15
Jesui í jɛ icui jĩi ndii rezɛ̃ɛ
Si ɑnyii nŋu nɔ Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ɑmui ǹ jɛ icui jĩi ndii rezɛ̃ɛ nɔ Bɑɑm mɔi í jɛ woo loɡooɛ. Amɑɑwɔm ŋɑ iyi ɑ ci yɑ so fei, nŋui í yɑ dɑ ŋɑ ku nyɔ ŋɑ. Amɑɑwɔ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ so mɔ í yɑ kɔtɑ ŋɑi ku bɑ kuso nŋɑ ku kɔ̃ɔsi. Iŋɛ í mɑ́ tɑ̃ do sɑɑbui ide iyi ǹ sɔ̃ ŋɛ. I jɔ̀ i mɑ́ sim ŋɑ, nɔ ɑmu mɔ ɑn mɑ́ si ŋɛ. Si bɛi ɑmɑɑwɔ kɑɑ yɔkɔ ku so iso do ɑrɑɛ bii kù jɛ wɑ mɑ́ si icui jĩi, bɛɛbɛ mɔi iŋɛ tɑkɑ nŋɛ i kɑɑ yɔkɔ i so bii i kù wɑɑ mɑ́ sim ŋɑ.
Amui ǹ jɛ icui jĩi ndii rezɛ̃ɛ, iŋɛ mɔi ì jɛ ɑmɑɑwɔɛ ŋɑ. Inɛ iyi wɑ mɑ́ sim nɔ ɑmu mɔ ǹ wɑ n mɑ́ si lɑfɛ̃ɛ, ɑ́ so iso nkpɔ. Ammɑ bii kù jɛ do ɑmu i kɑɑ yɔkɔ i ce nɡɔɡɔ ŋɑ. Inɛ iyi kù wɑɑ mɑ́ sim ɑɑ nyɑɑi ɑ nyɔɔ bɛi ɑ̀ yɑ nyɔ ɑmɑɑwɔi jĩi ŋɑ. Si ɑnyiɛ, bii ɑ̀ ɡbɛ nɔ ɑ tɔtɔɔ ŋɑ ɑ dɑsi ŋɑ inɑ ɑ jo. Bii ì wɑɑ mɑ́ sim ŋɑ nɔ idem í wɑ si ŋɛ i tɔɔ mii iyi ì bi fei ŋɑ ɑɑ bɑ ŋɑ. Iso nkpɔ ku so nŋɛi ɑ́ jɔ̀ irii Bɑɑm ku nɛ ɑmboe. Bɛɛbɛ mɔi ɑɑ nyisiò inɛ ŋɑ iyi iŋɛu mɔcɔm ŋɑi. Ǹ bi ŋɛi bɛi Bɑɑm mɔ í bim. I jɔ̀ i wɑ si kubim ŋɑ. 10 Bii ì wɑɑ jirimɑ woodɑm ŋɑ, bɛɛbɛ mɔi ɑɑ wɑ si kubim ŋɑ, bɛi ɑmu mɔ ǹ jirimɑ woodɑi Bɑɑm nɔ ǹ wɑ si kubiɛ.
11 Ǹ sɔ̃ ŋɛ inɛ nŋu bɛi ku bɑ inɔ didɔ̃m ku wɑ si ŋɛ nɔ inɔ didɔ̃ nŋɛ ku kɔ̃. 12 Woodɑ iyi ǹ nɑ ŋɛ wee, i yɑ bi njɛ ŋɑ bɛi ǹ bi ŋɛ. 13 Kubi nlɑ ɡɔ kù wɛɛ iyi í re inɛ ku ku si ɑɡbɛi kpɑɑsiɛ ŋɑ. 14 Bii ì wɑɑ ce iyi ǹ dɑsi ŋɛ ì jɛ kpɑɑsim ŋɑi. 15 N kɑɑ n kpe ŋɛ ɑru mɑ́, domi ɑru ci yɑ mɑ̀ mii iyi lɑfɛ̃ɛɛ wɑ ce. Ammɑ ǹ wɑ n kpe ŋɛ kpɑɑsi ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ mii iyi ǹ ɡbɔ hɑi bi Bɑɑm fei, nŋui ǹ sɔ̃ ŋɛ bɛ. 16 Kù jɛ iŋɛi í cicɑɑm, ɑmmɑ ɑmui ǹ cicɑ ŋɛ. Nɔ ǹ nyɑ ŋɛ ikɑ̃ ku bɑ i yɑ so iso iyi ɑ́ kpɛ ŋɑ. Si bɛɛbɛ mii iyi ɑɑ tɔɔ Bɑɑbɑ do irim ŋɑ fei ɑ́ mu nŋɛ. 17 Iyi ǹ wɑ n dɑsi ŋɛ nŋui í jɛ i yɑ bi njɛ ŋɑ.
Inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ cé Jesu do inɛɛ ŋɑ
18 Bii inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ cé ŋɛ, i mɑ̀ ŋɑ iyi ɑmui ɑ̀ tɑko ɑ̀ cé. 19 Bii ì jɛ ti ɑndunyɑ ŋɑ, tilɑsi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑɑ bi ŋɛi, domi tu ŋɑi ì jɛ ŋɑ. Ammɑ ɑmu ǹ cicɑ ŋɛi ǹ nyɑ ŋɛ hɑi si ɑndunyɑ, nɔ i kù jɛ ti ɑndunyɑ mɑ́ ŋɑ. Nŋui í jɔ̀ inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ̀ cé ŋɛ. 20 Nɔ i ye ɡiɡii ide iyi ǹ sɔ̃ ŋɛ ǹ ni woo ce icɛ ci yɑ lɑ ku re lɑfɛ̃ɛɛ. Bɛɛbɛi si bɛi ɑ̀ wɑhɑlɑm ɑɑ wɑhɑlɑ iŋɛ mɔ. Bii í jɛ ɑ̀ jirimɑ idem, bɛɛbɛ mɔi ɑɑ jirimɑ ide nŋɛ. 21 Ammɑ mii ŋɑu bɛ fei ɑɑ ce nŋɛi nɑ irim si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ kù mɑ̀ inɛ iyi í bɛm wɑ. 22 Bii n kù nɑɑ n kù sɔ̃ ŋɑ ide wo, dulum kɑɑ wɑ si iri nŋɑ. Ammɑ nsɛi ɑ kù nɛ bɛi ɑɑ ce ɑ ni ɑŋɑ ɑ kù mɑ̀ mɑ̀ dulum nii. 23 Inɛ iyi í cém í cé Bɑɑm mɔi. 24 Inɛ kɑ̃mɑ kù ce mii iyi ǹ ce si ɑnini nŋɑ. Bii n kù ce mii ŋɑu bɛ wo, dulum du ŋɑ kɑɑ wɑ si iri nŋɑ. Ammɑ wee nsɛi ɑ̀ yɛ fei ndɛɛ nɔ do nŋu fei ɑ̀ cé ɑmu do Bɑɑm. 25 Iyi bɛ í cei ku bɑ ide iyi ɑ̀ kɔ si tiɑi woodɑ nŋɑ ku kɔ̃ iyi í ni, ɑ̀ cém nɔ ɑ kù mɑ̀ iriò isɛɛ.
26 Ammɑ ɑn bɛ nŋɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ wɑ, nŋui ɑ́ jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ mɑ̀ ntɔu. Nŋui í jɛ Woo muɑ ɡbuɡbɑ̃u, nɔ hɑi bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑi ɑ́ nɑɑ. Bii í to wɑ nŋui ɑ́ jɛ nŋɛ sɛɛdɑm. 27 Nɔ iŋɛ mɔ ɑɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ɑwɑòɛ ŋɑi ɑ̀ wɛɛ hɑi wɑɑti iyi ǹ sinti icɛm.