25
Karajraj in Jerpein Eijek
“Wein nehnloannge doahroar me; anjoau kij jerpein eijek wahda nihrai lahmmok inlahng kajamwo woal kamwohddo. Limmen in irai pweipwei, a limmen loalkoang. Jerpein pweipwei limmenno johpwa wahda pilen nihrai lahmmok, a min loalkoang limmenno wahda rumehpwi audohkihda pilen nihrai lahmmok. Nehn en woallo kosin indoa, lihok moairla.
“Lel in lopkoan pwong irai pwohrkihda ngilen poangpoang, ‘Kapang, woalwa ne leldo! Kamwai indoa kajamwo ih!’ Jerpeinnok ohroj pwohrda onopda nihrai lahmmok. Min pweipwei limmenno poaki ipen min loalkoanngok, ‘Menlau kidoahng kamai ekij pilen nihmwai lahm kan, pwa nihmai lahmkai ne kunla.’ A jerpein loalkoang japoang, ‘Johkak. Nen johpwa isar oang kisai ohroj. Inla nehn stohwa dupukda nihmwai pilen lahm kan.’ 10  Anjoauwo irai inla nehn stohwa dupuk nihrai pilen lahmmok, woal kamwohddo ne indoa, irai ma ne onopda pwili ih dilda oang kamdipw in koapwoapwoauddo, wanihmmwo risdi loakdi.
11  “Mwuhr, jerpein pweipweihok pwurdo, irai uhda likin wanihmmwo poangpoang, ‘Maing, risingda wanihmmwen oang kamai!’ 12  A ih japoang, ‘Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, Ngoahi jehjoa kamwai!’ ”
13 Jesus kadoarihla karajraj pase, “Doar onnonop, pwa kamwai jehjoa rehn ke awa ma Ngoahi pirin japahldo.”
Karajraj in Papah Jilmen
14  “Wein nehnloannge doahroar woal men ma pirin wia a jeiloak. Ih pangin pene nah papahk ih nehk oang irai ah koapwoa kan, pwa irai en apwali oang ih. 15  Oang emen ih kioang uhwen ah koahiok: Oang emen ih kioang mwani kohl limekid, oang emen ih kioang riekid, a oang emen ih kioang kid doar ih ken jeiloakla. 16  Papahu ma oaloa mwani kohl limekid inla kadirihla nah mwanihok pel wiahda mwani kohl limekid. 17  Pel doahroar minno ma oaloa mwani kohl riekiddo, pel wiahda mwani kohl riekid. 18  A papahu ma ne oaloa mwani kohl kiddo, Ih ken inla jaripda pwoarroau nehn pwirejjo oakihla nihn ah koaunno mwanihok.
19  “Mwerin anjoau roairoai, en papahk ahr koaunwa pwurdo pwa en koajoanehdi mwanihok iparai. 20  Papahu ma oaloa mwani kohl limekid indoa pel wa mwani kohl limekid ‘Maing, koawoa kioang ngoahi mwani kohl limekid, kapang pel mwani kohl limekid ngoahi ne koadoahkoahda.’ 21  Koaunno japoang, ‘Doadoahk mwehu, papah lelpoak apel mehlel men koawoa, ki oamw koahiok in koadoahkoahda mehkij siksik, ngoahi pirin kioang koawoa mehkij koalik koawoa en kin appwapwali.’ 22  Papahu ma oaloa mwani kohl riekiddo pel indoa pwehng ih, ‘Maing: kapang! Koawoa kidoahng ngoahi mwani kohl riekid, a me pel riekid ngoahi ne koadoahkoahda,’ 23  Koaunno pel pwehng ih, ‘Doadoahk mwehu, papah lelpoak apel mehlel men koawoa, ki oamw koahiok in koadoahkoahda mehkij siksik, ngoahi pirin kioang koawoa mehkij koalik koawoa en appwapwali. Indoa pwili injenmwahuki oai pai.’ 24  A papahu ma oaloa mwani kohl kiddo, pel indoa pwehng ih, ‘Maing, ngoahi kidal pwa koawoa woal joah mahk men; koawoa kin doli wija ma koawoa johkin poadok, koawoa kin nekid pene wija ma koawoa johkin kamwroahwe. 25  Nehn oai mijik koawoa, ngoahi inlahr oakihla nihmw mwanihok nehn pwirej. Kapang! Ioar nihmw mwani koa me.’ 26  A koaunno japoang, ‘Koawoa papah nauna apel dangahnga men! Koawoa kidal pwa ngoahi armaj apwal men, ma kin doli wija ngoahi joah poadok, oaloahjang wija ma ngoahi joah koadoahkoa? 27  Amwda koawoa joah nekidla noai mwani kan nehn pangk, pwa ngoahi en kak oaloa ohroj pwilihkihla wihnin nehn oai pwurdo? 28  Doari, kamwai kihjang mwanihkan ipoa, kamwai kioang papahu ma nainki mwani kohl nenno. 29  Pwa oang emen ma anki mehkij, kakoalikpoa pirin pel aluhwoang; a oang ih ma joh ah mehkij, dahkij ma mine ipoa nen pel kihekjang. 30  Apkas kerpwihla min joh kaspoa mene likin wija rosso, wijahu ma ih pirin joang apel keikeikeisakai.’
31  “Nihn-Armaj pirin indoa doahr Nahmwarki men, pwilihki Nah sohnloang kan ohroj, Ih pirin mine nehn Ah mwoalin kadeik linngo. 32  A sohn jampah ohroj pirin pokonpene mwohn Ih. Ih pirin kasohrohrihpijoang oang pwihn riau, doahroar jilepen jihpw men kin kasohrohrihpijoang jihpw jang kuhs. 33  Ih pirin kihla armaj pwunngok loap moaun a luhwoahk loap meing. 34  Doar Nahmwarkiho pwehng irai ma mine loap moaun, ‘Indoa, kamwai ma ne kapaida jang ipen Joamoaiho! Indoa oaloahdi weiho ma koaunopdahng kamwai jang sapin wiawihdahn jampah. 35  Pwa nehn Oai kin mwakohkohda, kamwai kamwinge Ngoahi; nehn Oai mareuda, kamwai kidoa Nimoai pil; a nehn Oai wia mihn keiru men, kamwai kajamwohng Ngoahi nehn umwamwai kan. 36  Nen joh Oai likkoau, kamwai kidoa Oai likkoau; nehn Oai johmwehu, kamwai kin pwokdo apwali Ngoahi; Ngoahi joaldi nehn kalpwuhj, kamwai paj Ipoai.’ 37  Armaj pwunngok japoang, ‘Maing, ngehd kamai kapang Koawoa mwakohko, kamai kamwinge Koawoa? Ke mareu, kamai kioang Koawoa pil Koawoa en nim? 38  Ke armaj in indoa men, kamai kajamwo Koawoa? Ke joah likkoau, kamai kalikkoauwihda Koawoa? 39  Ngehd kamai ne pel kapang Koawoa johmwehu ke joal nehn kalpwuhj, a kamai alwe paj Ipoamw?’ 40  A Nahmwarkiho pirin japoang, ‘Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, nehn amwai wiahng emen rioai keiou siksik, Ngoahi ma kamwai ne wiahng!’
41  “Doari Ih wud pwehnglahng iraihok loap meing, ‘Kamwai alwe jang Ngoahi, kamwai ma riahla kan! Alwehng nehn oaiho ma johkin kunla ma koaunopdahng Jehsen apel ngen jaussok! 42  Pwa Ngoahi mwakohko, kamwai joah kamwinge Ngoahi. Ngoahi mareu, kamwai joah kanimpili ngoahi. 43  Ngoahi armajin indoa men, kamwai joah kajamwo Ngoahi oang nehn umwamwai kan. Ngoahi joah likkoau, kamwai joah kalikkoauwi Ngoahi. Ngoahi johmwehu pel nehn kalpwuhj, kamwai joah indoa Ipoai.’ 44  A irai japoang, ‘Maing, ngehd kamai ne pel kapang Koawoa mwakohko ke mareu ke wia armajin indoa men, ke joah likkoau, ke johmwehu, ke mine nehn kalpwuhj, a kamai joah jeuweje Koawoa?’ 45  A Ih japoang irai, ‘Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, nehn amwai johpwa nimen jeuweje ih ma keiou siksik in rioai pwiai, kamwai johpwa nimen jeuweje Ngoahi.’ 46  Doar irai pirin inlahng koaloklok joh imwin, a irai ma pwung pirin inlahng mour joh imwin.”