16
Ide ŋɑu ihɛ̃ fei ǹ sɔ̃ ŋɛi ku bɑ i mɑɑ̀ koosɛ ŋɑ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ. Aɑ nɑ ɑ ɡɑnji ŋɛ ile bii ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔ ŋɑ ku bɔ. Nɔ ɑwɑɑti wɑ nɑɑ iyi inɛ ŋɑ ɑɑ kpɑ inɛ ɡɔ nŋɛ ŋɑ, nɔ ɑɑ mɑɑ tɑmɑɑ bɛi Ilɑɑɔ̃i ɑŋɑ ɑ̀ wɑɑ ceɑ icɛ. Aɑ yɑ mɑɑ ce bɛɛbɛi si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ kù mɑ̀m hee mɑ́ jɛ Bɑɑbɑ. Ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ ide ŋɑu ihɛ̃i ku bɑ bii ɑwɑɑtiu í to wɑ i ye ɡiɡi ŋɑ iyi ǹ tɑko ǹ sɔ̃ ŋɛ tɑ̃.
Icɛi Hundei Ilɑɑɔ̃
Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, n kù sɔ̃ ŋɛ ide ŋɑu ihɛ̃ hɑi sinte domi ɑwɑɛ ŋɑi ɑ̀ wɛɛ. Wee nsɛi ǹ wɑ n bɔ bi inɛ iyi í bɛm wɑ, nɔ bɑɑ inɛ ɑkɑ̃ nŋɛ kù beem iwoi ǹ wɑ n bɔ. Ammɑ ideu ihɛ̃ iyi ǹ sɔ̃ ŋɛ nŋui í fɔ inɔ nŋɛ kɑɑ kɑɑ, mɑ irei. Do nŋu fei, ntɔi ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ, bii ǹ koo ɑrɑnfɑ̃ɑni nŋɛi. Arɑnfɑ̃ɑni nŋɛi, domi bii ǹ koo ɑn bɛ nŋɛ Woo muɑ ɡbuɡbɑ̃u wɑ, ɑmmɑ bii n kù koo kɑɑ nɑɑ bi tu ŋɛ. Wɑɑti iyi ɑ́ to wɑ nŋui ɑ́ nyisi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ilu dulum ŋɑ, nɔ ku jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ mɑ̀ mii iyi í jɛ dee dee, nɔ ku jɔ̀ ɑ mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ kiiti inɛ ŋɑ. Á nyisi ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ ilu dulum ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ kù dɑsim nɑɑnɛ. 10 Á jɔ̀ ɑ́ mɑ̀ mii iyi í jɛ dee dee si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ wɑ n bɔ bi Bɑɑbɑ nɔ i kɑɑ yɛm mɑ́ ŋɑ. 11 Nɔ ɑ́ jɔ̀ ɑ mɑ̀ iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ kiiti inɛ ŋɑ domi í kiiti Seetɑm ilɑɑlui ɑndunyɑ tɑ̃ mɔm.
12 Ǹ nɛ mii nkpɔ iyi ɑn sɔ̃ ŋɛ mɑ́ ɑmmɑ ideu í re ŋɛ titɑ̃. 13 Wɑɑti iyi Hundei ntɔ ɑ́ to wɑ, nŋui ɑ́ jɔ̀ i mɑ̀ ntɔu fei ŋɑ. Kɑɑ fɔ ide do yiikoi nŋu tɑkɑɛ, ide ŋɑ iyi í ɡbɔ do iyi ɑ̀ nɑ ku cei ɑ́ sɔ̃ ŋɛ. 14 Nŋui ɑ́ jɔ̀ irim ku nɛ ɑmboe, domi idem nii ɑ́ ɡbɔ ku sisi nŋɛ. 15 Mii iyi Bɑɑbɑ í nɛ fei, tom nii. Ŋɔi í ce ǹ ni Hundei Ilɑɑɔ̃u ɑ́ ɡbɔ idem ku sisi nŋɛ.
Inɔ ku fɔ ɑ́ nɑ ku jɛ inɔ didɔ̃
16 Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, bii í kɔ̃ɔsi keeke i kɑɑ yɛm mɑ́ ŋɑ, nɔ bii í ce sɑ̃ɑ mɑ́ ɑɑ yɛm ŋɑ. 17 Ŋɔi mɔcɔɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ bee njɛ ɑ̀ wɑɑ ni, yoomɑi í jɛ yɑɑsei ideu bɛ. Í ni bii í kɔ̃ɔsi keeke ɑ kɑɑ kɑ yɛ nŋu nɔ bii í ce sɑ̃ɑ mɑ́ ɑɑ kɑ yɛ nŋu. Yoomɑi í jɛ yɑɑseɛ. Í ni nŋu wɑ bɔ bi Bɑɑi nŋu. Yoomɑi í jɛ yɑɑsei iyi bɛ mɔ mɑ́. 18 To, yoomɑi í jɛ yɑɑsei bii í kɔ̃ɔsi keeke. A kù mɑ̀ ide mii wɑ fɔ.
19 Wee Jesu í mɑ̀ iyi ɑ̀ wɑɑ bi ɑ bee nŋu ideu. Ŋɔi í ni, to, ǹ sɔ̃ ŋɛ ǹ ni bii í kɔ̃ɔsi keeke i kɑɑ yɛm mɑ́ ŋɑ, nɔ bii í ce sɑ̃ɑ mɑ́ ɑɑ yɛm ŋɑ, mɑ̀ irei. Ideu bɛi ì wɑɑ bee ŋɑ? 20 Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ, ɑɑ kpɑtɑ i weeweɑ ŋɑ, ɑmmɑ ɑ́ dɔ̃ɑ inɛi ɑndunyɑ ŋɑ si. Aɑ wɛɛ do inɔ kufɔ ŋɑ, ɑmmɑ inɔ kufɔ nŋɛ ɑ́ nɑ ku kpɑɑsi inɔ didɔ̃. 21 Bii inɑɑbo í ɡulɛ wɑ bi ku bí, í yɑ nɛ inɔ ku fɔ si nɑ iyi í jɔ̀ wɑɑtii ɑrɑ kuroɛi í to wɑ. Ammɑ bii í bí ɑmɑu í yɑ ɡbɛjɛ ɑrɑ kuroui domi inɔ didɔ̃ɛ í yɑ lɑ do iyi í bí ɑmɑ si ɑndunyɑ. 22 Bɛɛbɛi iŋɛ mɔ ì wɛɛò inɔ kufɔ si nsɛi ŋɑ. Ammɑ ɑn nɑ n yɛ ŋɛ mɑ́, ɑɑ wɛɛò inɔ didɔ̃ ŋɑ, nɔ inɛ ɡɔ kɑɑ yɔkɔ ku nyɑ inɔ didɔ̃ nŋɛu.
23 Bii ɑwɑɑtiu í to wɑ, i kɑɑ beem nkɑ̃mɑ ŋɑ. Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, mii iyi ɑɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do irim ŋɑ fei ɑ́ mu nŋɛ. 24 Hee nsɛi i kù tɔɔ nɡɔɡɔ do irim ŋɑ. I tɔɔ, ɑɑ bɑ ŋɑ ku bɑ inɔ didɔ̃ nŋɛ ku kɔ̃.
Jesu í kɑ̃miɑ ɑndunyɑ
25 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ide ŋɑu ihɛ̃ fei nsɛi do mɔndɑi ǹ sɔ̃ ŋɛ. Ammɑ ɑwɑɑti wɑ nɑɑ, iyi n kɑɑ n sɔ̃ ŋɛ ide do mɔndɑ mɑ́. Ide iyi í jɛ idei Bɑɑbɑ ɑn sɔ̃ ŋɛi sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ do yɑɑseɛ. 26 Bii wɑɑtiu í to wɑ, ɑɑ tɔɔ Bɑɑbɑ do irim ŋɑ. N kɑɑ n sɔ̃ ŋɛ n ni ɑn tɔɔɛ nɑ iri nŋɛ mɑ́, 27 domi Bɑɑbɑ tɑkɑɛ í bi ŋɛ. Í bi ŋɛ si nɑ iyi í jɔ̀ iŋɛ mɔ ì bim, nɔ ì dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ iyi hɑi bi tɛɛi ǹ nɑɑ. 28 Ntɔi, hɑi bi Bɑɑbɑi ǹ fitɑ wɑ ǹ nɑɑ ɑndunyɑ. Nsɛi ǹ wɑ n jɔ̀ ɑndunyɑ ǹ wɑ n bɔ bi Bɑɑm.
29 Ŋɔi mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, to, bɛbɛii ì wɑɑ fɔ ide do yɑɑse si nɑ iyi í jɔ̀ mɔndɑ kù wɑ si. 30 Nsɛi ɑ̀ mɑ̀ iyi ì mɑ̀ fei ndɛɛ, nɔ ì mɑ̀ lɑsɑbui idɔ nwɑ bɑɑ bii ɑ kù beeɛ ide ɡɔ. Ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ dɑsi nɑɑnɛ iyi hɑi bi Ilɑɑɔ̃i ì nɑɑ.
31 Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, debɛi ì dɑsi nɑɑnɛ bɛbɛi ŋɑ? 32 I ce lɑɑkɑi ŋɑ. Awɑɑti wɑ nɑɑ nɔ í to wɑ tɑ̃ mɔm de, iyi inɛ ŋɑ ɑɑ jɔ̀ iŋɛ fei i fɑnɡɑɑ i jɔ̀ ɑmu ɑkɑ̃ i bɔ kpɑsɛ̃ ŋɑ. Do nŋu fei n kù jɛ ɑmu ɑkɑ̃, domi Bɑɑbɑ í wɛɛ do ɑmu. 33 Ide ŋɑu ihɛ̃ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi ku bɑ i nɛ lɑɑkɑi ku sũ nɑ ɑnu ɑkɑ̃ iyi ɑwɑɛ ŋɑ ɑ̀ nɛ. Si ɑndunyɑu ihɛ̃ ɑɑ yɛ ijuukpɑ̃ ŋɑ, ɑmmɑ i mɑɑ̀ mɔnɡɔ temuɑ ŋɑ, domi ǹ kɑ̃miɑ ɑndunyɑ tɑ̃.