2
Abɔdɔ̃ iyi ɑ̀ ce Kɑnɑ
Si ɑjɔ mɛɛtɑsiɑɛ ŋɔi ɑ̀ wɑɑ ce ɑbɔdɔ̃ ɡɔ Kɑnɑ ilɛi Gɑlilee. Nɔ iyei Jesu í wɑ bɛ. Nɔ ɑ̀ kpe Jesu do mɔcɔɛ ŋɑ mɔ bi ku ce ɑbɔdɔ̃u. Ŋɔi ɑtɛ̃ vɛ̃ɛ nŋɑ í nɑ í tɑ̃ nɔ iyei Jesu í koo í sɔ̃ɔ í ni, ɑŋɑ ɑ kù nɛ vɛ̃ɛ mɑ́. Nɔ Jesu í jɛɑɑ í ni, yɑɑyi, ɑwɔ si ɑɑ sɔ̃m mii iyi ɑn ce. Wɑɑtim kù to titɑ̃. Ŋɔi iyeu í sɔ̃ woo ce icɛ ŋɑu í ni, i ce bɛi í sɔ̃ ŋɛ fei.
Wee tenɡi bii ɑ̀ wɑɑ ce ɑbɔdɔ̃u boonyi mɛɛfɑ ɡɔ ŋɑ iyi ɑ̀ ce do kutɑ ɑ̀ wɑ bɛ, si bɛi Zuifu ŋɑu ɑ̀ yɑ kpɑ̃ si inyii ɑwɑlɑ nŋɑ. Boonyi ɑkɑ̃ fei ɑ́ yɔkɔ ku ɡbɑ inyi zɑkɑi jɔlɔ jɔnkɑ mɛɛ wɑlɑ mɛɛfɑ. Nɔ Jesu í sɔ̃ woo ce icɛ ŋɑu í ni, i kpɑ̃ inyi i cuusi boonyi ŋɑu ku kɔ̃ ŋɑ. Nɔ ɑ̀ kpɑ̃ ɑ̀ cuusi hee fei ndɛɛ í kɔ̃. Ŋɔi ɡbɑkɑ̃ Jesu í ni ɑ bu ɑ koo ɑ nɑ inɛ nɡboi ɑbɔdɔ̃u, nɔ ɑ̀ bu ɑ̀ wɑɑ bɔ ku nɑ́ɑ. Ammɑ hee ɑ mɑɑ nɑ́ɑ, í kpɑɑsi vɛ̃ɛ tɑ̃. Ŋɔi inɛ nɡbou í tiɛɛ. (Kù mɑ̀ hɑi bii í nɑɑ, ɑmmɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ kpɑ̃ inyiu wɑ nɡu ŋɑ ɑ̀ mɑ̀.) Iyi í tiɛɛ nɔ í kpe mɔkɔ titɔ̃u, 10 í sɔ̃ɔ í ni, ɑtɛ̃ iyi í dɔ̃ ku mɔi ɑ̀ yɑ tɑko ɑ nɑɑò wɑ, bii inɛ ŋɑ ɑ̀ mɔ hee ɑ̀ yo ɑ bɛi ɑ nɑ ŋɑ iyi kù dɔ̃ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑu. Ammɑ ɑwɔ, didɔ̃ui ì sinɡɑ hee í to nsɛi.
11 Iyi bɛi í jɛ mɑɑmɑɑke sinte iyi Jesu í ce. Kɑnɑ bɛi í coo si ilɛi Gɑlilee. Do yɑɑse bɛɛbɛi í nyisiò ɑmboeɛ nɔ mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ dɑsiɛ nɑɑnɛ.
12 Si ɑnyii nŋu nɔ i bɔ Kɑpɛrɑnumu, nŋu do iyeɛ do ifɔɛ ŋɑ do mɔcɔɛ ŋɑ, ɑmmɑ ɑ kù kpɛ bɛ.
Jesu í wɑ bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃
(Cɔ Mɑtie 21:12-13; Mɑɑku 11:15-17; Luku 19:45-46)
13 Jinɡɑui Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ ni jinɡɑui Iku ku kuɑui í mɑɑi wɑ. Ŋɔi Jesu í bɔ Zeruzɑlɛmu. 14 Wɑɑti iyi í to bɛ, í bɔ bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ nɔ í bɑ woo tɑ kɛtɛ do ɑnɡudɑ̃ do ɑnkɑsiidi ŋɑ si bɑntumɑi kpɑsɛ̃u do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bubɑ ɑ̀ wɑɑ kpɑɑsi fiɑ. 15 Ŋɔi í ce kolonɡbɑi ikũ nɔ í leleò ɑŋɑ fei hɑi bɛ, hee do ɑnɡudɑ̃ do kɛtɛ ŋɑu fei. Nɔ í fukɑ tɑɑbui woo kpɑɑsi fiɑ ŋɑu í nikɑ̃ fiɑ nŋɑ. 16 Nɔ í sɔ̃ woo tɑ ɑnkɑsiidi ŋɑu í ni, i fitɑò mii ŋɑu bɛ hɑi ihɛ̃. I mɑɑ̀ sindɑ kpɑsɛ̃i Bɑɑm ɑjɑ̀ nŋɛ. 17 Iyi mɔcɔɛ ŋɑu ɑ̀ ɡbɔ bɛɛbɛ ŋɔi ɑ̀ ye ɡiɡii kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ iyi í ni, ǹ nɛ himmɑ si icɛi ileɛu hee wɑ bi ku kpɑm.
18 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, mɑɑmɑɑke yoomɑi ɑɑ yɔkɔ i ce nwɑ ku bɑ kɑ mɑ̀ iyi ì nɛ kpɑ̃ɑi bɛɛbɛ ku ce. 19 Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, i lɛɡɛ ileu ihɛ̃ ŋɑ nɔ si ɑfei ɑjɔ mɛɛtɑ ɑn dedeɛ mɑ́. 20 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, ɑdɔ̃ ciiji do mɛɛfɑi ɑ̀ ce ɑ̀ bɛi ɑ̀ mɑò ileu ihɛ̃. Bɛirei ɑɑ ce i dedeɛ si ɑfei ɑjɔ mɛɛtɑ.
21 Ammɑ idei ile iyi Jesu wɑ fɔu, ɑrɑɛi wɑ fɑ̃ɑ. 22 Nɑ nŋu, wɑɑti iyi Jesu í jĩ hɑi si bɑlɛ, mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ ye ɡiɡi iyi í fɔ ide bɛɛbɛ wo. Nɔ ɑ̀ dɑsi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ do ide ŋɑ iyi Jesu í tɑko í sɔ̃ ŋɑu.
Jesu í mɑ̀ idɔi inɛ fei
23 Si bɛi Jesu í wɑ Zeruzɑlɛmu si wɑɑtii jinɡɑui Iku ku kuɑu, inɛ ŋɑ ɑ̀ yɛ mɑɑmɑɑke ŋɑ iyi í yɑ mɑɑ ce nɔ inɛ nkpɔ í dɑsiɛ nɑɑnɛ. 24 Ammɑ Jesu kù nɑ ŋɑ ɑrɑ domi í mɑ̀ idɔi inɛ fei. 25 Kù bee hee ɑ sisiɑ nŋu dɑɑi ɑmɑnɛ domi nŋu tɑkɑɛ í mɑ̀ mii iyi í wɑ si idɔi ɑmɑnɛ fei sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ.