3
Nyana bwula-kwabana maaj liki mwiy
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, gwur mwiya God dikidiy duw takwak kaliva-kinadiy duw tikir, ay? Nyan atampika yawiy kwurnadiy duw, nyan lakwubana adi God dikidi duw takwaam kotiy-kidadi nyaam di nyanadiy yawiyim jawkuw, aw li nyan kwasa jaaw kwurkibana, adiy nyanaam kwiykidadiy vaat kipa duw taakw dayadiy vatim yitaypik tikina. Alik tikuw, gwur yapwur yapwur titikwa kaliva-kwanadiy duw taakw tikir. Nyan abab jaab samasam jaal dakwanadiyan. Aw adi duw, di dikidiy wakwadadiy majir simsim jaal da maarkwanadi duw, adi duw di mwiya viyakita duwad. Aw di bwunak diki amwiy liki nuwukadiy guwawa diki kapa mawulaam ab yarakara van tikinaad. Aw nyan was diki dayim bit wadana kapa kwusawula-kwabana. A bit aam maaj tuwtakakuw val kwurkwurik, nyanadiy mawul yikir wadanadiy tamiyaar adi was ata yikwanaad. Jabirak awuk. Liki nimalik. Aw nima mwar viyalikib yikwana guwaar, aw likik val kwurkwana gwus mwiya kwasaala. Aw a jabir asaay duw diki mawul yikir wala tamiyaar a kwasa gwusaar val kwurdikib yikwana a tamiyaar. Atampik, nyanadiy tikal tinadiy. Nyanadiy amwiyim day kwasa guw tikwanadiy. Aw dayaar sakwar sakwar kwurkwanadiyan nyanadiy nimadiy yawiyik. Kip awuk. Nimadi kwaribaam kwasa mwiya yiy vakirlik, miyawa yankinaad. Tikal di yiy kaytik tikwanaad nyanadiy bwula-kwabanadiy majim. Aw di mwiya rivi-kwanaad mwiya samasama kupwarapa jaav kwurkwurik. Aw di mwiya kwasaad tidaal ab, aw di nyanaam mwugiydikib, niki maaj niki maaj bwulataay, nyanadiy amwiy dayadiy niki guw niki guw miyawa ata vaal yikwanadiy. Di mwugiydikib, nimadi kwaribaam yanin tinadi yiy kaytik, nyanadiy yikwabanadiy yabim niki vaal niki vaal nyanaam yakwanadiy. Aw Satan adiy vaal dayadi mwiya maaw-ad. Duw bwunak walakwuk-danadiy adiy miyawa kalakwu-kwadanadiy kwariba kidiy wapiy janwa guwaam kwakwadanadiy jaav. Aw duw nakab di dikidi kapa tikalaam samab maa rav walakwu-walakwuk. Tikal di duwaam vati-kwanadiy kabaay kaytik tinaad. Alik di bwulakida maaj duw kaykit kaykit rav maa. Aw nyan adi tikalaar nyanadi Yitaypika Duwawa Asaay Godak wayapiy sikwanadiyan. Awarabab adi tikalaar maa adiy God di diki mil mwutaam kaytik yitaka-didiy duw takwak wariya maaj wakwanadiyan. 10 Godak wayapiy sibana majawa duw takwaam vasisada wabana maaj, abir maaj daay nikir wakwunabir. Alik tikuw, wun watuwadiygwur, wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, atampika sukw aal mwiyir maa rav. A sukw wapanaak. 11 Kupwarapa guwawa viyakita guwawa nakamwiyib wuliyir warkwanabir, ay? 12 Jagwus dakap mwiya pik riri maa rav. Maas ab tip mwiya pik riri maa rav. Kupwarapa guw nyanak viyakita guw kwiykwiy maa rav. Atawa aal kupwaraapa gwur viyakitawa kupwarapa maaj wakigwura.
Aal yarakara tikwana mawul. Awarab aal wasupw wasupw tikwana mawulawa kaab yiyi tikwana mawul.
13 Aw li gwuradiy nyidim yarakara tikwanadi duw tinaad wakuw, diki yarakara tikwada sukw nuwukadiy duw takwak simaka-kwaad kwusida-takaan tikwana mawulaar, samab maa sakwar sakwar tikuw bwulabagwu maartaay. 14 Aw li gwuradiy mawulaam wasupwutaay, nyigiy sitaay, kaab yiyi tigwurik, aw samab duwa sakwar tiwayik gwuradiy yawiyik bwulabagwutaay. Aw adiy jaav gwuradiy mawulaam tidaak, vasisada-kigwura God diki mwiyir tikwana maaj. 15 Wasupw wasupw tikwana mawul, kaab yiyi tikwana mawul, atampika mawul aal God diki duw takwak kwiykwada mawul maa. Atampika mawul aal kidi kupwa kil mawula. Aal Satan di diki duw takwak kwiykwada mawula. 16 Aal wasupw wasupw tikwana mawulawa kaab yiyi tikwana mawul, atampika mawul aal mwiya Satan dikidiy kupwarapa yawiy kwurik vagaruw-kwada wiyal. 17 Aal God kwiykwada mawul, aal yarakara tikwana mawula. Aal kitawaana:
Aal mawul a tugwaam nakwana, jaav nakab lim akis takatipi-kwala.
Aal mawul a kwusida-takaan tikwana,
Atampika mawul tikwanadi duw di dikik wuki-yaay, di nuwukadiy duw takwak waan taka-kwanaad.
Atampika mawul tikwanadi duw di nuwukadiy duw takwak wukikwana mawul kwurin tikwanaad.
Atampika mawul tikwanadi duw di viyakita yawiyda kwurkwanaad.
Atampika mawul tikwanadi duw di akis nuwukadiy duw takwa danik yarakara kwurtaay, aw nuwukadiy duw takwak jaaw kwurkwanaad.
Atampika mawul tikwanadi duw di akis viyuw tikala pik vitiy katiy pasira-kwanaad.
18 Adiy nyidim tikwanadiy duw taakw day nuwukadiy duw taakw dayadiy wariya mawul kwusida-takaan tidakikik mwugiy-kwanadiy. Adiy mayim sikwadanadiy kadiy mwiy kaytik dayadiy yawiy mwiy kaytik rikidiy. Aw dayadiy yawiy mwiy kikaanaka: Ababa duw taakw kwusidatakaan tikwanadiy mawulawa, day yarakara nakamwiyib kwakinadiy.