Tiɑ iyi Zudu í kɔ
1
Zudu í ce ŋɑ fɔɔ
Amu Zudu woo ce icɛi Jesu Kirisi, ɑmu iyi ǹ jɛ ifɔi Zɑɑki, ɑmui ǹ kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃ wɑ, iŋɛ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í kpe. Í bi ŋɛ, nɔ wɑ deɡbe ŋɛ i jɛ ti Jesu Kirisi ŋɑ.
Ilɑɑɔ̃ ku jɔ̀ ɑrɑɑreɛ do lɑɑkɑi ku sũ do kubi ku mɑɑ kɔ̃ɔsi si ŋɛ.
Woo kɔsi cio ilu ibo ŋɑ
(Cɔ Piɛɛ 2, 2:1-17)
Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, ǹ dɑsi idɔ wo ntɔ ntɔ n kɔ nŋɛ tiɑ wɑ, nɑ idei fɑɑbɑi ɑwɑɛ ŋɑu. Ammɑ wee ǹ yɛ í cem tilɑsi n kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃ wɑ nsɛi n kɔ̃ɔ nŋɛ si himmɑ ku bɑ i jɑbu i mɑɑ leekĩ si kukɔsi ntɔ iyi ɑ̀ nɑ inɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ ɡbɑkɑ̃ ɑkɑ̃ hee do ɑjɔ fei. Tilɑsii n kɔ nŋɛ wɑ nsɛi si nɑ iyi í jɔ̀ inɛ lɑɑlɔ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ lɔsi inɔ nŋɛ do ile, ɑŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ kpɑɑsi didɔ̃i Ilɑɑɔ̃ ɑ bɑ ɑ ceò dɑɑ sɑ̃mi nŋɑ, nɔ ɑ kɔsi Jesu Kirisi, nŋu ɑkɑ̃ iyi í jɛ ilɑɑlu nwɑ do Lɑfɛ̃ɛ nwɑ. Hɑi tɑko tɑkoi ɑ̀ kɔ idei ijuukpɑ̃ iyi inɛ ŋɑu ɑɑ nɑ ɑ yɛ si ɑjɔi kiitiu.
Nɔ bɑɑ bii ì mɑ̀ fei ndɛɛ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ, do nŋu fei, ǹ wɑ n bi n ye ŋɛ ɡiɡi iyi si inɔi inɛi Izirɛli ŋɑ iyi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ í nyɑ hɑi ilɛi Ezibiti, inɛ ŋɑ iyi ɑ kù nɑ ɑ kù wɑɑ dɑsiɛ nɑɑnɛ í ce nfe nŋɑ. Nɔ i ye ɡiɡii ɑmɑlekɑ ŋɑ mɔ iyi ɑ̀ dondɑ bi ku wɑ nŋɑ ɑ̀ kɔsi. Ilɑɑɔ̃ í jɔ̀ ɑ̀ dĩ ŋɑi si ilu kuku hee do ɑjɔ fei ɑ̀ wɑɑ deɡbeò ɑjɔi kiiti nlɑ nlɑu. Bɛɛbɛ mɔi inɛi Sodomu do inɛi Gomoɔɔ ŋɑ do ilu ŋɑ iyi ɑ̀ kɑɑko ŋɑ ɑ̀ yɑ mɑɑ ce dɑɑ lɑɑlɔ bɛi ɑmɑlekɑ ŋɑu, inɛmɔkɔ do inɛmɔkɔ ɑ̀ yɑ mɑɑ sũò njɛ. Nɑ ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ kpɑ irii ilu ŋɑu do inɑ iyi ci yɑ ku, nɔ nŋu bɛ í jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑ.
Do nŋu fei, inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ lɔ inɔ nŋɛ ŋɑu, ɑ̀ wɑɑ ce bɛɛbɛ. Fɑɑyi nŋɑ í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ dɑsi ɑrɑ nŋɑ dɑɑ sɑ̃mi ŋɑu bɛ. À dondɑ yiikoi Ilɑɑɔ̃ nɔ ɑ̀ wɑɑ bu inɛi lele ilu ɑmboe ŋɑ. Wee bɑɑ Misɛli, nŋu iyi í jɛ inɛ nɡboi ɑmɑlekɑ ŋɑu kù ce bɛɛbɛ. Si kɑkɔɔ iyi ɑŋɑò Seetɑm ɑ̀ ce ɑ̀ wɑɑ jɑ si ikui Moizi kù jɛ kù yɛ tɑɑlei Seetɑm hee ku buu, ɑmmɑ í sɔ̃ɔ í ni Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛi ɑ́ lɑ siɛ. 10 Ammɑ inɛ ŋɑu, mii iyi ɑ kù mɑ̀ yɑɑseɛ fei ɑ̀ yɑ buui. Nɔ bɑɑ mii ŋɑ iyi ɑ̀ mɑ̀ bɛi mɛɛmu ŋɑ mɔ ɑ̀ yɑ mɑ̀, nŋui í yɑ ce nfe nŋɑ. 11 Aɑ yɛ ijuukpɑ̃, domi tuubɑi Kɑɛ̃ɛi ɑ̀ wɑɑ too, ɑ̀ dɑsi ɑrɑ nŋɑ kurɑrɑ ku bɑ ɑ bɑ fiɑ bɛi Bɑlɑmu í ce, nɔ ɑ̀ kɔsi Ilɑɑɔ̃ bɛi Koree í ce nɔ ɑ̀ ce nfei ɑrɑ nŋɑ. 12 Inɛ ŋɑui ɑ̀ jɛ sɑnkɑlɑ si jinɡɑu * nŋɛu, ɑ̀ wɑɑ bɑ ŋɛ ku jɛ do iju hɑi nɛ ɑnyɔ, ɑrɑ nŋɑi ɑ̀ wɑɑ wo nɡbɛ nɡbɛ. À yɛi bɛi ijĩ iyi í dũ nɔ kɑɑ rɔ si nɑ iyi í jɔ̀ fufu wɑ tɑleɛ. À yɛi bɛi jĩi iyi í dɑ koko nɔ kù so, bɛi jĩi iyi ɑ̀ wuu do icɑ̃ɛ í kú mɑm mɑm. 13 À yɛi bɛi tenku iyi wɑ tɑ̃nɡɑ̃m do ɡbuɡbɑ̃. Si bɛi kutɑ̃nɡɑ̃m nɔu í yɑ fɑ̃ inyiu, bɛɛbɛ mɔi kucei iju hɑi nɛ ɑnyɔ nŋɑ í yɑ mɑɑ fɑnɡɑɑ. À yɛi mɑ́ bɛi ɑndɑiyɑ iyi í kuɑ kpɑ̃ɑɛ, nɔ Ilɑɑɔ̃ wɑ jilɛ nŋɑ ilu kuku nlɑ nlɑ hee do ɑjɔ fei.
14 Enɔku mɔ iyi í jɛ tɔku mɛɛjesiɑi Adɑmu í ce wɑlii nɑ iri nŋɑ í ni, Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ wee wɑ nɑɑ do ɑmɑlekɑ kumɑ́ɛ ŋɑ bututu, 15 ku kiitiò inɛ fei nɔ ku yɛ tɑɑlei inɛ ŋɑ iyi ɑ kù mɑ̀ɑ ŋɑu nɑ kuce lɑɑlɔ nŋɑ fei do bɛi ɑ̀ dondɑɛ, do nɑ ide lɑɑlɔ ŋɑ iyi ilu dulum ŋɑ ɑ̀ yɑ mɑɑ fɔɑɑ. 16 Inɛ ŋɑu, ɑ̀ yɑ mɑɑ ɡbɑɡbɑi, nɔ nkɑ̃mɑ kù wɛɛ iyi í yɑ sĩɑ nŋɑ si, binɛ nŋɑi wɑ cuɑ nŋɑ. À yɑ mɑɑ tɔɔ fufui nɔ ɑ̀ yɑ mɑɑ lɛlɛ inɛ ŋɑi do ide didɔ̃ ku bɑ ɑ bɑ mii ndii lɑfɛ̃ɛ ŋɑ.
Bɛi woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ ɑ̀ nɛ ɑ ce
17 Ammɑ iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, í sĩɑ i ye ɡiɡii ide iyi woo bɛi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ŋɑu ɑ̀ tɑko ɑ̀ fɔ wo. 18 À sɔ̃ ŋɛ wo ɑ̀ ni, si wɑɑtii ɑnkɑ̃ɑnyi, woo yɑɑko inɛ ŋɑ ɑɑ nɑɑ iyi ɑ kù mɑ̀ bɛɛrɛi Ilɑɑɔ̃, nɔ binɛ nŋɑi ɑ mɑɑ cuɑ nŋɑ. 19 Aŋɑi ɑɑ jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ jɑ ɑ mɑɑ fɛɛfɛ njɛ. Iyi ɑ̀ bi nŋɑi ɑɑ yɑ mɑɑ ce, domi ɑ kù nɛ Hundei Ilɑɑɔ̃. 20 Ammɑ iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, i yɑ mɑɑ muɑ njɛ ɡbuɡbɑ̃ si nɑɑnɛ iyi ì dɑsi Jesu ŋɑ, nɔ i yɑ ce kutɔɔ do ɡbuɡbɑ̃i Hundei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 21 Nɔ i leekĩ si kubii Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, i mɑɑ deɡbeò ɑjɔ iyi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ɑ́ mu nŋɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃ nɑ ɑrɑɑre nŋɛ iyi wɑ ce.
22 I yɑ ce ɑrɑɑrei inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ sikɑ sikɑ ŋɑ. 23 Inɛ ŋɑ iyi ɑɑ yɔkɔ ɑ bɑ fɑɑbɑu, i nyɑ ŋɑ wɑ hɑi si inɑ ŋɑ. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe ŋɑu mɔ i ce ɑrɑɑre nŋɑ, ɑmmɑ i yɑ ce lɑɑkɑi ŋɑ ku bɑ iŋɛ tɑkɑ nŋɛ i mɑɑ̀ dɑsi dulum du ŋɑ ŋɑ. I mɑɑ̀ lu bɑɑ ibɔ nŋɑ ŋɑ iyi dulum du ŋɑ í riisi.
Sɑɑbui ɑnkɑ̃ɑnyi
24-25 Ilɑɑɔ̃ nŋu ɑkɑ̃i í jɛ woo fɑɑbɑ nwɑ, nŋu iyi ɑ́ yɔkɔ ku deɡbe ŋɛ i mɑɑ̀ nɑ i cuku ŋɑ, nɔ ku jɔ̀ i nɑɑ si ɑmboeɛ ŋɑ do inɔ didɔ̃, tɑɑle ku mɑɑ̀ wɑ si. Amboe do jirimɑ do ɡbuɡbɑ̃ do yiiko ku jɛ tɛɛ hɑi sinte, do nsɛi, hee do ɑjɔ fei nɑ sɑɑbui Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi. Ami.
* 1:12 jinɡɑu nŋɛu Woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑu ɑ̀ yɑ tɔtɔɔi ɑ mɑɑ jɛ nɔ ɑ mɑɑ jɛò ijɛi Lɑfɛ̃ɛ. I cɔ tiɑi Kɔrɛnti I, 11:18-22.