Tiɑ iyi Pɔlu í ceɑ inɛi Filipi ŋɑ
1
Í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Pɔlu do Timɔtee, ɑwɑ woo ce icɛi Jesu Kirisi ŋɑ. À ce inɛ ŋɑ iyi Jesu Kirisi í cicɑ ɑ̀ jɛ tɛɛ si ilui Filipi fei fɔɔ, hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ inɛ nɡboi iɡbɛu do woo ce icɛi iɡbɛu fei. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ do Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ ɑ mu nŋɛ ididɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Pɔlu í ceɑ inɛi Filipi ŋɑ kutɔɔ
Ǹ yɑ n mɑɑ n sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ wɑɑti kɑ̃mɑ iyi ǹ ye ɡiɡi nŋɛ fei. Si kutɔɔm ŋɑ fei iyi ǹ yɑ n mɑɑ n ce nɑ irii iŋɛ fei, ǹ yɑ n cooi do inɔ didɔ̃, si nɑ iyi í jɔ̀ ì sobim ŋɑ n sisiò lɑɑbɑɑu jiidɑu hɑi ɑjɔ sinteu hee ku bɑɑ nsɛi. Ǹ wɑ n mɑ̀ kɑm kɑm, Ilɑɑɔ̃ iyi í sinti icɛ jiidɑu ihɛ̃ si ŋɛ ɑ́ mɑɑ cooi hee koo kpɑò iriɛ si ɑjɔi kunyii Jesu Kirisi wɑ. Nɔ í sĩɑ n ce lɑsɑbu nŋɛ bɛɛbɛ, domi ǹ nɛ kubi nŋɛ si idɔm. Ntɔ ntɔ, ì yɑ bɑm icɛ ku ce ŋɑ ile piisɔ̃ɔ ihɛ̃ do wɑɑti iyi ǹ nɛ ɑrɑm wo ǹ yɑ n mɑɑ n sisi lɑɑbɑɑu jiidɑu ku bɑ ku nɛ ɡbuɡbɑ̃ ku mɑɑ koo nɔ ǹ yɑ n mɑɑ n jɑbu nɑ iriɛ. Ilɑɑɔ̃i í jɛ sɛɛdɑm iyi ǹ bi iŋɛ fei bɛi kubii Jesu Kirisi í yɛ.
Mii iyi ǹ wɑ n bee si kutɔɔm nŋui í jɛ kubi nŋɛ ku kɔ̃ɔsi ku mɑɑ koo nɔ kubi nŋɛu ku jɔ̀ kumɑ̀ nŋɛ do bisi nŋɛ ku kɔ̃ɔsi, 10 ku bɑ i yɔkɔ i wũɑ mii ŋɑ iyi ɑ̀ jɛ jiidɑ ɑ̀ re ŋɑ. Bɛɛbɛ mɔi ɑɑ jɛ inɛ kumɑ́ ŋɑ, nɔ si ɑjɔi Kirisiu i kɑɑ nɛ tɑɑle kɑ̃mɑ ŋɑ, 11 nɔ icɛ jiidɑ nŋɛ ŋɑ iyi ì wɑɑ ce ŋɑ nɑ sɑɑbui Jesu Kirisiu ku kɔ̃, nɔ ku jɔ̀ inɛ ŋɑ ɑ yɛ ɑmboei Ilɑɑɔ̃ nɔ ɑ mɑɑ sɑɑbuɛ.
Kirisi nŋui í jɛ kuwɛɛ
12 Kpɑɑsim ŋɑ, ǹ bi i mɑ̀ ŋɑ iyi mii iyi í bɑm nɔu ihɛ̃i í jɛ wɑju ku bɔi lɑɑbɑɑu jiidɑu. 13 Ntɔ ntɔ, ciikui ɑmɑnlu ŋɑu do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe fei ɑ̀ mɑ̀ iyi nɑ irii Kirisii ǹ wɑ piisɔ̃ɔu ihɛ̃. 14 Ile piisɔ̃ɔ ku wɑm í muɑ kpɑɑsi woo dɑsi Lɑfɛ̃ɛ Jesu nɑɑnɛ nkpɔ ɡbuɡbɑ̃ í kɔ̃ɔsi ɑ̀ wɑɑ sisiò idei Ilɑɑɔ̃ do idɔ ku bubɑ do wɔɔkɔ.
15 Ntɔi, inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ sisi idei Kirisi do iɡu do njɛ ku wɑ̃, ɑmmɑ inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ cooi do yɑɑse jiidɑ. 16 Inɛ nŋu ŋɑu ɑ̀ wɑɑ cooi do kubi domi ɑ̀ mɑ̀ iyi icɛm nii n jɑbu nɑ irii lɑɑbɑɑu jiidɑu. 17 Inɛ ihɔ̃ ŋɑ mɔ ɑ̀ wɑɑ wɑɑzo idei Kirisi, kù jɛ do inɔ ɑkɑ̃, ɑmmɑ do njɛ ku wɑ̃i. À tɑmɑɑ bɛi ɑɑ kɔ̃ɔm si ijuukpɑ̃ui si ile piisɔ̃ɔu ihɛ̃.
18 Bii í yɔkɔ lɑsɑbu nŋɑ kú jɛ lɑɑlɔ wɑlɑkɔ kú jɛ jiidɑ, kɑ̃mɑɛ kù jɛɛm tɑɑle. Bɑɑ bii bɛirei nŋu de ɑ sisi idei Kirisi. Inɔm í dɔ̃ ɑ́ nɔ ku dɔ̃ ku mɑɑ kooi, 19 domi ǹ mɑ̀ iri kukpɑi iyi ihɛ̃ nŋui í jɛ fɑɑbɑm nɑ sɑɑbui kutɔɔ nŋɛ, do sobii Hundei Jesu Kirisi. 20 Mii iyi ǹ dɑsi idɔ nɔ ǹ wɑ n cɔ kpɑ̃ɑɛ kɑm kɑm nŋui í jɛ n mɑɑ̀ n ce nkɑ̃mɑ iyi ɑ́ jɔ̀ ɑnyɔ ku mum. Mii iyi ǹ bi nŋui í jɛ n nɛ wɔɔkɔ bɛi ǹ nɛ hɑi tɑko n mɑɑ n nyisiò kulɑi Kirisi bii ǹ wɛɛ si hunde wɑlɑkɔ bɑɑ bii í jɛ ǹ ku mɔi. 21 Ntɔ ntɔ, bi ti ɑmu bii ǹ wɛɛ, nɑ irii Kirisii ǹ wɛɛ, bii ǹ nɔ ǹ ku mɔi, ɑn bɑ ribɑ. 22 Ammɑ bii í jɛ ǹ wɛɛ si hunde ɑn yɔkɔ n ce icɛ jiidɑ iyi í nɛ ɑrɑnfɑ̃ɑni, to, n kù mɑ̀ iyi ɑn cicɑ. 23 Lɑsɑbum wɑ fɑm ni do cinɡɑɑ minji minji fei. Ǹ bi n nɛ n koo n wɑ bi Kirisi, domi iyi bɛi í sĩɑ í re. 24 Ammɑ nɑ ɑrɑnfɑ̃ɑni nŋɛi í sĩɑ í re n mɑɑ n wɑ si ɑndunyɑ mɑ́. 25 Nɑ nŋu, ǹ mɑ̀ iyi kù nɛ sikɑ kɑ̃mɑ ɑn bubɑ n wɛɛ do iŋɛ fei nɑ wɑju ku bɔ nŋɛ do inɔ didɔ̃ nŋɛ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ. 26 Si bɛɛbɛ ɑɑ bɑ kpɑ̃ɑ ì sɑɑbu Jesu Kirisi ŋɑ do inɔ didɔ̃ nɑ irim si wɑɑti iyi ɑn nɑ n wɑ ɑnini nŋɛ mɑ́.
27 Nŋu de i yɑ jɔ̀ isɛɛnɛ nŋɛ ŋɑ ku yɛ bɛi lɑɑbɑɑu jiidɑi Kirisi í fɔ. Bii ì wɑɑ ce bɛɛbɛ ŋɑ, bii ǹ nɑɑ bi tu ŋɛ, wɑlɑkɔ bɑɑ bii n kù nɑɑ, n mɑɑ n ɡbɔ iyi ì wɑɑ leekĩ si dim dim ŋɑ, i yɑ mɑɑ ɡbɔsi njɛ nɔ i mɑɑ jɑbu do inɔ ɑkɑ̃ ŋɑ nɑ lɑɑbɑɑu jiidɑu iyi í jɛ icui nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ. 28 I mɑɑ̀ jɔ̀ mbɛɛ nŋɛ ŋɑ ɑ dɑ ziɡi nŋɛ si nkɑ̃mɑ. Nŋui ɑ́ nyisi ŋɑ iyi ɑŋɑi ɑ̀ wɑɑ bɔ nfe ku ce, nɔ ku nyisi iŋɛ mɔ iyi ì wɑ si kpɑ̃ɑi fɑɑbɑ ŋɑ. Iyi bɛ fei wɑ nɑɑi hɑi bi Ilɑɑɔ̃, 29 domi Ilɑɑɔ̃ í ce nŋɛ didɔ̃ ì dɑsiò Kirisi nɑɑnɛ ŋɑ, ɑmmɑ kù jɛ bɑɑ iyi bɛ nŋu ɑkɑ̃, í ce nŋɛ didɔ̃ mɑ́ ì yɑ mɑɑ yɛò ijuukpɑ̃ ŋɑ nɑ iriɛ. 30 Iŋɛ mɔ ì bɑm ku jɑbu ŋɑ si kujɑbu iyi ì yɛ ǹ ce ŋɑ wo nɔ ì wɑɑ ɡbɔ ŋɑ iyi hee nsɛi ǹ wɑ n mɔsi.