Lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi Zɑ̃ɑ í kɔ
1
Inyɑ kumɑ́ do idei kuwɛɛ
Hee ɑ mɑɑ tɑkɑ ɑndunyɑ inɛ ɡɔ í wɛɛ ɑ̀ yɑ kpoo Ide. Ideu í wɛɛi do Ilɑɑɔ̃. Ideu tɑkɑɛ Ilɑɑɔ̃i. Ideu njɛ í wɛɛi hɑi sinte do Ilɑɑɔ̃. Nŋui í tɑkɑ mii bɑɑ yoomɑ fei, nɔ nkɑ̃mɑ kù wɛɛ iyi kù jɛ nŋui í tɑkɑɛ. Nŋu tɑkɑɛi í jɛ irii kuwɛɛu, nɔ kuwɛɛu í mɑ́ɑ inɛ ŋɑ inyɑ. Inyɑ kumɑ́u í mɑ́i do si ilu kuku fei, nɔ ilu kukuu kù yɔkɔ kù kɑ̃miɑɛ *.
6-7 Mɔkɔ ɡɔ í wɛɛ iyi ɑ̀ yɑ kpe Zɑ̃ɑ. Nŋui Ilɑɑɔ̃ í bɛ wɑ ku nɑɑ ku jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑi inyɑ kumɑ́u, nɔ inɛ fei ku dɑsiò inyɑ kumɑ́u nɑɑnɛ do sɑɑbuɛ. Zɑ̃ɑ tɑkɑɛ kù jɛ inyɑ kumɑ́u, ɑmmɑ ɑ̀ bɔɔ wɑi ku jɛ sɛɛdɑi inyɑ kumɑ́u. Inyɑ kumɑ́u nŋu ɑkɑ̃i í jɛ inyɑ kumɑ́ ntɔ iyi í nɑɑ si ɑndunyɑ ku bɑ ku jɔ̀ inɛ fei ku yɛ ilu.
10 Inɛ iyi í jɛ Ideu í wɑ si ɑndunyɑ wo. Do sɑɑbuɛi Ilɑɑɔ̃ í tɑkɑò ɑndunyɑ. Do nŋu fei, inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kù mɑ̀ɑ. 11 Bi inɛɛ ŋɑi í nɑɑ nɔ inɛɛ ŋɑu ɑ̀ kɔsiɛ. 12 Ammɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɑɑ nɔ ɑ̀ dɑsiɛ nɑɑnɛ í mu nŋɑ kpɑ̃ɑ ɑ jɛò ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 13 A kù jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do yɑɑse bɛi ɑ̀ yɑ ce ɑ bíò ɑmu ŋɑ si ɑndunyɑ. Kù jɛ do idɔɔbii ɑmɑnɛ ŋɑ, ti Ilɑɑɔ̃i.
14 Ideui í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ. Í kɔ̃ò didɔ̃ nɔ bɛɛbɛ mɔi í kɔ̃ò ntɔ, nɔ í bɑ wɑ kuwɛɛ. À yɛ ɑmboeɛ, ɑ̀ cɔɔ do lɑɑkɑi, dimii ɑmboe iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í nɑ Amɑ ɑkɑ̃ɛu. 15 Zɑ̃ɑ í jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑɛ, í lɑ í ni nŋu mbɛ inɛ iyi nŋu í fɔ ideɛu nŋu í ni ɑ́ nɑ ku nɑɑ si ɑnyii nŋuu, ɑmmɑ í re nŋu domi í wɛɛ hɑi wɑɑti iyi ɑ kù bí nŋu.
16 Si ɑmɑni nlɑɛu ɑwɑ fei ɑ̀ bɑ ɑndi bɑɑ nwɑ, nɔ ɑ̀ bɑ didɔ̃ si ɑntɑi didɔ̃u. 17 Hɑi bi Moizii Ilɑɑɔ̃ í nɑ wɑ woodɑ, ɑmmɑ didɔ̃ do ntɔ í nɑɑi hɑi bi Jesu Kirisi. 18 Inɛ kɑ̃mɑ kù yɛ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ɑjɔ kɑ̃mɑ. Amɑ ɑkɑ̃ɛ iyi í wɑ bi tɛɛu nŋu tɑkɑɛ Ilɑɑɔ̃i. Nŋui í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ɑ.
Idei Zɑ̃ɑ woo dɑsi inyi
(Cɔ Mɑtie 3:1-12; Mɑɑku 1:1-8; Luku 3:1-8)
19 Ajɔ nŋu ɡɔ inɛ nɡboi Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ Zeruzɑlɛmu ɑ̀ bɛ si Zɑ̃ɑ woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do inɛi Levi ŋɑ ɑ koo ɑ beeɛ ɑ ni, ɑwɔi yoo. 20 Ŋɔi Zɑ̃ɑ í jɛ nŋɑ í fɔ si bɑntumɑ í ni, n kù jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑ. 21 Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, debɛi, ɑwɔi yoo. Awɔi Elii wɑlii nlɑi tɑkou? Nɔ í ni, ɑɑwo. N kù jɛ Elii. Nɔ ɑ̀ beeɛ mɑ́ ɑ̀ ni, ɑwɔi ì jɛ wɑlii iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu? Nɔ í ni, ɑɑwo. 22 Ŋɔi ɑ̀ beeɛ mɑ́ ɑ̀ ni, debɛi, ɑwɔi yoo. Sɔ̃ wɑ ku bɑ kɑ bɑ iyi ɑɑ kɑɑ sisiɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bɛ wɑ wɑ. Bɛirei ɑwɔ tɑkɑɛ ì wɑɑ niɑ ɑrɑɛ.
23 Ŋɔi Zɑ̃ɑ í so ide iyi wɑlii Ezɑi í tɑko í fɔu í jɛ nŋɑ do í ni,
Amui ǹ jɛ inɛ iyi wɑ dɔ̃ ɑnu si ɡbɑbuɑ wɑ ni,
I teese kpɑ̃ɑi Lɑfɛ̃ɛ kú tɛ ŋɑ.
24 Wee inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bɛ wɑ ŋɑu, Fɑrisi ŋɑi. 25 Ŋɔi ɑ̀ bee Zɑ̃ɑ ɑ̀ ni, ì ni i kù jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu, i kù jɛ Elii, i kù nɔ i kù jɛ wɑlii iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu. To, nɑ mii í jɔ̀ ì yɑ mɑɑ dɑsi inɛ ŋɑ inyi. 26 Ŋɔi Zɑ̃ɑ í jɛ nŋɑ í ni, ɑmu inyii ǹ wɑ n dɑsi inɛ ŋɑ, ɑmmɑ inɛ iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu í wɑ ɑnini nŋɛ nɔ i kù mɑ̀ɑ ŋɑ. 27 Nŋui ɑ́ nɑɑ si ɑnyim. Nɔ n kù tosi n fũ bɑɑ ikũi bɑɑtɑɛ. 28 Ide ŋɑu ihɛ̃ fei Betɑnii í ce. Betɑniu do ikpɑ nunui dɑɑkɔi idoi Zuudɛ̃ɛi í wɑ. Tenɡi bɛi Zɑ̃ɑ wɑ dɑsi inɛ ŋɑ inyi.
Jesui í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃
29 Iju kumɑ́ɛ ŋɔi Zɑ̃ɑ í yɛ Jesu wɑ nɑɑ siɛ, ŋɔi í sɔ̃ inɛ ŋɑ í ni, i cɔɔ ŋɑ. Inɛ ihɛ̃i í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃ iyi ɑ́ nyɑ dulum dii inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ku nɛò. 30 Ideɛi ǹ tɑko ǹ fɔ wo ǹ ni inɛ ɡɔ wɑ nɑɑ si ɑnyim iyi í rem, domi njɛ í wɛɛ hɑi wɑɑti iyi ɑ kù bí ɑmu. 31 Amu tɑkɑm n kù mɑ̀ mɑ̀ nŋui ɑ̀ ni ɑ́ nɑ ku nɑɑu wo, ɑmmɑ ɑmu ǹ nɑɑ ku dɑsi ŋɛ inyii ku bɑ iŋɛ inɛi Izirɛli ŋɑ i mɑ̀ɑ ŋɑ.
32 Ŋɔi Zɑ̃ɑ í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ǹ yɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ wɑ kitɑ siɛ wɑ hɑi lele. Hundeu í yɛi bɛi ɑnkɑsiidi. 33 Amu mɔ n kù mɑ̀ mɑ̀ nŋui ɑ̀ ni ɑ́ nɑ ku nɑɑu wo. Ammɑ Ilɑɑɔ̃i í bɛm wɑ n nɑɑ n dɑsi inɛ ŋɑ inyi. Nɔ nŋui í sɔ̃m mii iyi ɑ́ jɔ̀ n mɑ̀ɑ. Í ni ɑn yɛ inɛ ɡɔ iyi Hundei nŋu ɑ́ kitɑ ku de siɛ wɑ nɔ ku mɑɑ wɑ bɛ. Nŋui ɑ́ dɑɑ inɛ ŋɑ si Hundei nŋu. 34 Ǹ yɔɔ, nɔ ǹ wɑ n jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑ iyi nŋui í jɛ Amɑi Ilɑɑɔ̃.
Mɔcɔ sintei Jesu ŋɑ
35 Iju kumɑ́ɛ Zɑ̃ɑ í wɑ bɛ mɑ́, wɑ leekĩ do mɔcɔ minjiɛ ɡɔ ŋɑ. 36 Ŋɔi ɑ̀ yɛ Jesu wɑ lɔ nɔ Zɑ̃ɑ í ni, i cɔɔ ŋɑ. Inɛ ihɛ̃i í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃.
37 Iyi mɔcɔ ŋɑu ɑ̀ ɡbɔ ideu ŋɔi ɑ̀ too Jesu. 38 Ŋɔi Jesu í sindɑ í bɑ ɑ̀ wɑɑ too nŋu wɑ, nɔ í bee ŋɑ í ni, mii ì wɑɑ dɛ ŋɑ. Ŋɔi ɑ̀ ni do fee nŋɑ, Rɑbi, wɑɑtɔ mɛɛtu. Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, iwoi í jɛ kpɑsɛ̃ɛ. 39 Ŋɔi í jɛ nŋɑ í ni, i nɑɑ i cɔ ŋɑ. Nɔ ɑ̀ tooɛ ɑ̀ koo ɑ̀ cɔ bii í wɑ nɔ ɑ̀ hoe bɛ. Ideu ihɛ̃ í cei ɑlɛ zɑkɑi isɔ mɛɛ.
40 Inɛ ɑkɑ̃i ɑmɑnɛ minji ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ idei Zɑ̃ɑ nɔ ɑ̀ too Jesuu, nŋui í jɛ Anderee, ifɔi Simɔɔ Piɛɛ. 41 Iyi í sɛkɛɛ hɑi bi Jesu ɡbɑkɑ̃ í koo í kpe Simɔɔ iɡbɑ̃ɛ nɔ í sɔ̃ɔ í ni, ɑ̀ yɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu. 42 Ŋɔi í bɔò Simɔɔ bi Jesu. Iyi Jesu í cɔɔ nɔ í ni, ǹ mɑ̀ iyi ɑwɔi ì jɛ Simɔɔ ɑmɑi Zɑ̃ɑ, ɑmmɑ Sefɑsii ɑɑ yɑ kpeɛ bɛbɛi. (Iriu bɛ do Piɛɛ fei, yɑɑseɛi í jɛ kutɑ.)
Jesu í kpe Filipu do Nɑtɑniɛli
43 Iju kumɑ́ɛ Jesu í dɑsi idɔ nŋu ku bɔ ilɛi Gɑlilee. Iyi í to bɛ ŋɔi í ko Filipu nɔ í sɔ̃ɔ í ni, toom wɑ. 44 Wee Filipu inɛi Bɛsɑidɑi. Anderee do Piɛɛ ŋɑ mɔ inɛi ilu bɛ ŋɑi. 45 Ŋɔi Filipu í koo í dɛdɛ Nɑtɑniɛli í sɔ̃ɔ í ni, ɑ̀ yɛ inɛ iyi Moizi í kɔ ideɛ si tiɑi woodɑu nɔ wɑlii ŋɑu mɔ ɑ̀ fɔ ideɛ. Inɛɛu nŋui í jɛ Jesu inɛi Nɑzɑrɛti ɑmɑi Zozɛfu. 46 Ŋɔi Nɑtɑniɛli í beeɛ í ni, inɛ jiidɑ ɡɔ ɑ́ yɔkɔ ku fitɑ hɑi Nɑzɑrɛti mbɛ? Ŋɔi Filipu í ni, nɑɑ i koo i cɔ.
47 Ŋɔi ɑ̀ wɑɑ koo. Iyi Jesu í yɛ Nɑtɑniɛli wɑ nɑɑ bi tɛɛ ŋɔi í ni, i cɔ ŋɑ, ɑmɑi Izirɛli tɑkɑɛi wɑ nɑɑ bɛ, kù nɛ tɑki kɑ̃mɑ si idɔɛ. 48 Ŋɔi Nɑtɑniɛli í beeɛ í ni, hɑi iwoi ì mɑ̀m. Ŋɔi Jesu í ni, bɑɑ hee Filipu koo mɑɑ kpeɛ wɑ ǹ yɛɛ icui jĩi ndii fiɡiu ihɔ̃. 49 Ŋɔi Nɑtɑniɛli í ni, Mɛɛtu, ɑwɔu Amɑi Ilɑɑɔ̃i, ɑwɔu Ilɑɑlui Izirɛlii. 50 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ì dɑsim nɑɑnɛ tɑ̃ si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ ni ǹ yɛɛ ɑbɛ jĩi ndii fiɡiu ihɔ̃? Aɑ yɛ nɡɔɡɔ iyi í lɑ í re iyi bɛ.
51 Nɔ í ni mɑ́, ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ, ɑɑ nɑ i yɛ lelei Aɔ̃ í cĩ ŋɑ nɔ ɑmɑlekɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ ɑɑ ɡũ ɑ mɑɑ kitɑ si ɑmu Amɑi Amɑnɛ.
* 1:5 kù yɔkɔ ku kɑ̃miɑɛ Tiɑ nwo ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni kù ɡbɑɑ.