5
Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, iyi í jɛ idei ɑjɔu do wɑɑti si bii mii ŋɑu bɛ ɑ́ nɑ ku ce, kù jɛ tilɑsii kɑ kɔ nŋɛ. Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì wɑɑ mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ iyi Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ nɑ ku nyi wɑi si ɑjɔ iyi inɛ kɑ̃mɑ kɑɑ mɑ̀, bɛi woo ce ile ŋɑ ɑ̀ yɑ nɑɑ idũ. Wɑɑti iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ni lɑɑkɑi ku sũ í wɛɛ, ziɡiidɑ kù wɛɛ mɑ́, bɛ ɡbɑkɑ̃ iri ku kpɑi ɑndunyɑ ɑ́ boe ŋɑ, bɛi ɑrɑ kuro í yɑ bɑ bɑ̃ɑsĩ. A kɑɑ bɑ bii ɑɑ sɑ ɑ bɔ mɑ́. Ammɑ iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i kù wɑ si ilu kuku ŋɑ hee ɑjɔu ku zɑmbɑ ŋɛ bɛi kunɑɑi ile. Iŋɛ fei ì jɛ inɛi inyɑ kumɑ́ ŋɑ do inɛi dɑsɑ̃ ŋɑ. A kù jɛ inɛi idũ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si ilu kuku. Nɑ nŋu, kɑ mɑɑ̀ sĩ njoo bɛi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe, ɑmmɑ í sĩɑ kɑ wɔ njoo kɑ mɑɑ ceò lɑɑkɑii ɑrɑ nwɑ. Idũi inɛ ŋɑ ɑ̀ yɑ sĩ njoo, nɔ idũ mɔi woo mɔ ɑtɛ̃ ŋɑ ɑ̀ yɑ mɔ ɑtɛ̃ ku mɑɑ kpɑ ŋɑ. Ammɑ ɑwɑ iyi ɑ̀ jɛ inɛi dɑsɑ̃ ŋɑ, í sĩɑ kɑ yɑ ce lɑɑkɑii ɑrɑ nwɑ. Kɑ jɔ̀ nɑɑnɛ ku dɑsi do kubi ku deɡbe wɑ bɛi ibɔi iɡũ, nɔ kpɑ̃ɑi fɑɑbɑ ku cɔ ku jɛ nwɑ bɛi fulɑi isɔ. Ntɔ ntɔ, Ilɑɑɔ̃ kù kpe wɑ kɑ nɑɑ kɑ yɛ idɔɔkɔ̃ɛ, ɑmmɑ ku bɑ kɑ bɑ fɑɑbɑ do sɑɑbui Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi. 10 Nŋui í ku nɑ iri nwɑ ku bɑ bii ɑ̀ wɛɛ si hunde si wɑɑti iyi ɑ́ nyi wɑ wɑlɑkɔ bii ɑ̀ nɔ ɑ̀ ku mɔi, kɑ wɛɛ do nŋu ɑjɔ. 11 Nɑ nŋu, i yɑ muɑ njɛ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ nɔ i yɑ mɑɑ sobi njɛ ku bɑ i lɑ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ, si bɛi ì wɑɑ ce tɑ̃ ŋɑ.
Idei ɑnkɑ̃ɑnyi do fɔɔɛ
12 Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ɑ̀ wɑɑ tɔɔ ŋɛ i yɑ jirimɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce icɛ ntɔ ntɔ si inɔ nŋɛ, inɛ ŋɑ iyi Lɑfɛ̃ɛ í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ ɡbɑ̃ ŋɛ nɔ ɑ̀ wɑɑ nyisi ŋɛ kpɑ̃ɑ. 13 I jɔ̀ i nɛ kubi nŋɑ jiidɑ nɔ i mɑ̀ bɛɛrɛ nŋɑ ŋɑ nɑ irii icɛ nŋɑ. I yɑ jɔ̀ i wɛɛò lɑɑkɑi ku sũ iŋɛ duusɔ̃ɔ.
14 À wɑɑ tɔɔ ŋɛ iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i sɔ̃ ilu ikɑ ŋɑ ɑ ce lɑɑkɑi. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ mɔnɡɔ munyɑ, i mu nŋɑ ɡbuɡbɑ̃. I sobi hɑi nɛ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ. I temuɑ do inɛ fei ŋɑ. 15 I ce lɑɑkɑi ŋɑ i mɑɑ̀ jɔ̀ inɛ ɡɔ ku sɑ̃ɑ kpɑɑsiɛ lɑɑlɔ, ɑmmɑ i hɑnyɑ i ceɑ njɛ jiidɑ wɑɑti kɑ̃mɑ fei ŋɑ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe fei.
16 I jɔ̀ i yɑ nɛ inɔ didɔ̃ wɑɑti kɑ̃mɑ fei ŋɑ. 17 I ce kutɔɔ hɑi nɛ kɔɔ ŋɑ. 18 Bɛi í jɛò fei i sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. Bɛɛbɛi Ilɑɑɔ̃ í bi i ce ŋɑ si kuwɛɛ nŋɛ do Jesu Kirisi.
19 I mɑɑ̀ ɡɑnji Hundei Ilɑɑɔ̃ ku ce icɛ si ŋɛ. 20 I mɑɑ̀ dondɑ ɑmuɑi wɑlii ku ce ŋɑ. 21 Ammɑ i jɔ̀ i wũɑ mii fei ŋɑ nɔ i mu iyi í sĩɑ ŋɑ. 22 I mu ɑrɑ nŋɛ si kpɑ̃ɑi lɑɑlɔ fei ŋɑ. 23 Nɔ Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ, nŋu iyi í jɛ icui lɑɑkɑi ku sũ, ku nyɑ ŋɛ i jɛ titɛɛ mɑm mɑm ŋɑ, nɔ ku deɡbe hunde nŋɛ do lɑɑkɑi nŋɛ do ɑrɑ nŋɛ, tɑɑle ɡɔ ku mɑɑ̀ wɑ si, hee ku tóò ɑjɔ iyi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ɑ́ nyi wɑ. 24 Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi í kpe ŋɛu, í nɛ nɑɑnɛ, ɑ́ nɔ ku ce fei ndɛɛ.
25 Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i ce nwɑ kutɔɔ ŋɑ.
26 I ce inɛ nwɑ ŋɑ fei fɔɔ do kubi ŋɑ.
27 Ǹ wɑ n tɔɔ ŋɛ do irii Lɑfɛ̃ɛ, i cioɑ inɛ nwɑ ŋɑ fei tiɑu ihɛ̃.
28 Nɔ didɔ̃i Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ku wɑ si ŋɛ.