Tiɑi Kuyɛi Zɑ̃ɑ
1
Yɑɑsei tiɑu
Si tiɑu ihɛ̃ ǹ kɔ ɑsii ŋɑ iyi Jesu Kirisi í nyɑ ɡbuɡbɑ̃ɑ *. Ilɑɑɔ̃i í nɑɑ kpɑ̃ɑ ku nyisi woo ce icɛɛ ŋɑ mii ŋɑ iyi ɑ́ nɑ ku ce bii í kɔ̃ɔsi. Nɔ Kirisi í bɛ sim ɑmɑlekɑ wɑ, ɑmu Zɑ̃ɑ woo ce icɛɛ, ku bɑ n mɑ̀ mii ŋɑu. Hɑi ide iyi Ilɑɑɔ̃ í fɔ hee ku bɔ si sɛɛdɑ iyi Jesu Kirisi í jɛ fei, mii iyi ǹ yɛ fei ǹ wɑ n jɛ sɛɛdɑɛ. Inɛ iyi wɑ cio idei wɑliiu ihɛ̃ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ɡbɔɔ nɔ ɑ̀ wɑɑ jirimɑɛ, ilu inɔ didɔ̃ ŋɑi domi ɑwɑɑtiu í mɑɑi wɑ.
Zɑ̃ɑ í ce iɡbɛ mɛɛjei inɛi Jesu ŋɑ fɔɔ
4-5 Amui Zɑ̃ɑ, ǹ ce ŋɛ fɔɔ, iŋɛ iɡbɛ mɛɛjei inɛi Jesu ŋɑ iyi ì wɑ ilɛi Azii.
Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi í wɛɛ, iyi í tɑko í wɛɛ wo, nɔ wɑ nɑɑ, ku mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ, nŋu do Jesu Kirisi do hunde mɛɛje ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si wɑjui kitɑ̃i bommɑɛ. Jesu Kirisiu nŋui í jɛ woo jɛ sɛɛdɑ ilu nɑɑnɛ, do inɛ sinte iyi í jĩ hɑi si bɑlɛ, nɔ í jɛ ɑmɑnlui ɑmɑnlu ŋɑ.
Í bi wɑ nɔ í fɑɑbɑ wɑ hɑi si dulum du wɑ do njɛɛ. Nɔ í tɔtɔɔ wɑ í jɛ ilɑɑlu nwɑ, í ce wɑ woo weei Ilɑɑɔ̃ bɑɑɛ. Amboe do ɡbuɡbɑ̃ ku jɛ tɛɛ hee do ɑjɔ fei. Ami.
Wee, wɑ nɑɑ si kudũi ijĩ.
Nɔ ijui inɛ fei ɑ́ yɔɔ,
Bɑɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡũu ɑ̀ kpɑɑ.
Dimi ikɑ̃ ikɑ̃i ɑndunyɑ fei
Á kpɑtɑ nɑ iriɛ.
Bɛɛbɛi ɑ́ ce. Ami.
Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ, ilu ɡbuɡbɑ̃ fei,
Nŋu iyi í wɛɛ, iyi í tɑko í wɛɛ wo,
Nɔ nŋui wɑ nɑɑ í ni,
Amui ǹ jɛ sinte do iri ku kpɑ.
Zɑ̃ɑ í yɛ Kirisi si kuyɛɛ
Amui Zɑ̃ɑ, kpɑɑsi nŋɛ. Anu ɑkɑ̃ iyi ǹ nɛ do Jesui í jɔ̀ ǹ nɛ ikpɛ̃ si ijuukpɑ̃ iyi iŋɛ mɔ ì wɑɑ yɛ ŋɑ, do si bommɑi Ilɑɑɔ̃, do si temuɑ. À bɔòm ɡunɡum ɡɔ iyi ɑ̀ yɑ kpe Pɑtimɔsi nɑ idei Ilɑɑɔ̃ do sɛɛdɑi Jesu iyi ǹ wɑ n jɛ. 10 Si ɑjɔ ɑmɑɑzumɑ ɡɔ Hundei Ilɑɑɔ̃ í nɑɑ sim, nɔ ǹ ɡbɔ imu nlɑ nlɑ ɡɔ do ɑnyim bɛi ti kɑ̃ɑkɑ̃ɑkĩ 11 í ni, kɔ iyi ì wɑɑ yɛ si tiɑ, nɔ i sɑmbɑ tiɑu bi inɛi iɡbɛ mɛɛjei Jesu ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ si ilui Efɛɛzu, do Simiinu, do Pɛɛɡɑmu, do Tiɑtii, do Sɑɑdi, do Filɑdɛɛfi, do Lɑodisee.
12 Iyi ǹ sindɑ ǹ cɔ inɛ iyi wɑ bɑm ide ku fɔu ŋɔi ǹ yɛ bi ku lesi fitilɑi wurɑ mɛɛje. 13 Nɔ ǹ yɛ inɛ ɡɔ í jɔ Amɑi Amɑnɛ wɑ leekĩ si ɑninii bi ku lesi fitilɑ ŋɑu. Wɑ dɑsi ibɔ sisɔ nɔ wɑ dĩ sɑntikii wurɑ si ɡɑ̃ɡɑ̃ɛ. 14 Iriɛ do ntoi iriɛ ŋɑ fei í fũutɑ pɑi pɑi bɛi iwu, nɔ ijuɛ í yɛ bɛi ɑmɛi inɑ. 15 Isɛɛ wɑ dɑɑnɑ bɛi isɔ dɑnyɑ iyi ɑ̀ yɔ si inɑ ɑ̀ wiɛ, nɔ imuɛ í jɔ ibɑi inyii tenku. 16 Wɑ mu ɑndɑiyɑ mɛɛje si ɑwɔ njɛɛ, nɔ tɑɑkubɑ ilu ɑndɛ didɔ̃ minji wɑ fitɑ hɑi si ɡɛlɛɛ nɔ wɑjuɛ wɑ dɑɑnɑ bɛi nunui dɑsɑ̃. 17 Iyi ǹ yɔɔ, ǹ cuku si isɛɛ bɛi iku. Nɔ í lesim ɑwɔ njɛɛ í ni, mɑɑ̀ ce njo, ɑmui ǹ jɛ sinte do iri ku kpɑ. 18 Amui ǹ jɛ ilu hunde. Ǹ tɑko ǹ ku wo ɑmmɑ nsɛi ǹ wɛɛ hee do ɑjɔ fei. Ǹ nɛ yiiko si ɑntɑi iku nɔ ǹ wɑ n mu kileei bi ku wɑi iku ŋɑ. 19 Nɑ nŋu, kɔ iyi ì yɛ do iyi wɑ ce nsɛi do iyi ɑ́ nɑ ku ce si ɑnyiɛ. 20 Andɑiyɑ mɛɛje ŋɑ iyi ì yɛ si ɑwɔ njɛm nɔu do bi ku lesi fitilɑi wurɑ mɛɛje ŋɑu yɑɑsei ɑŋɑ fei wee. Andɑiyɑ mɛɛje ŋɑui ɑ̀ jɛ ɑmɑlekɑ mɛɛje ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ mu iɡbɛ ŋɑu nɔ bi ku lesi fitilɑ mɛɛje ŋɑu, ɑkɑ̃ fei iɡbɛ ɑkɑ̃i.
* 1:1 Jesu Kirisi í nyɑ ɡbuɡbɑ̃ɑ yɑɑsei ideu ihɛ̃ ɑ́ yɔkɔ ku jɛ mɑ́ “si ɡɑ̃mɛi nŋu tɑkɑɛ”. 1:20 ɑmɑlekɑ Yɑɑsei ɑmɑlekɑu woo bɛi.