4
Aw li gwur tasakwu-kigwura gwuradiy mawul kidi kupwa kidiy javik yikigwura, aal gwur God dikidiy mama nib tikidiygwur.
Wadiy gwuradiy nyidim warnadiy wariy, akim kwurgwuradiy? Niki mawul niki mawul gwuradiy mawulaam wariyak wakwanadiy day dayadiy kapa jaav kwurkwurik. Alik nyanyi gwur gwuradiy kapa sipaam wapasakiy salataay, duw takwaam ab viyasipak tikwanadiygwur. Aw gwur gwuradiy mawul kwurik wadanadiy jaav maa rav kwurik. Alik titaay, wapasakiy salakwanadiygwur. Aw gwuradiy mawul kwurik wakwadanadiy jaav kwar maarkwagwura likil maaw aal gwur Godak akis bas sikwanadiygwurik adiy jaav kwurik titaay. Aw gwur kwurik bas sikwagwura jaav kwar maarkwagwura maaw aal gwur Godak bas sikir titaay, gwur akis taay bwan kwiy-kwanadiygwur gwuradiy valik. Aw gwur adiy gwur gwuradiy sipak sugwiyaan kwurgwuradiy javik wuki-kwanadiygwurik. Gwur duw diki taakw dim kwasa wapakuw, kipa yabim tikwala pik tikwanadiygwur. Aw gwur maa laakw li gwur tasakwu-kigwura gwuradiy mawul kidi kupwa kidiy javik yikigwura, aal gwur God dikidiy mama nib tikidiygwur? Aw ababa duw taakw day tasakwukuw kidi kupwa kidiy javik mawul yikir, day ata God dikidiy mama nib tikidiy. God diki lapa nyigaam rina maaj kitawa wana,
“Aw God diki mawul mwiya nimadib wana adiy duw taakw dayaam takadidi Mawul diki majib mwiyir wukidakik.”
Aw gwur wuki-kwagwura ki God diki lapa nyigaam rina maaj kipa maaja wataay, ay? God di nyanak ap kwiykwanaad adiy nyanaam lagwuk kwurkwanadiy kupwarapa mawulaam kakilbakik. Aw God diki lapa nyigaam rina maaj kitawa wana,
“God di sukwasukw kwurkwadadiy adiy kwusida-takaan tikwana mawul tikwanadiy duw takwak. Aw di lakw wakwanaad adiy sakwar sakwar tikwanadiy duw takwak.”
Alik tikuw, gwur gwuradiy miyawa mawul Godak akwiy gwuraam van tidikikik. Aw Satanak lakw waan tijibir ada. Gwur atawa kwurkigwura, di ata gwuraam wapakuw, tabwukinaad. Gwuradiy mawul Godak walibab yakwadiy, aw dibab walibab yakinaad gwurak. Gwur vaal yikwanadiy duw taakw, gwur amwugiy gwuradiy yawiy tugwaam nadakikik ababa duw taakw dayadiy milaam. Gwur viyuw tikala pik vitiy pasira-nadiy duw taakw, gwur amwugiy gwuradiy mawul warapiy-dakik mwiyir tidakikik God diki milaam. Rakarak ti-yaay, gwuradiy valik wukikuw, agir. Kita ki sikir gwuradiy mawul kip sarmabap tikwadiy gwur yigwuradiy valik tikuw. 10 Kip kwusida-takaan ada God diki mwutamaam. Aw li gwur atawa kwurkigwura, di ata gwuraam yakisuwtaka-kidadiygwur.
Kristen gwalugwa duw, awarwa awarwa wasupwun parsakiy-tikwa.
11 Wunadiy Kristen gwalugwa duw, gwur gwurak awarwa awarwa wasupwun parsakiy-tikwa. Aw li gwur nuwukadiy Kristen gwalugwa duw takwaam wasupwun parsakiy-kigwura, aal gwur God diki lo majim vasisada-gwuraala. Aw li gwur atawa kwurkigwura, aal gwur God diki lo maaj sarkuw, liki wala yawiy samab kwar maa. 12 God di diki-ad adiy lo nyanak kwiydidiy. Aw di diki-ad Jas-ad. Di diki-ad rivikwanaad duw takwaam nyigilik ay dayaam sipakwuk. Aw di atawa tidalik tikuw, agwa javik tikuw gwur adiy gwurawa walibab kwanadiy duw takwaam jas kaytik tasakwu-kwagwuradiy, “Kidiy viyakit-adiy aw adiy kupwaraap-adiy,” wakuw?
Aw li gwur sakwar sakwar gwur gwuradiy kapa sipak titaay, a javik nuwukadiy duw takwak bwula-bagwutaay, aal kupwaraapa.
13 Aw gwura duw taakw nuwukadiy wakwanadiygwur, “Nibwul ay sir nyan nikidi tipaar yikuw, nabiy nak kwakuw, mwiyir saan kwurkwadanadiy yawiy kwurkuw, saan mwiya samasam tikinadiyan.” 14 Aw gwur ata ata lakwu-gwuradiy gwuradiy sir kwakigwuradiy mawul? Gwur aal ganib tawkwana gaad, nyi wardik tabwukwala pik, gwuradiy mawul atampik tinadiy. Kwasa mwiy, simiy akis, tikwanadiy. 15 Aw atawa wa-yaay, gwur kitawaan aw, “God di diki mawul walik nyan kip nyi bap van kwabakikik, aw nyan ata kwurkibana ki yawiywa kilaay yawiy.” 16 Aw gwur kita sakwar sakwar gwur gwuradiy kapa sipak titaay, a javik nuwukadiy duw takwak bwula-bagwutaay, tinadiygwur. Atampika maaj aal kupwaraapa. 17 Aw li duw viyakita mwiy tikwana mawula sukw lakwukuw, aw di atawa kwar maarkida, adi duw mwiya vaal yiyi tikwanadi duw-ad.