14
Jisas barik kwurdi duw sipwutiydid Sapat nyaam.
Sapat nyi nak Jisas di sapakwa nyan Parasiy diki wiyaar yad kikipaat kikir. Nuwukadiy duw day dikik mila sukw kwurdiy aw li di dayadiy lo watipidadiy yawiy kwurkwurik. Atawa van ridaak, dikidiy manwa taab wulda duw Jisasak yaad. Jisas adiy lo lakwudiy duwawa Parasiyak wadidiy, “Nyana lo ata ata wana giviyib kwurnadiy duw taakw dayadiy giviyib sipwutiy-sipwutiyik Sapat nyaam? Yaakiya wana, ay maa?” Aw day dikik samab maaj maa wu. Atawa tikuw, Jisas adi maan taab wulda duw dikidiy maan taab sipwutiykuw, wayakidik yad. Jisas dayak ata wadidiy, “Aw li gwuradiy duwa nyanugw ay bulmakau vakirdaak guw rilil kawaar Sapat nyaam, gwur ata ata, lagwun kawarik-gwuradiy, ay maa Sapat nyi tilik?” Aw day dikik wawak wukidaal maa rav.
Kitawa duw taakw dayadiy mwiya mawul simaka-kwanadiy.
Jisas ata vidil nuwukadiy duw day yitaypika duw dayadiy tikirim daan rikir kwurdalik, di ki waya maaj kitika maaj dayak wadidiy: 8-9 “Aw li nuwukadiy duw gwurak duw takwaam kirakida bayaki kikipatik yin kigwurkikik bas sidaak, gwur yikuw, yitaypika duw dayadiy tikirim daan rikir kwur-tikwa. Aw li gwur atawa kwurkigwura, nikidi duw di yitaypik minaam yakida, adi bayaki kikipatik van tinadi duw gwurak wakidadiygwurik, ‘Kidi duw waal min rimina tamiyaam rikinaad.’ Atawa wadik, gwur samasam wap saykuw, rasikuw, yikuw, yisadapika duw tikirim daan rikidiygwurik. 10 “Aw day gwurak bas sidaak bayaki kikipatik yin kigwurkikik, gwur yikuw, yisadapika duw tikir kwurkuw, daan ada. Gwur atawa kwurkigwura, adi bayaki kikipatik van tinadi duw gwuraam vikuw, yakuw, wakidadiygwurik, ‘Kapa duw, min wunawa may yitaypika duw tikir kwurik.’ Atawa wadik, gwur yisuw pik tikidiygwurik adiy vagaluwdiy duw taakw milaam. 11 “Ababa duw taakw day dayak yisuw pik tikir yawiy kwurkidiy, aw God mwugiydik, adiy duw taakw yisada pik tikidiy. Aw ababa duw taakw day yaakiya wakidiy day yisada pik tikir, aw God mwugiydik, atampika duw taakw day yitaypik tikidiy.” 12 Jisas adi dikim waan kamnaagw kidikikik karaydi duwak ata wadid, “Aw li min nuwukadiy duwaam waan kariyaak mina wiyaar kamnaagw kidakikik tikuw, min minadiy kapa nyanugw, min minadiy mwaam nyamwusugw, min minadiy gwalugwa duw, min minawa walibab kwanadiy saan samasam tinadiy duwaam waan kariya-tikwa. Aw li min atampika duwaam waan karaykimina, awarabab day minaam waan karay-kidanadimin dayadiy wiyaar. 13 “Min bayaki kikipaat jabim takak tikuw, adiy saal yinadiy duw taakw, adiy duw taakw dayadiy ap bwan maan taab kupwaraa tinadiy, adiy duw taakw dayadiy mil tipinadiy, atampika duw taakw waan akaray. 14 “Atampika duw taakw minaam awarab waan karay karay rav maa. Aw alik tikuw, God minaam viyakit kwurkidadimin dikidiy viyakita duw taakw day kiyakuw ridaak, kirapitakakida nyaam.”
Nimadi bayaki kikipaat maaj.
(Mat. 22:1-10)
15 A jabim ran kamnaagw kidi duw nak a maaj wukikuw, Jisasak ata wadid, “Adiy duw taakw day daan rikidiy kikipaat kikir God dikidi duw takwaam van tikidadi tipaam, day mwiya rakarak tikwadiy!” 16 Jisas dikik ata wadid, “Duw nak di nimadi bayaki kikipaat kwiyik tikuw, samasama duw takwak akiy kwiytaka-didiy yadakikik. 17 “Adi bayaki kikipaat kwulapwun ridik, adi duw dikidi yawiy duw wayakidik, yad adiy tayir akiy takadidiy duw takwaam waan kariyaak, dayak, ‘May, ababa jaav bwutaay kwulapwun rinadiy,’ waan wadikikik. 18 “Aw day abab kwasik yidiy adi bayaki kikipatik yiyak. Alik tikuw, duw nak yawiy duwak wadid, ‘Wun kupw yapiytuwaad. Alik wun wunadi kupwak vikir yikidiwun. Alik tikuw, wun yiyi rav maa.’ 19 “Aw nikidi duw ata waad, ‘Wun yawiy bulmakau tabatiy yapiytuwadiy. Alik tikuw, wun dayaam mwugiykitaan vikir kwakidiwun. Alik tikuw, wun yiyi rav maa.’ 20 “Aw nikidi duw ata waad, ‘Wun wayab taakw kiranadiwun. Alik tikuw, wun yiyi rav maa.’ 21 “Adi yawiy duw sibinin yikuw, dikidi sapakwa nyinik adiy wadadiy majib majib wadid. Aw adi wiy asaay duw adiy maaj wukikuw, di yaal samasam giraad. Girakuw, di dikidi yawiy duwak ata wadid, ‘Min yabiyib maay adiy kidi tip dikidiy nimadiy yabawa kwasadiy yabir. Yikuw, adiy saal yinadiy duw taakw, adiy duw taakw dayadiy ap bwan maan taab kupwaraap tinadiywa, adiy mil kwakidiy, abab kwurkuw, akaray.’ 22 “Kwasa mwiy tikuw, adi yawiy duw dikidi sapakwa nyinik ata wadid, ‘Sapakwa duw, waminadiy yawiy bwutaay kwurtuwadiy, tamiy kip rinadiy.’ 23 “Aw adi sapakwa duw dikidi yawiy duwak ata wadid, ‘Min adiy kipa tamiyaar yinadiy yabiwa mayir yikuw, sitakira-kiminadiy kipa duw taakw kwurin akaray. Kariyamin, kidi wunadi wiy wapwurukwu-kwaad. 24 “ ‘Aw minak watuwadimin adiy taay yadakikik watuwadiy duw taakw day samab kidiy wunadiy kikipatim ki maa!’ ”
Jisas dikidiy mwiya kalivadidiy duw dayadi yaab.
(Mat. 10:37-38)
25-26 Duw taakw samasam Jisasawa yitaay tidaak, di dayak tipatiyakwukuw, wadidiy, “Aw li duw taakw day wunadiy kaliva-tuwadiy duw taakw tikir wakuw, aw day dayadiy amaay, asaay, nyanugw, taakw, mwamugw, nyamwusugw, aw day dayadiy kapa sipak ab yikwadanadiy mawul dayadiy wunak yidanadiy mawulaam yitaypik tikidana, ata day wunadiy kaliva-tuwadiy duw taakw samab ti maa. 27 “Aw adiy duw taakw kwasik yikinadiy nuwukadiy duw taakw dayaam kupwaraap kwurkidanadiy jaav kwurkwurik wuna danik wakuw, adiy duw taakw wunadiy kalivatuwadiy duw taakw ti maa. 28 “Aw li gwuraam duw nak wiy kwurik tikuw, di taay adi wiyak saan kwas kwurkidadiy yapiy-yapiyik. Atawa wukikuw, dikidiy ababa saan nasikuw, di ata lakwukida dikidiy saan rivikinadiy, ay maa. 29-30 “Aw li di atawa kwar maarkida, adi kwurkidadi wiy di mwiyir kwurkwusim maa. Atawa tikuw, nuwukadiy duw taakw day diki kwurdil yawiyim vitaay, rik kwurtaay, wajikidanaad dikik, ‘Kidi duw di diki yawiy kwurkwusi-kwurkwus maa rav!’ wataay wakidiy. 31 “Aw li tip nak dayadi yitaypika duw di wukidil nikidi tip dayadiy vay sawdiy duw yanadiy aw di dayawa wariyaak, a tipa kidiy vay sawdiy duw dikidiy vay sawdiy duwaam kakildiy. Alik tikuw, di wukitaytayad, ‘Nyan dayaam kakil-kibanadiy, ay nyan rav maa?’ 32 “Aw di wukidil di dayawa wariy-wariyak rav maarlik, aw day sikab yataay tidaak, di duw wayaki-kidadiy a tipa kidi yitaypika duwak adi wariy kwusidikik. Kwusikuw, kip yarakara kwakir.” 33 Jisas dayak ata wadidiy, “Atampik, gwur wunadiy kalivatuwadiy duw taakw tikir, taay gwur yarakara awuk. Gwuradiy ababa jaav wapakuw, wunadiy kalivatuwadiy duw taakw tigwurkikik gwuradiy mawul ata yidabaal maa adiy javik.”
Bay yi maa ril waliy kwaa maaj.
(Mat. 5:13; Mak 9:50)
34 “Gwur yarakara awuk. Waliy kwas ad viyakitad. Aw li waliy kwas wakwukwusidik, aw alik ginyir bay yiyi rav maa. 35 “Wakwukwusidik, ginyir adi waliy kwusim yawiy nakab kwurkwur rav maa. Alik day kip yakiyaki-kidanaad. Gwur adiy waan tinadiy, gwur awuk. Gwur adi atampika waliy kwas kaytik tikik-nadiygwurik.”