20
Bɑlɛ nɡbɛ
(Cɔ Mɑtie 28:1-8; Mɑɑku 16:1-8; Luku 24:1-12)
Ajɔ ɑmɑɑzumɑ dɑɑdɑɑkɔ wɑɑti iyi iju kù mɑ́ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ, ŋɔi Mɑɑri inɛi Mɑdɑlɑu í bɔ bi bɑlɛu. Nɔ í bɑ wee ɑ̀ tɑle kutɑu hɑi ɑndɛ bɑlɛu. Ŋɔi í sɛi í bɔ bi Simɔɔ Piɛɛ do bi mɔcɔ iyi Jesu í bi jiidɑu, í sɔ̃ ŋɑ í ni, ɑ̀ nyɑ ikui Lɑfɛ̃ɛ hɑi inɔ bɑlɛ nɔ ɑ kù mɑ̀ bii ɑ̀ dɑsi.
Ŋɔi Piɛɛ do mɔcɔu ɑ̀ fitɑ ɑ̀ bɔ bi bɑlɛu. Aŋɑ minji fei ɑ̀ sɛi ɑjɔ, ɑmmɑ mɔcɔu í sɛi í cuɑ Piɛɛ, nŋui í tɑko í to bi bɑlɛu. Nɔ í bɑte í nɑnte si bɑlɛu, nɔ í yɛ jɑɑɛ ŋɑu wɑ jilɛ, ɑmmɑ kù lɔ. Ŋɔi Simɔɔ Piɛɛ wɑ bɑɑ do ɑnyi. Iyi í to wɑ nɔ í lɔ inɔ bɑlɛu. Nɔ í yɛ jɑɑɛ ŋɑu wɑ jilɛ, do mɑnɡo iyi ɑ̀ tɑko ɑ̀ dĩò iriɛu. Ammɑ mɑnɡou kù wɑɑ jilɛ inyɑ ɑkɑ̃ do jɑɑɛ ŋɑu, wɑ woi ikpɑ ɑkɑ̃. Ŋɔi mɔcɔ iyi í tɑko í to bi bɑlɛu, nŋu mɔ í lɔ. Iyi í yɛ mii ŋɑu nɔ í dɑsi nɑɑnɛ. Mɔcɔ ŋɑu ɑ kù tɑko ɑ kù ɡbɔ yɑɑsei kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ wo iyi í ni kù nɛ bɛi ɑ́ ce iyi Jesu kù jĩ hɑi si bɑlɛ. 10 Ŋɔi mɔcɔ ŋɑu ɑ̀ sindɑ ɑ̀ bɔ kpɑsɛ̃.
Jesu í tusɛɑ Mɑɑri inɛi Mɑdɑlɑu ɑrɑɛ
(Cɔ Mɑtie 28:9-10; Mɑɑku 16:9-11)
11 Ammɑ Mɑɑri wɑ leekĩ wɑduude kɔkɔi bɑlɛu wɑ kpɑtɑ. Si bɛi wɑ kpɑtɑu ŋɔi í bɑte í nɑnte inɔ bɑlɛu. 12 Nɔ í yɛ ɑmɑlekɑ minji ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ dɑsi nyɑu fũfũ ɑ̀ wɑɑ bubɑ tenɡi bii ikui Jesu wɑ sũ wo, inɛ ɑkɑ̃ ikpɑ iri, inɛ ɑkɑ̃ mɔ ikpɑ kutɛ. 13 Nɔ ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, ɑbooyi, nɑ mii í ce ì wɑɑ kpɑtɑ. Ŋɔi í jɛ nŋɑ í ni, ɑ̀ so ikui Lɑfɛ̃ɛm hɑi ihɛ̃i nɔ n kù mɑ̀ bii ɑ̀ dɑsiɛ.
14 Iyi í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃, ŋɔi í sindɑ nɔ í yɛ Jesu wɑ leekĩ bɛ. Ammɑ kù mɑ̀ mɑ̀ Jesui. 15 Ŋɔi Jesu í beeɛ í ni, ɑbooyi, nɑ mii í ce ì wɑɑ kpɑtɑ. Yooi ì wɑɑ dɛ. Ŋɔi Mɑɑri í tɑmɑɑ bɛi woo deɡbe lɑmboui. Ŋɔi í sɔ̃ɔ í ni, mɔkɔɔyi, bii ɑwɔi ì soo, sɔ̃m bii ì jilɔɔ n koo n soo. 16 Ŋɔi Jesu í ni, Mɑɑri. Ŋɔi Mɑɑri í sindɑ siɛ í sɔ̃ɔ do feei Ebɛɛ í ni, Rɑbuni, wɑɑtɔ Mɛɛtu.
17 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, jɔ̀m, mɑɑ̀ lum, domi n kù bɔ lele bi Bɑɑm titɑ̃. Ammɑ bɔ bi mɔcɔm ŋɑ, sɔ̃ ŋɑ i ni ǹ wɑ n bɔ bi Ilɑɑɔ̃. Nŋui í jɛ bɑɑm, nɔ í jɛ bɑɑi iŋɛ mɔ.
18 Ŋɔi Mɑɑri inɛi Mɑdɑlɑu í koo í sɔ̃ mɔcɔ ŋɑu í ni nŋu í yɛ Lɑfɛ̃ɛ. Nɔ wɑ sisi nŋɑ ide iyi Jesu í sɔ̃ɔ.
Jesu í tusɛɑ mɔcɔɛ ŋɑ ɑrɑɛ
(Cɔ Mɑtie 28:16-20; Mɑɑku 16:14-18; Luku 24:36-49)
19 Ajɔ ɑmɑɑzumɑu iyi ɑlɛ í lɛ ŋɔi mɔcɔ ŋɑu ɑ̀ tɔtɔɔ si ile ɡɔ nɔ ɑ̀ sɔkɔ ɡɑmbou domi ɑ̀ wɑɑ ce njoi inɛ nɡboi Zuifu ŋɑu. Ŋɔi Jesu í fɑɑtɑ wɑ í leekĩ si ɑnini nŋɑ. Nɔ í sɔ̃ ŋɑ í ni, lɑɑkɑi ku sũ ku wɛɛ nŋɛ.
20 Iyi í sɔ̃ ŋɑ bɛɛbɛ í tɑ̃ ŋɔi í nyisi ŋɑ ɑwɔɛ ŋɑ do kpɑkpɑɑ cinɡɑɛu. Nɔ inɔi mɔcɔ ŋɑu í dɔ̃ iyi ɑ̀ yɛ Lɑfɛ̃ɛ. 21 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, lɑɑkɑi ku sũ ku wɛɛ nŋɛ. Si bɛi Bɑɑbɑ í bɛm wɑ, bɛɛbɛ mɔi ɑmu mɔ ǹ bɛ ŋɛ.
22 Iyi í fɔ bɛɛbɛ í tɑ̃ ŋɔi í fufu ŋɑ í ni, i ɡbɑ Hundei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 23 Inɛ iyi ì kpɑ idei dulum dɛɛ ŋɑ, Ilɑɑɔ̃ mɔ ɑ́ kpɑɑi. Inɛ mɔ iyi ì ni dulum ndɛɛ í jɛ idei iriɛ ŋɑ, lɑfɛ̃ɛ ɑ́ mɑɑ wɛɛò ndɛɛi.
Jesu do Tomɑɑ
24 Wee Tomɑɑ inɛ ɑkɑ̃i mɔcɔ mɑɑteeji ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ kpe Sìkɑ̀u kù wɑ inɔ nŋɑ si wɑɑti iyi Jesu í nɑɑ si ŋɑu. 25 Ŋɔi mɔcɔ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbeu ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, ɑ̀ yɛ Lɑfɛ̃ɛ. Ammɑ Tomɑɑ í sɔ̃ ŋɑ í ni, nɔ n kù yɛ ɑɡbɛi ponti ŋɑu si ɑwɔɛ ŋɑ nɔ n kù dɑsi ɑmɑɑwɔm si ɑɡbɛi pontiu nɔ n kù dɑsi ɑwɔm si dɑlɑi jujui kpɑkpɑɑ cinɡɑɑɛu n kɑɑ n dɑsi nɑɑnɛ pɑi.
26 Zɑkɑi ɑzumɑ ɑkɑ̃ mɑ́ ɑ̀ tɔtɔɔ mɑ́ si inɔ ile. Tomɑɑ í wɑ inɔ nŋɑ. Nɔ ɑ̀ cĩmbo ɡɑmbo ŋɑ. Ammɑ Jesu í fɑɑtɑ si ɑnini nŋɑ wɑ mɑ́ nɔ í ni, lɑɑkɑi ku sũ ku wɛɛ nŋɛ. 27 Nɔ í sɔ̃ Tomɑɑ í ni, cɔ ɑwɔm ŋɑ nɔ i dɑsi ɑmɑɑwɔɛ si bɛ. Nɑɑò ɑwɔɛ wɑ mɑ́ i luò cinɡɑɑm. Jɔ̀ sikɑ sikɑu bɛ, dɑsi nɑɑnɛ. 28 Ŋɔi Tomɑɑ í jɛɑɑ í ni, ɑwɔi ì jɛ Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛm. 29 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, debɛi ì dɑsi nɑɑnɛ si nɑ iyi í jɔ̀ ì yɛm, mɑ irei. Ilu inɔ didɔ̃ ŋɑi inɛ ŋɑ iyi ɑ kù yɛm nɔ do nŋu fei ɑ̀ dɑsi nɑɑnɛ.
Mii iyi í jɔ̀ ɑ̀ kɔ tiɑu ihɛ̃
30 Mɑɑmɑɑke nkpɔi Jesu í ce mɑ́ si wɑjui mɔcɔɛ ŋɑ iyi ɑ kù kɔ si tiɑu ihɛ̃. 31 Ammɑ ide iyi ihɛ̃ ŋɑi ɑ̀ kɔ ku bɑ i dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ iyi Jesui í jɛ Kirisi Amɑi Ilɑɑɔ̃ ku bɑ nɑɑnɛ iyi ì dɑsiɛ ŋɑu ku jɔ̀ i bɑ kuwɛɛ hɑi tɑ̃ ŋɑ.