12
Jisas dayak waya maaj kitika maaj ata wadidiy. Di dayak wadidiy, “Duw nak, bajagay si girap dikidi mayim sididiy. Sikuw, kabaka yarip kaypwusidid. Di kaw ata vadid. Ginyir girap dayadiy mwiy alim manir vasi-kidanadiy. Kwasa wiy ata kwurdil apiy yaripaam van tidiy duwak. Yawiy kwurdiy duw daya tabaam ata takadid adi maay. Takakuw, sikaam ril tipaar ata yad. Girap lawdaal nyi, yawiy duw nak wayakidid dayak diki am kwurdikik. “Aw day dim kaykitikuw, viyaan napakuw, wayakidaak, ata yad tabadika. “Adi maay asaay nuwukadi yawiy duw ata wayakidid. Aw day diki abwaam viyakuw, jawjaay kwurdiy dikik. “Nuwukadi yawiy duw wayakidik, day viyasipadaad. Nuwukadiy wayakikuw, nuwuk viyadadiy, nuwuk viyasipadadiy. “Ginyir nikidi duw maa ti. Dikidi mawul yididi nyan-ad, didika. Di ata wayakidid dikid mayim yawiy kwurdiy duwak. Diki mawulaam waad, ‘Day wukikinadiy wunadi nyinik.’ “Aw adiy yawiy duw day daya wadiy, ‘Kidi duw maay asaay dikidi nyan-ad. Dim viyasipanaak. Dim viyasipakuw, kidi maay nyanadi maay tikinaad.’ “Alik dim kaykitikuw, viyasipakuw, diki amwiy kawaar yakisakwudaal.” Jisas ata bas sad, “Agwa jaav adi maay asaay kwurkinaad? Di yakuw, adiy duwaam viyasipakuw, adi maay nuwukadiy yawiy duwak ata kwiykidaad. 10-11 “Ki God diki lapa nyigaam rina maaj vigwura, ay maa?
‘Adi kabaak, tayir wiy kwurdiy duw maa wadiy dikik,
Kita nimadi kabaak abwa tibawa rinaad.
Yitaypika Duw a jaav kwurdil, nyan vikuw, ata paynadiyan.’ ”
12 Juw dayadiy sapakwa nyanugw lakwudaal Jisas dayadiy yawiyik a waya maaj kitika majir wadidiy. Alik day dim kalakwuk. Aw day vagaluwdiy duw takwak yagadiy. Alik Jisasaam wapakuw, ata yidiy.
Day Jisasak bas sidaad day takis saan Siysak kwiykwiyik, ay maa.
(Mat. 22:15-22; Luk 20:20-26)
13 Nuwukadiy Parasiyawa nuwukadiy Yirat bapa duw wayakidadiy Jisasak diki majik vasibariyik. 14 Day yakuw, dikik ata wadaad, “Kalivanadi duw, nyan lakwu-nadiyan min viyakita duw-adimin. Ababa duw taakw rivriv tinadiy minak. Yitaypika duwak niki maaj maa, maaj nak. Min God diki maaj mwiyir kaliva-kwanadimin. Nyan takis Rom dayadi yitaypika duw Sisak kwiynaak? Ay maa? Nyana lo atata wana a javik?” 15 Jisas lakwudil day tikal vitiy tidiy. Alik di dayak ata wadidiy, “Agwa javik gwur gwiyip kwur-gwuradiwun? Saan wunak akwutay wun vikir.” 16 Day nak dikik kariyakuw, di dayak bas sididiy, “Kidi kayik mwutamawa si av. Sikadadaad?” Day ata wadaad, “Siysa dikibir-abir.” 17 Jisas ata wadidiy, “Yaakiya, Siysa dikidiy jaav dikik akwiy. Aw God dikidiy jaav dikik akwiy.” Day a maaj wukikuw, ata pitaan wardiy.
Nikidi bapa duw Jisasak bas sidaad kiyadiy duwak.
(Mat. 22:23-33; Luk 20:27-40)
18 Niki bapa duw, si Satuwsiy, day dayadiy mawulaam wadiy duw kiyakuw, ginyir rap maa. Nuwukadiy Jisasak ata yadiy. 19 Day dikik wadaad, “Kalivanadi duw, Mawsis ki maaj sukwudil nyanak, ‘Duw kiyakuw, aw nyan maa, diki taakw kip kwaal, adi duw dikidi mwaam diki taakw kiraan tikida. Li ata nyanugw sapwiy-kiladiy likidi taay duwak.’ 20 “Tayir abitiy nyamwus mwaam tidiy. Dayadi mwaam taakw kirakuw, ata kiyaad aw di nyan maa ti. 21 “Ginyir duw a taakw kirakuw, ata kiyaad. Dibab nyan maa ti. Aliba nyamwus a taakw kirakuw, ata kiyaad. 22 “Atawa adiy duw abitiy kiradaal. Aw day abab nyan ti maarkuw kiyadiy. Aw daya kwukib a taakw ab kiyaal. 23 “Ginyir God abab kiyanadiy duw taakw kirapitaka-kida nyaam, a taakw sikadi duw taakwa? Tayir duw abitiy kiradaal.”
24 Jisas dayak ata wadidiy, “Gwura maaj viyakit maa. God diki lapa nyigaam rina maaj gwur maa laakw. God diki ap ab gwur maa laakw. 25 “Ginyir God kiyanadiy duw taakw kirapitakadik, day adawur tipaam kwakinadiy God diki maaj kardadiy duw kitik. Alim duw taakw kirakir maa. 26 “Ki kiyanadiy duw rapa majik gwur Mawsis lapa nyigaam sukwudil maaj kwasadi miyaam yadi yiyak vigwura? Ay maa vi? A nyaam God Mawsisak wadid, ‘Wun Aparam Aysakawa Jakap dayadi God-adiwun tikwanadiwun.’ 27 “Aw di God atawa waad kiyadiy duwak. Di waad day bwu kwanadiy. Alik God di kwakwanadiy duw taakw dayadi God-ad. Gwura maaj alik maa mwiyir ti.”
God diki taay lo aka.
(Mat. 22:34-40; Luk 10:25-28)
28 God diki lo kalivadi duw nak yakuw, di wukidil day maaj warjuwdiy. Aw di wukidil Jisas dayak viyakita maaj wadidiy. Di Jisasak ata bas sidid, “Agwa lo-al ababa lo-aam kakilna?” 29-30 Jisas dikik ata waad, “Ki lo taay lo-a,
‘Gwur Yisrayil tipa kidiy duw taakw awuk! God nyanadi Yitaypika Duw, di nak-ad. Aywa maa. Gwuradiy maan taab, ap bwan, mawul miyawa Yitaypika Duw gwuradi Godak yikwadiy.’
31 “Ki lo ginyir lo-a,
‘Gwur gwurak wuki-kwanadiygwur, atawa walibab tinadiy duwak ab awuk.’
Nuwukadiy lo kibir lo-aam kakil kakil maa rav.” 32 God diki lo kalivadi duw Jisasak ata waad, “Aal viyakita. Kalivanadi duw, mwiya maaj waminaala. God di nak-ad, nikidi god maa ti. 33 “Duw dayadiy maan taab, ap bwan, mawul miyawa Godak yikwadiy. Duw day dayak wukikwanadiy atawa walibab tinadiy duwak ab wukikwadiy. Kibir jaav abab Godak yaam takakwanadiy javim, viyasipa-kwanadiy Godak javim kakilnabir.” 34 Jisas wukidil diki maaj viyakita maaja. Alik wadid, “Min God dikid gwalugw walibab wulaan tinadimin.” Ababa duw taakw a maaj wukikuw, yagadiy. Alik nuwukadiy javik maa bas si, yagakuw.
Jisas dayak bas sididiy God dikidi Tasakwudidi Duwak.
(Mat. 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Jisas God dikidi wiyaam kalivadik, di duw takwak bas sididiy, “Atata atata God diki lo kalivanadiy duw wakwanadiy God dikidi Tasakwudidi Duw, Davit dikidi gwalugwa duwadika tikinaad? 36 “God dikidi Mawul mwugiydik, Davit ki maaj wadil:
God wunadi Yitaypika Duwak wadid,
‘Kilim wuna mava tabaam daan ada.
Rikuw, wun kwurkuw, minadiy mama duw apiy baw manim tiytiyaan tikinadimin.’ ”
37 “Davit sikiydid, ‘Wunadi Yitaypika Duw.’ Alik atata Davit gwalugwa duwadika tinaad?”
Alim vagaluwdiy duw taakw samasamadiy rakarak tidiy diki majik.
Jisas maa waad God diki lo kalivadiy duwak.
(Mat. 23:1-36; Luk 20:45-47)
38 Di dayak kalivadik, di wadidiy, “Gwur yarakara van ada God diki lo kalivanadiy duwak. Day nimadiy wapwiy luwkuwkuw, tiytiyaan tikir. Duw taakw vagaruwdadi tamiyaam day wukik abab wayapiy sidadiy dayak. 39 “Day sapakwa nyanugw tikir kwurkwadadiy gaba maja wiyaam. Kikipaat bayaki nyi taay wakwun rikwanadiy. 40 “Day simiy gaba maaj apaapap sikwanadiy Godak. Aw adiy tawtakwak kidiy duw gwiyip kwurkuw, dayadiy niki jaav niki jaav luwkuw kwurkwadanadiy. Alik ginyir God diki kotim tidaak, God dayak jawjaay kwurkuw, daya kagil kakilkina.”
Tawtakw kwaal taakw li ofa Godak kwiyil.
(Luk 21:1-4)
41 Jisas saan Godak kwiydadi tamiy walibab ridik, di duw taakw saan takadadiy vididiy. Saan samasam tidiy duw taakw saan samasam takadadiy. 42 Taakw ni, likidi duw bwu kiyaad, likim saan aywa maa. Li yakuw, vitiy kwasabir saan, toea nak kitik, takalibir. 43-44 Jisas dikidiy kalivadidiy duwak gaam sididiy yadakikik dikik. Yakuw, di dayak wadidiy, “Mwiya maaj watuwadiygwur. Ki taakw takalibir saan, ababa nuwukadiy duw taakw dayadiy takadanadiy sanaam kakilnabir. Dayaam saan samasam rinadiy. Aw day dayadiy kip rinadiy saan takanadiy. Aw ki taakw, likim saan aywa maa. Aw likidiy ababa jaav takalidiy. Likibir kikipaat yapiy saan takalibir.”