacan tan quiñi xaan cana̱ tsaa nu tatyi can tan janduva̱ nu tsi ra inga tsaha, tan quita̱ nu tsi ra. Tan jacúu naaha nu tsi ra. Tan cuñí maa nyɨvɨ tyin tsa tsihi̱ ra. 27 Maa tyin ra Jesús tɨɨ̱n ra ndaha ra luhlu can, tan cañihi̱ ra tsi ra, tan tsinyaa̱ nyityi ra.
28 Tacan tan quɨhvɨ̱ ra Jesús tsitsi iin vehe, tan tsica̱ tuhun ra tsicá tsihin ra tsi ra tan catyí ra naha:
―¿Nacuenda tyin ña cuvi̱ tava nyuhu tatyi ña vaha can?
29 Tacan tan catyí ra Jesús:
―Tsa cuenda tyin tahan tatyi ña vaha ihya ña cuví quita nu jaha yo tun ña coonyitya yo tan ña ndacan tahvi yo tsi Nyoo ―catyí ra tsihin ra naha.
Nu caha̱n ra Jesús inga tsaha tyin cua cahñi nyɨvɨ tsi ra
(Mt. 17.22-23; Lc. 9.43-45)
30 Quɨvɨ tsa quita̱ ra Jesús ican, tan ra tsicá tsihin ra yaha̱ ra naha ñuhú Galilea. Tan ña cuñí ra Jesús tsa coto nyɨvɨ iyó ican tyin nyií ra nu iyó ñi. 31 Tyin jacuahá ra tsi ra tsicá tsihin ra tan catyí ra tsihin ra naha:
―Yuhu Rayɨɨ tsa quee̱ nda gloria cua nacuhva cuenda nyɨvɨ tsi yu tsi ra xaan iñi tsi yu. Tan cua cahñi ra naha tsi yu. Maa tyin cua nandoto yu tsa tsinu uñi quɨvɨ. 32 Maa tyin ra ican naha ra ña cutuñí iñi ra naha tsa caahán ra tsihin ra naha. Tan ña cuñí ra naha ndaca tuhun ra naha tsi ra tyin yuuhví ra naha.
Nu janahá ra Jesús yóo ra cahnu ca cuví tsitsi tsa tandɨhɨ nyɨvɨ tsa ndacá ñaha Nyoo
(Mt. 18.1-5; Lc. 9.46-48)
33 Tan tsa tsaa̱ ra Jesús ñuu Capernaum tan ra tsicá tsihin ra, tsa tsa yucú ra naha tsitsi vehe, tan tsica̱ tuhun ra Jesús tsi ra naha tan catyí ra:
―¿Náa natuhún xaan ndo ityi vatsí yo? ―catyí ra tsica̱ tuhun ra.
34 Tsa caha̱n ra Jesús tacan, taxin ña cuvi̱ ra naha, tyin ityi vatsí ra naha natuhun ra naha yóo ra cahnu ca cuví tsa nuu tandɨhɨ ra naha. 35 Tacan tan tsinyaa̱ ra Jesús tan cana̱ ra tsi tandɨhɨ tsa utsi uvi ra tsicá tsihin ra, tan catyí ra tsihin ra naha:
―Nyooho tsa cuñí cuvi ityi nuu, cuñí tsi cuví ndo nda nu ndɨhɨ ña tsa nuu tandɨhɨ ndo, tan jatyinyee ndo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ ―catyí ra Jesús tsihin ra naha.
36 Tacan tan quihi̱n ra iin ra luhlu tyaa̱ ra mahñu ra naha. Tan tyihi̱ jucun ndaha ra tsi ra luhlu can, tan catyí ra:
37 ―Nyɨvɨ naquihin iin nyɨvɨ tumaa ra luhlu ihya, yuhu naquihin cuenda ñi. Tyin naquihin cuenda ñi tsi ñi tsa cuenda tsa cuñí ñi tsi yu. Tan nyɨvɨ naquihin cuenda tsi yuhu, naquihin cuenda tucu ñi tsi ra tsa jaquitsi̱ tsi yu tan ñavin maa ñi maa yu naquihin cuenda ñi.
Nyɨvɨ tsa ña cuxaán tsi yo, juvin ñi ican jatyinyeé tsi yo
(Mt. 10.42; Lc. 9.49-50)
38 Tacan tan catyí ra Juan tsihin ra Jesús:
―Maestro, nyehe̱ ndi iin ra tavá tatyi ña vaha tsi nyɨvɨ tsihin sɨvɨ un. Maa tyin tyasɨ̱ ndi nu javaha ra tacan tyin ñavin tsihin yo tsicá ra ―catyí ra Juan tsihin ra Jesús.
39 Maa tyin catyí ra Jesús tsihin ra:
―Ña ca̱sɨ ndo nu javaha nyɨvɨ tacan. Tyin ndi intuhun ñi tsa javaha tsa iyo tsihin sɨvɨ yu tan ña cua cana iñi ñi cahan ñi ndavaha ñi tsi yu. 40 Tyin nyɨvɨ tsa ña xaan iñi tsi yo, tsihin yo cutahán ñi. 41 Tan nyɨvɨ tsa cua cuhva vasu tan iin yatsin ndutya coho ndo tyin tsinú iñi ndo tsi yu, cua cuhva Nyoo tsa cua cuhva ra tsi ñi.
Nu tsahá cuenda ra Jesús tsi yo nácaa jaha cuenda yo tsi yo tan ña javaha yo tsa ña vaha
(Mt. 18.6-9; Lc. 17.1-2)
42 ’Nyɨvɨ cua natyuhu tsi iin nyɨvɨ tsa ñaha ca tsinú vaha iñi tsi yu tyin javaha ñi tsa caquiñi, vaha ca cuhñi nyɨvɨ yuu yoso vee jucun ñi tan cujanehñi ñi tsi ñi tsitsi nu cunu ndutya ñuhu. 43 Tatun ndaha un javahá tsa ña vaha, ca̱sɨ nu javahá can tacan. Tatun ña cuví, ca̱hnya can tan ja̱vita un, tyin vaha ca quɨhvɨ un coo un tsihin Nyoo tsihin tsa nduve iin ndaha un tan ñavin ca tsa cuhun un anyaya nu cayú ñuhu̱ tsa ña cua ndahva maa tsihin nduvi ndaha un. 44 Tyin tindacu tsa iyó ican ña cua cúu maa can, tan ña cua ndahva maa ñuhu̱ ndi iin tsaha. 45 Tatun tsaha un tan javahá tsa ña vaha, ca̱sɨ nu javahá can tacan. Tatun ña cuví, ca̱hnya can tan ja̱vita un, tyin vaha ca cuhun un coo un tsihin Nyoo tsihin tsa intuhun ñi tsaha un tan ñavin ca tsa cuhun un tsihin nduvi tsaha un anyaya nu ña cua ndahva maa ñuhu̱. 46 Tyin tindacu tsa iyó ican ña cua cúu maa can, tan ña cua ndahva maa ñuhu̱ ndi iin tsaha. 47 Tun tinuu un javahá tsa ña vaha, ca̱sɨ nu javahá can tacan. Tatun ña cuví, ta̱va can tan ja̱vita un tyin vaha ca quɨhvɨ un nu ndacá ñaha Nyoo tsihin iin tinuu un tan ñavin ca tsa jacuhun Nyoo tsi un anyaya tsihin nduvi tinuu un. 48 Tyin tindacu tsa iyó ican ña cua cúu maa can, tan ña cua ndahva maa ñuhu̱ ndi iin tsaha.
49 ’Maa tyin tandɨhɨ nyɨvɨ nyicún tsi yuhu, ñi tsa nyehé tundoho tsa cuenda yu cuví tsi tumaa tsa cayú ñi tsihin ñuhu̱, tyin tsihin yacan cua nduvaha ñi jahá Nyoo, tumaa tuhvá nyayu nduvahá tsihin ñɨɨ. 50 Vaha xaan ñɨɨ. Maa tyin tun ndɨhɨ tsa uhva tsi, ña jandu uhva ca tsi tan ña cuvi ca cuatyiñu nyɨvɨ itsi. Yacan cuenda nyooho, ña jandɨhɨ ndo tsa coo tuhun Nyoo añima ndo tyin cuví tsi tumaa ñɨɨ. Tyin tacan tan cuvi coo taxin ndo tsihin tahan ndo.