14
Jesui í jɛ kpɑ̃ɑ iyi wɑ bɔ bi Bɑɑbɑ
Ŋɔi Jesu í sɔ̃ mɔcɔɛ ŋɑ í ni, i mɑɑ̀ yɑ wɛɛ do inɔ ku fɔ ŋɑ. I dɑsi Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ nɔ i dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ. Bi ku wɑ í kpɔ kpɑsɛ̃i Bɑɑm. Nɔ wee ǹ wɑ n koo bɛ n koo n ce nŋɛ sɔɔlui bi ku wɑ. Bii kù jɛ ntɔ, n kɑɑ n sɔ̃ ŋɛ. Bii ǹ koo ǹ ce nŋɛ bi ku wɑ ǹ tɑ̃ ɑn nyi wɑ mɑ́, n nɑɑ n ɡbɑ̃ ŋɛ n bɔò ŋɛ bi tom ku bɑ iŋɛ mɔ i wɑ bii ǹ wɑ. Bii ǹ wɑ n bɔ ì mɑ̀ kpɑ̃ɑu ŋɑ.
Ŋɔi Tomɑɑ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, ɑ kù mɑ̀ bɑɑ bii ì wɑɑ bɔ mɔm. Bɛirei ɑɑ kɑ ce kɑ mɑ̀ kpɑ̃ɑu. Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ɑmui ǹ jɛ kpɑ̃ɑ, do ntɔ, do kuwɛɛ. Inɛ kɑ̃mɑ kɑɑ bɔ bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ bii kù jɛ hɑi do bi tom. Bii ì mɑ̀m ŋɑ, ɑɑ mɑ̀ Bɑɑm ŋɑ. Nɔ hɑi nsɛi ì mɑ̀ɑ ŋɑ ì nɔ ì yɔɔ ŋɑ.
Ŋɔi Filipu í ni, Lɑfɛ̃ɛ, nyisi wɑ Bɑɑbɑ, nŋu bɛ ɑ́ to wɑ. Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, Filipu, hɑi kukpɛi ǹ wɑ inɔ nŋɛ ihɛ̃ nɔ i kù mɑ̀m? Inɛ iyi í yɛm í yɛ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑi. To, nɑ mii í ce ì wɑɑ ni, nyisi wɑ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ mɑ́. 10 I kù dɑsi nɑɑnɛ iyi ǹ wɑ si Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ, nɔ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ mɔ í wɑ sim ni? Ide iyi ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ, n kù wɑ n fɔɔ do yiikoi ɑmu tɑkɑm. Ammɑ Bɑɑbɑ í wɑ sim nɔ nŋui wɑ ce icɛɛ. 11 I dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ iyi ǹ wɑ si Bɑɑbɑ nɔ Bɑɑbɑ mɔ í wɑ sim. Wɑlɑkɔ i dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ bɑɑ nɑ icɛu tɑkɑɛ iyi ì wɑɑ yɛ ŋɑ. 12 Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, inɛ iyi í dɑsim nɑɑnɛ, lɑfɛ̃ɛ mɔ ɑ́ ce icɛ iyi ǹ wɑ n ce, nɔ ɑ́ ce ku lɑ ku re bɛɛbɛ mɔm, domi wee ǹ wɑ n bɔ bi Bɑɑbɑ. 13 Nɔ mii iyi ɑɑ tɔɔɛ do irim ŋɑ fei ɑn coo ku bɑ ɑmu Amɑu n nyisiò ɑmboei Bɑɑbɑ. 14 Bii ì tɔɔɛ nɡɔɡɔ do irim ɑɑ bɑ ŋɑ.
Jesu í ce kuwɑ̃ nŋu ku bɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ wɑ
15 Nɔ Jesu í ni mɑ́, bii ì bim ŋɑ ɑɑ jirimɑ mii iyi ǹ ni i ce ŋɑ. 16 Nɔ ɑn tɔɔ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ku mu nŋɛ Woo muɑ ɡbuɡbɑ̃ mmuɛ wɑ, iyi ɑ́ mɑɑ wɛɛ do iŋɛ hee do ɑjɔ fei. 17 Woo muɑ ɡbuɡbɑ̃u Hundei Ilɑɑɔ̃i, nŋui ɑ́ jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ mɑ̀ ntɔu. Inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kɑɑ yɔkɔ ɑ ɡbɑɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ kù wɑɑ yɔɔ, bɛɛbɛ mɔi ɑ kù mɑ̀ɑ. Ammɑ iŋɛ ì mɑ̀ɑ ŋɑ, domi í wɛɛ do iŋɛ, ɑ́ nɔ ku wɑ si idɔ nŋɛ.
18 N kɑɑ n jɔ̀ ŋɛ kɔyɔ. An nɑ n nyi wɑ bi tu ŋɛ mɑ́. 19 Í ɡbe keeke nsɛi iyi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kɑɑ yɛm mɑ́, ɑmmɑ iŋɛ ɑɑ yɛm ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ wɛɛ, nɔ iŋɛ mɔ ɑɑ wɛɛ ŋɑ. 20 Wɑɑti iyi ɑjɔu í to wɑ ɑɑ mɑ̀ ŋɑ iyi ǹ wɑ si Bɑɑm nɔ iŋɛ mɔ ì wɑ sim ŋɑ nɔ ɑmu mɔ ǹ wɑ si ŋɛ.
21 Inɛ iyi í mɑ̀ woodɑm nɔ wɑ jirimɑɛ, lɑfɛ̃ɛi í bim. Inɛ iyi í bim, Bɑɑm ɑ́ bi nŋu mɔ, nɔ ɑmu tɑkɑm ɑn bi lɑfɛ̃ɛ, nɔ ɑn nyisiɛ ɑrɑm.
22 Zudɑsi ɡɔ í wɑ bɛ, ɑmmɑ kù jɛ Zudɑsi Isikɑriɔti. Nŋui í beeɛ í ni, Lɑfɛ̃ɛ, bɛirei ɑɑ ce i nyisi wɑ ɑrɑɛ nɔ i kɑɑ nyisi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ. 23 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, inɛ iyi í bim fei ɑ́ ɡbɔ idem, nɔ Bɑɑm ɑ́ bi lɑfɛ̃ɛ nɔ ɑmu do Bɑɑm nɔu fei ɑɑ kɑ nɑ kɑ ce bi ku wɑ si idɔi lɑfɛ̃ɛ. 24 Inɛ iyi kù bim, lɑfɛɛ kɑɑ jirimɑ idem pɑi. Nɔ ide iyi ì wɑɑ ɡbɔ ŋɑu ihɛ̃ ŋɑ, kù jɛ idei ɑmu tɑkɑm, ɑmmɑ idei Bɑɑbɑi. Nŋui í bɛm wɑ.
25 Ide ŋɑu ihɛ̃ fei ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi hɑi wɑɑti iyi ǹ wɑ inɔ nŋɛ ihɛ̃. 26 Ammɑ Hundei Ilɑɑɔ̃, Woo muɑ ɡbuɡbɑ̃u, ɑ́ mɑɑ kɔ ŋɛ si mii fei, nɔ ku mɑɑ ye ŋɛ ɡiɡii ide ŋɑ iyi ǹ tɑko ǹ sɔ̃ ŋɛ fei. Nŋui Bɑɑbɑ ɑ́ bɛ nŋɛ wɑ do irim nɔu.
27 Lɑɑkɑi ku sũi ǹ wɑ n jɔ̀ nŋɛ. Bɛi ɑmu tɑkɑm ǹ wɛɛò lɑɑkɑi ku sũ, bɛɛbɛ mɔi ɑn jɔ̀ iŋɛ mɔ í wɛɛò lɑɑkɑi ku sũ. Nɔ lɑɑkɑi ku sũ iyi ɑn mu nŋɛu kɑɑ jɛ bɛi ti ɑndunyɑ. Nɑ nŋu, i mɑɑ̀ wɛɛò inɔ ku fɔ ŋɑ, nɔ i mɑɑ̀ jɔ̀ ziɡi nŋɛ ku dɑ. 28 Ì ɡbɔ ŋɑ iyi ǹ sɔ̃ ŋɛ ǹ ni ǹ wɑ n koo ɑmmɑ ɑn nyi wɑ bi tu ŋɛ mɑ́. Bii ì bim ŋɑ ɑɑ wɛɛ do inɔ didɔ̃ ŋɑ do iyi ǹ wɑ n bɔ bi Bɑɑbɑ, domi nŋui í rem. 29 Nɑ ŋɔi í ce ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ hɑi nsɛi hee ide ŋɑu ku mɑɑ ce, ku bɑ bii ideu í nɑ í ce i dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ. 30 N kɑɑ n bɑ n sɔ̃ ŋɛ ide nkpɔ mɑ́ si nɑ iyi í jɔ̀ Seetɑm ilɑɑlui ɑndunyɑu wɑ nɑɑ, ɑmmɑ kù nɛ ɡbuɡbɑ̃ kɑ̃mɑ sim. 31 To, i dede kɑ nɛ ku bɑ inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ mɑ̀ iyi ǹ bi Bɑɑbɑ nɔ ǹ wɑ n ce fei ndɛɛ si bɛi Bɑɑbɑ í nɑm woodɑɛ.