3
Nacaa cua coo nyɨvɨ nu cua ndɨhɨ quɨvɨ
Tan cuñí tucu tsi co̱to un tyin nu cua ndɨhɨ tyembu cua coo quɨvɨ tsa yɨɨ xaan cua coo yo. Tyin cua coo nyɨvɨ nyiyo iñi, maa ñi tsa tsii maa ñi cua cuñí ñi coo. Tan cua cuñi xaan ñi xuhun. Tan yaa xaan cua jaha ñi tsi ñi, cahnu cua jaha ñi tsi ñi. Cua cahan ñi ndavaha ñi tsi Nyoo. Tan ña cua tyaa yahvi ñi tsa caahán jutu ñi tan sɨhɨ ñi. Ña cua nacuhva ñi tyahvi nyoo tsi Nyoo, tan ndi tsi nyɨvɨ ñi. Ña cua tyaa yahvi ñi tsi Nyoo. Ña cua cuñi ñi tsi nyɨvɨ ñi. Ña cua cuhva maa ñi coo taxin nyɨvɨ. Cua cahan ñi cuendu. Ña cua cuvi cundaca ñaha ñi cuñu ñuhu ñi. Xaan xaan ñi cua cuvi. Tan ña cua cuñi ñi nyehe ñi tsa vaha. Cua xico ñi tsi nyɨvɨ ñi. Tan cua cana iñi ñi javaha ñi náa ndɨhɨ tsa cuñí maa ñi. Tan cahnu cua jaha ñi tsi ñi. Tan maa ñi maa tsa cuñí maa ñi cua nanducu ñi, tan ña cua nanducu ñi tsi Nyoo. Cua cunyicun ñi tsi Nyoo tumaa tsa tsinú iñi ñi cua jaha ñi tsi ñi, maa tyin ña nditsa. Tyin tyasɨ́ ñi nu janahá Nyoo tunyee iñi ra tyin ña tsinú iñi ñi tsi ra.
Ña cutahan un tsihin nyɨvɨ javahá tacan. Tyin tyañu ñi ican iyó ra tsa quɨhvɨ́ tsitsi vehe, tan jandaví ñaha ra tsi ñiñaha tsa nduve maa tsa tsiñi tuñi jiñi ñi. Tan cuaha cuatyi ñi can iyó, tan cuaha tsa ña vaha cuñí ñi. Cuahán ñi cua tyaa soho ñi tuhun tsaa, maa tyin ña cuví maa cutuñi iñi ñi tsa cuví tsa nditsa. Tan nyɨvɨ cua coo, cua cuvi ñi tumaa ra Janes tan ra Jambres, ra tasɨ tsa tsicoo̱ tsanaha naha ra. Tyin cuñi̱ ra naha jaha canaa ra naha tsi ra Moisés. Tan tacan tucu nyɨvɨ cua coo nu cuahán ca tsi ityi nuu. Cua cahan ñi ndavaha ñi sɨquɨ tuhun Nyoo. Quiñi xaan cua caca iñi ñi. Tan ña cua quita vaha ñi tsihin cuhva tsinu iñi ñi. Maa tyin tsa cua janaha ñi, ña cua cuvi nducuaha can tyin ña xeehe caa tyin iin tsa nduve yahvi nyaá cua cuvi can, tumaa tsa javaha̱ tucu ra Janes tan ra Jambres.
Nu ndɨhɨ̱ tava̱ tyiñu ra Pablo tsi ra Timoteo
10 Maa tyin yooho tsitó vaha un tyin yuhu ñavin tacan iyó yu. Tan nyicún un tuhun tsa jacuahá yu, tan cuhva iyó yu. Tan tsitó un nacuenda iyó yu tacan, tan nácaa tsinú iñi yu tsi Nyoo. Tan tsitó tucu un nácaa cunyeé iñi yu tsa cuxaán nyɨvɨ tsi yu, tan nácaa cuñí yu tsi ñi. 11 Tan tsitó un nácaa cunyeé iñi yu nyehé yu tundoho tsa tsinyaa̱ ndaha nyɨvɨ tsi yu. Tsitó un tsa taha̱n yu, tandɨhɨ tundoho tsa nyehe̱ yu tsacatyi tuhun Nyoo nda ñuu Antioquía, tan ñuu Iconio, tan ñuu Listra. Maa tyin Jutu Mañi yo jacacu̱ ra tsi yu tsitsi tandɨhɨ tundoho can. 12 Tsa nditsa tyin tandɨhɨ yoo tsa cuñí coo cuhva cuñí ra Cristo Jesús cua janyehe nyɨvɨ tundoho tsi yo. 13 Maa tyin nyɨvɨ caquiñi tan nyɨvɨ jandaví ñaha, quiñi xaan ca cua coo ñi. Tyin cua jandavi ñaha ñi tsi nyɨvɨ tan cua jandavi ñaha tucu maa nyɨvɨ tsi ñi.
14 Maa tyin yooho ja̱ñiñi tsi un tan coo un tsihin tsa cutuhva̱ un. Tyin tsitó un yóo jacuaha̱ tsi un tan tsitó un tyin tsa nditsa cuví tsa cutuhva̱ un. 15 Nda ndi luhlu un tan tsitó un tuhun nyaá nu tutu Nyoo. Tan yacan cuví tsa tsahá tsa cutuñi iñi un tan cacu un tsa cuenda tsa tsinú iñi un tsi ra Cristo Jesús. 16 Tandɨhɨ tuhun tsa nyaá nuu tutu Nyoo, maa Nyoo tsaha̱ tsi. Tan jatyinyeé xaan tsi tsi yo tsa nacoto yo nácaa taahán tsi tsinú iñi yo. Janahá tsi tsi yo tyin iyó cuatyi yo. Natyisó vaha tsi tsi yo. Jacuahá tsi tsi yo nácaa coo cuɨtɨ vaha yo nuu Nyoo. 17 Tacan jatyinyeé tuhun Nyoo tsi yo tyin tacan tan ña cumañi tsa cumañi tsi yo tan cuvi yo iin ra cuɨtɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tan javaha yo tandɨhɨ tsa vaha.