10
Mɔndɑi ɑnɡudɑ̃ ŋɑ do woo deɡbe
Jesu í ni, ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, inɛ iyi í lɔ ɑroi ɑnɡudɑ̃ ŋɑ nɔ kù lɔ hɑi ɑndɛɛ, bii í koo í ɡũ idĩ í bɛi í lɔò, lɑfɛ̃ɛ ile bɑtɑ nɡbɑi. Ammɑ inɛ iyi wɑ lɔ hɑi do ɑndɛi ɑroi ɑnɡudɑ̃ ŋɑu, lɑfɛ̃ɛi í jɛ woo deɡbe ɑnɡudɑ̃ ŋɑu. Woo deɡbe ɑrou í yɑ cĩɑɑi, nɔ ɑnɡudɑ̃ ŋɑu ɑ̀ yɑ ɡbɔ imuɛ. Nɔ ku kpe ɑnɡudɑ̃ɛ ŋɑ do iri nŋɑ ɑkɑ̃ ɑkɑ̃ ku fitɑò ŋɑ wɑduude. Wɑɑti iyi í fitɑò ɑŋɑ fei wɑduude nɔ ku cuɑ nŋɑ ɑ mɑɑ tooɛ domi ɑ̀ mɑ̀ imuɛ. A kɑɑ jɛ ɑ too inɛ njoo ɡɔ, ɑmmɑ ɑɑ sɑ ku jĩ hɑi bi tɛɛ domi ɑ kù mɑ̀ imuɛ.
Jesu í kpɑ nŋɑ mɔndɑu bɛ ɑmmɑ ɑ kù ɡbɔ yɑɑseɛ.
Jesui í jɛ woo deɡbe jiidɑ
Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, ɑmui ǹ jɛ ɑndɛi ɑroi ɑnɡudɑ̃ ŋɑu. Bɑɑi ɑmu bɑɑsi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ cuɑm wɑ fei ile bɑtɑ nɡbɑ ŋɑi, ɑmmɑ ɑnɡudɑ̃ ŋɑu ɑ kù ɡbɔ ide nŋɑ. Amui ǹ jɛ ɑndɛ. Inɛ iyi í lɔ wɑ do bi tom fei ɑ́ bɑ fɑɑbɑ. Á lɔ, ɑ́ nɔ ku fitɑ, nɔ ɑ́ bɑ bi ku jɛ. 10 Ile njɛ ci yɑ nɑɑ kɑɑ ku ce ile nɔ ku kpɑ nɔ ku bɛjɛ. Ammɑ ɑmu ǹ nɑɑi ku bɑ inɛ ŋɑ ɑ bɑ kuwɛɛ nɔ ɑ nɔɔ jiidɑ jiidɑ.
11 Amui ǹ jɛ woo deɡbe jiidɑ. Woo deɡbe jiidɑ í yɑ jɛsi nŋu ku kui nɑ irii ɑnɡudɑ̃ɛ ŋɑ. 12 Ammɑ woo ce ɡɑɑnɔɔmɑ kù jɛ woo deɡbe. Si bɛi ɑnɡudɑ̃ ŋɑu ɑ kù jɛ titɛɛ, bii i hɔ̃nnɛ muusu nlɑ wɑ nɑɑ ɑ́ jɔ̀ ɑnɡudɑ̃ ŋɑui ku sɑ, nɔ muusu nlɑu ku mu ɑnɡudɑ̃ ŋɑu nɔ iyi ɑ̀ ɡbe ŋɑu ɑ fɑnɡɑɑ. 13 Á sɑi domi nɑ fiɑi wɑ ce icɛ, kɑɑ nɛ ɑrɑɑrei ɑnɡudɑ̃ ŋɑu. 14-15 Amui ǹ jɛ woo deɡbe jiidɑ. Si bɛi Bɑɑm í mɑ̀m nɔ ɑmu mɔ ǹ mɑ̀ɑ, bɛɛbɛ mɔi ǹ mɑ̀ ɑnɡudɑ̃m ŋɑ nɔ ɑŋɑ mɔ ɑ̀ mɑ̀m, nɔ ǹ jɛsi n ku nɑ iri nŋɑ. 16 Nɔ ǹ nɛ ɑnɡudɑ̃ ɡɔ ŋɑ mɑ́ iyi ɑ kù wɑ si ɑrou ihɛ̃. Kù nɛ bɛi ɑn ce iyi n kù nɑɑò ŋɑ wɑ. Aɑ nɔ ɑ ɡbɔ imum nɔ ɑŋɑò ti tɑko ŋɑu fei ɑ jɛ ɡɑɑ ɑkɑ̃, woo deɡbe mɔ ɑkɑ̃.
17 Bɑɑbɑ í bim si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ jɛsi n ku. An ku nɔ ɑn jĩ mɑ́. 18 Inɛ kɑ̃mɑ kɑɑ yɔkɔ ku nyɑ hundem. Ammɑ ɑmu tɑkɑm nii ɑn nyɑɑ. Ǹ nɛ yiiko iyi ɑn nɑ hundem, nɔ ǹ nɛ yiiko iyi ɑn ɡbɑɑò mɑ́. Bɛɛbɛi Bɑɑm í dɑsim ku ce.
19 Iyi í fɔ bɛɛbɛ, ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ nyi ɑ̀ kpɛ̃ mɑ́ nɑ irii ideu. 20 Inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, í nɛ inɛi inɔɔkoi. Sũmui. Nɑ mii í ce ì wɑɑ ɡbɔ ideɛ ŋɑ mɔm. 21 Nɔ inɛ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ ni, inɛ iyi í nɛ inɛi inɔɔko ci yɑ fɔ ide bɛ ihɛ̃. Inɛ iyi í nɛ inɛi inɔɔko ɑ́ yɔkɔ ku cĩ ijui fɛɛju ŋɑ?
Zuifu ŋɑu ɑ̀ kɔsi Jesu
22 Wɑɑti í to iyi ɑɑ ce jinɡɑu ɡɔ Zeruzɑlɛmu iyi ɑ̀ yɑ ni Kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ku teese. Wɑɑti bɛɛbɛ sukui tũtũi. 23 Nɔ Jesu í wɑ bɑntumɑi kpɑsɛ̃u wɑ nɛ ikpɑ ɑkɑ̃i ileu iyi ɑɑ yɑ kpe bɑntumɑi Sɑlomɔɔ. 24 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ kɑɑkoɛ ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, hee wɑɑti yoomɑi ɑɑ jɔ̀ sikɑ iyi ɑ̀ wɛɛò ku kpɑ iri. Bii ɑwɔi ì jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu ntɔ ntɔ, sɔ̃ wɑ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ.
25 Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, ǹ sɔ̃ ŋɛ tɑ̃, ɑmmɑ i kù dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ. Icɛ iyi ǹ wɑ n ce nŋui wɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm. Ǹ wɑ n cooi do irii Bɑɑm. 26 Ammɑ i ci yɑ dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ domi i kù wɑ si inɔi ɑnɡudɑ̃m ŋɑ. 27 Anɡudɑ̃m ŋɑ ɑ̀ yɑ ɡbɔ ide ku fɔm. Ǹ mɑ̀ ŋɑ nɔ ɑ̀ yɑ mɑɑ toom. 28 Nɔ ǹ mu nŋɑ kuwɛɛ hɑi tɑ̃, ɑ kɑɑ ku ɑjɔ kɑ̃mɑ, nɔ inɛ ɡɔ mɔ kɑɑ yɔkɔ ku lɑkɑti ŋɑ hɑi si ɑwɔm pɑi. 29 Bɑɑm nii í muum nɔ í lɑ í re inɛ fei. Inɛ ɡɔ kù wɛɛ iyi ɑ́ yɔkɔ ku lɑkɑti ŋɑ hɑi si ɑwɔi Bɑɑm. 30 Nɔ ɑmu do Bɑɑm fei ɑkɑ̃i.
31 Iyi Zuifu ŋɑu ɑ̀ ɡbɔ bɛɛbɛ ŋɔi ɑ̀ tɑsi kutɑ ɑ̀ wɑɑ bi ɑ tɑɑ mɑ́. 32 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, do ɡbuɡbɑ̃i Bɑɑm ǹ ce icɛ jiidɑ nkpɔ si wɑju nŋɛ. Nɑ icɛ yoomɑi ì wɑɑ bi i tɑm kutɑ ŋɑ. 33 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ jɛɑɑ ɑ̀ ni, ɑ kù wɑɑ bi kɑ tɑɛ kutɑ nɑ icɛ jiidɑ ŋɑu, ɑmmɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ì wɑɑ bu Ilɑɑɔ̃i, domi ɑwɔu ɑmɑnɛi nɔ ì wɑɑ bi i ce ɑrɑɛ Ilɑɑɔ̃.
34 Ŋɔi Jesu í ni, ɑ̀ kɔ ide ɡɔ si tiɑi woodɑ nŋɛ. Ideu wɑ fɔ idei ɑmɑnɛ ŋɑ, í ni, iŋɛ ɑmɑnɛ ŋɑ, iŋɛ mɔ Ilɑɑɔ̃i. 35 Nɔ Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ɑ̀ mɑ̀ iyi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ ntɔi wɑ fɔ do ɑjɔ fei. To, si ideu ihɛ̃ Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ wɑ kpe inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ ideɛu Ilɑɑɔ̃, mɑ irei. 36 Bii bɛɛbɛi, bɛirei í ce ì ni ǹ wɑ n bu Ilɑɑɔ̃ ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ ni ɑmuu Amɑi Ilɑɑɔ̃i. Nɔ ɑmu tɑkɑm mɔ Bɑɑbɑi í cicɑɑm nɔ í bɛm wɑ si ɑndunyɑ. 37 Bii n kù wɑ n ce icɛi Bɑɑm i mɑɑ̀ dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ. 38 Ammɑ bii ǹ wɑ n coo, bɑɑ bii i kù dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ, i dɑsi icɛm nɑɑnɛ ku bɑ i mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ iyi Bɑɑbɑ í wɑ sim nɔ ɑmu mɔ ǹ wɑ si Bɑɑbɑ.
39 Iyi ɑ̀ ɡbɔ bɛɛbɛ ŋɔi ɑ̀ wɑɑ dɛ kpɑ̃ɑ mɑ́ ɑ bɑ ɑ muu, ɑmmɑ Jesu í ɡbɑ̃ si ŋɑ, 40 nɔ í nyi icei idoi Zuudɛ̃ɛ mɑ́ bii Zɑ̃ɑ í tɑko í dɑsi inɛ ŋɑ inyiu. Tenɡi bɛi í koo í wɑ, 41 nɔ inɛ nkpɔ í bɔ bi tɛɛ. Ŋɔi inɛ ŋɑ ɑ̀ ni, Zɑ̃ɑ kù ce mɑɑmɑɑke kɑ̃mɑ, ɑmmɑ ide iyi í fɔ si ɡɑ̃mɛi inɛɛu ihɛ̃ fei ntɔi. 42 Nɔ inɛ nkpɔ nkpɔ í dɑsiɛ nɑɑnɛ tenɡi bɛ.