11
Jisas Jiruwsalimaar wulaad yitaypika duw kitik.
(Mat. 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Day yikuw, Jiruwsalim walibab tidiy. Tikuw, kwasabir tip vitiy ribir, birakibir si Bitpasawa Bitaniy. Mala nibwukim ribir. Adi nibwuk si Aliv. Jisas dikidiy kalivadibir duw vitiy wadibir, “Alaay tipaar maay! Yikuw, tipaar wulakuw, dagiy alim sitakira-kibiraad. Yaav tuwtakada, tinaad. Badiy dagiy ad. Dim duw maa ri nibway. Raliykuw, kilir kwurin akaray. “Li duw taakw birak bas sikidiy, ‘Agwa javik kwurbiraad?’ wakuw, bir dayak aw, ‘Nyanadi yitaypika duw yawiy kwurdikik dim. Yawiy kwusilik, yabiyib sibinin wayakikidaad.’ ” Bir yikuw, a dagiy ata vibirid. Mala yabim taga wiyaam tuwtakadaak, tad. Ata vikuw, raliybirid. Alim tidiy duw taakw birakik bas sidabir, “Wadi dagiy agwa jaav kwurik raliy-biraad?” Bir Jisas diki maaj wabiridiy. Wabir, yaakiya wadiy. Ata adi dagiy kariyabirid. Jisasak kwiykuw, ata birakidiy wapwiy dagiy bwunim takabiridiy. Takakuw, Jisas ata warin ridid dagiy bwunim. Duw taakw samasam dayadiy wapwiy yabim yapirtaka-dadiy. Nuwukadiy duw taakw gagawa ba miy samasam kwurkuw, yabim takadadiy. Adiy taay Jisasak, adiy kwukir, abab rakarak tikuw, gaam sidiy, “A! God viyakit kwurkwanaad kidi God dikidi saam yanadi duwak! 10 “Kidi duw nyanak van tikidadiyan nyanadi warag Davit kitik! God yara kwurkwaad dikik! God di mwiya viyakit-ad!” 11 Jisas Jiruwsalimaar ata wulaad. Wulakuw, God dikidi wiyaar wulaad. Wiyaar wulakuw, adiy wiyaam tidiy jaav ata jawdidiy. Vitaay tidik, ata kaylapwul. Kaylapwulik, ata wakwun yad Bitaniy-aar dikidiy tabatiy maan vitiy duwawa.
Jisas miyak wadid, “Min mwiy ri maa ginyir ab!”
(Mat. 21:18-19)
12 Sira pik Bitaniy-aam kwakuw, sibinin yadaak, Jisas kaam yasad. 13 Di miy, si vik vidid. Gaag samasam rad. Kwasa sikaam tad. Di adi miy diki mwiy kikir. Yikuw, vidid gagadika rad. Mwiy ri nyi maa nibway. 14 Adi miyak ata wadid, “Duw ni ginyir minadiy mwiy kwurin ki maa.” Dikidiy kalivadidiy duw diki maaj wukidaal.
Abab God dikid wiyaam yapiytakw yapiydiy duw Jisas watipididiy.
(Mat. 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Day Jiruwsalimaar wuladaak, Jisas God dikidi wiyaar wulaad. Adiy abab yapiydiy duw takwak Jisas watipisakwu-didiy. Ababa saan warapiydiy duw dayadiy jaab abab kaybilaki-didiy. Midakim wapiy yapiydadiy duw dayadiy tikir wapayakidik, vakirdiy. 16 Jisas ata wadidiy, “Niki jaav niki jaav yataway God dikidi wiyaam.” 17 Jisas duw takwak ata kalivadidiy. Di wadidiy, “Gwur maa wak God diki maaj lapa nyigaam rina maaj, ‘Ababa tipa kidiy duw taakw valakwadiy wunadi wiyaar Godak maaj bwulak.’ Aw gwur gwura mwugiy-gwuril luwkuw kwurnadiy duw daya tamiya.” 18 Sapakwa nyanugw pris, God diki lo kalivadiy duwawa a jaav wukikuw, day Jisasaam viyak kwakibagwudiy. Ababa duw taakw paydiy diki majik. Alik adiy sapakwa nyanugw pris, God diki lo kalivadiy duwawa yagadiy Jisasak. 19 Nyi tipwudik, duw gaan wakwala pik, Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa ata adi tip wapadaad.
Godak mwiyir wukijibir tikinadi duw niki javik Godak bas sikida, a jaav kwurkida.
(Mat. 21:20-22)
20 Niki nyi ganib yabir yikuw, vidaal adi miy vik bwu rik yad. Gaag, ba miy, maja miy miyawa bwutaay rik yad. 21 Pita wukikuw, Jisasak ata wadid, “Sapakwa duw, av! Adi watipi-minidi miy bwutaay rik yad.” 22 Jisas ata wadidiy, “Godak wukijibir ada. 23 “Mwiya maaj watuwadiygwurik. Li duw nak kidi nibwukik wakida, ‘Arap! Guwaam avakir!’ aw mawul vitiy ti maarkuw, wukijibiran tikida, ad vakir-kinaad guwaam. 24 “Alik watuwadiygwur, Godak wakigwura nyi agwa jaav bas sikigwura, dikik mwiyir wukijibir tikigwura, adiy jaav kwiykidadiygwur. Aw adiy jaav bwutaay gwuradiy-adiy. 25 “Gwur Godak maaj bwulak tikuw, aal kupwarapa mawul tikigwura nikidi duwak, taay a jaav awap. Ata gwuradi adawur tipaam kwanadi Asaay gwuradiy mawulaam rinadiy vaal di yibwiy-kidadiy. 26 “[Li gwur nuwukadiy duw taakw dayadiy gwuraam yidadiy vaal yibwiy maarkigwura, ata God gwuradiy vaal yibwiy maa.]”
Day Jisasak bas sidiy, “Minak si ap kwiydidimin?”
(Mat. 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Day ata sibinin yadiy Jiruwsalimaar. Jisas, God dikidi wiy yala wiyaam tiytiyaan tidik, sapakwa nyanugw pris awa God diki lo kalivadiy duw sapakwa nyanugw dikik yadiy. 28 Day dikik bas sidiy, “Agwa apa tikuw, kidiy jaav kwur-minadiy? Minak ap kwiyid, sikanadaad?” 29 Jisas dayak ata wadidiy, “Wun jaav naka bas sikir gwurak. Aw wunak wakigwura, wunak ap kwiydi duwad wakituwaad gwurak. 30 “Sikanadaad Jonaam wayakid baptais kwiydikik? Godad? Ay duwadiy? Wunak aw!” 31-32 Day awarwa awarwa maaj bwulabagwudiy. Day daya ata wadiy, “Nyan atata atata wakinadiyan? Aw li nyan, ‘God-ad,’ waan wakibana, di nyanak, ‘Agwa javik gwur diki majib wak maargwuril?’ wakinaad. Aw li nyan, ‘Duw-adiy,’ wakibana,...” Day duw takwak yagadiy. Agwak, abab wukidiy Jon God diki maaj wasapwiydi duw-ad. 33 Alik day Jisasak ata wadaad, “Nyan maa wak.” Jisas dayak ata wadidiy, “Wunabab gwurak wu maa, agwa apak kidiy jaav kwurtuwadiy.”