2
Kukɑyei Kirisi do ɑlɑ́ɛ
Ì mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ, nɑɑnɛ iyi ì dɑsi Kirisi ŋɑ wɑ mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃. Kubiɛ wɑ dɑsi ŋɛ himmɑ. Hundei Ilɑɑɔ̃ í jɔ̀ ì nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ. Arɑɑrei Kirisi do jiidɑ ku jɛɛ í wɑ si ɑnini nŋɛ. Nɑ nŋu, ǹ wɑ n tɔɔ ŋɛ, i jɔ̀ i yɑ nɛ ɑnu ɑkɑ̃ ŋɑ, do kubi ɑkɑ̃, do idɔ ɑkɑ̃, do lɑsɑbu ɑkɑ̃. Iyi bɛi ɑ́ jɔ̀ inɔ didɔ̃m ku kɔ̃. I mɑɑ̀ yɑ ce nɡɔɡɔ do njɛ ku wɑ̃ ŋɑ wɑlɑkɔ do fufu ku tɔɔ, ɑmmɑ i kɑye ɑrɑ nŋɛ i yɑ dooɑ inɛ ŋɑ bɛi mii iyi ɑ̀ re ŋɛ. Nɔ kɑ̃mɑ nŋɛ ɡɔ ku mɑɑ̀ yɑ ce lɑsɑbui iri nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ ku yɑ ce lɑsɑbui inɛ mmu mɔ ŋɑ mɑ́. I jɔ̀ lɑsɑbu nŋɛ si ɡɑ̃mɛi njɛ ku yɛ bɛi Jesu Kirisi mɔ í ce.
Bɑɑ do iyi í to Ilɑɑɔ̃, kù cɔ ɑrɑɛ bɛi mii iyi í jɛ sɑɑi Ilɑɑɔ̃ do tilɑsi.
Ammɑ ɑndi mii iyi í nɛ fei í jɔ̀ɔ nɔ í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ, í nɑɑ í jɛ mɔm nii bɛi ɑru.
Iyi í sindɑ ɑmɑnɛ í tɑ̃,
Í kɑye ɑrɑɛ mɑ nɔ í jirimɑ Ilɑɑɔ̃ hee í nɑ ɑrɑɛ í to siò iku si ɑntɑi jĩi ku ɡɑɑu mɔm.
Nɑ sɑɑbu nŋui Ilɑɑɔ̃ í soo lele ntɔ ntɔ nɔ í nɑɑ iri iyi í nɛ bɛɛrɛ í re iri fei,
10 Ku bɑ inɛ fei ku ɡulɛ ku nyisiò bɛɛrɛi Jesu, hɑi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ lele do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ilɛ hee do lɛlɛi ilɛ fei.
11 Nɔ ɡɛlɛi inɛ fei ku jɛsi iyi Jesu Kirisii í jɛ Lɑfɛ̃ɛ. Nŋu bɛi ɑ́ nɑ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ɑmboe.
I mɑ́ inyɑ ŋɑ bɛi fitilɑ si ɑndunyɑ
12 Iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, ì yɑ jirimɑm ŋɑ si wɑɑti iyi ǹ wɑ inɔ nŋɛ wo. Nsɛi iyi ǹ jĩò ŋɛ í sĩɑ i yɑ mɑɑ jirimɑm ku re ŋɑ. I kookɑɑi i ce icɛ do njo do kuyɑyɑ ku bɑ icɛ jiidɑ nŋɛ ku jɔ̀ ɑ mɑ̀ iyi ì bɑ fɑɑbɑ ŋɑ, 13 domi Ilɑɑɔ̃i wɑ ce icɛ si ŋɛ ku bɑ ku mu nŋɛ idɔɔbi do ɡbuɡbɑ̃ iyi ɑɑ yɔkɔ ì cooò ŋɑ bɛi nŋu tɑkɑɛ í bi.
14 Mii iyi ì wɑɑ ce fei i coo ŋɑ kuɡbɑɡbɑ ku mɑɑ̀ wɑsi wɑlɑkɔ kɑkɔɔ, 15 ku bɑ i mɑ́ dee dee ŋɑ nɔ i mɑɑ̀ nɛ tɑɑle ɡɔ, iŋɛ iyi ì jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. Kù sĩɑ i nɛ kurɑrɑ ɡɔ si wɑjui inɛ lɑɑlɔi ɑndunyɑ ŋɑ iyi ɑ kù wɑɑ too kpɑ̃ɑ. Í sĩɑ i mɑɑ mɑ́ inyɑ ŋɑ si ɑnini nŋɑ bɛi fitilɑ ŋɑ, 16 nɔ i yɑ mɑɑ sɔ̃ ŋɑ idei kuwɛɛ ŋɑ. Bii ì wɑɑ ce bɛɛbɛ ŋɑ ɑn tɔɔ fufu nɑ iri nŋɛ si ɑjɔ iyi Kirisi ɑ́ nyi wɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ icɛm do kookɑɑim kù jɛ nɡbɛ.
17 Nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ í yɛi bɛi kuwee iyi ì wɑɑ ceɑ Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. Nɔ bɑɑ bii í jɛ ɑ̀ kpɑm nii, nɔ ǹ nikɑ̃ njɛm bɛi kuwee iyi ɑ̀ nikɑ̃ si ɑntɑi kuwee nŋɛu, do nŋu fei inɔm ɑ́ dɔ̃, nɔ ɑwɑɛ ŋɑ kɑ kpɛ̃ inɔ didɔ̃u. 18 Bɛɛbɛ mɔi í sĩɑ iŋɛ mɔ i wɛɛò inɔ didɔ̃ nɔ inɔ didɔ̃ nŋɛu i kpɔ̃ɔ ŋɑ do ɑmu.
Timɔtee do Epɑfoditi
19 Bii Lɑfɛ̃ɛ Jesu í jɛ, si ɑjɔ ɡbeejiu ihɛ̃ ɑn bɛ Timɔtee wɑ bi tu ŋɛ ku bɑ ɑmu mɔ n ɡbɔ lɑɑbɑɑu nŋɛ nɔ ku muum ɡbuɡbɑ̃. 20 Inɛ kɑ̃mɑ kù wɑ bi tom ihɛ̃ mɑ́ iyi ɑwɑò ɑ̀ nɛ lɑsɑbu ɑkɑ̃ bii kù jɛ nŋu ɑkɑ̃, nɔ nŋu ɑkɑ̃i lɑsɑbuɛ í wɑ si ŋɛ ntɔ ntɔ. 21 Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe fei, lɑsɑbui idei ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑi ɑ̀ wɑɑ ce, lɑsɑbu nŋɑ kù wɑ si idei Jesu Kirisi. 22 Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ ŋɑ iyi Timɔtee í nyisi ɑrɑɛ ilu nɑɑnɛ nɔ í nɑ ɑrɑɛ si icɛi lɑɑbɑɑu jiidɑu ku ce do ɑmu bɛi ɑmɑ do bɑɑɛ. 23 Ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n bi n bɔɔ wɑ bi tu ŋɛ si wɑɑti iyi ɑn mɑ̀ bii ǹ wɑ. 24 Ǹ nɛ nɑɑnɛ iyi Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ jɔ̀ ɑmu tɑkɑm n nɑɑ bi tu ŋɛ bɛ si ɑjɔ ɡbeejiu ihɛ̃.
25 Ammɑ nsɛi, ǹ yɛ í sĩɑ n jɔ̀ kpɑɑsim Epɑfoditi ku nyi wɑ bi tu ŋɛ, nŋu iyi ì tɑko ì bɛ sim wɑ ŋɑ do sobi iyi ǹ biu. Nŋui í jɛ kpɑɑsi woo ce icɛm nɔ wɑ bɑm ku jɑbu. 26 Ǹ wɑ n sindɑɛ wɑi si nɑ iyi í jɔ̀ wɑ bi iŋɛ fei ku yɛ ntɔ ntɔ, nɔ lɑɑkɑɛ í dede do iyi ì ɡbɔ ŋɑ kù wɑɑ nɛ bɑɑni. 27 Í ce bɔ̃ɔi ntɔ ntɔ hee í mɑɑi iku, ɑmmɑ Ilɑɑɔ̃ í ce ɑrɑɑreɛ. Nɔ kù jɛ ɑrɑɑrei Epɑfoditi nŋu ɑkɑ̃, do ti ɑmu tɑkɑm nii, ku bɑ inɔ kufɔm nɔu ku mɑɑ̀ kɔ̃ɔsi mɑ́. 28 Ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n sɑɑsɑ n bɑ n sindɑ nŋɛ wɑ ku bɑ inɔ nŋɛ ku dɔ̃ mɑ́ bii ì yɔɔ ŋɑ, nɔ inɔ kufɔi ɑmu tɑkɑm ku kɑye. 29 Nɑ nŋu, i ɡbɑɑ ŋɑ do irii Lɑfɛ̃ɛ do inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ. Í sĩɑ i mɑ̀ bɛɛrɛi inɛ dimi bɛɛbɛ ŋɑ, 30 domi í mɑɑi iku si icɛi Kirisi. Í tɑ hundeɛ í nɑɑò sobi iyi iŋɛ tɑkɑ nŋɛ i kù bɑ fɑyɑɛ i nɑɑm wɑ ŋɑ wo.