3
Jon duw takwak wasapwiy-didiy Jisas Krais yakinaad wakuw.
(Mat. 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)
1-2 Taypiriyas nabiy tabatiy maan tabab Rom dayadi yitaypika duw tidik, Pantiyas Paylat Juwtiya tamiyak van tad Roma gavman ak. Yirat di Galiliy tamiyaam kwadiy duw dayadi yitaypika duw tad. Yirat dikidi mwaam, Pilip, di Yituwriyawa Tirakaniytas abir tamiyaam kwadiy duw dayadi yitaypika duw tad. Laysaniyas di Apilan tamiyaam kwadiy duw dayadi yitaypika duw tad. Anasawa Kayapas bir Juw dayabir yitaypika pris tibir. A nyaam Jon, Sakaraya dikidi nyan, di kipa tamiyaam kwadik, God dikik wadid, “Min yin wuna maaj awasapwiy duw takwak.” Jon di Jawtan bayibawa walibab ridiy tipaar yin yaan yibagwutaay, duw takwak wadidiy, “Gwur gwuradiy yigwuradiy valik bwan akwiy. Kwiykuw, baptais kwurkuw, God gwuradiy vaal yibwiy-kidadiy.” Tayir God diki maaj wasapwiydi duw, Aysaya, ki maaj sukwudil Jon diki yawiyik. Di waad:
“Duw nak kipa tamiyaam gaam sinaad,
‘Niki jaav niki jaav kwulapwun ada Yitaypika Duwak.
Alik adi yaab tugwaam nakwaad.
Adiy nibwukawa kwasadiy badaw vagwur, sapap sapap rikwadiy.
Adiy kaw daan rinadiy tamiy kupw rimsuwgwur, viyasapilam nan rikwadiy.
Adiy tamay wulaan wakwun rinadiy yaab vasakwugwur, sapap sapap rikwadiy.
Adiy yabim warin daan rinadiy kupw yarakara mwugiygwur, sapap sapap rikwadiy.
Atawa kwurgwur gwuradiy kwakwagwuradiy yabik,
miyawa duw taakw ata vikidanaad ata ata God dayaam sugwiyaan kwurkidadiy.’ ”
Duw taakw samasam Jonak yadiy dayak baptais kwiydikik. Dayaam vikuw, wadidiy, “God duw takwak yaal girakida nyi walibab tidalik, alik duw kapwiy yiy wapataka-dakib kabaay tabwu-kwadana pik wunak yanadiygwurik. “Gwur gwuradiy yigwuradiy valik wukikuw, aw dayak bwan bwutaay kwiygwurdiy wakuw, viyakita yawiy akwur. Kwurgwur, aw ababa duw taakw vikuw, day lakwu-kidiy gwura maaj mwiya maaja. Mawulaam wagwura, ‘Nyan Aparam dikidi gwalugwa kidiy-adiyan. Alik nyan yara kwakinadiyan. God dikidiy duw taakw tikuw, di nyanaam kotiy maa.’ Atawa wakigwura, aal mwiya suwaala. Li God mawul warkida, di bwunak kidiy kabaak mwugiydik, Aparam dikidiy gwalugw tikinadiy. “Ababa miy, adiy mwiy ri maarkinadiy, adiy miy God vilkuw, daan vakirdaak, yiyaar yakisawula-kidadiy. Atawa God kavin kwanaad gwuraam kotiy ik.” 10 Adiy duw taakw Jon diki maaj wukikuw, pitaan warkuw, dikil ata bas sidaad, “Nyan agwa jaav kwurkidiyan?” 11 Di dayak ata wadidiy, “Duw kwusuw wapwiy vitiy tikuw, adi kwusuw wapwiy ti maardi duwak nak akwiy! Kikipaat tidiy duw am sikuw, kipaat ti maardiy duw takwak akwiy!” 12 Nuwukadiy takis saan kwurkwanadiy duw dikik yakuw baptais kwurik, ata bas sidaad, “Kalivakwanadi duw, nyan agwa jaav kwurkidiyan.” 13 Di dayak ata wadidiy, “Gwur gavman tasakwu-danadiy sanada akwur. Nuwukadiy kipa saan gwur gwurak kwur-tikwa.” 14 Nuwukadiy vay sawdiy duw dayabab bas sidaad, “Nyan agwa jaav kwurkidiyan?” Di dayak ata wadidiy, “Gwur kipa duw takwak gwur gwuradiy ap simaka-tikwa day gwurak yagakuw, saan kwiydakik. Gwur dayak suwaal taka-tikwa adiy saan kwurkwurik. Gwur gwurak gavman kwiydadiy sanadika akwur.” 15 Adiy duw taakw Jon diki maaj wukikuw, dayadiy mawul warkuw, day ata wadiy, “Kidi duw di God dikidi Tasakwudidi Duw, ay maa?” 16 Aw Jon dayak ata wadidiy, “Wun gwaar gwurak baptais kwatiya-tuwadiygwur. Aw nikidi duw yakinaad. Adi duw mwiya yitaypika duw tinaad. Aw wun yisadapik tinadiwun. Alik wun adi duw dikidiy jaav yatayat maa rav. Adi duw baptais kwiy-kidadiygwur God dikidi Mawulawa yiyaar. 17 “Mwar viyalil nyaam duw nak adiy kabasik kitika jaav wit pakwiyir tapwutaay, yakisuwdakib. Mwar viyalik, adiy tika kabasikawa apa kabasik kapakap kapakap vakirdiy. Adiy duw adiy tika kabasik kwurjuwtakakuw, kamnaagw takakwada wiyaar kwurin karaydadiy. Adiy apa kabasik kwurjuwtakakuw, nyi gaan nyi gaan yanin tikwana yiyaar yakisawula-dadiy yiy yandakik. Atawa God viyakitawa kupwarapa duw takwaam kwurkidadiy.” 18 Niki majir niki majir Jon duw takwak God diki viyakita maaj wasapwiy-didiy. 19 Yirat, Juw dayadi yitaypika duw, di dikidi mwaam diki taakw, Yiratiyas, kiradil. Di samasama nuwukadiy kupwarapa yawiy ab kwurdidiy. Alik Jon maa waad dikik. 20 Aw Jon maa wakuw wadik, Yirat niki kupwarapa yawiy kwurdil. Di Jonaam kalabus ir kwusawuladid.
Jon Jisasak baptais kwiydid.
(Mat. 3:13-17; Mak 1:9-11)
21-22 Aw tayir Yirat Jonaam kalabus ir kwusawul maardik nibway, Jon ababa duw takwak baptais kwiyin napakuw, Jisasak ata baptais kwiydid. Jisas Godak maaj bwulataay tidik, God adawur tubw ata kajatakadid. Adawur tubw kajatakakuw, God dikidi Mawul ata daad midakim kaytik Jisasak. Jisas ata ki God wadil maaj wukidil, “Min wunadi mawul yituwadi Nyan-adimin. Wun rakarak tinadiwun minak.”
Jisas dikidiy waraga duw dayadiy si.
(Mat. 1:1-17)
23-38 Jisas diki yawiy bas kwurdil dikidiy nabiy duwamiy nak sap tabatiy tidiy. Duw taakw lakwudaal di Jawsip dikidi nyan-ad.
Jawsip dikidi asaay, Yilay.
Yilay dikidi asaay, Matat.
Matat dikidi asaay, Liyvay.
Liyvay dikidi asaay, Milkay.
Milkay dikidi asaay, Janay.
Janay dikidi asaay, Jawsip.
Jawsip dikidi asaay, Matatayas.
Matatayas dikidi asaay, Amas.
Amas dikidi asaay, Nam.
Nam dikidi asaay, Aslay.
Aslay dikidi asaay, Nakay.
Nakay dikidi asaay, Maat.
Maat dikidi asaay, Matatayas.
Matatayas dikidi asaay, Siman.
Siman dikidi asaay, Jawsik.
Jawsik dikidi asaay, Juwta.
Juwta dikidi asaay, Jawnan.
Jawnan dikidi asaay, Risa.
Risa dikidi asaay, Sirapapal.
Sirapapal dikidi asaay, Siyaltiyal.
Siyaltiyal dikidi asaay, Niray.
Niray dikidi asaay, Milkay.
Milkay dikidi asaay, Atay.
Atay dikidi asaay, Kasam.
Kasam dikidi asaay, Almatam.
Almatam dikidi asaay, Aya.
Aya dikidi asaay, Jasuwa.
Jasuwa dikidi asaay, Yiliyasa.
Yiliyasa dikidi asaay, Jawrim.
Jawrim dikidi asaay, Matat.
Matat dikidi asaay, Liyvay.
Liyvay dikidi asaay, Simiyan.
Simiyan dikidi asaay, Juwta.
Juwta dikidi asaay, Jawsip.
Jawsip dikidi asaay, Janam.
Janam dikidi asaay, Aliyakim.
Aliyakim dikidi asaay, Maliya.
Maliya dikidi asaay, Mina.
Mina dikidi asaay, Matata.
Matata dikidi asaay, Natan.
Natan dikidi asaay, Davit.
Davit dikidi asaay, Jisiy.
Jisiy dikidi asaay, Awpit.
Awpit dikidi asaay, Bawas.
Bawas dikidi asaay, Salman.
Salman dikidi asaay, Nasan.
Nasan dikidi asaay, Aminatap.
Aminatap dikidi asaay, Atmin.
Atmin dikidi asaay, Anay.
Anay dikidi asaay, Yisran.
Yisran dikidi asaay, Piris.
Piris dikidi asaay, Juwta.
Juwta dikidi asaay, Jakap.
Jakap dikidi asaay, Aysak.
Aysak dikidi asaay, Aparam.
Aparam dikidi asaay, Tara.
Tara dikidi asaay, Naar.
Naar dikidi asaay, Sirak.
Sirak dikidi asaay, Riyuw.
Riyuw dikidi asaay, Pilik.
Pilik dikidi asaay, Yipa.
Yipa dikidi asaay, Sila.
Sila dikidi asaay, Kaynan.
Kaynan dikidi asaay, Apakasat.
Apakasat dikidi asaay, Sim.
Sim dikidi asaay, Nawa.
Nawa dikidi asaay, Lamak.
Lamak dikidi asaay, Mituwsala.
Mituwsala dikidi asaay, Yinak.
Yinak dikidi asaay, Jarat.
Jarat dikidi asaay, Mayalalil.
Mayalalil dikidi asaay, Kaynan.
Kaynan dikidi asaay, Yinas.
Yinas dikidi asaay, Sit.
Sit dikidi asaay, Atam.
Atam dikidi asaay, God.