22
Sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw Jisasaam viyasipak kwurdaad.
(Mat. 26:1-5; Mak 14:1-2; Jon 11:45-53)
1-2 Yis Maa Ti Bret bayaki kikipaat day sikiy-kwadanaad God Juw Duw Takwaam Nyigildidiy Nyi, walibab yalik, adiy sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw, day Jisasaam viyasipak kwurdaad. Aw day adiy duw takwak yagadiy, ‘Day pitaan warik-nadiy nyanak,’ wakuw.
Juwtas dayawa maaj lakatiy-didiy Jisas dayadiy tabaam takatakak.
(Mat. 26:14-16; Mak 14:10-11)
3-4 Juwtas, sikiykwadanaad Yiskariyat, Jisas dikidiy tabatiy maan vitiya duw nak, Satan diki mawulaam mwugiydik, di yikuw, maaj lakatiydidiy sapakwa nyanugw pris awa vay sawdiy duw dayadiy sapakwa nyanugw ata ata di Jisas dayadiy tabaam takatakak. Day rakarak tidiy diki maaj wukikuw. Day maaj lakatiydiy dikik saan kwiyik. Juwtas yaakiya wakuw daya majik, aw di ata kavin kwaad Jisas dayak yipakwun kwiy yabik.
Duw vitiy wiy kwulapwu-bira Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kidikikik.
(Mat. 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)
Yis Maa Ti Bret bayaki kikipata nyaam, day sipsip a nyanugw viyasipadadiy God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipatik. Alik tikuw, Jisas Pitawa Jon wayakidibir daya God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kwulapwu-birakik. Aw bir dikik ata wabirid, “Akim an nyanadi kikipaat kwulapwu-kituwaad?” 10 Di birakik ata wadibir, “Bir awuk! Bir yikuw, Jiruwsalim tipaar wulakuw, duw nak tukwul vakaam guw yatanaad sitakira-kibiraad. Bir diki kwukib yikuw, wulakida wiyaar awul. 11 “A wiy asaay duwak bas as, ‘Kalivanadi duw wanaad, “Wiy akim kwana a wiyaam wun wunadiy kalivatuwadiy duwawa God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kikibana?” ’ 12 “Di alawurim kwakina wiy simaka-kidabirbir. Wiy bwutaay kwulapwudik, tina. Alim bir niki jaav niki jaav kwulapwun ada nyanak.” 13 Bir yikuw, Jisas tayir wadidiy jaav ata vibiridiy. Bir God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat ata kwulapwu-biridiy.
Taay komunion.
(Mat. 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)
14 Kikipaat kikidana nyi tilik, Jisas dikidiy wayakididiy duwawa jabim daan rad kikipaat kikir. 15 Di dayak ata wadidiy, “Ginyir kagil samasam wuna sipaam yikina. Aw wuna mawul samasam wana wun taay God Juw duw takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat gwurawa nakamwiyib kikir. 16 “Aw wun gwurak watuwadiygwur wun kidi kupwaam ginyir kidi bayaki kikipaat samab ki maa. Aw ginyir God duw takwaam van tikidadi tipaam kidi bayaki kikipaat diki maaw maykaar wakwudik, wun kidi bayaki kikipaat maa ata kikituwaad.” 17-18 Jisas adakap kwurkuw, Godak wayapiy sikuw, dayak ata wadidiy, “God ki adakapaam rinadi wain nakanak ak. Wun gwurak waaw wun nuwukadiy wain ki maa. Aw God dikidi duw takwak van tikidadi nyi yakida, wun ata wain kikidiwun maa.” 19 Jisas bret kwurkuw, Godak wayapiy sidid. Jisas a bret kaysukwasukwakuw, dikidiy kalivadidiy duwak ata kwiydidiy. Di dayak ata wadidiy, “Kal wunaki amwiya. Gwurak kwatiya-kituwala. [Wunak wukitaay, gwur atawa nyanyi akwur.” 20 Day dayadi bayaki kikipaat kikuw, Jisas atawa adakap kwurkuw, wadidiy, “Ki wain wunadi nyikiyad. Wunadi nyikiy wakwukuw, gwurak simaka-kidadiygwur God diki kwula aban mwiya maajal.”] 21 Di dayak ata wadidiy, “Adi wunadiy mama nibak wunaam kwiykinadi duw di wunawa ki daanada kidi jabim rinaad. 22 “Wun, duw taakw dayadi Mwaam, kinadiwun tayir God diki lapa nyig walil pik. Aw gwuradi Mwaam mama nibak kwiykinadi duw kupwarapa jaav dikim warkidanaad!” 23 Day dayak awarwa bwulasakiy saladiy, “Sikadadaad atawa kwurkinaad?”
Jisas dikidiy duw day dayak awarwa maaj warjuwdiy, “Nyan nyanaam sidadaad yitaypik tikinaad?” wakuw.
24 Day dayak awarwa maaj warjuwdiy, “Nyan nyanaam sikadadaad yitaypik tikinaad?” wakuw. 25 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Nuwukadiy jaka tipa kidiy yitaypika duw ap tikwanadiy dayadiy duw takwak van tidakikik. Adiy van tinadiy duw day dayadiy duw takwak tasakwu-kwadanadiy day adiy van tinadiy duwak sikiy-kwadanadiy, ‘Duw takwak sukwasukw kwurkwanadi duw-adiy.’ 26 “Aw gwur atawa ti maa. Adi duw di gwuraam yitaypik tinaad, di yisadapik tikwaad. Aw adi duw di gwuraam van tinaad, di yawiy duw kaytik tikwaad gwurak. 27 “Aw haiden duw daya nyidim agwa duw yitaypik tinaad? Nyidi valim kip rinadi duw, ay? Adi diki val gwus kanadi duw? Adi valim kip rinadi duw, di yitaypik tinaad. Aw nyan atawa maa. Aw wun gwurawa yawiy duw kaytik tinadiwun. 28 “Duw taakw wunaam jawjaay kwurdaak, gwur wunaam maa wap. 29-30 “Wunadi Asaay tasakwu-didiwun wun duw takwak van tituwkikik. Atampik, wun tasakwu-tuwadiygwurik. Gwur wuna van ti tikituwa tamiyaam kamnaagw kan guw kan wuna jabim daan rikuw, yitaypika duw tikirim daan rikuw, Yisrayil kidiy tabatiy maan vitiya gwalugwuk van tigwurkikik.”
Jisas Pitaak wadid, “Nibwul min jaab mugwul wakimina, ‘Wun Jisasaam maa laakw,’ ” waan.
(Mat. 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)
31 Jisas Sayman Pitaak ata wadid, “Sayman, Sayman, min awuk! God yaakiya waad Satan gwuraam abab vasibariyik kwurdikik. Duw rika tip birakuw, guwaam kaybisikuw, di viyakita guwada kwurkuw, adiy sim tip ata kip yakikwadanadiy tapwukawa asak. Adiy sim tip yaki-kwadana pik gwurak ab Satan atawa yakiya yakiyakik-kinadiygwurik gwur kapakap kapakap tikuw, jawjaay tigwurkikik. 32 “Aw Sayman, wun Godak bwutaay bas situwid mina wunak wukijibir timina mawul vakir maarlikik. Aw ginyir min wunak bwan kwiykuw, sibinin wunak yakuw, min minadiy wunak wukijibir tinadiy kapa duwak ap akwiy.” 33 Aw Pita Jisasak ata wadid, “Yitaypika Duw, aw li day minaam ab kalakwukuw, kalabus ir karaykidana, wun minawa nakamwiyib yikidiwun. Aw li day minaam ab viyasipa-kidana, yaakiya, wunabab nakamwiyib minawa kiyakidiwun!” 34 Jisas Pitaak ata wadid, “Pita, wun minak waaw. Ki gaan taay tapwuk wu maardik nibway, taay min jaab mugwul wakidimin, ‘Wun Jisasaam maa laakw,’ waan. Min kitawa waminik, taay tapwuk ata ginyir wakinaad.” 35 Jisas dayak ata wadidiy, “Tayir niki tip niki tipaar wayakituwik, ‘Gwur sanawa waliy manawa kwasabiy karay-tikwa,’ wakuw, gwur saal yidiygwur niki jaav niki javik?” Day dikik ata wadaad, “Maa.” 36-37 Jisas dayak ata wadidiy, “Aw kita watuwadiygwur duw di saan ay kwasabiy tinaad, adiy jaav kwurkwaad. Aw li duw di wariya jaav ti maarkuw, dikidi wapwiy duw yapiykuw, saan kwurkuw, wariya jaav yapiykwaad. Aw wun gwurak watuwadiygwur God diki maaj wana, ‘Day wakidiy, “Di vaal yikwanadi duw tinaad.” ’ Ki wunak wana maaj mwiya mwiyab tikwaal. Ababa wuna sukwudadiy maaj God diki lapa nyigaam aka mwiyir wakwuna. Alik tikuw, ki maaj mwiya mwiyab tikwaal.” 38 Dikidiy kalivadidiy duw ata wadaad, “Min av! Yitaypika Duw, kilim wariya bag vitiy rinabir!” Day diki maaj liki maaw maaj laakw maardalik tikuw, alik di dayak ata wadidiy, “Agwak! Gwuradiy maaj kawurakwum nakwadiy.”
Jisas Godak bas sidid God dim sugwiyaan kwurdikik.
(Mat. 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Jisas Jiruwsalim tip wapakuw, yikwada pik Aliv nibwukir yad. Dikidiy kalivadidiy duw diki kwukib yidiy. 40 Yidil tamiyaam tikuw, dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy, “Gwur Godak bas as di sugwiyaan gwurak kwurdikik ata vaal gwuraam kakilik-ladiygwurik.” 41-42 Jisas dayaam wapakuw, duw kabaak kwartay-kwadana simiy pik yikuw, kwatiyir sikuw, Godak ata wadid, “Asaay, min yaakiya wakuw, kidiy wunak yakinadiy kupwarapa jaav kwurin ayak. Aw wuna mawul maa, min mina mawul waladiy yawiy akwur.” 43 Adawur tipa kidi God diki maaj kardadi duw nak wakwukuw, Jisasak ap kwiydid. 44 Diki mawul kapakap kapakap tilik, mwiya nimadib Godak maaj wadid. Atawa wadik, wag nyikiy kaytik kupwaar vatikid. 45 Godak waan napakuw, dikidiy kalivadidiy duwak yikuw, vidil day si kwadiy, dayadiy mawul samasam wukikuw Jisas dikidiy maaj yawiywa sukwak. 46 Di dayak wajuwiyakuw, ata wadidiy, “Agwa javik tikuw, gwur si kwanadiygwurik? Gwur arap! Rapikuw, Godak bas as di gwurak sugwiyaan kwurdikik ata vaal gwuraam kakilik-ladiygwurik.”
Jisas dikidiy mama nib yakuw, kalakwu-daad.
(Mat. 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-12)
47 Jisas maaj bwulataay tidik, samasama duw taakw dikik yadiy. Dikidi tabatiy maan vitiya kalivadidiy duw nak, Juwtas, di taay wakwudik, day diki kwukib yadiy. Juwtas Jisasawa walibab yaad diki mwutamaam jipwuk. 48 Aw Jisas dikik ata wadid, “Juwtas, min duw taakw dayadi Mwaam diki mwutamaam jipwukuw, atawa dikidiy mama nib tabaam takakiminaad?” 49 Jisasawa tidiy dikidiy kalivadidiy duw day adiy duw kwurik yadaal yawiy lakwukuw, Jisasak wadaad, “Yitaypika Duw, nyan min jaaw kidiy duwaam wariya bagaar viyanaak?” 50 Aw daya duw nak yitaypika pris dikidi yawiy duwaam wariya bagaar yakidik, aw diki waan viyalupwadil. 51 Aw li Jisas dayak ata wadidiy, “Yaakiya, gwur atawa kwur-tikwa!” Wakuw, adi yawiy duw wanim taab takakuw, sipwutiydid. 52 Jisas dikik yadiy sapakwa nyanugw pris awa God dikidi wiya vay sawdiy duw dayadiy sapakwa nyanugwawa Juw dayadiy sapakwa nyanugwak wadidiy, “Wun jaal dayikwadi duw-adiwun, gwur wariya jaav kwurkuw, wunaam kalakwuk yagwura? 53 “Nyi samasam wun gwurawa God dikidi wiyaam daan rituwadiy. Aw gwur wunaam maa kalaakw. Gwura nyi aka. Kita Satan apawa van tinaad.”
Pita jaab mugwul duw takwak wadidiy, “Wun Jisasaam maa laakw,” wakuw.
(Mat. 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)
54 Day Jisasaam kalakwukuw, kwurin karaydaad yitaypika pris diki wiyaar. Aw Pita daya kwukir kwasa sikaam yad. 55 Adiy vay sawdiy duw yitaypika pris wiya yaripaar wulakuw, yiy sakatakadaal. Pita dayawa wulakuw, daan rad mala yiyaam. 56 Aw badiy yawiy taakw nak Pitaam vikuw, mala yaam ridik, yarakara dikik visimwulkuw, ata waal, “Kidi duw ab Jisasawa tad!” 57 Di maa wakuw, ata wadil, “Taakw, wun adi duwaam maa laakw!” 58 Ginyir kwasa mwiy tikuw, duw nak Pitaam vikuw, ata wadid, “Minabab dayawa tidimin!” Aw Pita ata wadid, “Wun maa!” 59 Ginyir kwasa mwiy maa tikuw, nikidi duw nimadib wadidiy, “Ayiy, kidi duw di Galaliy tamiya kidi duwad. Di Jisasawa tad!” 60 Pita dikik ata wadid, “Mina wamina maaj wun maa laakw!” Jayib nak Pita atawa wataay tidik, tapwuk ata waad. 61 Yitaypika Duw Jisas kwasa sikaam tidik, tipatiyakwukuw, Pitaam vidik, Pita ata wukin kariyadil tayir Jisas dikik wadil maaj, “Ki gaan tapwuk wadik, taay min jaab mugwul wakimina, ‘Wun Jisasaam maa laakw.’ ” 62 Wukikuw, wiya yarip kawaar wakwukuw, ata mwiya nimadib giraad.
Nuwukadiy duw Jisasak wajibayin kwurtaay, viyadaad.
(Mat. 26:67-68; Mak 14:65)
63 Adiy Jisasaam kaykitin tidiy duw day dikik wajibayin kwurtaay, viyadaad. 64 Day dikibir mil wapwiyir takatipikuw, dim viyan napakuw, bas sidaad, “God minak ap bwu kwiydil miyawa jaav lakwu-minakik, ay? Alik tikuw, min nyanak aw sikadadaad minaam viyanaad?” 65 Day nuwukadiy samasama kupwarapa maaj dikik wadaad.
Vay sawdiy duw Jisasaam kwurkuw, kwurin kariyadaad Juw dayadi nimadi Kaunsil ak.
(Mat. 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)
66 Ganib tilik, Juw dayadiy sapakwa nyanugwawa sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw day vagaluwkuw, vay sawdiy duw ata Jisas kwurin karaydaad adiy Juw dayadi nimadi kaunsil ak. 67-69 Day ata bas sidaad, “Nyanak aw, min God dikidi Tasakwudidi Duw-adimin, ay maa?” Di dayak ata wadidiy, “Aw li wun gwurak atawa wakituwa, gwur wakinadiygwur wuna maaj mwiya maaj maa. Aw li wun gwurak jaav nak bas sikituwa, gwur wunak maaj wu maa. Kwasa tikuw, duw taakw dayadi Mwaam ap samasam tikwanadi God diki mava tabaam rikinaad.” 70 Day abab dikik ata wadaad, “Aw min mwiya God dikidi Nyan-adimin?” Di dayak ata wadidiy, “Wagwura pik wun-adiwun.” 71 Di atawa wadik, day wadiy, “Nyan nikidi duw sukwupir yaka maaj wukik maa! Aw di diki ki maaj wada!”