Tiɑ sinte iyi Zɑ̃ɑ í kɔ
1
Jesu, nŋu iyi ɑ̀ yɑ kpe Ideu, nŋui í jɛ icui kuwɛɛ
À wɑɑ kɔ nŋɛ si idei Jesu, nŋu iyi í wɛɛ hɑi sintei mii fei. Nŋui í jɛ Ideu, nɔ í jɛ icui kuwɛɛ mɑ́. À ɡbɔ ideɛ, nɔ ɑ̀ yɔɔ do iju nwɑ, ɑ̀ cɔɔ do lɑɑkɑi, nɔ ɑwɔ nwɑ í luu. Wɑɑti iyi kuwɛɛu í fɑɑtɑ wɑ ɑ̀ yɔɔ, ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑɛ, nɔ ɑ̀ wɑɑ sisi nŋɛ idei kuwɛɛ hɑi tɑ̃ iyi í tɑko í wɑ bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ wo, nɔ wee nsɛi í nyisi wɑ. Iyi ɑ̀ yɛ do iyi ɑ̀ ɡbɔ, nŋui ɑ̀ wɑɑ sisiɑ iŋɛ mɔ ku bɑ ɑwɑɛ ŋɑ kɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃, nɔ ɑnu ɑkɑ̃ iyi ɑ̀ nɛu ɑ̀ nɔɔi do Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do ɑmɑɛ Jesu Kirisi. À kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃i ku bɑ inɔ didɔ̃i ɑwɑ fei ku kɔ̃.
Ilɑɑɔ̃i í jɛ inyɑ kumɑ́
Lɑɑbɑɑu iyi ɑ̀ ɡbɔ hɑi bi Jesu Kirisi, nɔ ɑ̀ wɑɑ sisi nŋɛ wee. Ilɑɑɔ̃i í jɛ inyɑ kumɑ́, ilu kuku kɑ̃mɑ kù wɑ siɛ. Bii ɑ̀ ni ɑ̀ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu nɔ ɑ̀ bɛi ɑ̀ wɑɑ nɛ si ilu kuku, ɑ̀ wɑɑ sɔ iboi ɑ kù wɑɑ ce kookoosui ntɔ. Ammɑ bii ɑ̀ wɑɑ nɛ si inyɑ kumɑ́, si bɛi Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ í wɑ si inyɑ kumɑ́u, ɑɑ kɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ɑwɑ duusɔ̃ɔ, nɔ njɛi Jesu ɑmɑɛ ɑ́ jɔ̀ kɑ mɑ́ hɑi si dulum fei.
Bii ɑ̀ ni ɑ kù nɛ dulum, ɑ̀ wɑɑ sɔɑ ɑrɑ nwɑ iboi, nɔ ntɔ kù wɑ si wɑ. Ammɑ bii ɑ̀ ce tuubɑi dulum du wɑ, Ilɑɑɔ̃ ilu nɑɑnɛi, nŋu iyi í yɑ ce dee dee, ɑ́ kpɑ idei dulum du wɑ nɔ ku jɔ̀ kɑ mɑ́ hɑi si lɑɑlɔ ku ce nwɑ fei. 10 Bii ɑ̀ ni ɑ kù ce dulum ɑ̀ wɑɑ ce Ilɑɑɔ̃ ilu iboi, nɔ ideɛ kù wɑ si wɑ.
Kirisi wɑ sobi wɑ