13
Li gwur bwan kway maarkigwura gwuradiy valik, gwur kupwaraap kwurkigwura.
A nyi nuwukadiy duw Jisasak yakuw, day dikik yarik yidaad nuwukadiy Galiliya tamiya kidiy duw day Godak vaal kwurdaak, Paylat vay sawdiy duw wayakidik dayaam viyasipa-dadiy. Jisas dayak ata bas sididiy, “Day adiy Galiliy tamiya kidiy duwaam atawa viyasipakuw, gwur wukigwura adiy duw dayadiy vaal ababa nuwukadiy Galiliy tamiya kidiy duw dayadiy valim kakil-danadiy? “Atawa maa! Wun gwurak watuwa li gwur gwuradiy valik bwan kway maarkigwura, gwur abab kupwaraap kwurkigwura daya pik. “Gwur wukigwura aluwur pik tidi kabaka wiy Saylawum tamiyaam vakirkuw, duw taakw tabatiy maan abamugwulaam vakirkuw viyasipa-didiy. Aw gwur wukigwura adiy kiyadiy duw taakw dayadiy vaal nuwukadiy Jiruwsalimaam kwanadiy duw taakw dayadiy valim kakildanadiy? Ay? “Atawa maa! Wun gwurak watuwa, li gwur gwuradiy valik bwan kway maarkigwura, gwur abab kupwaraap kwurkigwura daya pik.”
Adi mwiy ri maardi miy maaj.
Jisas ki waya maaj kitika maaj ata wadidiy, “Duw nak dikidi maay duwak wadid miy si vik sidikikik dikidi mayim. Ginyir di yaad mwiy rirak vikir adi miyaam. Aw samab maa mwiy ri. “Vikuw, di dikidi maay duwak wadid, ‘Nabiy mugwul wun kilir yatuwa mwiy rirak vikir kidi miyaam. Aw samab maa mwiy ri. Yaakiya, kidi miy avil. Di kip tan gaaj yikinaad.’ “Aw adi mayim yawiy kwurdi duw adi maay asaay duwak ata wadid, ‘Sapakwa duw, wapamin kip tikwaad kidi nabiyda. Tidik, wun yaan vakuw, bulmakau dayadiy diy kariyakuw, takakituwadiy dikidi mawum. “ ‘Aw li kidi miy mwiy rikida nikidi nabiy, ay yaakiya. Aw li mwiy ri maarkida, a jaaw nibwu vilkiminaad.’ ”
Sinawurin titak rivi maarkwala taakw Jisas sipwutiydil Sapat nyaam.
10 Sapat nyi nak Jisas Juw dayadi gaba maja wiyaam tan, duw takwak kaliva-didiy. 11 Alim taakw nak kwaal. Wudib nak liki mawulaar yikuw, di mwugiydik, li giviyib nabiy tabatiy maan abamugwul kwayalidiy. Likidi bwan kwudikidik, aw li sinawurin titak akis rivikwaal. 12 Jisas likim vikuw, likik wataykuw, ata wadil, “Nyina giviyib aka bwu akwusina!” 13 Di dikibir taab likim takadik, jayib nak ata sinawurkuw rasin tal. Rasin tikuw, li ata Godak wayapiy silid. 14 Adi gaba maja wiyak van tidi duw vikuw, di wukikuw Jisas a taakw sipwutiydil Sapat nyaam, di yaal giraad Jisasak. Alik tikuw, vagaluwdiy duw takwak wadidiy, “Nyi abwun-adiy yawiy nyi. Gwuradiy giviyib sipwutiyin kwurik, gwur adiy nyaam may. Aw Sapat nyaam maa!” 15 Yitaypika Duw Jisas adi duwawa adiy diki mawula pik tidiy duw takwak ata wadidiy, “Gwur viyuw tikala pik pasira-nadiygwur! Sapat nyaam gwuradiy bulmakau awa donki daya wiyaam kwadaak, gwur yitaay dayadiy yaav raliykuw, kawaar kwurin karay-kwagwuradiy guw kidakikik. 16 “Aw ki taakw li Aparam diki gwalugwa taakwal. Aw Satan lim kalakwun kwadil nabiy tabatiy maan abamugwul. Alik tikuw, wun ki taakw Satan tabaam tilik, wun Sapat nyaam nyigil-nyigil maa rav, ay maa?” 17 Jisas dikidiy mama duw day diki wadil maaj wukikuw, wap saydiy. Aw ababa nuwukadiy duw taakw day rakarak tidiy Jisas diki kwurdil viyakita yawiyik.
Sika mastat maaj.
(Mat. 13:31-32; Mak 4:30-32)
18-19 Jisas adiy duw takwak ata wadidiy, “Agwa jaav kaytik God duw takwak van tinaad? Agwa javir wakituwaad lakwu-gwurkik? God diki yawiy sika mastat kitik nimaad warkwanaad. Duw adiy kwasa kwasadiy sika mastat kwurkuw, diki mayim sididiy. Ginyir warkuw, miy tidik, wapiy day dikidiy baw miyaam kwaat taka-kwadanaad. Atampik God duw takwak van tikwanaad.”
Yis maaj.
(Mat. 13:33)
20-21 Jisas dayak bas sididiy maa, “Agwa jaav kaytik God duw takwak van tinaad? Agwa javir wakituwaad lakwu-gwurkik? God duw takwak van tinaad yis kaytik. Diki yawiy yis kaytik nimaad warkwanaad. Taakw bret sukwulik yikir tikuw, li ata kwasa yis kwurkuw, plaua wa nakamwiyib kwurjuwtakakuw, kaybaybalakin kwurlikib, ginyir a plaua wa yis wulkuw, mwiya nima tikina.”
Tupwiy ti maarnadi wiyig maaj.
(Mat. 7:13-14, 21-23)
22 Jisas Jiruwsalimaar yikir tikuw, di adiy samasama tiparib wulayid. Adiy tipa kidiy duw takwak kaliva-didiy. 23-24 Duw nak Jisasak ata bas sidid, “Yitaypika Duw, duw taakw aywa maa God dikidi gwalugwur wulakidiy?” Jisas vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Duw taakw viyakita kwakidanadi tipaar yikwanadi yaab adi wiyig tipwiy maa ti. Kwasaad-ad. Aw gwur wagwura viyakita yawiy akwur adi wiyigaar wulawulak. Aw wun gwurak watuwadiygwurik samasama duw taakw adi wiyigaar wulak kwurkidana, aw dayaam rav maa. 25 “Adi wiy asaay duw rasikuw, adi wiyig ata takatipi-kidaad. Takatipidik, gwur nyidim nuwukadiy duw taakw kawaam tigwur, adi wiyigaam viyataay, wakigwuraad, ‘Yitaypika Duw, nyanak kidi wiyig asakwutak!’ Aw di gwurak ata wakinaad, ‘Wun gwuraam maa laakw. Gwur akim tikuw, yanadiygwurik?’ 26 “Wakuw wadik, gwur ata wasawulakuw, wakigwuraad, ‘Nyan minawa nakamwiyib kamnaagw kan guw kidiyan. Aw min mina nyana tipaam kalivaminadiyan!’ 27 “Gwur atawa wagwur, di gwurak maa wakinaad, ‘Wun gwuraam maa laakw. Gwur akim tikuw, yanadiygwurik?
Gwur wunaam agwutak! Vaal yiyi tikwanadiy duw taakw-adiygwurik!’ 28 “Gwur vikuw Aparam Aysak Jakapawa nuwukadiy God diki maaj wasapwiydiy duwawa day God dikidi tipaam kwadaak, gwuraam God watipidik, gwur kawaam titaay, girataay, wuk vatikirikiy-kidiygwurik. 29 “Kidi kupw miyawa tamiya kidiy duw taakw God dikidi tipaar yakuw, day jabim daan rikidiy kamnaagw kikir. 30 “Kita samasam day yitaypik tinadiy, ginyir mwiyir yisadayaki-kidiy. Aw kita nuwuk day yisadayaki-nadiy, ginyir day yitaypik tikidiy.”
Jisas samasam wukid adiy Jiruwsalim tipa kidiy duw takwak.
(Mat. 23:37-39)
31 A nyi nuwukadiy Parasiy Jisasak yakuw, dikik ata wadaad, “Juw dayadi yitaypika duw Yirat, di minaam viyasipaak wanaad. Alik min ki tip awap.” 32 Jisas dayak ata wadidiy, “Gwur yikuw, adi yarakara suwaal kwurkwanadi duwak aw: ‘Nibwulawa sir wun mawulaar yidiy wudib kwurin yakikituwadiy. Yakikuw, adiy giviyib kwurnadiy duw taakw sipwutiy-kidiwun. Yaakiya, muw wuna yawiy kwusikina.’ 33 “Nibwulawa sirwa muw wun yabisaay yikidiwun. Ababa God diki maaj wasapwiydiy duw day kipa tamiyaam dayaam viyasipa viyasip a maa rav. Aw day Jiruwsalimadanim viyasipa-kwadanadiy. 34-35 “O Jiruwsalim tipa kidiy duw taakw, gwur bwutaay God diki maaj wasapwiydiy duw viyasipa-gwuridiy. Diki maaj karaydiy duw gwurak wayakidik, dayaam kabaak kwariyaki-gwuridiy viyasipak. Nyanyi wun gwurak amaay tapwuk likidiy nyanugwak likibir pipaar takatipitaay kwurin rikwala pik, atampik wun gwurak kwurik. Aw gwur maa wanadiygwurik wunak. Alik tikuw, God maa wanaad gwurak. Aw gwur kip kwakwanadiygwurik. Aw wun gwurak watuwadiygwurik, gwur wunaam samab van ti maa. Aw ginyir gwur wakigwura, ‘Nyan God dikidi wayakididi duwak wayapiy sinadiyan,’ wun ata sibinin yakidiwun.”