13
Jesu í wiɛ isɛi mɔcɔɛ ŋɑ
Ajɔ iyi bii iju í mɑ́ ɑ́ jɛ jinɡɑui Iku ku kuɑu í to. Nɔ Jesu í mɑ̀ iyi wɑɑtii nŋu í to mbɛ nŋu ku nɛ hɑi ɑndunyɑ nŋu ku bɔ bi Bɑɑi nŋu. Hɑi sinte hee ku bɑɑ nsɛi í nɛ kubii inɛɛ ŋɑ, nɔ kubi nŋɑ iyi í nɛu í bɔòi hee kɔɔ.
Ŋɔi Jesu do mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ jɛ ɑjɔ. Wee Seetɑm í tɑle si Zudɑsi Isikɑriɔti ɑmɑi Simɔɔu ku zɑmbɑɛ tɑ̃. Jesu tɑkɑɛ í mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í dɑɑ nŋu mii fei si ɑwɔ, í nɔ í mɑ̀ iyi nŋu í nɑɑi hɑi bi Ilɑɑɔ̃ nɔ nŋu wɑ nyi bɛ mɑ́. Ŋɔi í dede hɑi bi ku jɛu í bɔ́ kumbooɛ í jilɔɔ, nɔ í so ɑcɔ ɡɔ í dĩ si kpɑkɑɛ. Ŋɔi í bu inyi si jɛɛ wɑ wiɛò kutɛi mɔcɔɛ ŋɑ nɔ wɑ ɡbɑ̃ɑ do ɑcɔ iyi í dĩ si kpɑkɑɛu. Iyi í to si Simɔɔ Piɛɛ ŋɔi Piɛɛ í beeɛ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, ɑwɔi ɑɑ wiɛ kutɛm? Nɔ Jesu í jɛɑɑ í ni, i kù mɑ̀ mii iyi ǹ wɑ n ce nsɛi, ɑmmɑ bii í kɔ̃ɔsi ɑɑ nɑ i mɑ̀. Ŋɔi Piɛɛ í ni, ɑɑwo, ɑwɔ si ɑɑ wiɛm kutɛm pɑi. Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, bii n kù wiɛ kutɛɛ i kɑɑ jɛ inɛm mɑ́. Ŋɔi Simɔɔ Piɛɛ í ni, debɛi Lɑfɛ̃ɛ, kù jɛ kutɛm nŋu ɑkɑ̃i ɑɑ wiɛ mɛɛ, wiɛ ɑwɔm do irim fei. 10 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, inɛ iyi í wɛ tɑ̃ kù nɛ bukɑɑtɑi ku wɛ mɑ́ í ɡbe isɛɛ ŋɑ ku bɑ ku mɑ́ mɑm mɑm. Iŋɛ ì mɑ́, ɑmmɑ kù jɛ iŋɛ fei. 11 Wee Jesu í mɑ̀ inɛ iyi ɑ́ zɑmbɑ nŋu tɑ̃, ŋɔi í jɔ̀ í ni kù jɛ ɑŋɑ feii ɑ̀ mɑ́.
12 Iyi í wiɛ kutɛ nŋɑ ŋɑ í tɑ̃, ŋɔi í so kumbooɛ í dɑsi, nɔ í nyi ɑɡbɛɛ mɑ́ í bɛi í bee ŋɑ í ni, ì mɑ̀ yɑɑsei icɛ iyi ǹ ce nŋɛu bɛ ŋɑ? 13 Ì yɑ mɑɑ kpem Mɛɛtu do Lɑfɛ̃ɛ ŋɑ. Ntɔi ì wɑɑ fɔ ŋɑ, domi bɛɛbɛi ǹ jɛ. 14 To, bii ɑmu iyi ǹ jɛ Lɑfɛ̃ɛ do Mɛɛtu nŋɛ ǹ wiɛ kutɛ nŋɛ ŋɑ, í sĩɑ iŋɛ mɔ i yɑ wiɛ kutɛi njɛ ŋɑ. 15 Yɑɑse jiidɑi ǹ nyisi ŋɛ bɛ ku bɑ iŋɛ mɔ i yɑ ceɑ njɛ bɛi ǹ ce nŋɛ. 16 Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, woo ce icɛ ci yɑ lɑ ku re inɛ nɡboɛ. Bɛɛbɛ mɔi inɛ iyi ɑ̀ bɛ ci yɑ lɑ ku re inɛ iyi í bɔɔ. 17 Nsɛi wee ì mɑ̀ yɑɑsei iyi ihɛ̃ ŋɑ. Bii ì wɑɑ coo ŋɑ, ɑɑ nɛ inɔ didɔ̃ ŋɑ.
18 Kù jɛ iŋɛ feii ǹ wɑ n fɑ̃ɑ. Ǹ mɑ̀ inɛ ŋɑ iyi ǹ cicɑi. Ammɑ kù nɛ bɛi ɑ́ ce iyi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ kù kɔ̃. Kukɔu í ni, inɛ iyi wɑ bɑm ku jɛ ɑjɔ, nŋui í sindɑ í jɛ mbɛɛm. 19 Hɑi nsɛi ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi hee ide ŋɑu ku mɑɑ ce ku bɑ bii í nɑ í ce i dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ iyi ɑmui ǹ jɛ inɛ iyi ǹ ni ǹ jɛu. 20 Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, inɛ iyi í ɡbɑ inɛ iyi ǹ bɛ, ɑmui í ɡbɑ. Nɔ inɛ iyi í ɡbɑm, inɛ iyi í bɛm wɑi í ɡbɑ.
Jesu wɑ fɔ iyi Zudɑsi ɑ́ zɑmbɑ nŋu
(Cɔ Mɑtie 26:20-25; Mɑɑku 14:17-21; Luku 22:21-23)
21 Iyi Jesu í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃, ŋɔi inɔɛ í fɔ kɑɑ kɑɑ. Ŋɔi í sɔ̃ ŋɑ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ í ni, ntɔ ntɔ ɑn sɔ̃ ŋɛ, inɛ ɑkɑ̃ nŋɛi ɑ́ zɑmbɑm. 22 Ŋɔi mɔcɔ ŋɑu ɑ̀ wɑɑ cɔ njɛ domi ɑ kù mɑ̀ inɛ iyi wɑ fɑ̃ɑ. 23 Wee inɛ ɑkɑ̃ nŋɑ, inɛ iyi Jesu í bi jiidɑ jiidɑu, wɑ ɡbesi ɡɛndɛi Jesu. 24 Ŋɔi Simɔɔ Piɛɛ í ceɑɑ nyindɑ do ɑwɔ ku bee Jesu yooi wɑ fɑ̃ɑ. 25 Ŋɔi mɔcɔ iyi wɑ ɡbesi ɡɛndɛi Jesuu í beeɛ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, yooi ì wɑɑ fɑ̃ɑ. 26 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ɑn bu kili nɔ n ɡusi ɑyɛ, inɛ iyi ǹ nɑ, lɑfɛ̃ɛi. Ŋɔi í bu kiliu í nɑ Zudɑsi ɑmɑi Simɔɔ Isikɑriɔti. 27 Hɑi wɑɑti iyi Zudɑsi í ɡbɑ kiliu ɡbɑkɑ̃ Seetɑm í lɔ siɛi. Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, mii iyi ɑɑ ce, coo do njumɑ.
28 Ammɑ si inɔ nŋɑ inɛ ɡɔ kù mɑ̀ mii iyi í jɔ̀ í sɔ̃ɔ bɛɛbɛ. 29 Si bɛi Zudɑsii wɑ mu bɔɡɔi fiɑ nŋɑu, ŋɔi í jɔ̀ inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ tɑmɑɑ Jesu í ni koo rɑ nɡɔɡɔ wɑ iyi ɑŋɑ ɑɑ jɛò jinɡɑui wɑlɑkɔ wɑ sɔ̃ɔ ku muɑ ilu ɑre ŋɑ fiɑ. 30 Iyi Zudɑsi í ɡbɑ ciliu í mi ɡbɑkɑ̃ ŋɔi í fitɑ. Wee í ko idũ í dũ.
Woodɑ titɔ̃
31 Iyi Zudɑsi í fitɑ ŋɔi Jesu í ni, bɛbɛii inɛ ŋɑ ɑɑ yɛ ɑmboei ɑmu Amɑi Amɑnɛ, nɔ ɑɑ yɛ ti Ilɑɑɔ̃ mɔ nɑ irim. 32 Si bɛi inɛ ŋɑ ɑɑ yɛ ɑmboei Ilɑɑɔ̃ nɑ irim, nŋu tɑkɑɛ ɑ́ jɔ̀ ɑ yɛ ti ɑmu mɔ. Á coo mɔi kɑɑ kpɛ. 33 Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, wɑɑti keekei í ɡbe iyi ɑn wɛɛ do iŋɛ, nɔ si ɑnyiɛ ɑɑ nɑ i mɑɑ dɛdɛɛm ŋɑ. Ammɑ ide iyi ǹ sɔ̃ Zuifu ŋɑu nŋui ǹ wɑ n sɔ̃ iŋɛ mɔ bɛ nsɛi. I kɑɑ yɔkɔ i bɔ bii ǹ wɑ n bɔ ŋɑ. 34 Woodɑ titɔ̃ iyi ǹ wɑ n jilɛ nŋɛ wee, i yɑ bi njɛ ŋɑ. Si bɛi ǹ bi ŋɛ, iŋɛ mɔ i yɑ bi njɛ ŋɑ. 35 Bii ì bi njɛ ŋɑ, inɛ fei ɑ́ mɑ̀ iyi ì jɛ mɔcɔm ŋɑ.
Jesu wɑ fɔ iyi Piɛɛ ɑ́ jɑ̃ ku ni nŋu kù mɑ̀ɑ
36 Ŋɔi Simɔɔ Piɛɛ í bee Jesu í ni, iwoi ì wɑɑ bɔ Lɑfɛ̃ɛ. Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, bii ǹ wɑ n bɔ i kɑɑ yɔkɔ i toom nsɛi, ɑmmɑ bii í kɔ̃ɔsi ɑɑ toom wɑ bɛ. 37 Ŋɔi Piɛɛ í beeɛ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, bɛirei í ce n kɑɑ n yɔkɔ n tooɛ nsɛi. Ǹ tɑ̃ sɔɔlu n nɑ kuwɛɛm nɑ iriɛ. 38 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ì tɑ̃ sɔɔlu i nɑ kuwɛɛɛ nɑ irim do ntɔ? Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ɛi, hee ɑjɛɛ ku mɑɑ kɔ ɑɑ jɑ̃ isɛ ɡbɛɛtɑ i ni i kù mɑ̀m.