3
Nŋui í jɔ̀ wɑɑti iyi idɔ nwɑ í kɔ ku sũ, ɑ̀ lɑsɑbu iyi ɑmu ɑkɑ̃ n ɡbe ilui Atɛni. Nɔ ɑ̀ bɛ Timɔtee, inɛ nwɑ iyi wɑ ce icɛ do Ilɑɑɔ̃ ɑ̀jɔ́ si icɛi lɑɑbɑɑu jiidɑi Kirisiu. À bɔɔ bi tu ŋɛ ku bɑ ku sobi ŋɛ i leekĩ si dim dim ŋɑ, nɔ ku mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛu, ku bɑ bɑɑ inɛ ɑkɑ̃ nŋɛ ku mɑɑ̀ jɔ̀ ijuukpɑ̃u ku dɑ ziɡiɛ. Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì wɑɑ mɑ̀ si ŋɑ, inɛ nŋu kù nɛ bɛi ɑ́ ce iyi kù bɑ wɑ. Bɑɑ hɑi wɑɑti iyi ɑwɑɛ ŋɑ ɑ̀ wɛɛ, ɑ̀ yɑ kɑ sɔ̃ ŋɛ wo kɑ ni ɑɑ kpɑ̃ wɑ iju. Bɛɛbɛ mɔi í nɔ í ce, si bɛi ì wɑɑ mɑ̀ si sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ. Ŋɔi í jɔ̀ wɑɑti iyi idɔm í kɔ ku sũ, ǹ bɛ Timɔtee bi tu ŋɛ bɛ ku bɑ n mɑ̀ bɛi nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ wɑ yɛ. Ǹ wɑ n ce njo Seetɑm, woo lɛlɛ inɛu, ku mɑɑ nɑ ku lɛlɛ ŋɛ i ce dulum ŋɑ, nɔ icɛ nwɑ ku mɑɑ nɑ ku jɛ nɡbɛ.
Ammɑ nsɛi iyi Timɔtee í bɑɑ hɑi bi tu ŋɛ, í sɔ̃ wɑ lɑɑbɑɑu jiidɑi nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ do kubi nŋɛ. Í sɔ̃ wɑ iyi ì yɑ mɑɑ ye ɡiɡi nwɑ do kubi ŋɑ nɔ ì wɑɑ bi ku yɛ wɑ ntɔ ntɔ si bɛi ɑwɑ tɑkɑ nwɑ mɔ ɑ̀ wɑɑ bi ku yɛ ŋɛ. Nɑ nŋu, iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, bɑɑ bii í jɛ ɑ̀ yɛ ijuukpɑ̃ do wɑhɑlɑ fei, inɔ nwɑ de í tũ do sɑɑbui nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ. Bɛbɛi idɔ nwɑ í bɑɑ, si bɛi ì wɑɑ leekĩ si kpɑ̃ɑi Lɑfɛ̃ɛ dim dim ŋɑ. Zɑkɑ bɛirei ɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ iyi ɑ̀ nɛ si wɑjui Ilɑɑɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ nwɑ nɑ iri nŋɛ. 10 Dɑsɑ̃ do idũ fei ɑ̀ wɑɑ tɔɔɛ ntɔ ntɔ ku jɔ̀ kɑ yɛ ŋɛ do iju mɑ́, ku bɑ mii iyi wɑ ɡɑiziɑ ŋɛ si nɑɑnɛ ku dɑsiu kɑ kɔ̃ɔ nŋɛ si.
11 Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ tɑkɑɛ do Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu ɑ ce nwɑ kpɑ̃ɑ kɑ nɑɑ bi tu ŋɛ. 12 Nɔ Lɑfɛ̃ɛ ku kɔ̃ɔ nŋɛ si kubi si iŋɛ duusɔ̃ɔ do si inɛ fei hee kú to bɛi ɑwɑ mɔ ɑ̀ bi ŋɛ. 13 Nɔ ku jɔ̀ idɔ nŋɛ ku leekĩ si dim dim, ku jɛò dee dee, ku mɑɑ̀ nɛ tɑɑle ɡɔ si wɑjui Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ, si wɑɑti iyi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu ɑ́ nyi wɑ do inɛ ŋɑ iyi í cicɑ fei.