Tiɑ mɛɛtɑsiɑ iyi Zɑ̃ɑ í kɔ
1
Fɔɔ
Amu inɛ nɡboi iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ, ǹ ceɛ fɔɔ, Gɑyusi, ɑwɔ iyi ǹ bi jiidɑ si kpɑ̃ɑi ntɔ.
Awɔ bɑɑkɔɔm, ǹ wɑ n tɔɔ fei ndɛɛ ku mɑɑ nɛɛ dee dee, nɔ ɑrɑɛ ku mɑɑ nɛ bɑɑni si bɛi hundeɛ í yɛ. Inɔm í dɔ̃ ntɔ ntɔ si wɑɑti iyi kpɑɑsi woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ nɑɑ nɔ ɑ̀ jɛ sɛɛdɑ si bɛi ntɔ í wɑ siɛ do si bɛi ì wɑɑ nɛ si ntɔu. N kù nɛ inɔ didɔ̃ ɡɔ iyi í lɑ í re iyi ǹ ɡbɔ ɑ̀ ni ɑmɑm ŋɑ ɑ̀ wɑɑ nɛ si kpɑ̃ɑi ntɔ.
Gɑyusi, ilu nɑɑnɛ
Awɔ bɑɑkɔɔm, ì jɛ ilu nɑɑnɛ si mii ŋɑ iyi ì wɑɑ ceɑ kpɑɑsi woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ hee do kpɑɑsi woo dɑsi nɑɑnɛ inɛ njoo ŋɑu fei. Inɛ ŋɑu fei ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑi kubiɛ si inɔi iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ. Ce nŋɑ kosĩɑ si isɛɛnɛ nŋɑu si bɛi í sĩɑ inɛi Ilɑɑɔ̃ ku ce, domi nɑ irii Jesu Kirisii ɑ̀ wɑɑ ce isɛɛnɛu, ɑ kù nɔ ɑ kù ɡbɑ nkɑ̃mɑ bi hɑi dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ. Nɑ nŋu, í sĩɑ kɑ sobi ɑmɑnɛ dimi bɛɛbɛ ŋɑ, ku bɑ ɑwɑ tɑkɑ nwɑ kɑ nɛ ikpɛ̃ ɑwɑò ŋɑ si icɛi ntɔu ku sisiɛ.
Diotɛɛfu do Demɛtiru
Ǹ kɔɑ inɛi iɡbɛi Jesu ŋɑ tiɑ keeke ɡɔ, ɑmmɑ Diotɛɛfu, nŋu iyi í bi ku jɛ woo cuɑ nŋɑ, kù jɛsi idem. 10 Nɑ nŋu, bii ǹ nɑɑ, ɑn fɔ dɑɑ ŋɑ iyi í nɛ, do bɛi wɑ mɑ́ wɑ ide lɑɑlɔ. Kù jɛ bɑɑ iyi bɛ nŋu ɑkɑ̃, ci yɑ ɡbɑ inɛ njoo woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ. Bii inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ bi ɑ̀ ɡbɑ ŋɑ mɔm í yɑ kɔi, nɔ ku lele ŋɑ hɑi si iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ.
11 Awɔ bɑɑkɔɔm, mɑɑ̀ too kuce lɑɑlɔ, bii kù jɛ kuce jiidɑ. Inɛ iyi wɑ ce jiidɑ, ti Ilɑɑɔ̃i, ɑmmɑ inɛ iyi wɑ ce lɑɑlɔ kù mɑ̀ Ilɑɑɔ̃.
12 Inɛ fei, hee do ntɔ tɑkɑɛ fei ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑi jiidɑ ku jɛi Demɛtiru. Nɔ ɑwɑ tɑkɑ nwɑ mɔ ɑ̀ wɑɑ jɛ sɛɛdɑi jiidɑ ku jɛɛu, ì nɔ ì mɑ̀ iyi sɛɛdɑ nwɑ í jɛ ntɔ.
Fɔɔi ɑnkɑ̃ɑnyi
13 Ǹ nɛ mii nkpɔ ku sɔ̃ɛ, ɑmmɑ n kù bi n kɔ fei ndɛɛ si tiɑ. 14 Ǹ wɑ n bi kɑ yɛ njɛ bii í ce ɑjɔ minji kɑ fɔ ide ɡɛlɛò ɡɛlɛ.
15 Lɑɑkɑi ku sũ ku wɛɛ do ɑwɔ.
Kpɑɑsiɛ ŋɑ fei ɑ̀ ceɛ fɔɔ. Nɔ i ce kpɑɑsi nwɑ ŋɑu fei fɔɔ ɑkɑ̃ ɑkɑ̃.