4
Satan Jisasaam vasibariyik kwurdid.
(Mat. 4:1-11; Mak 1:12-13)
1-2 God dikidi Mawul Jisasaam wapwurukwudik, Jawtan bayib wapadid. God dikidi Mawul ata Jisasaam kwurin karaydid duw taakw kwu maardaal tamiyaar. Alim nyi duwamiy vitiy Satan dikim vasibariyik kwurdid. Adiy nyi duwamiy vitiy yidaak, Jisas kikipaat ki maarkuw, ata kaam yasad. Kaam yasadik, Satan Yisasak yakuw, ata wadid, “Li min mwiya God dikidi Nyan-adimin wakuw, ki kabakik wamin bret suwul-likik.” Jisas dikik ata wadid, “Atawa maa. Aw God diki maaj kitawa wana, ‘Duw taakw bret-adikanir akis kwaya-kwanadiy.’ ” Satan Jisasaam kwurin nibwukir kawarkuw, jayib ni ababa kidi kupwaam ridiy jaka tip simakadidiy. 6-7 Satan simakaan napakuw, ata wadid, “Kidiy ababa jaka tipawa duw taakw dayadiy javiwa miyawa wuna tabaam rinadiy, God yaakiya wakuw. Wuna mawul yaakiya wakinadi duwak kwiy-kituwadiy dayaam van tidikikik. Aw li min wunak kwatiyir sikuw, gaba maaj sukwukimina, kidiy ababa jaav minak kwatiya-kituwadimin.” Jisas Satanak wadid, “God diki maaj wana: ‘God minadi Yitaypika Duw, dikik gaba maaj asukw. Diki danik yawiy akwur!’ ” 9-10 Satan Jisasaam ata kwurin karaykuw Jiruwsalimaar, apiy God dikidi gaba maja wiyaam takadid. Takakuw, ata wadid, “Min mwiya God dikidi Nyan-adimin wakuw, atay vakirmin kiladi kupwaar. Aw God diki maaj wana: ‘God maaj kwiykidadiy dikidiy maaj kardadiy duw minak, aw day minak yarakara van tikidanadimin kupwaraap tikik-nadimin wakuw.’ 11 Niki maaj ab wana: ‘Dayadiy tabaar minaam kaykitidaak, aw min kabakim maan taab viy maa.’ ” 12 Jisas Satanak ata wadid, “Atawa maa. Aw ki maaj ab God diki lapa nyigaam rina: ‘Min kidi Yitaypika Duw minadi God, dim wasapwun vasibariyik kwur-tikwa.’ ” 13 Satan dikidi Jisasaam wasapwun vasibariyik kwurdidiy yawiy yin kwusidaak, Jisasaam Satan wapadid, ginyir sibinin yakuw, wasapwun vasibariyik kwurik maa wukin tikuw.
Jisas di God diki yawiy bas kwurid Galiliy tamiyaam.
(Mat. 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 God dikidi Mawul ap Jisasak kwiydik, Jisas Galiliyaar ata sibinin yad. Sibinin yidik, abab a tamiya kidiy duw taakw day dayak Jisasak bwulabagwudiy. 15 Di dayak Juw dayadiy gaba maja wiyaam kalivadik, day abab wayapiy sidaad.
Jisas diki kapa tipa kidiy duw taakw dikik bwan kwiydaad.
(Mat. 13:53-58; Mak 6:1-6)
16-17 Jisas di kwasa nyan tikuw, ap yiwardil tip Nasarit, a tipaar yad. Ababa Sapat nyi Jisas Juw dayadiy gaba maja wiyaar yikwaad. Alik Sapat nyi yalik, di ata dayadi gaba maja wiyaar yad. Wiyaar wulakuw, di ata rasin tad God diki lapa nyigaam rina maaj wakir. Day ata God diki maaj wasapwiydi duw, Aysaya, diki sukwudil lapa nyig dikik kwiydaak, di ata ki maaj kwalil tamiy sitakirakuw, dayak ki maaj ata wadil:
18-19 “Yitaypika Duw God tasakwu-didiwun diki viyakita maaj wasapwiy-tuwkik saal yinadiy duw takwak.
Alik God dikidi Mawul wunaam tikwanaad.
God wayaki-didiwun adiy vaal tabaam kwanadiy duw takwak wakuw,
dayaam takatipin tinadi vaal likidi yaab wapadakik,
adiy mil kwakinadiy duw takwak wakuw,
day mwiyir vidakikik,
adiy duw taakw nuwukadiy duw jawjaay kwurnadiy dayaam, dayak wakuw,
day yara kwadakikik,
adiy ababa duw takwak watuwkikik God diki yarakara duw takwak kwurkida nyi aka tina wakuw.”
20 Jisas lapa nyig takatipikuw, gaba maja wiya duwak sibinin kwiykuw, ata daan rad adiy duw takwak kalivaak. Daan ridik, adi gaba maja wiyaam ridiy ababa duw taakw day dikik vivikadiy. 21 Di dayak ata wadidiy, “Kita, ki nyi, wun kidiy maaj gwurak watuwik, adiyka mwiya mwiyaba maaj aka tina.” 22 Ababa duw taakw a maaj wukikuw, day ata pitaan wardiy. Pitaan warkuw, dayadiy mawul samasam wukidiy diki wadil viyakita majik. Day ata wadiy, “Kad Jawsip dikidi nyan-ad, ay maa?” 23 Di dayak ata wadidiy, “Ki wakwagwura kwasa maaj, ‘Dokta, mina giviyib min mina asipwutiy,’ wun lakwutuwa gwur wunak wakigwuradiwun. Niki maaj ab wakigwuradiwun. Gwur wakigwura, ‘Nyan minadiy Kapanam tipaam kwurminidiy nimadiy yawiy bwu wukibadiy. Aw min atampika yawiy ki min minakil tipaam akwur.’ 24 “Aw wun watuwadiygwurik God diki maaj wasapwiydiy duw day dayadiy kapa tipa kidiy duw taakw kwasik yikwanadiy dayadiy maaj wukiwukik. 25-26 “Gwur wunak awuk. Tayir God diki maaj wasapwiydi duw, Yilayja, kwadik, tawtakw kwadiy taakw samasam Yisrayil jaka tipaam kwadiy. A sikir waal maa ji nabiy mugwul tabikalib nak. Atawa tikuw, ababa duw taakw dayadiy maay rik yidaak, day kamik kwadiy. God Yilayja maa wayak adiy Yisrayil jaka tipa kidiy tawtakw kwadiy takwak sugwiyaan kwurdikik. Aw di Yilayja wayakidid niki jaka tipa kil tawtakw kwaal takwak likik sugwiyaan kwurdikik. Li Saydan jaka tipaam ril tip Salapat alim kwaal. 27 “Ginyir God diki maaj wasapwiydi duw, Yilaysa, kwayadik, Yisrayil jaka tipaam lepa giviyib kwurdiy duw taakw samasam kwadiy. Aw Yilaysa di dayaam maa sipwutiy. Di duw nak sipwutiydid. Adi duw Siriya jaka tipa kidi duw Nayman-ad.” 28 Ababa gaba maja wiyaam kwadiy duw taakw Jisas wadil maaj wukikuw, day lakwukuw, Jisas dayak kipwu mwutaam yikuw, yaal giradiy dikik. 29-30 Day rasikuw, Jisasaam kaykitikuw, lakwun kalakwudaad mala tipaam ridi abwa nibwukir. Day Yisasaam giraril yakisadak kwurdaal, aw day maa rav. Jisas daya nyidim tiytiyaan tikuw, ata wapadidiy.
Jisas duw diki mawulaam ridi wudib kwurin yakidid.
(Mak 1:21-28)
31 Dayaam wapakuw, Jisas Galiliyaam ril tip Kapanam a tipaar ata yaad. Alim Sapat nyaam duw takwak kalivadidiy. 32 Di apawa kalivadidiy. Alik day diki maaj wukikuw, pitaan wardiy. 33-34 Duw nak adi gaba maja wiyaam kwaad. Adi duw tayir diki mawulaar wudib yidid. Di Jisasak nimadib gaam sidid, “Jisas Nasarit tipa kid, min agwa jaav kwurik nyanaam? Min nyanaam viyapakwuk? Wun bwutaay lakwu-tuwadimin. Min God dikidi viyakita kapaba duw-adimin!” 35 Jisas nimadib adi wudibak ata wadid, “Min kaygan ada! Min kidi duwaam ata awap!” Adi wudib mwugiydik, adi duw kupwaar ata vakirid. Vakirkuw, adi wudib adi duwaam jawjaay kwar maarkuw, wapadid. 36 Ababa duw taakw a jaav vikuw, pitaan warkuw, day daya wadiy, “Kidi duw diki maaj ata ata? Di duw taakw dayadiy mawulaam rinadiy wudibak apawa wadik, day ata wapadanadiy!” 37 A tamiyaam kwadiy duw taakw abab ata wukidaal Jisas kwurdil yawiyik.
Jisas samasama duw taakw dayadiy giviyib sipwutiy-didiy.
(Mat. 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Jisas daya gaba maja wiy wapakuw, Sayman diki wiyaar ata yad. Sayman diki nakim barik kwaal liki sip kuwkuw nalik. Alik day Jisasak wadaad likik. 39 Jisas daya maaj wukikuw, liki si kwalil tamiyaar yikuw, liki si kwalil jabawa tikuw, di nimadib li liki giviyibak wadik, jayib nak liki sip ata nikir tayil. Taylik, rasikuw, dayak kikipaat ata sukwulik yal. 40 Giraab nyi dadik, Sapat nyi kwusilik tikuw, alik duw taakw ababa niki giviyib niki giviyib kwurdiy duw taakw kwurin karaykuw Jisasak, di taab dayaam takakuw, abab sipwutiydidiy. Di samasama duw taakw dayadiy mawulaam ridiy wudib kwurin yakikuw, day nimadib gaam sidiy, “Min God dikidi Nyan-adimin,” wakuw. 41 Adiy wudib lakwudiy Jisas di God dikidi Tasakwudidi Duw-ad, alik Jisas watipi-didiy duw takwak wawak a javik.
Jisas God diki maaj wasapwiyid Juw dayadiy gaba maja wiyaam.
(Mak 1:35-39)
42 Sirapik, ganib gitigit nalik, Jisas a tip wapakuw, tamiyka tamiyaar yad Godawa maaj bwulak. Yidik, ababa duw taakw kwakiyin kwakiyan tikuw, ata sitakira-daad. Dikik yikuw, day wadaad, “Min nyanawa adakw. Nuwukadiy tipaar yitikwa.” 43 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun nuwukadiy tipaam ab duw takwak Viyakita Maaj wasapwiy-kidiwun ata ata God duw takwak van tinaad. Ki yawiyik God wayakidik, dadiwun.” 44 Atawa tikuw, Jisas Juwtiya miyawa tamiyaam titaay, dayadiy gaba maja wiyaam God diki Viyakita Maaj wasapwiyid.