18
À mu Jesu
(Cɔ Mɑtie 26:47-56; Mɑɑku 14:43-50; Luku 22:47-53)
Iyi Jesu í ce kutɔɔɛ í tɑ̃, ŋɔi í fitɑ, nŋu do mɔcɔɛ ŋɑ ɑ̀ bɔ lɑmbo ɡɔ iyi í wɑ icei ido iyi ɑ̀ yɑ kpe Sedorɔ̃ɔ. Ŋɔi í lɔ bɛ, nŋu do mɔcɔɛ ŋɑ. Wee Zudɑsi inɛ iyi ɑ́ zɑmbɑɛu mɔ í mɑ̀ inyɑu, domi ɑŋɑò ŋɑ ɑ̀ yɑ koo bɛ isɛ fɛɛfɛlo. Ŋɔi í jɔ̀ Zudɑsi í bɔ bɛ do sooɡe ŋɑ do woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iyi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do Fɑrisi ŋɑu ɑ̀ bɛ wɑu. À wɑɑ mu jĩnɛi iɡũ nŋɑ do fitilɑ ŋɑ do inɑ juɡulɑ ŋɑ. Jesu í bɛi wɑ mɑ̀ mii ŋɑ iyi ɑ́ bɑ nŋu fei. Iyi ɑ̀ to wɑ ŋɔi í sɛkɛɛ si ŋɑ í bee ŋɑ í ni, yooi ì wɑɑ dɛ ŋɑ. Ŋɔi ɑ̀ jɛɑɑ ɑ̀ ni, Jesu inɛi Nɑzɑrɛtiui ɑ̀ wɑɑ dɛdɛ. Ŋɔi Jesu í ni, ɑmui ihɛ̃ mɛɛ.
Wee Zudɑsi inɛ iyi ɑ́ zɑmbɑɛu, wɑ leekĩ bɛ ɑŋɑò ŋɑ ɑjɔ. Iyi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, ɑmui ihɛ̃, ŋɔi ɑŋɑ fei ɑ̀ sɛkɛɛ do ɑnyi ɑ̀ koo ɑ̀ cuku ilɛ. Ŋɔi Jesu í bee ŋɑ mɑ́ í ni, yooi ì wɑɑ dɛ ŋɑ. Ŋɔi ɑ̀ ni, Jesu inɛi Nɑzɑrɛtiui ɑ̀ wɑɑ dɛdɛ. Nɔ Jesu í ni, ǹ sɔ̃ ŋɛ tɑ̃ ǹ ni ɑmui ihɛ̃. To, bii ɑmui ì wɑɑ dɛdɛ ŋɑ i jɔ̀ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbeu ɑ nɛ.
Bɛɛbɛi ide iyi í tɑko í fɔu í kɔ̃ iyi í ni, Bɑɑbɑ, inɛ ŋɑ iyi ì nɑm fei bɑɑ inɛ ɑkɑ̃ nŋɑ kù ce nfe. 10 Wee Simɔɔ Piɛɛ í nɛ tɑɑkubɑ. Ŋɔi í yɔɔ í cɑfeò itĩ njɛi woo ce icɛi woo wee nlɑi Ilɑɑɔ̃u. Irii woo ce icɛui Mɑlikusu. 11 Ammɑ Jesu í sɔ̃ Piɛɛ í ni, sindo tɑɑkubɑɛ si ɑnkɔ̃ɔɛ. Ì wɑɑ tɑmɑɑ n kɑɑ n temuɑò ijuukpɑ̃ iyi Bɑɑbɑ í jilɛɛm nii?
À bɔò Jesu si wɑjui Ani
12 Ŋɔi sooɡe ŋɑ do inɛ nɡbo nŋɑ do Zuifu woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ mu Jesu ɑ̀ dũu. 13 Nɔ ɑ̀ tɑko ɑ̀ bɔòɛ bi Ani titɑ̃. Wee Aniu wɑ jɛ bɑɑi ɑboi Kɑifu, iyi í jɛ woo wee nlɑi Ilɑɑɔ̃ si ɑdɔ̃ nŋu. 14 Nɔ Kɑifu í sɔ̃ Zuifu kpɑɑsiɛ ŋɑu ideu ihɛ̃ wo í ni, ɑrɑnfɑ̃ɑni nwɑi inɛ ɑkɑ̃ ku ku si ɑɡbɛi dimi nwɑ.
Piɛɛ í jɑ̃ í ni nŋu kù jɛ mɔcɔi Jesu
(Cɔ Mɑtie 26:69-70; Mɑɑku 14:66-68; Luku 22:55-57)
15 Wɑɑti iyi ɑ̀ mu Jesu ɑ̀ wɑɑ nɛɛ ŋɔi Simɔɔ Piɛɛ do mɔcɔ mmu ɡɔ ɑ̀ wɑɑ tooɛ. Wee woo wee nlɑi Ilɑɑɔ̃u í mɑ̀ mɔcɔ inɛ nŋu, ŋɔi í jɔ̀ mɔcɔu í bɑ í too Jesu í lɔò bɑntumɑi kpɑsɛ̃i woo wee nlɑu. 16 Ammɑ Piɛɛ í ɡbe wɑduude ɑndɛ koofɑ bɛ. Nɔ mɔcɔ iyi woo wee nlɑu í mɑ̀u, í fitɑ wɑ í nɑɑ í bɑ mudɛ̃ɛ iyi wɑ deɡbe koofɑu ide ku fɔ, nɔ í jɔ̀ Piɛɛ í lɔ. 17 Nɔ mudɛ̃ɛu í bee Piɛɛ í ni, kù jɛ ɑwɔ mɔ inɛ ɑkɑ̃i mɔcɔi mɔkɔui yɑ. Ŋɔi Piɛɛ í ni, ɑɑwo, kù jɛ ɑmu.
18 Si bɛi tũtũ wɑ ceu, ŋɔi woo ce icɛ ŋɑ do woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ leekĩ kɔkɔi inɑ nyɛnyɛ ɑ̀ wɑɑ nyiɑ. Nɔ Piɛɛ mɔ í koo wɑ nyiɑ bi tu ŋɑ bɛ ɑjɔ.
Woo wee nlɑu í bee Jesu ide
(Cɔ Mɑtie 26:59-66; Mɑɑku 14:55-64; Luku 22:66-71)
19 Ŋɔi woo wee nlɑi Ilɑɑɔ̃u í bee Jesu idei mɔcɔɛ ŋɑ do yɑɑsei cio iyi wɑ kɔ si. 20 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ideu si bɑntumɑi ǹ sɔ̃ inɛ fei. Ǹ yɑ n kɔ inɛ ŋɑ si ciom nii ile bii ɑ̀ yɑ ce kutɔtɔɔ ŋɑ do si kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃, bii Zuifu ŋɑ fei ɑ̀ yɑ tɔtɔɔ. N kù fɔ ide kɑ̃mɑ si ɑsii. 21 Nɑ mii í ce ì wɑɑ beem ide. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ idem, bee ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ iyi ǹ sɔ̃ ŋɑ, ɑŋɑi ɑɑ mɑ̀ mii iyi ǹ fɔ.
22 Iyi Jesu í fɔ bɛɛbɛ, ŋɔi inɛ ɑkɑ̃i woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu í sɑmbɑlɑɛ í ni, woo wee nlɑui ì wɑɑ jɛɑɑ ide nfe nfe bɛɛbɛ? 23 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, bii ide lɑɑlɔi ǹ fɔ, fɔɔ inɛ fei ku ɡbɔ. Ammɑ bii í jɛ ide jiidɑ mɔi ǹ fɔ, nɑ mii í ce ì wɑɑ sɑmbɑlɑm.
24 Nɔ Ani í jɔ̀ ɑ̀ dũu ɑ̀ bɔòɛ bi Kɑifu, woo wee nlɑu.
Piɛɛ í jɑ̃ mɑ́ í ni nŋu ku mɑ̀ Jesu
(Cɔ Mɑtie 26:71-75; Mɑɑku 14:69-71; Luku 22:58-62)
25 Wɑɑti iyi Simɔɔ Piɛɛ í wɑ bɛ wɑ nyiɑ inɑu ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, kù jɛ ɑwɔ mɔ inɛ ɑkɑ̃i mɔcɔi mɔkɔui yɑ. Ŋɔi Piɛɛ í jɑ̃ í ni, ɑɑwo, kù jɛ ɑmu. 26 Wee woo ce icɛ ɑkɑ̃i woo wee nlɑi Ilɑɑɔ̃u í wɑ bɛ. Wɑ jɛ nyɑɑnzei inɛ iyi Piɛɛ í bu itĩɛu. Iyi í yɛ Piɛɛ ŋɔi í beeɛ í ni, n kù yɛɛ iŋɛò lɑmbo bɛi? 27 Ammɑ Piɛɛ í jɑ̃ mɑ́ í ni, ɑɑwo. Gbɑkɑ̃ ŋɔi ɑjɛɛ wɑ kɔ.
À bɔò Jesu si wɑjui Pilɑti
(Cɔ Mɑtie 17:1-2, 11-14; Mɑɑku 15:1-5; Luku 23:1-5)
28 Hɑi bi Kɑifu bɛ, inɛ nɡboi Zuifu ŋɑu ɑ̀ bɔò Jesu bi ku kiitii ilu ilɛu bii Pilɑti í wɑ. Wee dɑɑdɑɑkɔi. Aŋɑ tɑkɑ nŋɑ ɑ kù lɔ ile bi ku ce kiitiu ku bɑ ɑŋɑ ɑ mɑɑ̀ nɑ ɑ jɛ ilu riisi ŋɑ. A kù bi ɑ jɛ ilu riisi domi ɑ̀ wɑɑ bi ɑ bɑ ɑ jɛ ijɛi jinɡɑui Iku ku kuɑu. 29 Nŋui í jɔ̀ Pilɑti í fitɑ wɑ í nɑɑ í bɑ ŋɑ í bee ŋɑ í ni, tɑɑle yoomɑi ì yɛ si mɔkɔu ŋɑ. 30 Ŋɔi ɑ̀ ni, bii kù ce lɑɑlɔ, ɑ kɑɑ kɑ dɑɛ si ɑwɔ. 31 Ŋɔi Pilɑti í sɔ̃ ŋɑ í ni, iŋɛ tɑkɑ nŋɛ i kooɛ i koo i kiiti do woodɑ nŋɛ. Ammɑ ɑ̀ ni, iŋɛ inɛi Romu ŋɑ i kù nɑ wɑ kpɑ̃ɑ iyi ɑɑ kɑ kpɑò ɑmɑnɛ ŋɑ.
32 Bɛɛbɛi idei Jesu í ce ku nyisiò dimii iku iyi ɑ́ ku. 33 Ŋɔi Pilɑti í lɔ ile bi ku ce kiitiu mɑ́ í kpe Jesu í beeɛ í ni, ɑwɔi ì jɛ ilɑɑlui Zuifu ŋɑ? 34 Ŋɔi Jesu í ni, inɛ ɡɔi í sɔ̃ɛ bɛɛbɛ de, mɑ̀ ì nɔ ì wɑɑ beei. 35 Ammɑ Pilɑti í ni, ɑmuu Zuifui ǹ bɛi ǹ mɑ̀? Dimiɛ ŋɑ do inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑi ɑ̀ muɛ ɑ̀ dɑɑm si ɑwɔ. Mii ì ce. 36 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, bommɑm kù jɛ ti ɑndunyɑ. Bii í jɛ ti ɑndunyɑi, woo ce icɛm ŋɑ ɑɑ jɑ, ɑ kɑɑ jɛ ɑ mum ɑ nɑ inɛ nɡboi Zuifu ŋɑu. Ammɑ bommɑm kù jɛ ti ɑndunyɑ ihɛ̃. 37 Ŋɔi Pilɑti í beeɛ í ni, debɛi, ɑwɔu ilɑɑlui? Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ɑwɔi ì fɔ bɛɛbɛ. Ǹ nɑɑi si ɑndunyɑ, ɑ̀ bím nii n jɛ sɛɛdɑi ntɔ. Inɛ iyi í jɛ ti ntɔ fei ɑ́ ɡbɔ idem. 38 Nɔ Pilɑti í beeɛ í ni, dimii mii mɔm nii ɑ̀ yɑ kpe ntɔ.
À yɛ tɑɑlei Jesu ɑ bɑ ɑ kpɑɑ
(Cɔ Mɑtie 27:15-31; Mɑɑku 15:6-20; Luku 23:13-25)
Si ɑnyii ide ŋɑu ŋɔi Pilɑti í fitɑ mɑ́ í bɔ bi Zuifu ŋɑu. Í sɔ̃ ŋɑ í ni, ɑmu n kù yɛ tɑɑle kɑ̃mɑ si mɔkɔu. 39 Ammɑ si bɛi ɑ̀ nɛ dɔɔnɛɛ, ɑn jɔ̀ nŋɛ inɛi piisɔ̃ɔ ɑkɑ̃ si jinɡɑui Iku ku kuɑ. Ì bi n jɔ̀ nŋɛ ilɑɑlui Zuifu ŋɑu? 40 Ŋɔi ɑŋɑ fei ɑ̀ wɑsi ku dɔ̃ ɑnu do ɡbuɡbɑ̃ ɑ̀ wɑɑ ni ɑŋɑ ɑ kù bi mɔkɔu bɛ. À wɑɑ ni Bɑrɑbɑsii ɑŋɑ ɑ̀ bi. Wee Bɑrɑbɑsiu í yɑ ce ilei.