4
Ide iyi ɑ̀ jilɛ nwɑ kɑ ce
Nɑ nŋu iŋɛ bɑɑkɔɔm ŋɑ, iŋɛ iyi ǹ wɑ n bi ku yɛ jiidɑ jiidɑ mɑ́, iŋɛ iyi ì yɑ jɔ̀ n nɛ inɔ didɔ̃, nɔ ǹ yɑ n tɔɔ fufu nɑ iri nŋɛ, i jɔ̀ i leekĩ bɛɛbɛ ŋɑ dim dim si Lɑfɛ̃ɛ.
Ǹ wɑ n tɔɔ inɑɑbo minji ŋɑu ihɛ̃ Efodi do Sɛntiki ɑ yɑ jɔ̀ ɑnu nŋɑ ku jɛ ɑkɑ̃ si idei Lɑfɛ̃ɛ. Awɔ mɔ woo ce icɛ kpɑɑsim, ɑwɔ iyi ì jɛ ilu nɑɑnɛ, ǹ wɑ n tɔɔɛi i sobi inɑɑbo minji ŋɑu bɛ. Aŋɑi ɑ̀ bɑm kujɑbu wo si lɑɑbɑɑu jiidɑu ku sisiɛ, ɑŋɑ do Kelemɑ do woo ce icɛ kpɑɑsim ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbe fei, ɑŋɑ iyi iri nŋɑ í wɑ si tiɑi kuwɛɛu.
I yɑ jɔ̀ inɔ nŋɛ ku mɑɑ dɔ̃ si Lɑfɛ̃ɛu do ɑjɔ fei ŋɑ, ǹ nyi ǹ fɔ ǹ wɑ n sisi mɑ, i yɑ jɔ̀ inɔ nŋɛ ku mɑɑ dɔ̃.
I jɔ̀ inɛ fei ku yɛ dɑɑ didɔ̃ nŋɛ ŋɑ, domi kunyii Lɑfɛ̃ɛ í mɑɑi wɑ. I mɑɑ̀ yɑ jɔ̀ ziɡi nŋɛ ku dɑ do nɡɔɡɔ. Ammɑ si mii fei i yɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ do ku sɑɑbu nɔ i beeɛ bukɑɑtɑi mii iyi ì bi ŋɑ. Nɔ lɑɑkɑi ku sũi Ilɑɑɔ̃ iyi í re kumɑ̀i ɑmɑnɛ fei ɑ́ deɡbe idɔ nŋɛ do lɑsɑbu nŋɛ si ɑnu ɑkɑ̃ iyi ì nɛ do Jesu Kirisi ŋɑ.
Iyi í ɡbe nŋɛ, iŋɛ inɛm ŋɑ, i yɑ ce lɑsɑbu ŋɑ si mii iyi í sĩɑ, iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ sɑɑbu. Mii ŋɑui í jɛ mii iyi í jɛ ntɔ fei, do mii iyi í nɛ bɛɛrɛ fei, do iyi wɑ too kpɑ̃ɑ fei, do iyi í mɑ́ fei, do iyi í dɔ̃ fei, do iyi í jɔ ɑmɑnɛ ku sɑɑbu fei. Ide iyi ǹ kɔ nŋɛ si nɔ ì jɛsi ŋɑu, do iyi ǹ sɔ̃ ŋɛ do iyi ì yɛ ǹ ce ŋɑ, i yɑ coo ŋɑ. Nɔ Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi wɑ mu nwɑ lɑɑkɑi ku sũ ɑ́ wɛɛ do iŋɛ.
Pɔlu wɑ sɑɑbu inɛi Filipi ŋɑ nɑ ɑmuɑ nŋɑ
10 Ǹ nɛ inɔ didɔ̃ ntɔ ntɔ do iyi ǹ yɛ ì wɑɑ ce lɑsɑbum mɑ́ ŋɑ, nɔ ǹ wɑ n sɑɑbu Lɑfɛ̃ɛ. N kɑɑ n yɔkɔ n ni i ci yɑ ce lɑsɑbum ŋɑ, fɑyɑ dei i ci yɑ bɑ ŋɑ. 11 Kù jɛ ɑ ni ǹ nɛ bukɑɑtɑi nɡɔɡɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛ, domi ǹ kɔkɔ inɔ didɔ̃ ku nɛ si mii iyi í bɑm fei. 12 Ǹ mɑ̀ bɛi ǹ yɑ n jɛ kuwɛɛm si wɑɑtii ɑre, ǹ nɔ ǹ mɑ̀ bɛi ǹ yɑ n jɛ kuwɛɛm si wɑɑtii ɑyo. Bii fei do iyi í bɑm fei, ǹ yɑ n wɛɛ do inɔ didɔ̃i, si wɑɑtii ɑyo do si wɑɑtii ɑri. Ǹ nɔ ǹ mɑ̀ bɛi ɑn ce bii ǹ nɛ nlɑ nlɑ do bii n kù nɛ. 13 An yɔkɔ n ce fei ndɛɛ do sɑɑbui Kirisi iyi wɑ muum ɡbuɡbɑ̃. 14 Do nŋu fei, ì ce í sĩɑ ŋɑ do iyi ì kpɛ̃ wɑhɑlɑm nɔu ŋɑ.
15 Iŋɛ inɛi Filipi ŋɑu, iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ ŋɑ iyi lɑɑbɑɑu jiidɑu ku sinti ku fɔɛ si wɑɑti iyi ǹ nɛ hɑi Mɑsedɔni, iɡbɛi inɛi Jesu ɡɔ kù sobim bii kù jɛ iŋɛ ɑkɑ̃, ɑwɑɛ ŋɑi ɑ̀ sobi njɛ. 16 Wɑɑti iyi ǹ wɑ Tɛsɑlonikɑ, ì sobim si bukɑɑtɑm ŋɑ, iyi kù jɛ bɑɑ ɡbɑkɑ̃ ɑkɑ̃ mɔm. 17 Kù jɛ ɑ ni ɑmuɑi ǹ wɑ n tɔɔ, ɑmmɑ ǹ wɑ n bi ribɑ nŋɛ ku kɔ̃ɔsii. 18 Andi mii iyi ì sɑmbɑɑm wɑ fei ŋɑ ǹ yɔɔ. Í nɔ í to hee í ɡbe. Bɛi Epɑfoditi í nɑɑm ɑmuɑ nŋɛ wɑ í ceem zɑkɑ. Amuɑ nŋɛu í yɛɛm nii bɛi kuwee iyi í nɛ inunu jiidɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í ɡbɑ í dɔ̃ɑ si. 19 Do sɑɑbui Jesu Kirisi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ muɑ iŋɛ fei bukɑɑtɑi mii iyi ì nɛ ŋɑ si bɛi ɑmɑnii ɑmboeɛ í to. 20 Amboei Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ ku wɛɛ do ɑjɔ fei. Ami.
Fɔɔi ɑnkɑ̃ɑnyi
21 I ce inɛ ŋɑ iyi Jesu Kirisi í cicɑ ɑ̀ jɛ tɛɛu fei fɔɔ ŋɑ. Amu do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ bi tom ɑ̀ ce iŋɛ fei fɔɔ. 22 Inɛ ŋɑ iyi Jesu í cicɑ ɑ̀ jɛ tɛɛu, ɑŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ihɛ̃ fei ɑ̀ ce ŋɛ fɔɔ. Ti inɛi kpɑsɛ̃i ilɑɑlu ŋɑu, inɛ nŋu í re mɔm.
23 Didɔ̃i Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ku wɛɛ do iŋɛ fei. Ami.