2
Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, ǹ kɔ nŋɛ ideu ihɛ̃ wɑi, ku bɑ i mɑɑ̀ ce dulum ŋɑ. Ammɑ bii inɛ ɡɔ í ce dulum, ɑ̀ nɛ inɛ ɡɔ iyi ɑ́ tɔɔ nwɑ suuru bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ, nŋui í jɛ Jesu Kirisi inɛ dee deeu. Nŋu tɑkɑɛ í ce kuweei ɑrɑɛ ku bɑ ku kpɑ idei dulum du wɑ, ɑmmɑ kù jɛ ti ɑwɑ ɑkɑ̃, do ti inɛi ɑndunyɑ feii.
Bii ɑ̀ wɑɑ jirimɑ woodɑɛ, si bɛɛbɛi ɑɑ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ mɑ̀ɑ. Bii inɛ ɡɔ í ni nŋu í mɑ̀ɑ, nɔ kù wɑɑ jirimɑ woodɑɛ, lɑfɛ̃ɛ ilu iboi, ntɔ kù wɑ siɛ. Ammɑ inɛ iyi wɑ jirimɑ ideɛ, siɛi kubii Ilɑɑɔ̃ í yɑ kɔ̃ do ntɔ. Mii iyi ɑ́ jɔ̀ kɑ mɑ̀ iyi ɑ̀ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu wee. Inɛ iyi í ni nŋu í nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do nŋu, lɑfɛ̃ɛ í nɛ ku mɑɑ nɛi bɛi Jesu tɑkɑɛ í nɛ.
Woodɑ titɔ̃
Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, kù jɛ woodɑ titɔ̃i ǹ kɔ nŋɛ. Woodɑ nwoi, iyi ì nɛ hɑi sinte wo ŋɑ. Woodɑ nwou, nŋui í jɛ ide iyi ì tɑko ì ɡbɔ tɑ̃ ŋɑ. Do nŋu fei, woodɑ iyi ǹ wɑ n kɔ nŋɛu ihɛ̃, inɛ nŋu woodɑ titɔ̃i, nɔ ɑ̀ wɑɑ yɛ ntɔɛi si Kirisi do si iŋɛ tɑkɑ nŋɛ, domi ilu kuku wɑ sɛkɛɛ, nɔ inyɑ kumɑ́ ntɔ wɑ dɑɑnɑ.
Inɛ iyi í fɔ wɑ ni nŋu í wɑ si inyɑ kumɑ́ nɔ í cé kpɑɑsiɛ, si ilu kukui í wɑ hee nsɛi. 10 Inɛ iyi í bi kpɑɑsiɛ, lɑfɛ̃ɛi í wɑ si inyɑ kumɑ́, nɔ nkɑ̃mɑ kù wɛɛɑ iyi ɑ́ dɑsiɛ dulum *. 11 Ammɑ inɛ iyi í cé kpɑɑsiɛ, si ilu kukui í wɑ, si ilu kukuu mɔi í nɔ wɑ nɛ si. Kù mɑ̀ bii wɑ bɔ, domi ilu kukuu í dɑsiɛ fɛɛju.
12 Ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ í nyɑ dulum du ŋɛ nɑ irii Jesu. 13 Ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ bɑɑbɑ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ inɛ iyi í wɛɛ hɑi sinte ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ wɑi, iŋɛ ɑwɑɑsũ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì jɛ Seetɑm inɛ lɑɑlɔu iɡũ ŋɑ.
14 Ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ ɑmu ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ bɑɑbɑ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ inɛ iyi í wɛɛ hɑi sinte ŋɑ. Nɔ ǹ kɔ nŋɛ mɑ́, iŋɛ ɑwɑɑsũ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ì nɛ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ, nɔ idei Ilɑɑɔ̃ í wɑ si ŋɛ, nɔ ì jɛ Seetɑm inɛ lɑɑlɔu iɡũ ŋɑ.
15 I mɑɑ̀ ti i bi ɑndunyɑ ŋɑ do mii ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si ɑndunyɑ. Inɛ iyi í bi ɑndunyɑ, kubii Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ kù wɑ siɛ, 16 domi mii iyi í wɑ si ɑndunyɑ fei, hɑi kubi nfe nfei ɑmɑnɛ, do kɔdɛɛi mii iyi iju wɑ yɛ, hee do fɑɑu ku ce, ɡɔɡɔɛ ɡɔ kù wɑɑ nɑɑ hɑi bi Bɑɑbɑ, bii kù jɛ hɑi si ɑndunyɑ. 17 Andunyɑ í nɔ wɑ tɑ̃ mbɛ do binɛɛ, ɑmmɑ inɛ iyi wɑ ce idɔɔbii Ilɑɑɔ̃ ɑ́ mɑɑ wɛɛi hee do ɑjɔ fei.
Mbɛɛi Kirisi
18 Iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, kɔɔi ɑndunyɑ í mɑɑi wɑ. Si bɛi ì ɡbɔ ŋɑ ɑ̀ ni inɛ ɡɔ iyi í jɛ mbɛɛi Kirisi ɑ́ nɑɑ, wee nsɛi, mbɛɛi Kirisi nkpɔ í to wɑ. Ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ iyi kɔɔi ɑndunyɑ í mɑɑi. 19 Mbɛɛ ŋɑu, hɑi si inɔ nwɑi ɑ̀ fitɑ, ɑmmɑ ɑ kù jɛ inɛ nwɑ ŋɑ, domi bii ɑ̀ jɛ inɛ nwɑ ŋɑi wo ɑɑ wɑ inɔ nwɑ. Ammɑ ɑ̀ fitɑ ku bɑ kɑ mɑ̀ iyi kɑ̃mɑ nŋɑ kù jɛ inɛ nwɑi wo do ntɔ.
20 Ammɑ iŋɛ ì bɑ Hundei Ilɑɑɔ̃ hɑi bi inɛ kumɑ́u ŋɑ, nŋui í jɔ̀ iŋɛ fei ì nɛ kumɑ̀ ŋɑ. 21 Bii ǹ kɔ nŋɛ, kù jɛ ɑ ni i kù mɑ̀ ntɔ ŋɑ, ɑmmɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ɑ ŋɑi, ì nɔ ì mɑ̀ ŋɑ iyi ibo kɑ̃mɑ kɑɑ yɔkɔ ku fitɑ hɑi si ntɔ.
22 Yooi í jɛ woo sɔ ibo bii kù jɛ inɛ iyi í ni Jesu kù jɛ Kirisi. Lɑfɛ̃ɛ, mbɛɛi Kirisii iyi wɑ kɔsi Bɑɑbɑ do Amɑ ɑjɔ. 23 Ntɔi inɛ iyi í kɔsi Amɑ, kù nɛ Bɑɑbɑ. Inɛ iyi í ɡbɑ Amɑu í nɛ Bɑɑu mɔi.
24 Iŋɛ mɔ, ide iyi ì ɡbɔ hɑi sinteu i jɔ̀ ku wɑ si idɔ nŋɛ. Bii í wɑ si idɔ nŋɛ ɑɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ do Amɑ do Bɑɑu. 25 Kirisi í ce nwɑ kuwɑ̃. Kuwɑ̃ iyi í ce nwɑu, nŋui í jɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃.
26 Iyi ǹ kɔ nŋɛu ihɛ̃, ǹ kɔɔ wɑi nɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ bi ɑ dɑsi ŋɛ kurɑrɑ. 27 Ammɑ iŋɛ, Hundei Ilɑɑɔ̃ iyi Kirisi í nɑ ŋɛu, í wɑ si ŋɛ. Nɑ nŋu, i kù nɛ bukɑɑtɑi inɛ ɡɔ ku kɔ nŋɛ si cioi nɡɔɡɔ, domi Hundeu wɑ kɔ ŋɛ si cioi mii fei iyi í jɛ ntɔ, ibo kù wɑ si. Nɑ nŋu, i jɔ̀ i nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Kirisi ŋɑ, si bɛi Hundei Ilɑɑɔ̃ í nyisi ŋɛ.
28 Nsɛi, iŋɛ ɑmɑm ŋɑ, i jɔ̀ i nɛ ɑnu ɑkɑ̃ do Kirisi ŋɑ, ku bɑ ɑjɔ iyi ɑ́ fɑɑtɑ wɑ kɑ nɛ idɔ ku bubɑ, nɔ ɑnyɔ ku mɑɑ̀ mu wɑ si wɑjuɛ si ɑjɔ iyi ɑ́ nyi wɑu. 29 Si bɛi ì mɑ̀ ŋɑ iyi Kirisi í jɛ dee dee, i jɔ̀ i mɑ̀ ŋɑ iyi inɛ iyi wɑ ce dee dee fei ɑmɑɛi.
Amɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ
* 2:10 iyi ɑ́ dɑsiɛ dulum Si tiɑi idei Ilɑɑɔ̃ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, “iyi ɑ́ dɑsiò inɛ ɡɔ dulum”.