12
Jisas waad, “Gwur yarakara ada adiy Parasiy daya suwala majik.”
(Mat. 10:26-27)
Mwiya samasama duw taakw vagaluwdaak, day dayadiy apiy manim vasin tidiy. Jisas ki taay maaj dikidiy kalivadidiy duwak bas wadidiy, “Gwur wukir yarakara ada adiy Parasiy daya yis ak. Daya suwala majik watuwala. “Ababa jaav adiyka pakwun rinadiy, ginyir abab maykaar warkinadiy. Ababa jaav sapwutakadaak rinadiy, ginyir adiy jaav abab duw taakw lakwuyaki-kidanadiy. “Adiy jaav gwur kwasa kwasa wagwuradiy pakwun tan, ginyir ababa duw taakw adiy jaav wukikidanadiy.”
Gwur yarakara ada Godak.
(Mat. 10:28-31)
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Wunadiy kapa nyanugw, wun gwurak watuwadiygwurik gwur duwak yaga-tikwa. Day amwiydika viyasipa-kidanadiy. Viyasipakuw, ginyir day niki jaav gwuraam kwurkwur rav maa. “Wun gwurak simakakituwaad yagakigwuradi duw. Gwur Godak ayag. Di duw takwaam viyasipakuw, di ap tikuw, bwunak yiy yanin tamiyaar yakiyakik. “Saan nak kwasadiy wapwiy duwamiy nak duw yapiy-kwadanadiy kidakikik. Aw God di akis mawul wukimar-kwanaad adiy kwasadiy wapiyik. “Gwuradiy abwaam tinadiy nab kas-adiy? God atampik kwasadiy jaav ab bwu lakwuya-dadiy. Aw gwur kwasadiy wapiy maa. Gwur mwiya duw taakw-adiygwurik. Alik tikuw, gwur wuki-tikwa. God nyanadi Asaay, di gwurak yara van tikwanaad.”
Kitawa Jisas duw takwaam kaja-kidadiy.
(Mat. 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
“Li duw nak duw taakw mwutamaam tan dayak wakida, ‘Wun Jisas dikidi duw-adiwun’ waan, wun, duw taakw dayadi Mwaam, wunabab God dikidiy maaj kardadiy duw mwutamaam wakituwadiy, ‘Adi duw wunadi duw-ad.’ “Aw li duw nak duw taakw mwutamaam tan dayak wakida, ‘Wun Jisas dikidi duw maa’ waan, wunabab God diki maaj kardadiy duw mwutamaam wakituwadiy, ‘Adi duw wunadi duw maa.’ 10 “Aw duw taakw, duw taakw dayadi Mwamik sapis jikin kwurkidana, God atampika vaal bwunak sipwutiykida. Aw li God dikidi Mawulak sapis jikin kwurkidana, a vaal aal God di samab sipwutiy maa. 11 “Gwur wunadiy duw taakw, aw li a javik tikuw, day gwuraam karay-kidanadiygwurik dayadiy gaba maja wiyaar dayadiy tamiya kidiy yitaypika duwawa, dayadiy sapakwa nyanugwak gwuraam kotiy ik, aw gwur kot im tikuw, bwula bwula majik wuki-tikwa. 12 “Aw a nyi God dikidi Mawul gwuradiy bwula-kigwuradiy maaj kaliva-kidadiygwurik.”
Duw Jisasak wadid, “Min wunadi mwamik wamin di anadi asaay dikidiy javik am kwiydikik wunak.”
13 Vagaluwdiy duw taakw daya nyidim duw nak alim tikuw, Jisasak ata wadid, “Kaliva-kwanadi duw, min wunadi mwamik wamin, anadi asaay kiyakuw, wapadidiy jaav wunak nuwuk am saan kwiykwaad.” 14 Aw Jisas dikik ata wadid, “Sikadadaad wunaam tasakwud atampika yawiy birak kwurtuwkik?” 15 Jisas adiy vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Gwur yarakara van ada nuwukadiy duw taakw dayadiy javik mawul yikwayik kwurik. Duw taakw dayadiy samasama niki jaav niki jaav maa rav mwugiy-mwugiyik dayadiy mawul viyakit tidakikik.”
Saan samasam tinadi duw maaj.
16 Jisas ki waya maaj kitika maaj di dayak ata wadidiy, “Saan samasam tidi duw diki mayim sididiy jaav mwiya samasam ridiy. 17-18 “Di dikik ata waad, ‘Wuna mayim tinadiy mwiy samasam-adiy. Aw wunadiy bay wiy maa rav dayadiy mwiy takatakak. Agwa jaav kwurkidiwun? Aw kitawa kwur-kidiwun. Wun wunadiy bay wiy kaybwiykuw, nuwukadiy nimadiy bay wiy kwur-kituwadiy. Kwurkuw, dayaam kidiy mayim rinadiy javiwa nuwukadiy jaav ab mwiyir taka-kituwadiy. 19 “ ‘Atawa kwurkuw, wun wunak wakidiwun, Kidiy jaav nabiy samasam wunaam rivikidiy. Jaaw, wun wuna sipak wuki-kidiwun. Wun kamnaagw kan guw kan sakwar sakwar kwakidiwun.’ 20 “Aw God dikik ata waad, ‘Min kwam yinadi duw-adimin. Ki gaan min kiya-kinadimin. Kiyamin, minadiy niki jaav niki jaav si kwurkidiy?’ ” 21 Jisas dayak ata wadidiy, “Atampik adiy duw taakw day dayadiy sipak samasama jaav vagaluwnadiy, aw God dikidi gikim day saal yinadiy duw taakw-adiy.”
Samasam wuki-tikwa niki jaav niki javik.
(Mat. 6:25-34)
22-23 Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Alik tikuw, watuwadiygwurik, kamnagwuk samasam wuki-tikwa. Gwuradiy kwusuw wapwiyik ab wuki-tikwa. Gwuraam vaat yikik-nabir. Gwurabir mawulawa amwiy abir mwiya yitaypik kamnagwawa kwusuw wapwiyik tinabir. Aw li God gwuradiy mawulawa amwiy gwurak kwiykuw, di mwiyir kamnagwawa kwusuw wapwiy gwurak kwiy-kidadiy. Alik abir kwasabir javik samasam wuki-tikwa. 24 “Gwur wadiy wulin yin yan tikwanadiy wapiyik av. Gwur mayim taba jaav sigwur, wardaak, ginyir ata yin lawdaak, kwurkuw, wiyaar kariya-gwuradiy kikir. Gwur kwur-kwagwura pik wapiy akis atampika yawiy kwurkwanadiy. God di diki dayak van tikwadadiy. Aw li di kikipaat wapiyik kwiykida, aw di mwiyir gwurak van tikinaad. 25 “Aw li gwur samasam wuki-kigwura kiyakiyak, niki nyi nak gwur gwura sitay sitaay rav maa. Aw a jaav nima jaav maa God kwurkwurik. 26 “Aw li gwur atampika jaav kwurkwur rav maarlik, agwa javik nuwukadiy javik wukinadiygwurik? 27 “Gwur kip warkwanadiy mawayak av. Gwur nimadi yawiy kwur-kwanadiygwurik gwuradiy wapwiy tipak. Aw adiy mawaay day gwur kwur-kwagwuradiy yawiy pik akis kwurkwanadiy. Tayir Juw dayadi yitaypika duw, Salaman, viyakita wapwiy kwusuw-didiy. Aw diki gilabadiy adiy mawaay dayadiy gilabadiyim maa kakil. 28 “Adiy kip warkwanadiy mawaay nibwul kip tikuw, kwasa mwiy tikuw, duw taakw dayaam gwakuw yiyaam taka-kidanadiy. Aw li God adiy mawayak dayadiy gilabadiy sawtaka-kwadadiy, di gwurabab gwuradiy wapwiy mwiyir kwiy-kidadiygwurik. Gwur kipa kwasa mwiydika Godak wukijibir tikwanadiygwurik! 29-30 “Atawa tikuw, mawul warin wukiway, ‘Nyan agwa kikipaat kikidiyan? Nyan agwa guw kikidiyan?’ Adiy haiden tinadiy duw taakw atawa mawul wuki-kwanadiy. Aw gwur atawa wuki-tikwa. Aw gwuradi Asaay bwutaay lakwu-dadiy adiy saal yigwuradiy javik. 31 “Aw yitaypika jaav gwuradiy mawulaam takakigwura God dikidi gwalugwum tikir, yaakiya, di adiy nuwukadiy jaav ab gwurak ata kwiykidadiy.”
Kidi yabir gwur samasama jaav kwurkigwura adawul tipaam.
(Mat. 6:19-21)
32 “Wuna kwasa bapa duw, gwuradi Asaay rakarak tinaad gwur dikidi gwalugwum tigwurkikik di gwuraam van tidikikik. Alik tikuw, gwur yaga-tikwa. 33 “Gwuradiy ababa jaav awarapiy sanak. Adiy saan kwurkuw, saal yinadiy duw takwak akwiy. Kidi kupwaam gwuradiy kwasabiy takwudaak, luwkuw duw luwkuw kwurdaak, wawraay sukwutuwdaak, gwuradiy niki jaav niki jaav jaaw yikidiy. Atawa kwurkuw, adawul tipaam gwurak God sibinin kwiykida yara kwagwurkikik. 34 “Gwuradiy mawul gwuradiy niki jaav niki jaav ridana tamiyak nyanyi wuki-kwanadiy.”
Adiy yarakara kavin kwakinadiy yawiy duw maaj.
35-36 “Yawiy duw dayadi sapakwa duw, duw taakw kiradil bayaki kikipatik yidik, day kavin kwadiy diki sibinin yakida nyak. Gwur atampik gwuradiy wapwiy kaybwutiysuwkuw, vasikirikikuw, lam wapatakakuw, gwur kavin ada yawiyik. Aw adi sapakwa duw sibinin yakuw, di wiyigaam viyadik, dikidiy yawiy duw kavin kwakuw, yabiyib dikik wiyig sikwutaka-kidanaad. 37 “Adiy yawiy duw dayadi sapakwa duw sibinin yakuw, vidil day kip dikik kavin kwadiy, day rakarak samasam tikwadiy. Aw wun gwurak watuwa, adi sapakwa duw atawa vikuw, di dikidi wapwiy kaybwutiysuwkuw, dayak kikipaat sukwulik yikuw, kwiydik, day jabim daan ran kikidiy. 38 “Aw li adi sapakwa duw nyidi gaan yakuw, ay taay tapwuk wadik yakuw, vidik adiy dikidiy yawiy duw kip kavin kwadiy dikik, aw adiy yawiy duw mwiya rakarak tikwadiy. 39 “Gwur yara awuk ki maaj. Aw li wiy asaay duw di adi luwkuw kwurkwanadi duw diki wiyaar yakida gaan di lakwuk-da, a gaan kip van tikik-naad adi duwak diki wiyaar wulawulak. 40 “Atampik gwurabab nyanyi gwuradiy mawul kwulapwu-jibirin adakw. Aw gwur maa laakw wun, duw taakw dayadi Mwaam, kidi kupwaar sibinin dakituwadi nyi.”
Adiy viyakita yawiy duwawa adiy kupwarapa yawiy duw dayadiy yawiy.
(Mat. 24:45-51)
41 Pita Jisasak ata wadid, “Yitaypika Duw, waal wamina waya maaj kitika maaj nyanak wanadimin, ay? Ababa duw takwak wanadimin?” 42 Yitaypika Duw Jisas dayak ata wadidiy, “Agwa yawiy viyakita yawiy duw kwurkinaad dikidi sapakwa nyinik? Di atawa kwurkinaad. Dikidi sapakwa nyan wadik, di nuwukadiy yawiy duwak van tikinaad. Di dayak yara van titaay, dayadiy kamnaagw dayak kwiykinaad dayadiy kamnaagw kikwadana sikir. 43 “Adi yawiy duw atampik viyakita yawiy kwurdik, aw dikidi sapakwa nyan sibinin yakuw, di viyakita yawiy vikuw, adi yawiy duw rakarak tikinaad. 44 “Adi sapakwa nyan dikidi yawiy duwak ata wakinaad, ‘Aw min wuna sibinin yakituwa nyi min maa laakw. Aw wun kip yakuw, vituwa min viyakita yawiy kwurnadimin. Alik tikuw, min wunadiy ababa javik van tikiminadiy.’ 45 “Aw li adi yawiy duw kupwaraap tikida, di diki mawulaar wakida, ‘Wunadi yitaypika duw di sibinin yabiyib yay maa.’ Atawa wukikuw, di jawjaay kwurkinaad nuwukadiy yawiy duw takwaam. Di duw tikwul-kwanadiy duwawa kwakuw, dayawa kamnaagw kitaay, duw kwam yikwadiy guw kikinaad. 46 “Adi yawiy duw dikidi sapakwa nyan sibinin yakinaad nyi nak dikik. Aw adi yawiy duw di laakw maa a javik. Adi sapakwa nyan dikidi yawiy duw diki kupwarapa yawiy vikuw, di dikim mwiya nimadib viya-kidaad. Viyaan napataka, di wayaki-kidaad kupwarapa tipaar nuwukadiy kupwarapa duw takwawa kwadikikik. 47 “Adi yawiy duw dikidi sapakwa duw kwurdikik wadil jaav lakwukuw, aw li di kwasik yikida a yawiy kwurkwurik, dikidi sapakwa duw dim nimadib viyakidaad. 48 “Aw li adi yawiy duw dikidi sapakwa duw kwurdikik wadil jaav laakw maarkuw, aw di niki yawiy kwurkida, dikidi sapakwa duw dim kwasa nimadib viyakidaad. Adiy duw taakw God dayak samasama yawiy kwiydadiy, dayabab day samasama yawiy sibinin dikik kwiykwadiy. Aw adi duw God dikik mwiya samasama yawiy kwiydadiy, dibab dim mwiya samasama yawiy sibinin Godak kwiykwaad.”
Jisas kidi kupwaar dadilik tikuw, alik duw taakw kajaan tikidiy.
(Mat. 10:34-36)
49 “Wun God dikidi Mawul wayaki-kituwaad. Di yawiy kwurkinaad yiy kaytik, aw wun kidi kupwaar yatuwil ki yawiyik. Wuna mawul wana God dikidi Mawul bwutaay ki yawiy kwurik-da basa kasab. 50 “Aw taay kagil samasam wuna sipaar yakidiy. Kidiy ababa kagil yin kwusidaak, wuna mawul ata wiyaw nakina. 51 “Wun kidi kupwaar datuwil duw taakw dayadiy wariya mawul kwusidakik maa. Wun datuwilik alik nuwukadiy duw taakw wunak wukijibir tikuw, aw nuwukadiy duw taakw wunak wukijibir ti maarkidana, day ata kapakap kapakap tikidiy. 52 “Alik tikuw, wiy nikim kwakidiy duw taakw dayadiy mawul kajakuw, mugwul niki bapaam, vitiy niki bapaam, atawa tikidiy. 53 “Asayugw maa wakidiy dayadiy duwa nyanugwak. Aw duwa nyanugw maa wakidiy dayadiy asayik. Amayugw maa wakidiy dayadiy takwa nyanugwak. Aw takwa nyanugw maa wakidiy dayadiy amayik. Duw dayadiy taakw maa wakidiy dayadiy kajarik. Aw kajaar maa wakidiy dayadiy duwa nyanugw dayadiy takwak. Atawa dayadiy mawul kajakuw, kapakap kapakap tikidiy.”
Duw taakw nyi dayadiy maaw lakwukwadiy.
(Mat. 16:2-3)
54-55 “Gwur baw tubw nyi dakwada tamiyaam tidik vikuw, wakwadiygwurik, ‘Waal jakina,’ waan. Wakuw wagwur, waal ata jakina. Waliy viyalikib, wakwadiygwurik, ‘Waal ji maa,’ waan. Wakuw wagwur, waal ata ji maa. 56 “Gwur viyuw tikala pik pasiranadiy duw taakw-adiygwurik. Gwur kidawa tubwaar kituw vikuw, kidi kupwaam tinadiy javim vikuw, bwunak lakwukuw wakidiygwurik, ‘Ki nyi waal jakina. Ki nyi waal ji maa.’ Aw agwa javik tikuw gwur wunadiy yawiyik vikuw, dayadiy maaw laakw maargwuradiy?”
Nuwukadiy duwawa maaj lakatiy yaab.
(Mat. 5:25-26)
57 “Gwur gwura viyakita jaav alakatiy kwurkwurik. 58 “Aw li duw nak minaam kotiy ir karayik tidik, yabir yitaay tikuw, nyidi yabim adi duwawa min a maaj alakatiy. Bir mawul nak ada. Aw li atawa adi duwawa lakatiy maarkimina, aw adi duw minaam karayin jas tabaam takadik, aw jas plisman tabaam takadik, aw plisman kalabus ir kwusawula-kidanadimin. 59 “Mwiya maaja watuwa. Aw min kalabus im kwaan yin jas wadidiy saan miyawa kwiykimina adi duwak, ata kalabus kwusi-kinadimin. Aw saan dikik kway maarkimina, min kip kalabus im kwayi-kinadimin yin mina dinau kwusikila nyab.”