2
Icɛ iyi Pɔlu í ce Tɛsɑlonikɑ
Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ kunɑɑ nwɑ bi tu ŋɛ kù jɛ nɡbɛ. Ì mɑ̀ ŋɑ iyi ɑ̀ bú wɑ, ɑ̀ kpɑ̃ wɑ iju Filipi bɛ ɑ̀ bɛi ɑ̀ nɑɑ bi tu ŋɛ. Do nŋu fei, Ilɑɑɔ̃ í mu nwɑ wɔɔkɔ ɑ̀ sisiò lɑɑbɑɑu jiidɑɛ si ɑnini nŋɛ, bɑɑ do iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ bi ɑ ɡɑnji wɑ ntɔ ntɔ. Kurɑrɑ kù wɑ si wɑɑzi nwɑ, nɔ bɑɑ yɑɑse bɛi ɑ̀ wɑɑ sisi nŋɛ ideu í jɛ dee dee, ɑ kù wɑɑ dĩ iju nŋɛ. Ammɑ si bɛi Ilɑɑɔ̃ í dɑsi wɑ nɑɑnɛ, í so lɑɑbɑɑu jiidɑɛ í dɑ nwɑ si ɑwɔ, bɛɛbɛ mɔi ɑ̀ wɑɑ sisi ideu. A kù wɑɑ coo si bɛi ɑ́ dɔ̃ɑ ɑmɑnɛ ŋɑ si. À wɑɑ cooi bɛi ɑ́ dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si, nŋu iyi í mɑ̀ yɑɑsei idɔ nwɑ. Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ nɔ Ilɑɑɔ̃ í jɛ sɛɛdɑ nwɑ iyi ɑ kù lɛlɛ ŋɛ do ide didɔ̃ ɡɔ, ɑ kù nɔ ɑ kù ce wɑɑzou ku bɑ kɑ ɡbɑ fiɑ nŋɛ. Nɔ ɑ kù wɑɑ dɛ sɑɑbu bi tu ŋɛ wɑlɑkɔ bi inɛ ɡɔ ŋɑ, bɑɑ bii ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ nyisi ŋɛ ɡbuɡbɑ̃ nwɑ wo si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ jɛ woo bɛi Kirisi ŋɑ. Ammɑ ɑ̀ ce icɛ do dɑɑ didɔ̃ si ɑnini nŋɛ bɛi iyei ɑmɑ í yɑ ce do ɑmɑɛ ŋɑ. Si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ bi ŋɛ ntɔ ntɔ, ɑ̀ yɑ kɑ tɑ̃ sɔɔlu, kù jɛ kɑ nɑ ŋɛ lɑɑbɑɑu jiidɑi Ilɑɑɔ̃ nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ do kuwɛɛi ɑwɑ tɑkɑ nwɑi, domi ɑ̀ nɛ kubi nŋɛ ntɔ ntɔ. Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ì wɑɑ ye ɡiɡi bɛi ɑ̀ ce icɛ si ɑnini nŋɛ hee ɑ̀ ɡbɛɛji. À ce icɛ dɑsɑ̃ do idũ ku bɑ kɑ mɑɑ̀ jɛ ɑsoi inɛ ɡɔ nŋɛ si wɑɑti iyi ɑ̀ wɑɑ sisi lɑɑbɑɑu jiidɑi idei Ilɑɑɔ̃ si ɑnini nŋɛ.
10 Iŋɛi ì jɛ sɛɛdɑ nwɑ ŋɑ do Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ iyi isɛɛnɛ nwɑ si wɑjui iŋɛ woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑu í mɑ́, í jɛ dee dee, nɔ tɑɑle kɑ̃mɑ kù wɑ si. 11 Iŋɛ fei ì nɔ ì mɑ̀ ŋɑ iyi ɑ̀ ce nŋɛi bɛi bɑɑ í yɑ ceɑ ɑmɑɛ ŋɑ. 12 À mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃, nɔ ɑ̀ tũ idɔ nŋɛ, nɔ ɑ̀ tɔɔ ŋɛ ntɔ ntɔ i jɔ̀ i mɑɑ nɛ ŋɑ si bɛi ɑ́ sĩɑɑ Ilɑɑɔ̃ si, nŋu iyi í kpe ŋɛ si bommɑɛ do si ɑmboeɛ.
13 À yɑ kɑ mɑɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ ɑjɔ fei domi si wɑɑti iyi ɑ̀ wɑɑzo nŋɛ i kù doo ideu si idei ɑmɑnɛ ŋɑ, ɑmmɑ ì ɡbɑɑ ŋɑi si ti Ilɑɑɔ̃. Nɔ bɛɛbɛ mɔi í jɛ do ntɔ, nɔ wɑ ce icɛ si iŋɛ woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ. 14 Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, mii iyi í bɑ iɡbɛi inɛi Jesu Kirisi ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ti Ilɑɑɔ̃ si ilɛi Zudee, nŋui í bɑ iŋɛ mɔ nsɛi. Ntɔ ntɔ ì yɛ ijuukpɑ̃ ŋɑ hɑi bi inɛi ide nŋɛ ŋɑ, bɛi inɛ ŋɑu mɔ ɑ̀ yɛ bi Zuifu ŋɑ. 15 Zuifu ŋɑui ɑ̀ kpɑ Lɑfɛ̃ɛ Jesu do wɑlii ŋɑu, nɔ ɑ̀ kpɑ̃ ɑwɑ mɔ iju. Dɑɑ nŋɑ ci yɑ dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si, nɔ ɑ̀ jɛ mbɛɛi inɛ fei. 16 À ɡɑnji mɔm kɑ ceɑ dimi mmu ŋɑ wɑɑzo iyi ɑ́ jɔ̀ ɑ bɑ fɑɑbɑ. Bɛɛbɛi dulum du ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ mɑɑ ce wɑɑti kɑ̃mɑ fei í teese wɑ kɔ̃ɔsi wɑ cɑɑ. Ammɑ idɔɔkɔ̃i Ilɑɑɔ̃ í fukɑ si iri nŋɑ bɛbɛi.
Pɔlu í bi inɛi Tɛsɑlonikɑ ŋɑu ku yɛ mɑ́
17 Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, si bɛi ɑ̀ kpɛò njɛ ku yɛ, nɔ ɑ̀ fɛɛfɛɛ njɛ do ɑrɑ bɑɑ do iyi kù jɛ do idɔ, ɑ̀ wɑɑ ce bɛɡɛ nŋɛ ntɔ ntɔ ɑ̀ wɑɑ ce kookɑɑi ku bɑ kɑ yɛ ŋɛ. 18 À bi kɑ nyi wɑ bi tu ŋɛ bɛ mɑ́ wo, nɔ ɑmu Pɔlu ǹ dɑsi idɔ isɛ fɛɛfɛlo n nɑɑ bɛ, ɑmmɑ Seetɑm í dɑ nwɑ kpɑ̃ɑ. 19 Ajɔ iyi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu ɑ́ nyi wɑ, yoomɑi ɑ́ jɛ kpɑ̃ɑ ku cɔ nwɑ do inɔ didɔ̃ nwɑ. Mii ɑɑ kɑ tɔɔò fufu mɑ́ si wɑjuɛ bii kù jɛ iŋɛ. 20 Ntɔi, nɑ iri nŋɛi ɑɑ kɑ tɔɔ fufu nɔ ɑɑ kɑ nɛ inɔ didɔ̃ nɑ iri nŋɛ.