23
Day Jisasaam kwurin karaydaad Paylatak.
(Mat. 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)
Adiy kaunsil duw abab rasikuw, Jisasaam kwurin karaydaad Paylatak. Aw Paylat, Roma jaka tipa kidi duw tikuw, di a tamiya kidiy duw takwaam van tididiy Roma gavman ak. Paylatak yikuw, kipa sukwupir maaj dikik wadaad Jisasak. Day wadaad, “Kidi duw nyanadiy duw takwak jawjaay kalivadidiy. Di dayak wakwadidiy, ‘Gwur takis saan Rom dayadi yitaypika duwak kwiy-tikwa,’ waan wakwadidiy. Di dayak wakwadidiy, ‘Wun Krais, Yitaypika Duw-adiwun.’ ” Paylat Jisasak bas sidid, “Min Juw dayadi yitaypika duw-adimin?” Jisas ata wadid, “Ayiy, wamina pik wun-adiwun.” Paylat adiy sapakwa nyanugw pris awa nuwukadiy duwak ata wadidiy, “Wun kidi duwaam simsim vaal dim maa sitakir.” Aw day dikik mwiya nimadib ata wadaad, “Di miyawa Juwtiya tamiyaam duw takwak kalivakuw, day abab wariyak tikwanadiy. Taay Galiliy tamiyaam atawa bas duw takwak kalivakuw, aw kita kidi kilir yanaad!”
Paylat ata Jisas Yiratak wayakidid.
6-7 Paylat dayadiy maaj wukikuw, ata bas sididiy, “Kidi duw Galiliya tamiya kid-ad, ay?” Paylat ata lakwudil Jisas di Yirat van tidi tamiya kid-ad. Aw Yirat Jiruwsalimaam kwadik, Paylat Jisas ata Yiratak wayakidid. Aw Yirat Juw dayadi yitaypika duw tikuw, Roma gavman yaakiya waad di kip di dikidiya tamiya kidiy duw takwak van tidikikik. Mwiya talab Yirat di Jisasaam vikir. Alik di Jisasaam vikuw, di rakarak tad. Di Jisas kwurdidiy yawiy wukididiy. Alik tikuw, di vikir Jisas nimadiy yawiy kwurdik. Aw Yirat Jisasak bas samasam sidid. Aw Jisas samab maaj maa wu dikik. 10 Adiy sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw day tayir wakwukuw, Yiratak nimadib kipa sukwupir maaj Jisasak warjuwtakadaad. 11 Yiratawa dikidiy vay sawdiy duw Jisasak rik kwurtaay, wajibayin kwurkuw, viyakita simiy tidi wapwiy Jisasaam jitakakuw, Paylatak sibinin wayakidaad. 12 Tayir Yiratawa Paylat bir mama nib tibir. Aw a nyi bir ata kapa duw tibir.
Paylat yaakiya waad day Jisas maap tidi miyaam katadakik.
(Mat. 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39-19:16)
13 Paylat adiy sapakwa nyanugw pris awa nuwukadiy duw taakw dayadiy sapakwa nyanugwak gaam sididiy day yadakikik dikik. 14 Day dikik yadaak, di dayak ata wadidiy, “Gwur kidi duw wunak kwurin karaykuw, wagwuradiwun di duw takwak jawjaay kalivadidiy. Aw wun bwutaay bas situwaad gwuradiy mwutamaam. Aw wun samab maa sitakir adiy wagwuradiy di yididiy vaal. 15 “Aw Yirat ab di adiy vaal dim maa sitakir. Alik di kip wayakidaad nyanak. Di samab vaal maa yi nyan dim viyasipa-viyasipak. 16 “Alik tikuw, wun wunadiy vay sawdiy duw dim viyadaak, kip wayaki-kituwaad.” 17 [Ababa God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipata Nyi Paylat di dayak kalabus im kwadi duw nak wayakiyi-kwadidiy.] 18 Aw day abab nakamwiyib gaam sidiy dikik, “Jisasaam aviyasip! Aw Barapas nyanak kip awayak!” 19 Aw Barapas di taay yikuw, Roma gavman awa wariyakuw, Jiruwsalimaam di duw nak viyasipadalik tikuw, alik kalabus im kwaad abir javik tikuw. 20-21 Paylat di Jisasaam wapak tikuw, di dayak maa wadidiy. Aw day ata nimadib gaam sidiy, “Dim maap tinadi miyaam akat! Dim maap tinadi miyaam akat!” 22 Aw Paylat dayak jaab mugwula yawaam wadidiy, “Aw di agwa vaala yidil? Wun samab maa sitakir dim viyasipa vaal. Alik tikuw, wun wunadiy vay sawdiy duw dim viyadaak, kip wayaki-kituwaad.” 23 Aw day kip nimadib gaam sidiy di Jisasaam maap tidi miyaam katadikik. Aw daya maaj ata kakilil. 24 Paylat ata yaakiya waad daya wadaal majik. 25 Adi gavman awa wariyakuw, duwaam viyasipakuw, kalabus im kwadi duw Paylat ata kip wapadid dayak daya wadaal pik. Aw li di Jisas dikidiy vay sawdiy duwak kwiydid day dim maap tidi miyaam katadakik adiy duw taakw wadaal pik.
Day Jisas maap tidi miyaam katadaad.
(Mat. 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Day ata Jisas kwurin karaydaad. Day yitaay tikuw, Sayriyniy tipa kidi duw, Sayman, maay tamiy wapakuw, walibab yaad. Adiy Roma vay sawdiy duw dim kalakwukuw, wasipidaad. Wasipikuw, maap tidi miy diki sugwaam takadaad. Takadaak, adi maap tidi miy Jisas kwukib yataan karaydid. 27 Duw taakw samasam Jisas kwukib yidiy. Dayawa nuwukadiy taakw yikuw, Jisasak samasam wukikuw, day nimadib giradiy. 28 Jisas dayak tipatiyakwukuw, ata wadidiy, “Jiruwsalim kidiy taakw, gwur wunak gira-tikwa. Gwur gwurawa gwuradiy nyanugwak agir. 29 “Ginyir duw taakw wakidiy, ‘Adiy taakw day gwaaj kwanadiy, adiy taakw day nyanugw sapwiy maarkuw, mwuny dayak kway maar kwanadiy, day rakarak tikwadiy! Day mawul kapakap kapakap ti maa kidiy mwiya kupwarapa nyaam dayadiy nyanugwak wak maarkuw.’ 30 “Adiy nyaam duw taakw mwiya jawjaay kwakuw, dayadiy mawul wakidiy nimadiy nibwuk pakwukuw, dayaam taykiti-dakik. 31 “Wun vaal maa yi. Aw li day kitawa wunaam kip kwurdanadiwun, mwiya jawjaay adiy vaal yinadiy Jiruwsalim tipa kidiy duw takwaam kwurkidanadiygwurik.” 32 Adiy Roma vay sawdiy duw vaal yibir duw vitiy kwurdabir Jisasawa viyasipak. 33 Sikiykwadana duw adakap kitika tamiyaar yikuw, alim day Jisas maap tidi miyaam katidaad. Abir vaal yibir duw ata katidabir, nak Jisas diki mava tabaam, nak diki akiy tabaam. 34 Jisas ata waad dikidi asayik, “Asaay, min kidiy duw dayadiy vaal kwurin ayak. Day mwiyir maa laakw ki kwurdana jaav.” Adiy vay sawdiy duw day jib kwadiy kwasadiy kabaak yakitay tayaan, naydiy dikidiy wapwiy kwurik. 35 Duw taakw alim van tidiy. Adiy Juw dayadiy sapakwa nyanugw day dikik rik kwurtaay, wajibaydakib. Day ata wadiy, “Di nuwukadiy duw taakw nyigil-didiy. Aw li di Krais, God dikidi Tasakwudidi Duw tinaad wakuw, ata di dikim nyigil-kwaad!” 36 Adiy vay sawdiy duw ab dikik rik kwurkuw, dikik yikuw, nyigiy yil wain kwiydaad kidikikik. 37 Kwiykuw, day ata wadaad, “Aw li min Juw dayadi yitaypika duw timina, min mina sugwiyaan akwur!” 38 Jisas apiy abwawa maaj kitawa sukwukuw dikik, vatakadaal: “KIDI DUW JUW DAYADI YITAYPIKA DUWAD.” 39 Abir vaal yibir duw nak Jisas diki agikawa maap tidi miyaam tikuw, di Jisasak kupwarapa maaj wadid. Di ata wadid, “Min God dikidi Tasakwudidi Duw-adimin, ay? Yaakiya, min atawa timina, yaakiya ata anawa minaam anyigil!” 40-41 Aw adi nikidi vaal yidi duw diki wadil majik maa wakuw, wadid, “Min Godak maa yag? Min di kiyakida pik kiyakinadimin. Aw an vaal yikuw, atawa kiyakita, aal rivina. Aw kidi duw di simsim vaal maa yi.” 42 Di Jisasak ata wadid, “Jisas, min ginyir apawa minadiy duw takwak van tikir yakuw, wunak awuk.” 43 Jisas ata wadid, “Wun a mwiya maaj watuwadimin. Nibwul min wunawa viyakita tipaam kwakinadimin.”
Jisas bwu kiyaad.
(Mat. 27:45-46; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44-45 Nyidi nyi tidik, yin nyi tikitakiydik, nyi si maardilik miyawa tamiy kip gaan kaytik tad. God dikidi wiyaam nimadi wapwiy nyidi wiyaam mwiya kapaba tamiy takatipin tad. Tikuw, ap vitiy pirikiyid. God atawa kwurdil miyawa duw takwak simakak day jaaw dikik yikwadiy. 46 Jisas nimadib ata gaam sad, “Asaay, wuna mawul minabir tabaam takatuwaal!” Atawa wakuw, ata kiyaad. 47 Vay sawdiy duw duwamiy tabab dayadi sapakwa duw adiy jaav vikuw, Godak wayapiy sikuw, ata waad, “Mwiya mwiyab kidi duw di samab vaal maa yi!” 48 Adiy duw taakw day vagaluwdiy a jaav vikir. Aw day a jaav vikuw, sibinin yidiy dayadiy wiyaar dayadiy mawul kapakap kapakap titaay mapiyim viyataay. 49 Dikidiy kapa nyanugwawa adiy Galiliy tamiyaam tikuw, diki kwukib yadiy bapa taakw day kwasa sikaam titaay, adiy jaav vidadiy.
Jawsip Jisas dikidi amwiy kardakuw, dipwu kabakim takadid.
(Mat. 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Juw daya wadana tip Aramatiya, a tipa kidi duw Jawsip, di viyakita duwad. Di kavin kwaad God duw takwak van tikidi nyak. Di Juw dayadi kaunsil duw nak tikuw, di maa waad, nuwukadiy kaunsil duw Jisasaam viyasipak wadaak. 52 Adi duw Paylatak yad Jisas dikidi amwiyik bas sikir. 53 Paylat yaakiya wadik, Jisas dikidi amwiy maap tidi miyaam tidik, Jawsip kwurkuw, kardadid. Kardakuw, di adi amwiy ata wapwiyir kaydapidid. Di Jisas dikidi amwiy kwula dipwu kabakim ata takadid. Tayir adi dipwu kabakim day nikidi amwiy maa tak. 54 A nyi Fraide giraab tilik, Sapat nyi ata bas walibab tikir kwuril. 55 Adiy Galiliy tamiyab tikuw, Jisas kwukib yadiy bapa taakw, day Jawsipawa yikuw, Jisas dikidi amwiy takadidi kawamiy vidaad. 56 Vikuw, day dayadiy wiyaar sibinin yikuw, day amwiyim takakwadanadiy marasin kwulapwu-dadiy Jisas dikidi amwiyim takak Sapat nyi kwusilik. Aw day ata yaap kwadiy God diki lo walil pik.