3
Bɛ́i ɑɑ jɛò dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃
Nsɛi iŋɛ inɛm ŋɑ, i yɑ jɔ̀ i wɛɛ do inɔ didɔ̃ ŋɑ do iyi ì jɛ ti Lɑfɛ̃ɛ ŋɑ.
Bi ti ɑmu n kɑɑ n ɡbɛɛjiò ide ɑkɑ̃u ku kɔ nŋɛ wɑ, domi ǹ mɑ̀ iyi ɑ́ mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃. I yɑ mɑɑ ce lɑɑkɑii woo ce icɛ lɑɑlɔ ŋɑ iyi ɑ̀ nɛ dɑɑ sɑ̃mi bɛi ɑjɑ ŋɑ. Inɛ ŋɑu ɑ̀ wɑɑ kɑɑbɑ bɑnɡo iyi ɑ̀ bu si ɑrɑ. Awɑi ɑ̀ ce bɑnɡo do ntɔ, ɑwɑ iyi ɑ̀ wɑɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ do ɡbuɡbɑ̃i Hundeɛ, nɔ ɑ̀ wɑɑ tɔɔ fufu nɑ irii Jesu Kirisi, kù nɔ kù jɛ kuce nwɑi ɑ̀ wɑɑ kɑɑbɑ. Nɔ bii ɑmu tɑkɑm ǹ bi ɑn yɔkɔ n kɑɑbɑ kuce nwɑu. Bii inɛ ɡɔ wɑ tɑmɑɑ si nŋu ɑ́ yɔkɔ ku kɑɑbɑ kuce nwɑu, ɑɑ fɔ idei ɑmu mɑ́? Si ɑjɔ mɛɛjɔsiɑi ɑ̀ dɑsim bɑnɡo, ɑmuu ɑmɑi Izirɛliu, si dimii Bɛnzɑmɛɛ. Amuu ɑlɑlɑi Zuifu ŋɑi, bii si woodɑi Zuifu ŋɑ ku jirimɑi ǹ jɛ Fɑrisi. Ǹ nɛ himmɑ ntɔ ntɔ hee ǹ kpɑ̃ inɛi iɡbɛi Jesu ŋɑ iju. Inɛ ɡɔ kɑɑ yɛ tɑɑlem do yɑɑse bɛi ǹ jirimɑ idei woodɑ ǹ wɑ n dɛdɛ n jɛò inɛ dee dee. Ammɑ mii ŋɑ iyi ǹ wɑ n tɑmɑɑ ɑ̀ nɛ ribɑ tɑko fei wo, nsɛi ǹ wɑ n cɔɔi bɛi mii hɑi nɛ bɛɛrɛ nɑ sɑɑbui Kirisi. Ǹ dóo fei ndɛɛ fei mɔm bɛi mii hɑi nɛ bɛɛrɛ nɑ ide iyi í nɛ ɑmboe í re. Ideu nŋui í jɛ Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛm iyi ǹ mɑ̀. Nɑ iriɛi ǹ jɔ̀ mii fei, ǹ doo ɑŋɑ fei bɛbɛi bɛi riisi iyi ɑ̀ kpɑ̃ ku bɑ n nɛ Kirisi, nɔ n wɛɛ do nŋu. Nɔ ǹ wɑ n mɑ̀ n kɑɑ n yɔkɔ n jɛ dee dee nɑ woodɑ ku jirimɑ, ɑmmɑ ǹ jɛ dee deei si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ dɑsi Kirisi nɑɑnɛ. Dee dee ku jɛu wɑ nɑɑi hɑi bi Ilɑɑɔ̃ nɑ sɑɑbui nɑɑnɛ iyi ɑ̀ dɑsiu. 10 Iyi ǹ bi, nŋui í jɛ n mɑ̀ Kirisi, do ɡbuɡbɑ̃ iyi í jĩò hɑi si bɑlɛ nɔ n nɛ ikpɛ̃ si ijuukpɑ̃ɛu hee ku yɛ bɛi ɑmu mɔ ǹ ku do nŋu ɑjɔ, 11 ku bɑ n nɛ kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi ɑmu mɔ ɑn jĩ hɑi si bɑlɛ.
Amɑnii lele ku sɛi si
12 Kù jɛ ǹ mɑ̀ Kirisi bɛɛbɛ titɑ̃ n kù toò ɑwɔ kù nɔ kù jɛ n kɔ̃. Ammɑ ǹ wɑ n ce kookɑɑi fei ku bɑ n mɑ̀ɑ. Nɑ nŋui í jɔ̀ Jesu Kirisi í cem titɛɛ. 13 Iŋɛ inɛm ŋɑ, n kù wɑ n cɔ ɑrɑm bɛi mii iyi n toò ɑwɔ titɑ̃, ɑmmɑ mii ɑkɑ̃i ǹ wɑ n ce. Ǹ yɑ n mɑɑ n ɡbɛjɛ mii iyi í wɑ do ɑnyim nii, nɔ n ce kookɑɑi n mɑɑ n lele ti wɑju. 14 Bɛɛbɛi ǹ ce ǹ wɑ n bɔò wɑju bɛi inɛ iyi wɑ ce ɡɑɑsɑi kusɛi, ku bɑ n bɑ ribɑ iyi Ilɑɑɔ̃ wɑ kpe wɑ kɑ nɑ kɑ ɡbɑ lele do sɑɑbui Jesu Kirisi.
15 Nɑ nŋu, ɑwɑ iyi ɑ̀ jĩɑ si kpɑ̃ɑi nɑɑnɛ ku dɑsi, kɑ ce lɑsɑbu bɛɛbɛ. Ammɑ bii ì wɑɑ ce lɑsɑbu ɡɔ iyi kù wɑɑ too kpɑ̃ɑ ŋɑ, Ilɑɑɔ̃i ɑ́ nyisi ŋɛ iyi kù jɛ dee dee. 16 Si bɛi í jɛu fei, ɑwɑ de kɑ mɑɑ bɔ wɑju si kpɑ̃ɑ ɑkɑ̃ iyi ɑ̀ wɑɑ toou.
17 Iŋɛ inɛm ŋɑ, iŋɛ fei i sìsìim ŋɑ. À nyisi ŋɛ kuce jiidɑ. Nɑ nŋu, i yɑ mɑɑ cɔ inɛ ŋɑ mɔ iyi ɑ̀ yɔkɔ ɑ̀ wɑɑ ce bɛɛbɛ. 18 Ǹ sɔ̃ ŋɛ tɑ̃ isɛ fɛɛfɛlo, nɔ ǹ nyi ǹ wɑ n sisi nŋɛ mɑ́ do kukpɑtɑ, inɛ nkpɔ í wɛɛ iyi wɑ jɛ mbɛɛi idei ikui Kirisi si jĩi ku ɡɑɑuu. 19 Nfe ku cei ɑɑ kpɑò iriɛ, domi inɔ nŋɑi ɑ̀ yɑ mɑɑ ceɑ icɛ si ɑɡbɛi Ilɑɑɔ̃. Iyi í jɔ̀ ku jɛ nŋɑ ɑnyɔ nŋui ɑɑ yɑ mɑɑ tɔɔò fufu. Mii ndii ɑndunyɑ ihɛ̃ nŋu ɑkɑ̃i ɑ̀ wɑɑ lɑsɑbu si. 20 Ammɑ ɑwɑ, lelei Aɔ̃i í jɛ ilu nwɑ. Hɑi bɛi ɑ̀ wɑɑ deɡbe woo fɑɑbɑ nwɑ Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ku nyi wɑ. 21 Do ɡbuɡbɑ̃ɛ iyi ɑ́ jɔ̀ mii fei ku jirimɑɛò nŋui ɑ́ kpɑɑsiò ɑrɑ hɑi nɛ bɛɛrɛ nwɑu ku jɔ ɑrɑi nŋu tɑkɑɛ iyi í nɛ ɑmboe.