11
Ikui Lɑzɑɑ
Mɔkɔ ɡɔ iyi ɑ̀ yɑ kpe Lɑzɑɑ kù wɑɑ nɛ bɑɑni. Betɑnii í jɛ iluɛ, nɔ ilui Mɑɑri do Mɑɑtɑ mɔm bɛ. Lɑzɑɑu wecĩ nŋɑi. Mɑɑriui í jɛ inɑɑbo iyi ɑ́ nɑ ku fɑ̃si tulɑre si isɛi Jesu nɔ ku ɡbɑ̃ɑ do ntoi iriɛ. Ŋɔi wecĩ minjii Lɑzɑɑ ŋɑu ɑ̀ sɑmbɑ si Jesu ɑnu ɑ̀ ni, Lɑfɛ̃ɛ, kpɑɑsi jiidɑɛ kù wɑɑ nɛ bɑɑni.
Iyi Jesu í ɡbɔ ideu ŋɔi í ni, bɔ̃ɔu kɑɑ kpɑɑ, ɑmmɑ nɑ irii bɔ̃ɔɛu inɛ ŋɑ ɑɑ yɛ ɑmboei Ilɑɑɔ̃ do ti ɑmu iyi ǹ jɛ Amɑɛ.
Wee Jesu í bi Mɑɑtɑ do ifɔɛ do wecĩ nŋɑ Lɑzɑɑ. Bɑɑ do iyi í ɡbɔ bɑɑni hɑi nɛi Lɑzɑɑu, í ce ɑjɔ minji mɑ́ ilu bii í wɑu. Si ɑnyiɛ nɔ í sɔ̃ mɔcɔɛ ŋɑ í ni, kɑ nyi ilɛi Zudee mɑ́. Ŋɔi mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ ni, Mɛɛtu, si ɑjɔ minjiu ihɛ̃ bɛi ɑ̀ bi ɑ tɑɛ kutɑ, nɔ ì wɑɑ bi i nyi bɛ mɑ́? Ŋɔi Jesu í bee ŋɑ í ni, ɑjɔ ɑkɑ̃ lɛɛu fɛloi í nɛ. Kù jɛ mɑɑteeji bɑ. Bii inɛ ɡɔ wɑ nɛ dɑsɑ̃ kɑɑ koosɛ domi wɑ yɛ inyɑ kumɑ́i ɑndunyɑ. 10 Ammɑ inɛ iyi wɑ nɛ idũ ɑ́ koosɛ domi inyɑ kumɑ́ kù wɛɛɑ.
11 Bɛɛbɛi Jesu í sɔ̃ ŋɑ. Nɔ í fɔ mɑ́ í ni, kpɑɑsi nwɑ Lɑzɑɑ wɑ sĩ njooi mɛɛ, ɑmmɑ ɑn koo n jũu. 12 Ŋɔi mɔcɔɛ ŋɑu ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, Lɑfɛ̃ɛ, bii í jɛ wɑ sĩ njooi í sĩɑ. Á bɑ iri. 13 Wee ikui Lɑzɑɑi Jesu í fɑ̃ɑ, ɑmmɑ ɑŋɑ ɑ̀ tɑmɑɑ bɛi idei njoo ɑlɑlɑi í fɑ̃ɑ. 14 Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Jesu í sɔ̃ ŋɑ do yɑɑseɛ í ni, Lɑzɑɑ kù wɛɛ. 15 Ammɑ nɑ iri nŋɛi ǹ wɛɛò inɔ didɔ̃ si nɑ iyi í jɔ̀ n kù wɑ bɛ hee n jɔ̀ ku bɑ iri. Bɛbɛi nŋu bɛ ɑ́ jɔ̀ i dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ. I nɛ kɑ bɔ bi tɛɛ. 16 Ŋɔi Tomɑɑ iyi ɑ̀ yɑ kpe Sìkɑ̀u í sɔ̃ mɔcɔ kpɑɑsiɛ ŋɑ í ni, to, i jɔ̀ kɑ koo kɑ ku do Mɛɛtu ɑjɔ.
Jesui í jɛ kujĩi iku ŋɑ nɔ nŋui í jɛ kuwɛɛ
17 Ŋɔi Jesu do mɔcɔɛ ŋɑu ɑ̀ bɔ Betɑni bɛ. Iyi ɑ̀ to, ɑ̀ koo ɑ̀ bɑ ɑ̀ si Lɑzɑɑ tɑ̃ hee í ce ɑjɔ mɛɛ. 18 Wee kujĩi Betɑni do Zeruzɑlɛmu kù re kilo mɛɛtɑ. 19 Nɔ hɑi Zeruzɑlɛmu bɛ Zuifu nkpɔ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ nɑɑ bi Mɑɑtɑ do Mɑɑri ɑ̀ nɑɑ ku ce ŋɑ fɔɔ si bɛi wecĩ nŋɑ kù wɛɛ.
20 Iyi Mɑɑtɑ í ɡbɔ Jesu wɑ nɑɑ, ŋɔi í bɔ ku koɛ. Ammɑ Mɑɑri wɑ bubɑ kpɑsɛ̃. 21 Ŋɔi Mɑɑtɑ í sɔ̃ Jesu í ni, Lɑfɛ̃ɛ, bii í jɛ ì wɑ ihɛ̃ wo wecĩm kɑɑ ku. 22 Ammɑ ǹ mɑ̀ bɑɑ nsɛi mii iyi ɑɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ fei ɑ́ muuɛ. 23 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, wecĩɛ ɑ́ jĩ wɑ mɑ́. 24 Ŋɔi Mɑɑtɑ í ni, ntɔi, ǹ mɑ̀ iyi ɑjɔi ɑnkɑ̃ɑnyi iku ŋɑ ɑɑ jĩ hɑi si bɑlɛ. Nŋu mɔ ɑ́ jĩ ɑjɔ nŋu bɛ.
25 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, ɑmui ǹ jɛ kujĩi iku ŋɑ nɔ ǹ jɛ kuwɛɛ. Inɛ iyi í dɑsim nɑɑnɛ ɑ́ mɑɑ wɛɛi bɑɑ bii í ku. 26 Nɔ inɛ iyi í wɛɛ nɔ í dɑsim nɑɑnɛ kɑɑ ku ɑjɔ kɑ̃mɑ. Ì dɑsi ideu bɛ nɑɑnɛ? 27 Nɔ Mɑɑtɑ í jɛɑɑ í ni, oo Lɑfɛ̃ɛ, ǹ dɑsi nɑɑnɛ iyi ɑwɔi ì jɛ Kirisi, Amɑi Ilɑɑɔ̃, iyi ɑ̀ ni ɑ́ nɑ ku nɑɑ si ɑndunyɑ.
Jesu wɑ kpɑtɑ
28 Iyi Mɑɑtɑ í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃ ŋɔi í koo í kpe Mɑɑri ifɔɛ wɑ í sɔ̃ɔ do ɡundu í ni, Mɛɛtu í to wɑ, wɑ kpeɛ. 29 Iyi Mɑɑri í ɡbɔ bɛɛbɛ ŋɔi í dede do sɑɑsɑ í bɔ bi tɛɛ. 30 Wee Jesu kù lɔ wɑ inɔ ilu titɑ̃, ɑmmɑ í wɑ tenɡi bii Mɑɑtɑ í kòou. 31 Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ bɔ Mɑɑri ku ce fɔɔ kpɑsɛ̃ɛ, ɑ̀ yɛ í dede í fitɑ do sɑɑsɑ. Ŋɔi ɑ̀ tooɛ. À tɑmɑɑ wɑ bɔ ku kpɑtɑ bi bɑlɛui.
32 Ŋɔi Mɑɑri í to bii Jesu í wɑu. Iyi í yɔɔ ŋɔi í sɛɛbɑtɑ si wɑjuɛ í sɔ̃ɔ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, bii ì wɑ ihɛ̃ wo wecĩm kɑɑ ku. 33 Iyi Jesu í yɛ wɑ kpɑtɑ nɔ Zuifu ŋɑ mɔ iyi ɑ̀ tooɛ wɑu ɑ̀ wɑɑ kpɑtɑ, ideu í fɔ inɔɛ jiidɑ jiidɑ hee wɑ yɑyɑ. 34 Ŋɔi í bee ŋɑ í ni, iwoi ì suu ŋɑ. Nɔ ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, Lɑfɛ̃ɛ, nɑɑ cɔ. 35 Ŋɔi Jesu í kpɑtɑ. 36 Nŋui í jɔ̀ Zuifu ŋɑu ɑ̀ ni, i cɔ zɑkɑ bɛi í buu. 37 Ammɑ ɡɔɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, inɛɛu ihɛ̃ í jɔ̀ fɛɛju ŋɑ ɑ̀ yɛ ilu. Kɑɑ yɔkɔ ku ɡɑnji Lɑzɑɑ ku mɑɑ̀ ku wo?
Kujĩi Lɑzɑɑ hɑi si bɑlɛ
38 Ŋɔi inɔ ku fɔu í jɔ̀ Jesu í yɑyɑ mɑ́, nɔ í bɔ bi bɑlɛu. Wee bɑlɛu si lɔɔmɑi iri kutɑ ɡɔi í wɑ nɔ ɑ̀ dĩ ɑndɛɛ do kutɑ nlɑ ɡɔ mɑ́. 39 Ŋɔi Jesu í ni, i tɑle kutɑu hɑi bɛ ŋɑ. Ammɑ Mɑɑtɑ wecĩi inɛ iyi í kuu í sɔ̃ɔ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, bii í wɑ í sɑ̃mi wɑ nu tɑ̃ domi hɑi wɑɑti iyi ɑ̀ dɑsiɛ bɑlɛ í to ɑjɔ mɛɛ wɑ nnyi. 40 Ŋɔi Jesu í beeɛ í ni, i jɔ ǹ sɔ̃ɛ ǹ ni bii ì dɑsim nɑɑnɛ ɑɑ yɛ ɑmboei Ilɑɑɔ̃ mɛɛ.
41 Si ɑnyiɛ ŋɔi ɑ̀ tɑle kutɑu hɑi bɛ. Nɔ Jesu í wu iju lele í ni, Bɑɑm, ǹ wɑ n sɑɑbuɛ si nɑ iyi í jɔ̀ ì ɡbɔ kutɔɔm. 42 Amu tɑkɑm ǹ mɑ̀ iyi wɑɑti kɑ̃mɑ fei ì yɑ mɑɑ ɡbɔ idem, ɑmmɑ ǹ fɔ bɛɛbɛi nɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ leekĩ ihɛ̃ ku bɑ ɑ dɑsi nɑɑnɛ iyi ɑwɔi ì bɛm wɑ. 43 Iyi í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃ ŋɔi í lɑ hee lele í ni, Lɑzɑɑ, fitɑ wɑ hɑi bɛ. 44 Ŋɔi í fitɑ wɑ hɑi inɔ bɑlɛu do ɑcɔ iyi ɑ̀ woò ɑwɔɛ ŋɑ do isɛɛ ŋɑ do iriɛ. Ŋɔi Jesu í ni, i fũu i jɔ̀ ku nɛ ŋɑ.
Inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ busi njɛ ɑ bɑ ɑ kpɑ Jesu
45 Ŋɔi Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ nɑɑ bi Mɑɑriu, nkpɔ nŋɑ í dɑsi Jesu nɑɑnɛ iyi ɑ̀ yɛ mii iyi í ce. 46 Ammɑ ɡɔɡɔ ŋɑ ɑ̀ nyi ɑ̀ koo ɑ̀ sɔ̃ Fɑrisi ŋɑu mii iyi Jesu í ce. 47 Ŋɔi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑu do Fɑrisi ŋɑu ɑ̀ tɔtɔɔ inɛ nɡboi woo ce kiiti ŋɑu mɔ ɑ̀ bee njɛ ɑ̀ wɑɑ ni, bɛirei ɑɑ kɑ ce. Inɛɛu wee í wɑsi mɑɑmɑɑke nkpɔ nkpɔ ku ce. 48 Bii ɑ̀ jɔ̀ wɑ ce bɛɛbɛ wɑ koo inɛ fei ɑ́ nɑ ku dɑsiɛ nɑɑnɛ. Nɔ inɛi Romu ŋɑ ɑɑ nɑɑ ɑ lɛɡɛ kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃, nɔ ɑ ko dimi nwɑ.
49 Ammɑ Kɑifu iyi í jɛ woo wee nlɑ si ɑdɔ̃ nŋu bɛ, í wɑ inɔ nŋɑ, nɔ í sɔ̃ ŋɑ í ni, i kù mɑ̀ nkɑ̃mɑ ŋɑ. 50 I kù mɑ̀ ŋɑ iyi ɑrɑnfɑ̃ɑni nwɑi inɛ ɑkɑ̃ ku ku si ɑɡbɛi dimi nwɑ ŋɑ? Si bɛɛbɛ dimi nwɑu fei kɑɑ ce nfe mɑ́. 51 Wee, ide iyi í fɔu bɛ, kù jɛ hɑi si lɑsɑbui nŋu tɑkɑɛi wɑ nɑɑ. Ammɑ si nɑ iyi í jɔ̀ í jɛ woo wee nlɑ si ɑdɔ̃ nŋu, nɑ ŋɔi í jɔ̀ í ce wɑlii Jesu ku ku si ɑɡbɛi dimii Zuifu ŋɑ. 52 Kù nɔ kù jɛ si ɑɡbɛi ɑŋɑ ɑkɑ̃i ɑ́ ku, ɑmmɑ ɑ́ kui ku bɑ kú jɔ̀ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ bii fei ɑ jɛ ɑkɑ̃.
53 Ŋɔi í jɔ̀ hɑi ɑjɔ nŋu ɑ̀ wɑɑ busi njɛ ɑ bɑ ɑ kpɑ Jesu. 54 Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Jesu ci yɑ mɑɑ dɑbii si inɔi Zuifu ŋɑu mɑ́ si bɑntumɑ, ɑmmɑ í nɛ hɑi bɛ í bɔ ilɛ iyi í wɑ kɔkɔi ɡbɑbuɑ ɡɔ si ilu ɡɔ iyi ɑ̀ yɑ kpe Efɑrɑimu. Nŋu do mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ koo ɑ̀ bubɑ ilu bɛ.
55 Wee jinɡɑui Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ kpe Iku ku kuɑ í mɑɑi wɑ. Nɔ hɑi ilɛɛko ŋɑ inɛ nkpɔ í bɔ kuwee ku ce Zeruzɑlɛmu ku bɑ ɑ mɑ́ hee jinɡɑuu ku mɑɑ̀ to wɑ. 56 Ŋɔi ɑ̀ wɑɑ dɛdɛ Jesu, nɔ ɑ̀ leekĩ bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ɑ̀ bee njɛ ɑ̀ wɑɑ ni, bɛirei ì wɑɑ lɑsɑbu ŋɑ. Mɑ kù wɑɑ nɑɑ jinɡɑui yɑ. 57 Wee inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do Fɑrisi ŋɑ ɑ̀ nɑ woodɑ ɑ̀ ni bii inɛ ɡɔ í mɑ̀ bii Jesu í wɑ ku sɔ̃ ɑŋɑ ɑ koo ɑ muu.