19
Ŋɔi Pilɑti í jɔ̀ ɑ̀ cɑ̃ Jesu do kpɔtɔɔ. Ŋɔi sooɡe ŋɑ ɑ̀ bɑ fulɑi ɑɡũ ɑ̀ dɑɑ Jesu si iriɛ, nɔ ɑ̀ dɑɑ si kumboo nkpɑ ɡɔ mɑ́ ɑ̀ wɑɑ yɑɑkoɛò. Ŋɔi ɑ̀ yɑ sɛkɛɛ siɛ wɑ ɑ̀ nɑɑ ɑ mɑɑ coo fɔɔ ɑ mɑɑ ni, fɔɔ ilɑɑlui Zuifu ŋɑ. Nɔ ɑ mɑɑ sɑmbɑlɑɛ.
Ŋɔi Pilɑti í fitɑ wɑ mɑ í sɔ̃ zɑmɑɑu í ni, wee ɑn fitɑò nŋɛ mɔkɔu wɑ ku bɑ i mɑ̀ ŋɑ iyi n kù yɛ siɛ kurɑrɑ ɡɔ. Ŋɔi í fitɑò Jesu wɑ do fulɑi ɑɡũu do kumboo nkpɑɛ. Ŋɔi Pilɑti í sɔ̃ ŋɑ í ni, mɔkɔu wee. Iyi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑu do woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ yɔɔ ŋɔi ɑ̀ wɑsi ku lɑ ɑ̀ wɑɑ ni, kpɑkpɑɛ si jĩi. Ŋɔi Pilɑti í sɔ̃ ŋɑ í ni, iŋɛ tɑkɑ nŋɛ, i ɡbɑ i kpɑkpɑɛ si jĩi ku ɡɑɑu. Ammɑ ɑmu n kù yɛ siɛ tɑɑle ɡɔ. Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni ɑŋɑ ɑ̀ nɛ woodɑ ɡɔ, nɔ si woodɑi ɑŋɑu í ɡbe de ɑ kpɑɑi domi wɑ ni nŋuu ɑmɑi Ilɑɑɔ̃i.
Iyi Pilɑti í ɡbɔ ideu, njo í muu mɑ́ hee í cɑɑ. Ŋɔi í bɔò Jesu bi ku ce kiitiu mɑ́ í koo í beeɛ í ni, hɑi iwoi ì wɑɑ nɑɑ ntɔ ntɔ. Ammɑ Jesu kù jɛɑɑ mɔm. 10 Ŋɔi Pilɑti í beeɛ í ni, bɑɑ ɑmu tɑkɑm i kɑɑ bɑm ide ku fɔ? I kù mɑ̀ iyi ǹ nɛ kpɑ̃ɑ n jɔ̀ɛ, nɔ ǹ nɛ kpɑ̃ɑ mɑ́ n kpɑkpɑɛ si jĩi ku ɡɑɑui? 11 Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, i kɑɑ nɛ ɡbuɡbɑ̃ kɑ̃mɑ sim, bii kù jɛ Ilɑɑɔ̃i í nɑɛ wɑ. Nŋui í jɔ̀ inɛ iyi í dɑsim si ɑwɔɛ, dulum dɛɛ í re bɑɑ tɛɛ. 12 Iyi Pilɑti í ɡbɔ bɛɛbɛ, ŋɔi wɑ ce kookɑɑi ku bɑ ku jɔ̀ɔ. Ammɑ Zuifu ŋɑu ɑ̀ dɔ̃ ɑnu ɑ̀ wɑɑ ni, bii ì jɔ̀ mɔkɔu bɛ, i kù jɛ kpɑɑsii ilɑɑlu nlɑi Romu mɑ́. Inɛ iyi í ce ɑrɑɛ ilɑɑlu fei mbɛɛi ilɑɑlu nlɑi Romuui í bɑɑ í jɛ.
13 Iyi Pilɑti í ɡbɔ ideu, ŋɔi í jɔ̀ ɑ̀ fitɑò Jesu nɔ í bubɑ si kitɑ̃i woo kiitiu iyi í wɑ inyɑ bii ɑ̀ yɑ kpe Tintim ndii kutɑ. Ammɑ do fee Ebɛɛ, Gɑbɑtɑi ɑ̀ yɑ kpe inyɑu. 14 Wee ɑ̀ wɑ si ɑjɔ iyi bii iju í mɑ́ ɑ́ jɛ ɑjɔi kusĩmi. Ajɔi kusĩmiu ɑlɛi ɑ́ sinti, nɔ inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑsi ku ce sɔɔlui jinɡɑui Iku ku kuɑu. Nɔ wɑɑti bɛɛbɛ zɑkɑi dɑsɑ̃i. Ŋɔi Pilɑti í sɔ̃ Zuifu ŋɑu í ni, ilɑɑlu nŋɛ wee. 15 Ammɑ ɑ̀ wɑsi ku dɔ̃ ɑnu ɑ̀ wɑɑ ni, kpɑɑ. Kpɑkpɑɛ si jĩi ku ɡɑɑu. Ŋɔi Pilɑti í bee ŋɑ í ni, bɛirei í ce ì bi n kpɑkpɑ ilɑɑlu nŋɛ si jĩi ku ɡɑɑu. Ŋɔi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ jɛɑɑ ɑ̀ ni, ɑ kù nɛ ilɑɑlu mmu ɡɔ bii kù jɛ ilɑɑlu nlɑi Romu. 16 Ŋɔi Pilɑti í dɑ nŋɑ Jesu si ɑwɔ ku bɑ ɑ kpɑkpɑɛ si jĩi ku ɡɑɑu.
À kpɑkpɑ Jesu si jĩi ku ɡɑɑu
(Cɔ Mɑtie 27:32-44; Mɑɑku 15:21-32; Luku 23:26-43)
Nɔ ɑ̀ mu Jesu ɑ̀ nɛò. 17 Nɔ ɑ̀ kɑ̃ɑ Jesu jĩi ku ɡɑɑuu í so í fitɑò hɑi inɔ ilu í bɔò hee inyɑ iyi ɑ̀ yɑ kpe inyɑi kokoi iri. Do feei Ebɛɛ, Gɔɔɡɔtɑi ɑ̀ yɑ kpe inyɑu. 18 Bɛi ɑ̀ kpɑkpɑɛ si jĩi ku ɡɑɑuu. Nɔ ɑ̀ kpɑkpɑ inɛmɔkɔ minji ɡɔ ŋɑ bɛ mɑ́, inɛ ɑkɑ̃ do ɑwɔ cɑnɡɑɛ, inɛ ɑkɑ̃ mɔ do ɑwɔ njɛɛ nɔ Jesu í wɑ ɑnini nŋɑ.
19 Ŋɔi Pilɑti í jɔ̀ ɑ̀ kɔ ide ɡɔ si jĩi ɡɔ ɑ̀ mɑsi ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑuu. Kukɔu í ni, Jesu inɛi Nɑzɑrɛti, ilɑɑlui Zuifu ŋɑ. 20 Zuifu nkpɔ í kɑ kukɔu domi inyɑu kù jĩò inɔ ilu. Nɔ ɑ̀ kɔɔ do feei Ebɛɛ do Lɑtɛ̃ɛ do Gɛrɛki. 21 Ŋɔi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ sɔ̃ Pilɑti ɑ̀ ni, mɑɑ̀ ti i kɔ i ni, ilɑɑlui Zuifu ŋɑ, ɑmmɑ kɔ i ni, í ni nŋu í jɛ Ilɑɑlui Zuifu ŋɑ. 22 Ŋɔi Pilɑti í ni, iyi ǹ kɔ tɑ̃ ǹ kɔɔi.
23 Iyi sooɡe ŋɑu ɑ̀ kpɑkpɑ Jesu ɑ̀ tɑ̃ ŋɔi ɑ̀ so jɑɑɛɛ ŋɑ ɑ̀ kpɔ̃ɔ ikɔ mɛɛ, sooɡe fei í so ikɔ ɑkɑ̃ ɑkɑ̃. Nɔ ɑ̀ so ibɔ sisɔɛu mɑ́. Ibɔu kù nɛ ɑɡbɛi ku sɔ domi ɑ̀ wɔ̃ɔi hɑi lele hee ku bɔ ilɛ. Iyi ɑ̀ so ibɔu 24 ŋɔi ɑ̀ ni, kɑ mɑɑ̀ ɡɑ ibɔu, ɑmmɑ kɑ tɑ si kpɑsɑ kɑ cɔ ti inɛ iyi ɑ́ jɛ. Nɔ bɛɛbɛi ɑ̀ ce. Bɛɛbɛi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ í kɔ̃ tenɡi bii í ni, ɑŋɑ duusɔ̃ɔ ɑ̀ kpɛ̃ jɑɑɛm ŋɑ. Nɔ ɑ̀ tɑ si ibɔ nlɑm kpɑsɑ.
25 Wee iyei Jesu do ifɔi iyeɛ, do Mɑɑri ɑboi Kopɑ, do Mɑɑri inɛi Mɑdɑlɑ, ɑ̀ wɑɑ leekĩ bi jĩi ku ɡɑɑui Jesu. 26 Ŋɔi Jesu í yɛ iyeɛ bɛ, do mɔcɔ iyi í biu ɑ̀ wɑɑ leekĩ kɔkɔi njɛ, nɔ í sɔ̃ iyeɛ í ni, ɑbooyi, inɛ ihɛ̃i í bɑɑ í jɛ bɛi ɑmɑɛ. 27 Ŋɔi í sɔ̃ mɔcɔu í ni, ɑbou ihɛ̃ bɛi iyeɛi í bɑɑ í jɛ. Hɑi ɑjɔ nŋui mɔcɔu í ɡbɑ̃ɑ í bɔòɛ kpɑsɛ̃ɛ wɑ woo.
Wɑɑti iyi Jesu í ku
(Cɔ Mɑtie 27:45-56; Mɑɑku 15:33-41; Luku 23:44-49)
28 Si ɑnyii nŋu, si bɛi Jesu í mɑ̀ iyi bɛbɛi fei ndɛɛ í kpɑ iri mbɛ, ŋɔi í ni, ɑɡbɛ wɑ kpɑm. Í fɔ bɛɛbɛi ku bɑ kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ ku kɔ̃. 29 Wee cɑkɑ ɡɔ í wɑ bɛ í nɛ ɑtɛ̃ kukɑ̃ bɑm bɑm. Ŋɔi ɑ̀ dĩ kɑnyɑ si ɑmɑɑwɔi jĩi ɡɔ ɑ̀ sɔsi ɑtɛ̃ kukɑ̃u ɑ̀ wɑɑ too si ɡɛlɛi Jesu. 30 Iyi Jesu í tiɛ ɑtɛ̃ kukɑ̃u ŋɔi í ni, ǹ kpɑ irii icɛm nii mbɛ. Nɔ í kɔmbɑ iriɛ í ku.
À ɡũ Jesu kɑkɑ si kpɑkpɑɑ cinɡɑɛ
31 Si bɛi ɑ̀ wɑ si sɔɔlui ɑjɔi kusĩmiu, Zuifu ŋɑu ɑ kù wɑɑ bi ɑjɔu ku to wɑ ku bɑ iku ŋɑu si jĩi ŋɑu bɛ, domi ɑjɔu ɑjɔ nlɑ ɡɔi. Nŋui í jɔ̀ ɑ̀ koo ɑ̀ tɔɔ Pilɑti ku jɔ̀ ɑ cɛ kutɛi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ kpɑkpɑ ŋɑu, nɔ ɑ nyɑ ŋɑ hɑi bɛ. 32 Nɑ ŋɔi í ce sooɡe ŋɑu ɑ̀ cɛ kutɛi inɛ sinteu do inɛ minjisiɑu, ɑŋɑ iyi ɑ̀ kpɑkpɑ do Jesu ɑjɔu. 33 Ammɑ wɑɑti iyi ɑ̀ to bi Jesu, ɑ̀ bɑ í ku tɑ̃, nɔ ɑ kù cɛ kutɛɛ mɑ́. 34 Ammɑ inɛ ɑkɑ̃i sooɡe ŋɑu í ɡũ kpɑkpɑɑ cinɡɑɛ do kɑkɑ, ŋɔi ɡbɑkɑ̃ njɛ do inyi wɑ jo wɑ. 35 Amu Zɑ̃ɑ ǹ yɛ iyi bɛ fei, nɔ ǹ wɑ n jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑɛ, sɛɛdɑm nɔu ntɔi. Ǹ mɑ̀ kɑm kɑm iyi ntɔi ǹ wɑ n fɔ, nɔ ǹ wɑ n fɔi ku bɑ iŋɛ mɔ i dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ. 36 A kù cɛ kutɛɛ ŋɑ nɔ iyi bɛ í cei ku bɑ kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ ku kɔ̃ iyi í ni, bɑɑ kũkũ ɑkɑ̃ɛ kɑɑ lɛɡɛ. 37 Nɔ kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ í ni mɑ́, ɑɑ cɔ inɛ iyi ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ ɑ̀ ɡũu.
À dɑsi ikui Jesu bɑlɛ
(Cɔ Mɑtie 27:57-61; Mɑɑku 15:42-47; Luku 23:50-56)
38 Si ɑnyii nŋu, Zozɛfu inɛi Arimɑteeu í koo í tɔɔ Pilɑti ku jɔ̀ nŋu ku nyɑ ikui Jesu. Wee Zozɛfu mɔ mɔcɔi Jesui, ɑmmɑ si ɑsiii, domi wɑ ce njoi inɛ nɡboi Zuifu ŋɑ. Nɔ Pilɑti í jɛɑɑ si. Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Zozɛfu í koo í nyɑ ikui Jesuu. 39 Nikodɛmu iyi í bɔ bi Jesu idũ ɡɔ wo, í si Zozɛfu. Nɔ wɑ mu tulɑre dimi ikɑ̃ ikɑ̃ minji, ɑkɑ̃ mirui ɑ̀ yɑ kpoo, ɑkɑ̃ mɔ ɑloɛ. Kuwoɛ í to zɑkɑi kilo kuntɑɑ. 40 Inɛ minji ŋɑu ɑ̀ so ikui Jesu ɑ̀ woo do jɑɑɛ fũfũ ɡɔ ŋɑ nɔ ɑ̀ fɑ̃si tulɑreu. Si dɔɔnɛi Zuifu ŋɑ bɛɛbɛi ɑ̀ yɑ ce bii ɑ̀ wɑɑ si iku. 41 Lɑmbo ɡɔ í wɑ tenɡi bii ɑ̀ kpɑkpɑ Jesu si jĩi nɔu. Si inɔ lɑmbou ɑ̀ ɡbe isɑi kutɑ ɡɔ bɛ kù kpɛ titɑ̃, nɔ ɑ kù si inɛ ɡɔ si bɛ. 42 Bɛi ɑ̀ koo ɑ̀ si Jesu si nɑ iyi í jɔ̀ tenɡi bɛ kù jĩ, nɔ ɑ̀ bi ɑ suu ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ hee ɑjɔi kusĩmiu ku mɑɑ to wɑ.