4
Tavá tyiñu yu tsi un nuu Nyoo tan nuu Jutu Mañi yo Jesucristo, tyin maa ra cua jandaa cuatyi nyɨvɨ nyito tan nyɨvɨ tsihi̱ quɨvɨ cua quitsi ra cundaca ñaha ra tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra. Ca̱han tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ. Tan ña jandɨhɨ un tsa jañiñi un javaha un tacan. Ca̱han tuhun Nyoo tsihin ñi tatun tsahá tsi cuhva tan vasu ña tsahá tsi cuhva. Cu̱hva cuenda tsi ñi, ca̱han tsihin ñi tatun ña vaha javahá ñi, tyin tacan tan cunyicun vaha ñi tsi ra Cristo. Tan cu̱nyee iñi cuatu nda nasama ñi cuhva iyó ñi. Tan ja̱cuaha tsi ñi nácaa taahán tsi coo ñi. Tyin coo quɨvɨ ña cua cunyee ca iñi nyɨvɨ tyaa soho ñi tsa vaha. Cua nducu ñi cuaha maestro tsa jacuahá tsi ñi maa ñi maa tsa taahán iñi maa ñi tyaa soho ñi. Tan cua tyaa tsiyo ñi tsa nditsa. Tan cua tyaa soho ñi tsa ña nditsa. Maa tyin yooho ja̱ha cuenda tsi un tsihin tsa vaha tsicá iñi un. Cu̱nyee iñi nyehe tundoho. Ca̱han tuhun Nyoo tsihin nyɨvɨ. Vaha javaha un tyiñu tsa tsaha̱ Nyoo tsi un.
Yuhu tsa yatyin cua nacuhva cuenda yu ñayɨvɨ iyó yu tsa cuenda tuhun Nyoo, tyin tsa cuyatyin cúu yu. Tsa yaha̱ cañi̱ tahan yu tumaa taahán maa tsi, tan tsa ndɨhɨ̱ javaha̱ yu tyiñu tsa tsaha̱ Nyoo tsi yu tumaa iin ra tsinú suuhva, tun tsa tsaa̱ ra nu taahán tsi cucuɨñɨ ra. Tan tacan ñi maa tsinú iñi yu tsi Nyoo. Tan vityin nu cuahán ca quɨvɨ, ndatú vaha yu tsa taahán tsi tsi yu tsa cua cuhva Jutu Mañi yo tsi yu tsa cuenda tsa vaha tsicoo̱ yu nuu ra. Tan ñavin maa ñi maa yu cua cuhva ra itsi, cua cuhva tucu ra itsi tsi tandɨhɨ ca nyɨvɨ tsa ndatú tsi ra quɨvɨ cua quitsi ra. Tyin intuhun ñi maa ra cuví ra tatsí tuñi vaha.
Inga tyiñu tava̱ ra Pablo tsi ra Timoteo
Ja̱numi tan qu̱itsi ñi un, qu̱itsi nyehe un nu nyií yu. 10 Tyin ra Demas nacoo̱ ihñi ra tsi yu tyin cuñí ca ra tsa iyó ñuu ñayɨvɨ ihya. Tan cuahán ra nda ñuu Tesalónica. Tan ra Crescente cuahán ra Galacia. Tan ra Tito cuahán ra Damacia. 11 Intuhun ña ra Lucas nyií tsihin yu. Na̱nducu tsi ra Marcos tan qui̱hin tsi ra quitsi tsihin un quɨvɨ quitsi un. Tyin cuví jatyinyee ra tsi yu tsihin tyiñu Nyoo. 12 Jacuhu̱n yu tsi ra Tíquico ñuu éfeso. 13 Quɨvɨ quitsi un yaha un naquihin un jahma vixin yu tsa nacoo̱ yu ñuu Troas vehe ra Carpo. Tan naquihin un tandɨhɨ libru yu, cundaha un quitsi tsihin un. Tsa ñiñi ca cuñí tsi cundaha un, yacan cuví tandɨhɨ tutu yu.
14 Ra Alejandro, ra cañí caa, cuaha xaan tsa ña vaha javaha̱ ra tsi yu. Maa Jutu Mañi yo cua natyahvi tsi ra tsa cuenda tandɨhɨ tsa javaha̱ ra. 15 Ja̱ha cuenda vaha tsi un coto náa javaha ra tsi un. Tyin xaan xaan cuñí ra cuenda tuhun Nyoo tsa caahán yo.
16 Tsa jihna ñi jacacu̱ yu tsi yu nuu ra cumí tyiñu naha ra, yoñi maa jatyinyee̱ tsi yu. Tandɨhɨ ra naha nacoo̱ ihñi ra naha tsi yu. Na jaha Nyoo tucahnu iñi tsi ra naha tsa cuenda yacan. 17 Vasu ndi maa tandɨhɨ ra naha nacoo̱ ihñi tsi yu, maa tyin Jutu Mañi yo jatyinyee̱ xaan ra tsi yu. Tan tsaha̱ ra tunyee iñi tsi yu tan cuvi̱ cahan catsi yu tuhun ra nuu nyɨvɨ. Tan tsiñi̱ tandɨhɨ nyɨvɨ tsa ñavin ñi Israel cuví tsa caha̱n yu. Tan jacacu̱ Nyoo tsi yu tan ña tsatsi̱ ndicaha can tsi yu. 18 Tan maa Nyoo cua jacacu tsi yu ndaha tandɨhɨ tsa ña vaha. Tan cua jaha cuenda ra tsi yu tsa cuenda tsa cua naquihin vaha ra tsi yu, tan cua cunyaa yu tsihin ra nu ndacá ñaha ra nda gloria. Tan taahán tsi jacahnu yo tsi ra tandɨhɨ ñi tyembu. Tan na cuvi tsi tacan.
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Pablo tan tsaha̱ ra nacumi tsi nyɨvɨ
19 Cu̱hva nacumi tsi ña Prisca tan tsi ra Aquila tan tsi nyɨvɨ ra Onesíforo. 20 Tan jacotó ndɨhɨ yu tsi un tyin ndoo̱ ra Erasto ñuu Corinto. Tan ndoo̱ ra Trófimo ñuu Mileto tyin cuuhví ra. 21 Janumi un tan quitsi un tsa ndi cumañi ca tahan tsi tyembu vitsin.
Tan nacumi tsi un catyí ra Eubulo tan ra Pudente tsihin ra Lino tsihin ña Claudia tan tandɨhɨ ca nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tsihin yo.
22 Na quɨhɨ ndaha Jutu Mañi yo Jesucristo tsi un. Tan Nyoo nasoco tsi tandɨhɨ ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.