4
Kookoosu iyi wɑ dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si
Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ɑ̀ kɔ nŋɛ si bɛi í sĩɑ i mɑɑ nɛ ŋɑ ku bɑ ku dɔ̃ɑ Ilɑɑɔ̃ si. Ntɔi, ì wɑɑ ce bɛɛbɛ tɑ̃ ŋɑ. Ammɑ iyi í ɡbe nsɛi, ɑ̀ wɑɑ tɔɔ ŋɛ do irii Lɑfɛ̃ɛ Jesu, i hɑnyɑ i ce bɛɛbɛ i mɑɑ koo ŋɑ. Ntɔ ntɔ, ì mɑ̀ ikɔ ŋɑ iyi ɑ̀ bɑ hɑi bi Lɑfɛ̃ɛ Jesu nɔ ɑ̀ sɔ̃ ŋɛ. Mii iyi Ilɑɑɔ̃ í bi si ŋɛ, nŋui í jɛ i mɑ́ ŋɑ, wɑɑtɔ i nɔ ɑrɑ nŋɛ mɑm mɑm i mɑɑ̀ yɑ ce sɑkɑrɑ ŋɑ. Iŋɛ fei í sĩɑ i mɑ̀ ɑrɑ nŋɛ ku mu nɔ kuwɛɛ nŋɛ ku mɑ́ nɔ ku nɛ bɛɛrɛ, ku mɑɑ̀ ti ku jɛ do kɔdɛɛi ɑrɑ bɛi dimi mmu ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ce, ɑŋɑ iyi ɑ kù mɑ̀ Ilɑɑɔ̃. Si ideu ihɛ̃, inɛ ɡɔ ku mɑɑ̀ rɑrɑɑ kpɑɑsiɛ wɑlɑkɔ ku jɔɔ tɑki, domi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ kpɑ̃ woo ce mii bɛɛbɛ ŋɑ fei iju. À nɔ ɑ̀ sɔ̃ ŋɛ ɑ̀ kɔnkɔm du ŋɛ tɑ̃ ɑ̀ ni i ce lɑɑkɑi ŋɑ. Ilɑɑɔ̃ kù kpe wɑ kɑ nɑɑ kɑ mɑɑ ce sɑkɑrɑ, ɑmmɑ í bi kɑ jɛ inɛ kumɑ́ ŋɑ. Nɑ nŋu, inɛ iyi í kɔsi ikɔ ŋɑu ihɛ̃, kù jɛ ɑmɑnɛi í kɔsi ɑmmɑ Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛi, nŋu iyi í mu nŋɛ Hundeɛ.
Iyi í jɛ kubii woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ, kù jɛ tilɑsi ɑ kɔ nŋɛ wɑ, domi Ilɑɑɔ̃ í nyisi ŋɛ si bɛi í jɔ i bi njɛ iŋɛ duusɔ̃ɔ. 10 Ntɔi, ì nɛ kubii njɛ tɑ̃ ŋɑ hee do woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ilɛi Mɑsedɔni fei. Ammɑ ɑ̀ wɑɑ tɔɔ ŋɛ, iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i hɑnyɑ i yɑ mɑɑ ce bɛɛbɛ i mɑɑ koo ŋɑ. 11 I kookɑɑi ku bɑ i yɑ wɑ si ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ, nɔ i yɑ ce wũɑi ɑrɑ nŋɛ ŋɑ, nɔ i yɑ ce icɛ do ɑwɔ nŋɛ ku bɑ i bɑ mii iyi ɑɑ mɑɑ wɛɛò ŋɑ si bɛi ɑ̀ jilɛ nŋɛ. 12 Bii ì wɑɑ ce bɛɛbɛ ŋɑ, isɛɛnɛ nŋɛ ɑ́ nɛ bɛɛrɛ bɑɑ si wɑjui hɑi dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ, nɔ i kɑɑ jɛ ɑsoi inɛ kɑ̃mɑ ŋɑ.
Kunyii Lɑfɛ̃ɛ wɑ
13 Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ɑ kù bi i wɛɛ hɑi mɑ̀ yɑɑse iyi í jɛ ti inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ku ŋɑ, ku bɑ i mɑɑ̀ nɛ inɔ ku fɔ, bɛi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe, ɑŋɑ iyi ɑ kù nɛ kpɑ̃ɑ ɡɔ iyi ɑ̀ wɑɑ cɔ. 14 Awɑ ɑ̀ dɑsi nɑɑnɛ iyi Jesu í ku, nɔ í jĩ hɑi si bɑlɛ mɑ́. Bɛɛbɛ mɔi ɑ̀ dɑsi nɑɑnɛ iyi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ dɑsi Jesu nɑɑnɛ ɑ̀ bɛi ɑ̀ ku, Ilɑɑɔ̃ ɑ́ jĩ ɑŋɑ mɔ mɑ́ hɑi si bɑlɛ.
15 Iyi ihɛ̃ ikɔi Lɑfɛ̃ɛi ɑ̀ wɑɑ sɔ̃ ŋɛ bɛ. Awɑ iyi ɑɑ kɑ wɛɛ si hunde si wɑɑti iyi Lɑfɛ̃ɛ Jesu ɑ́ nyi wɑ, ɑ kɑɑ kɑ cuɑɑ iku ŋɑ. 16 Wɑɑti nŋu, ɑɑ kɑ ɡbɔ ɑnu ku dɔ̃, do imui ɑmɑlekɑ nlɑu do ɑnui kɑ̃ɑkɑ̃ɑkĩi Ilɑɑɔ̃. Nɔ Lɑfɛ̃ɛ tɑkɑɛ ɑ́ kitɑ wɑ hɑi lele. Inɛi Kirisi ŋɑ iyi ɑ̀ ku, ɑŋɑi ɑɑ tɑko ɑ jĩ. 17 Si ɑnyii nŋu, ɑwɑ iyi ɑ̀ wɛɛ si hunde si wɑɑti bɛɛbɛ, ɑ́ so wɑ ɑwɑò ŋɑ ɑjɔ si kudũi ijĩ, nɔ kɑ ko Lɑfɛ̃ɛ lele bɛ. Si bɛɛbɛi ɑɑ kɑ mɑɑ wɛɛ do Lɑfɛ̃ɛ hee do ɑjɔ fei. 18 Nɑ nŋu, i jɔ̀ i yɑ mɑɑ muɑ njɛ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ nɑ ideu ihɛ̃.