9
Jesu í jɔ̀ inɛ ɡɔ iyi ɑ̀ bí fɛɛju í yɛ ilu
Iyi Jesu wɑ nɛ ŋɔi í yɛ inɛ ɡɔ iyi ɑ̀ bí fɛɛju. Nɔ mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, Mɛɛtu, nɑ mii í ce ɑ̀ bí inɛɛu ihɛ̃ fɛɛju. Nɑ irii dulum dɛɛi de, mɑ̀ nɑ irii dulum dii iyeò bɑɑɛ ŋɑi.
Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, kù jɛ nɑ iyi í jɔ̀ í ce dulum, kù nɔ kù jɛ nɑ iyi í jɔ̀ iyeò bɑɑɛ ŋɑ ɑ̀ ce dulum. Í fɛɛjuɛ dei ku bɑ ɑ yɛ yɑɑse bɛi Ilɑɑɔ̃ wɑ ce icɛ siɛ. Dɑsɑ̃ kù nɛ bɛi ɑɑ kɑ ce iyi ɑ kù ce icɛi inɛ iyi í bɛm wɑ. Idũ í mɑɑi wɑ si bii inɛ ɡɔ kɑɑ yɔkɔ ku ce icɛ. Wɑɑti iyi ǹ wɑ si ɑndunyɑ fei ɑmui ǹ jɛ inyɑ kumɑ́i ɑndunyɑ. Iyi Jesu í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃ ŋɔi í tu ɑntɔ í tɑkiɛ do sɑ̃ɑ í dɑɑ fɛɛjuu si ijuɛ. Ŋɔi í sɔ̃ɔ í ni, koo wɛɛju si inyii fɑtɑmɑi Siloe. (Yɑɑsei iriu bɛi í jɛ ku bɛ̀.) Ŋɔi fɛɛjuu í koo í wɛɛju nɔ í bɑɑ wɑ yɛ ilu bɛbɛi.
Kpɑɑsiɛ ŋɑ do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɔɔ í yɑ mɑɑ bɑrɑ wo ɑ̀ ni, kù jɛ mɔkɔ iyi í yɑ bubɑ ku mɑɑ bɑrɑu mbɛ yɑ. Inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, nŋui. Inɛ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ ni, kù jɛ nŋu, ɑ̀ jɔ njɛi. Ŋɔi inɛɛu tɑkɑɛ í ni, ɑmu mbɛ. 10 Ŋɔi inɛ ŋɑu ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, bɛirei í ce ijuɛ í cĩ. 11 Ŋɔi í sɔ̃ ŋɑ í ni, inɛ iyi ɑ̀ yɑ kpe Jesuu bɛi í tu ɑntɔ si sɑ̃ɑ í sisɑɑm si iju nɔ í sɔ̃m í ni n bɔ fɑtɑmɑi Siloe n koo n wɛɛju. Ŋɔi iyi ǹ koo ǹ wɛɛju ɡbɑkɑ̃ ǹ yɛ ilu. 12 Nɔ ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, iwoi inɛɛu í wɑ. Nɔ í ni, n kù mɑ̀.
Fɑrisi ŋɑ ɑ̀ wɑɑ bee fɛɛju iyi í bɑ iriu ide
13-14 Wee í ko ɑjɔi kusĩmii Jesu í tɑki sɑ̃ɑ do ɑntɔ í jɔ̀ inɛɛu í yɛò iluu. Ŋɔi ɑ̀ ɡbɑ̃ inɛɛu ɑ̀ bɔòɛ bi Fɑrisi ŋɑu. 15 Ŋɔi Fɑrisi ŋɑu mɔ ɑ̀ beeɛ bɛi í ce í yɛò ilu. Nɔ í jɛ nŋɑ í ni, Jesui í dɑɑm sɑ̃ɑ si iju í ni n koo n wɛɛju. Iyi ǹ wɛɛju nɔ ǹ yɛ ilu.
16 Ŋɔi Fɑrisi ŋɑu ɡɔɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, inɛ iyi í ce icɛu bɛ kù nɑɑ hɑi bi Ilɑɑɔ̃, domi kù wɑɑ jirimɑ ɑjɔi kusĩmi. Ammɑ inɛ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ ni, bɛirei ilu dulum ɑ́ ce ku yɔkɔ ku ce dimii mɑɑmɑɑkeu ihɛ̃. Nɔ kɑkɔɔ í lɔsi ɑnini nŋɑ.
17 Ŋɔi ɑ̀ bee fɛɛjuu mɑ́ ɑ̀ ni, si kuyɛi ɑwɔ tɑkɑɛ ni, bɛirei ì yɔɔ, ɑwɔ iyi í jɔ̀ ì yɛ ilu. Nɔ í ni, wɑliii.
18 Ammɑ inɛ nɡbo ŋɑu ɑ kù dɑsi nɑɑnɛ iyi inɛɛu í jɛ fɛɛju wo í bɛi wɑ yɛò ilu nsɛi. Ŋɔi ɑ̀ koo ɑ̀ bee iyeò bɑɑɛ ŋɑ 19 ɑ̀ ni, ɑmɑ nŋɛui ihɛ̃? Nɔ ntɔ ntɔ do fɛɛjui ì buu bɛ ŋɑ? Nɔ bɛirei í ce wɑ yɛ ilu nsɛi.
20 Ŋɔi bɑɑɛ ŋɑu ɑ̀ ni, ɑ̀ mɑ̀ iyi ɑmɑ nwɑi nɔ do fɛɛju mɔi ɑ̀ búu. 21 Ammɑ ɑ kù mɑ̀ bɛi í ce wɑ yɛ ilu si nsɛi, ɑ kù nɔ ɑ kù mɑ̀ inɛ iyi í cĩɑɑ ijuɛ. Nŋu tɑkɑɛ í lɑ, i beeɛ, ɑ́ sɔ̃ ŋɛ do ɑrɑɛ. 22 À fɔ bɛɛbɛi si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ ce njoi inɛ nɡboi Zuifu ŋɑu. À wɑɑ ce njo nŋɑi si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ ce ɑnu ɑkɑ̃ tɑ̃ ɑ̀ ni inɛ iyi í jɛsi iyi Jesu í jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑ ɑ kɑɑ jɛ lɑfɛ̃ɛ ku nɑɑ ile bii ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔ nŋɑ mɑ́. 23 Ŋɔi í ce ɑ̀ ni nŋu tɑkɑɛ í lɑ, ɑ beeɛ.
24 Ŋɔi Fɑrisi ŋɑu ɑ̀ kpe inɛɛu mɑ́ ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, fɔ ntɔ nɑ Ilɑɑɔ̃. Awɑ ɑ̀ mɑ̀ iyi inɛɛu ilu dulum nii. 25 Ŋɔi í jɛ nŋɑ í ni, ɑmu de n kù mɑ̀ dulum ku jɛi njɛ. Ǹ jɛ fɛɛju wo ɑmmɑ nsɛi ǹ wɑ n yɛ ilu. Andi iyi ǹ mɑ̀ mbɛ. 26 Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, bɛirei do bɛirei í ceeɛ. Bɛirei í ce í cĩ ijuɛ. 27 Nɔ í ni, ǹ sɔ̃ ŋɛ tɑ̃, i kù ɡbɔ bɛi ǹ fɔ ŋɑi. Bɛirei í ce ì wɑɑ bi i ɡbɔɔ mɑ́ ŋɑ. Mɑ̀ iŋɛ mɔ ì wɑɑ bi i jɛ mɔcɔɛ ŋɑi de.
28 Ŋɔi ɑ̀ buu ɑ̀ ni, ɑwɔi ì jɛ mɔcɔɛ bɛ mɛɛ. Awɑu mɔcɔi Moizi ŋɑi. 29 Awɑ ɑ̀ mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ í bɑ Moizi ide ku fɔ wo, ɑmmɑ inɛɛu bɛ ɑwɑ ɑ kù mɑ̀ hɑi bii í nɑɑ.
30 Ŋɔi inɛɛu í ni, to, ide nŋɛu bɛi í bitim iyi i kù mɑ̀ hɑi bii í nɑɑ ŋɑ. Do nŋu fei, njɛi í jɔ̀ ǹ yɛ ilu. 31 Awɑ de ɑ̀ mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ ci yɑ ɡbɔ idei ilu dulum ŋɑ, í ɡbe inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ jirimɑɛ nɔ ɑ̀ wɑɑ ce idɔɔbiɛ, idei lɑfɛ̃ɛ ŋɑi í yɑ ɡbɔ. 32 Ajɔ kɑ̃mɑ inɛ ɡɔ kù ɡbɔ bii ɑ̀ cĩ ijui inɛ iyi ɑ̀ bí do fɛɛju. 33 Bii kù jɛ hɑi bi Ilɑɑɔ̃i inɛɛu bɛ í nɑɑ kɑɑ yɔkɔ ku ce nkɑ̃mɑ.
34 Ŋɔi ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, si dulum nii ɑ̀ bíɛ mɑm mɑm. Ì tɑmɑɑ ɑwɔi ɑɑ kɔ nwɑ si cio? Ŋɔi ɑ̀ ɡɑnjiɛ ku nɑɑ ile bii ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔ nŋɑ ŋɑ.
Hɑi dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ ɑ̀ yɛi bɛi fɛɛju ŋɑ
35 Iyi Jesu í ɡbɔ ɑ̀ lele inɛɛu ŋɔi í koo í yɔɔ í beeɛ í ni, i dɑsi Amɑi Amɑnɛ nɑɑnɛ? 36 Ŋɔi inɛɛu í ni, mɔkɔɔyi, yooi í jɛ Amɑi Amɑnɛ ku bɑ n dɑsiɛ nɑɑnɛ. 37 Ŋɔi Jesu í ni, ɑmu iyi ì wɑɑ yɛu ihɛ̃ mbɛ, ɑmui ǹ wɑ n bɑɛ ide ku fɔ. 38 Nɔ í ni, ǹ dɑsiɛ nɑɑnɛ Lɑfɛ̃ɛ. Ŋɔi í ɡulɛ si wɑjuɛ.
39 Ŋɔi Jesu í ni, nɑ irii kiitii ǹ nɑɑ si ɑndunyɑ ku bɑ fɛɛju ŋɑ ɑ yɛ ilu, nɔ inɛ ŋɑ mɔ iyi ɑ̀ wɑɑ yɛ ilu ɑ fɛɛju. 40 Ŋɔi Fɑrisi ɡɔ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ bɛu ɑ̀ ɡbɔ ideu ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, ɑwɑ mɔ fɛɛju ŋɑi? 41 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, bii ì jɛ fɛɛju ŋɑ, i kù nɛ tɑɑle ŋɑ. Ammɑ si bɛi ì yɑ wɛɛ si iŋɛ ì wɑɑ yɛ ilu ŋɑ, nŋui í jɔ̀ ì wɑ si dulum hee nsɛi ŋɑ.