Tiɑ minjisiɑ iyi Zɑ̃ɑ í kɔ
1
Fɔɔ
Amu inɛ nɡboi iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ, ǹ ceɛ fɔɔ, ɑwɔ ɑbo iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑ. Nɔ ǹ ce ɑmɑɛ ŋɑ mɔ fɔɔ, ɑŋɑ iyi ǹ bi si kpɑ̃ɑi ntɔu. Nɔ kù jɛ ɑmu ɑkɑ̃i ǹ bi ŋɑ, ɑmmɑ hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ mɑ̀ ntɔu fei ɑ̀ bi ŋɑi. À bi ŋɑi si nɑ iyi í jɔ̀ ntɔu í wɑ si idɔ nwɑ, ɑ́ nɔ ku mɑɑ wɛɛi do ɑwɑ do ɑjɔ fei. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do Jesu Kirisi ɑmɑɛ ɑ mu nwɑ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ nɔ ɑ ce ɑrɑɑre nwɑ ku bɑ kɑ wɛɛ do ntɔ do si kubi.
Ntɔ do kubi
Ǹ nɛ inɔ didɔ̃ ntɔ ntɔ do iyi ǹ ɡbɔ ɑmɑɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ nɛ si kpɑ̃ɑi ntɔ, si bɛi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í jilɛ nwɑ. Nsɛi ɑbooyi, ide iyi ǹ kɔɛ wɑu ihɛ̃ kù jɛ woodɑ titɔ̃, ɑmmɑ iyi ɑ̀ nɛ hɑi sintei. Ǹ wɑ n tɔɔɛi, i jɔ̀ kɑ bi njɛ ɑwɑ duusɔ̃ɔ ŋɑ. Kubii í jɛ woodɑi Ilɑɑɔ̃ ku jirimɑ. Nŋui í jɛ woodɑ iyi ì ɡbɔ hɑi sinteɛ ŋɑ, si nŋui í sĩɑ i mɑɑ nɛ ŋɑ. Woo wɑ inyii itĩ nkpɔi í fɑnɡɑɑ si ɑndunyɑ, inɛ ŋɑ iyi ɑ kù jɛsi iyi Jesu Kirisi í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ. Inɛ iyi wɑ ce bɛɛbɛ, woo wɑ inyii itĩi inɛi do mbɛɛi Kirisi. Nɑ nŋu, i ce lɑɑkɑi ŋɑ i mɑɑ̀ ti i nyɔ ribɑi icɛ nŋɛ, i jɔ̀ i jɛ bɑɑkɑɛ ŋɑ.
Inɛ iyi kù leekĩ si kukɔsii Kirisi, nɔ i kɔ̃ɔsi tɛɛ, kù nɛ Ilɑɑɔ̃. Ammɑ inɛ iyi wɑ leekĩ si, í nɛ Bɑɑbɑ do Amɑ. 10 Bii inɛ ɡɔ ì nɑɑ bi tu ŋɛ, nɔ kù jɛ do kukɔsiu ihɛ̃, i mɑɑ̀ ɡbɑ lɑfɛ̃ɛ, nɔ i mɑɑ̀ coo cenkɑ̃, 11 domi inɛ iyi í coo cenkɑ̃, í nɛ ikpɛ̃ si kuce lɑɑlɔɛu bɛi.
Idei ɑnkɑ̃ɑnyi
12 Ǹ nɛ mii nkpɔ ku sɔ̃ ŋɛ, ɑmmɑ n kù bi n kɔ fei ndɛɛ si tiɑ. Ǹ bi n nɑɑ n yɛ ŋɛi ɑwɑɛ ŋɑ kɑ fɔ ide ɡɛlɛò ɡɛlɛ, ku bɑ inɔ didɔ̃ nwɑ ku kɔ̃. 13 Ifɔɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu, ɑmɑɛ ŋɑ ɑ̀ ceɛ fɔɔ wɑ.